Αριθμ. 2/71765/0004/10.11.2015 Κατανομή οργανικών θέσεων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΕΓ ΣΔΟΕ) που μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών

Αριθμ. 2/71765/0004/10.11.2015 Κατανομή οργανικών θέσεων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΕΓ ΣΔΟΕ) που μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών

Αριθμ. 2/71765/0004

(ΦΕΚ Β' 2455/13-11-2015)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της υποπερ. β.ί) της περ. 1 της υποπαραγράφου Δ.7 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις-Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α'/94), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ ..[...].. και άλλες διατάξεις» (Α'/143).

β) Της υποπαραγράφου γ' της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις» (Α'/81), όπως ισχύει.

γ) Του άρθρου 7 του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α'/131).

δ) Των άρθρων 45 παρ. 3, 46 παρ. 1 και 4 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α'/98).

ε) Του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α'/178), όπως ισχύει.

στ) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'/116).

2. Την αριθ. 2/58088/0004/17.9.2015 απόφαση μας με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για τη μετακίνηση υπαλλήλων από Υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β'/2068), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 2/66688/0004/16.10.2015 όμοια (Β'/2293).

3. Το αριθ. 0023/ΕΜΠ/9.11.2015 έγγραφο του Υπουργού Οικονομικών.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Κατανέμουμε τις πεντακόσιες (500) οργανικές θέσεις που μεταφέρθηκαν από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΕΓ ΣΔΟΕ) στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών δυνάμει της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 4342/2015 (Α'/143) ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

Κατηγορία: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

α/α

Κλάδος

Αριθμός Θέσεων

1.

Εφοριακών

205

2.

Τελωνειακών

54

3.

Μηχανικών

1

 

ΣΥΝΟΛΟ

260
Κατηγορία: Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

α/α

Κλάδος

Αριθμός Θέσεων

1.

Εφοριακών

97

2.

Τελωνειακών

26

3.

Πληροφορικής

4

4.

Μηχανικών

1

 

ΣΥΝΟΛΟ

128

Κατηγορία: Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

α/α

Κλάδος

Αριθμός Θέσεων

1.

Εφοριακών

82

2.

Τελωνειακών

13

3.

Προσωπικού Η/Υ

16

4.

Διοικητικού

1

 

ΣΥΝΟΛΟ

112

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

500

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ κ.α.α.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣΠηγή: Taxheaven