Αριθμ. πρωτ. οικ.: 39937/13.11.2015 Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2016 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων

Αριθμ. πρωτ. οικ.: 39937/13.11.2015 Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2016 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων

Αθήνα 13 Νοεμβρίου 2015
Αριθμ. Πρωτ. οικ.: 39937

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.

Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27
Ταχ. Κώδ. : 101 83, ΑΘΗΝΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 41

ΘΕΜΑ: Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2016 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων


Σχετική νομοθεσία:

α. {start}Άρθρα 77{end} και {start}78{end} ν.4172/2013 (Α' 167 23-7-2013) και {start}άρθρο 4{end} ν.4111/2013 (Α'18 - Διορθ.σφαλμ. στο Α'33 ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του προαναφερθέντος νόμου.
β. {start}Άρθρο 64{end} του ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
γ. Υπ' αριθμ. 26945/31.7.2015 (Β'1621 - Διορθ.σφαλμ. στο Β'1678) και 26947/31.07.2015 (Β'1622) Αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.
δ. Υπ' αριθμ. 29530/25.7.2014 (Β'2059) και 29531/25.07.2014 (Β'2060) όμοιες.

Στοχεύοντας στην υποβοήθηση των υπηρεσιών σας κατά τον έλεγχο νομιμότητας που πρόκειται να διενεργηθεί επί των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2016 των φορέων αρμοδιότητας σας, κρίνουμε σκόπιμη την επισήμανση ορισμένων θεμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής νομοθεσίας ή αποτέλεσαν αντικείμενο ερωτημάτων που υπεβλήθησαν στο Υπουργείο μας από τις υπηρεσίες σας ή και από ΟΤΑ και νομικά τους πρόσωπα.

Στο πλαίσιο αυτό πρέπει κατά τον έλεγχο νομιμότητας που πρόκειται να ασκηθεί από τις υπηρεσίες σας να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: 

A. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.    Σε περίπτωση που το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων κάθε δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή το προσχέδιο του προϋπολογισμού δεν καταρτιστούν ή δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή (από τα τοπικά συμβούλια ή και την εκτελεστική επιτροπή αντίστοιχα) ή δε γνωμοδοτήσει εγκαίρως η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, τότε αυτά καταρτίζονται από την οικονομική επιτροπή. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται εκ του νόμου η δυνατότητα στην οικονομική επιτροπή του δήμου και της περιφέρειας, σε περίπτωση που παρατηρούνται καθυστερήσεις κατά τα προηγούμενα στάδια της διαδικασίας να αναλάβει η ίδια τις αναγκαίες πρωτοβουλίες ώστε να καταστεί εφικτή η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθιστώντας ως εκ τούτου δυνατή τη ψήφιση του προϋπολογισμού ελλειπόντων των προαναφερθέντων στοιχείων ({start}άρθρα 77, παρ.3{end} και {start}4{end} και {start}78, παρ.3{end} του ν. 4172/2013). Η οικονομική επιτροπή έως την 5η Σεπτεμβρίου μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στη βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Δ.Α. προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ να παράσχει τη γνώμη του επ'αυτού.

2.    Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) που προβλέπεται στο {start}άρθρο 4, παρ.4{end} του ν.4111/2013 καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται προς έλεγχο από την αρμόδια Αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του ΟΤΑ και του κάθε νομικού προσώπου του ΟΤΑ που εντάσσεται στο ΟΠΔ (άρθρο 6 της υπ' αριθμ. 7261/22.2.2013 Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (Β'450), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Συγκεκριμένα, στο ΟΠΔ εντάσσονται τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης το οποίο εκδίδεται και επικαιροποιείται από την ΕΛΣΤΑΤ (μπορείτε να το αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.statistics.gr/register-general-government-entities) Το δημοτικό / περιφερειακό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου πρέπει «να ψηφίσει τον προϋπολογισμό σε μια ειδική γι'αυτόν συνεδρίαση, καθώς και το ΟΠΔ» και η απόφαση του συμβουλίου (μετά του προϋπολογισμού και των πινάκων του ΟΠΔ) υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Α.Δ.), η οποία αντίστοιχα θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε αυτός να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. Ο Πίνακας Στοχοθεσίας των υπόχρεων νομικών προσώπων είναι απαραίτητο να έχει εγκριθεί εγκαίρως από το διοικητικό τους συμβούλιο, προκειμένου να ενσωματωθεί στο ΟΠΔ του δήμου/περιφέρειας και να ψηφιστεί εμπρόθεσμα από το δημοτικό / περιφερειακό συμβούλιο.

Αμέσως μόλις επικυρωθεί ο προϋπολογισμός ο φορέας μεριμνά για την ενσωμάτωσή του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ και Δ.Α.. Σε περίπτωση ωστόσο που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες, αλλά το ΟΠΔ χρήζει τροποποίησης ή συμπλήρωσης και ως εκ τούτου δεν μπορεί να επικυρωθεί, τότε ο προϋπολογισμός επικυρώνεται και αναπέμπεται στο φορέα μόνο το ΟΠΔ προς διόρθωση και επανυποβολή στην Α.Δ το αργότερο έως τις 10 Ιανουαρίου 2016, ώστε τελικώς να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση του ελέγχου του έως τις 31 Ιανουαρίου 2016 (άρθρα 77, παρ.6 και 78, παρ.5 ν.4172/2013 σε συνδυασμό με άρθρο το 6 της υπ' αριθμ. 7261/22.2.2013 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, όπως ισχύει).

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που υποβληθεί στις υπηρεσίες σας Απόφαση συμβουλίου με την οποία ψηφίζεται μόνο ο προϋπολογισμός και όχι το ΟΠΔ, ή εάν δεν υποβληθούν μαζί οι σχετικές αποφάσεις ψήφισής τους τότε, προς επίσπευση των διαδικασιών, θα πρέπει να ξεκινήσετε τον έλεγχο του προϋπολογισμού, ενημερώνοντας παράλληλα το φορέα περί της υποχρέωσής του για άμεσο προγραμματισμό νέας συνεδρίασης προς ψήφιση του ΟΠΔ επί τη βάσει των στοιχείων του ψηφισθέντος προϋπολογισμού (εν προκειμένω ο φορέας δύναται είτε να προβεί με απόφασή του σε τροποποίηση / συμπλήρωση της προηγούμενης Απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός είτε με νέα, αυτοτελή απόφασή του να ψηφίσει το ΟΠΔ επί τη βάσει των στοιχείων του ήδη ψηφισθέντος προϋπολογισμού). Αντίστοιχα οι υπηρεσίες σας θα πρέπει να προβούν σε επικύρωση του προϋπολογισμού (εφόσον φυσικά ανταποκρίνεται στις σχετικές οδηγίες), αφού λάβουν τη σχετική Απόφαση του συμβουλίου περί ψήφισης του ΟΠΔ επί τη βάσει των στοιχείων του συγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι στο πλαίσιο της ορθής εφαρμογής των οδηγιών των σχετικών ΚΥΑ σε συνδυασμό με την λοιπή νομοθεσία που διέπει την κατάρτιση και τον έλεγχο των προϋπολογισμών των ΟΤΑ, ως φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, το ΥΠΕΣ και ΔΑ, στην ιστοσελίδα του, έχει καθιερώσει την ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις» με σκοπό να διευκολύνει το σύνολο της διαδικασίας αλλά και να αποσαφηνίσει τυχόν απορίες και εξειδικευμένα ερωτήματα των εμπλεκόμενων φορέων. Στην κατεύθυνση αυτή, στις παρακάτω ενότητες της Εγκυκλίου, πραγματοποιείται αναφορά σε αναρτημένες συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις μέσω των οποίων αποσαφηνίζεται ένα σημαντικό μέρος των οδηγιών των ΚΥΑ.

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΗΜΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ


1.    Στον προϋπολογισμό του φορέα δεν μπορεί να σημειώνεται καμία απόκλιση από το εγκεκριμένο κωδικολόγιο. Επιτρέπεται η περαιτέρω ανάλυση των τετραψήφιων Κ.Α.Ε. με βάση τις ανάγκες του, με την εξαίρεση όσων αναλυτικών υποκωδικών ορίζονται στο κωδικολόγιο. Οποιαδήποτε απόκλιση, αποτελεί αιτία αναπομπής του αρχικού προϋπολογισμού και των μετέπειτα αναμορφώσεών του.

2.    Σε περιπτώσεις όπου έχουν διαπιστωθεί στους ΟΤΑ ταμειακά ελλείμματα, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο σχετικός διαχειριστικός έλεγχος, θα πρέπει:
α) Το ταμειακό έλλειμμα να εμφανίζεται στο χρηματικό υπόλοιπο του προϋπολογισμού, έως ότου εκδοθεί το τελικό πόρισμα του διαχειριστικού ελέγχου και
β) να γίνει εγγραφή ισόποση με το εκτιμώμενο ύψος του ελλείμματος στο σκέλος των εξόδων, στον Κ.Α. 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους». Η εν λόγω εγγραφή θα πρέπει να γίνεται σε διακριτή ανάπτυξη του Κ.Α.Ε. 8511 έτσι ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση κατά τον υπολογισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανώτατων ορίων του άρθρου 3, παρ. Β.2 της υπ' αριθμ. 26945/31.7.2015 (Β'1621) σχετικής ΚΥΑ.
Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος και βεβαιωθεί το έλλειμμα ο π/υ αναμορφώνεται και θα πρέπει:
γ) το χρηματικό υπόλοιπο του δήμου να μειωθεί κατά το βεβαιωθέν ποσό και
δ) να γίνει ισόποση εγγραφή στον Κ.Α. 1516 «Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις».

Λοιπές περιπτώσεις οι οποίες χρήζουν λογιστικής τακτοποίησης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από τους ΟΤΑ με τη διενέργεια των απαραίτητων μεταβολών στις πιστώσεις του προϋπολογισμού για την εμφάνιση των σχετικών εσόδων - εξόδων που τις αφορούν.

3.    Αναφορικά με το ζήτημα εγγραφής στον προϋπολογισμό δαπανών για τις οποίες βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία, στον ετήσιο προϋπολογισμό πρέπει να εμφανίζονται, τουλάχιστον τα ποσά εκείνα για τα οποία ο δήμος εκτιμά ότι θα υπάρξουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις εντός του έτους που αφορά ο προϋπολογισμός, οι οποίες θα εκδικάσουν την πληρωμή των σχετικών ποσών. Η ανωτέρω εκτίμηση θα πρέπει να προκύπτει κατόπιν γνωμοδότησης των κατά περίπτωση παρεχόντων νομική συνδρομή στο δήμο.

Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις όπου η εν εξελίξει δικαστική διεκδίκηση αφορά τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης απαλλοτριώσεων και εφόσον προβλέπεται ότι αυτές θα συντελεστούν εντός του έτους που αφορά ο προϋπολογισμός, σε αυτόν εγγράφεται τουλάχιστον το ποσό που αναφέρεται στην απόφαση για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης. Τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν με την απόφαση του οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης θα εισαχθούν στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

4. Στις στήλες που περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός, έχει προστεθεί επιπλέον στήλη με τίτλο

« ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31.12 .......» στα ΕΣΟΔΑ και στήλη με τίτλο «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31.12 .......» στις ΔΑΠΑΝΕΣ, οι οποίες κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού
έτους 2016 θα συμπληρωθούν με τα εκτιμώμενα ποσά εισπράξεων και πληρωμών για την 31.12.2015.

Οι στήλες διαμορφώνονται ως εξής:ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': Λειτουργικές Δαπάνες χρήσης

Οι λειτουργικές δαπάνες κατανέμονται ανά υπηρεσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Επενδύσεις

Οι επενδύσεις κατανέμονται ανά υπηρεσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': Αποθεματικό

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)

Η μεθοδολογία υπολογισμού των ποσών που εγγράφονται στις νέες στήλες του προϋπολογισμού, παρέχεται με τη Συχνή Ερώτηση - Απάντηση 15, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypes.gr/el/Ministry/FAQ/proypologismoi_ota2016/ του ιστότοπου του ΥΠΕΣ και Δ.Α. καθώς και στο υπ'αριθμ. 32369/15.9.2015 έγγραφό μας, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypes.gr/el/Ministry/eggrafa/ του ίδιου ιστοτόπου.

5. Οι δαπάνες των Κ.Α.Ε., 6056 «Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66)» και 6451 «Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων» εφεξής δύνανται να κατανέμονται όχι μόνο στην Υπηρεσία 00 «Γενικές Υπηρεσίες», αλλά και στις λοιπές υπηρεσίες. Επιδιώκεται κατ' αυτόν τον τρόπο και πρέπει να αποτελεί το κριτήριο για την όποια εγγραφή πίστωσης, η αποτύπωση των πραγματικών δαπανών των υπηρεσιών και ιδίως των ανταποδοτικών, ώστε να λαμβάνονται υπόψη κατά τον έλεγχο της ισοσκέλισής τους με τα αντίστοιχα έσοδα.

2. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

1.    Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. Εσόδου 0611) πρέπει να είναι ίσες με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του έτους 2015 που αποδόθηκε στο δήμο, επί δώδεκα. Μόνο για τους δήμους στους οποίους απασχολείται προσωπικό των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που μεταφέρθηκε σε αυτούς από 1-1-2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010, στις ανωτέρω πιστώσεις αθροίζονται και οι δαπάνες μισθοδοσίας αυτού, ως γινόμενο του α' εξαμήνου τρέχοντος έτους, επί δύο.

2.    Το ποσό που εγγράφεται για τις δαπάνες προς κάλυψη, λειτουργικών δαπανών των σχολείων καθώς και του σχολικού τροχονόμου, υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο το 2015, επί τέσσερα.

Επιτρέπεται ο επιμερισμός του παραπάνω ποσού στον Κ.Α. 0614 για το μέρος που ο φορέας εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων και στον Κ.Α. 0615 αυτό που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την καταβολή αποζημίωσης στους σχολικούς τροχονόμους.

3.    Οι πιστώσεις που εγγράφονται για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων (Κ.Α. Εσόδου 0621), καθώς και οι αντίστοιχες εγγραφές συνολικών εξόδων (Κ.Α. Εξόδου 6741) υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν στο δήμο για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2015, επί δύο.

4.    Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν σε μισθώματα ακινήτων (Κ.Α. Εσόδου 0612), υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο δήμο για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου 2015, επί τρία.

5.    Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό, από το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Κ.Α. Εσόδου 0613), υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2014 (αφορά δήμους του Ν. Δωδεκανήσου).

6.    Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό, για το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2015.

7.    Το συνολικό ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδων «1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων» (πρώην Σ.Α.Τ.Α.) προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2015 που αποδόθηκε στο δήμο, επί δώδεκα.

8.    Το συνολικό ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδου 1312, για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων καθώς και αντισταθμιστικών οφειλών, υπολογίζεται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2014.

9.    Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την πυροπροστασία, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν στο δήμο κατά το έτος 2015.

Επισημαίνεται ότι επιτρέπεται ο επιμερισμός της παραπάνω πίστωσης στον Κ.Α. 1214 με εγγραφή του ποσού που ο δήμος εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών που αφορούν στην πυροπροστασία και στον Κ.Α. 1313 με εγγραφή του ποσού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών.

10.    Έσοδα των δήμων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του {start}άρθρου 27{end} του ν. 3756/2009, «περί εξόφλησης οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ α' βαθμού», εγγράφονται σε ανεπτυγμένη μορφή του Κ.Α. 0619 στο σύνολό τους και είναι ίσα με τα αντίστοιχα έσοδα του 2015, ανεξαρτήτως π.χ. του συμψηφισμού τους με οφειλές του δήμου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

11.    Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό, για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος, υπολογίζεται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν στο δήμο, κατά το έτος 2014.

12.    Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό, για την κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν στο δήμο για τη σχολική χρονιά 2014-2015.

13.    Το συνολικό ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδου 0715 «Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) υπολογίζεται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν / εισπράχθηκαν από κάθε δήμο κατά το έτος 2014.

14.    Το ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδου 0441 «Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/1993)» ως επιχορήγηση, υπολογίζεται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν / εισπράχθηκαν από κάθε δήμο κατά το έτος 2014.

15.    Στον Κ.Α. Ε. 0512 «Φόρος Ζύθου (άρ. 9 ΝΔ 703/70, άρ. 12 ν. 1080/1980)» δεν θα πρέπει να εγγράφεται σχετική πίστωση.

16.    Στον Κ.Α.Ε. 0513 «Δημοτικός φόρος Δωδεκανήσου (άρθρο 60 ν. 2214/1994)» δεν θα πρέπει να εγγράφεται σχετική πίστωση.

17. Στον Κ.Α.Ε. 0525 «Ειδική εισφορά διυλιστηρίων πετρελαίου (άρ.19 του ν. 3054/2002)», θα υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση μόνο στην περίπτωση που έχει εκδοθεί σχετική Απόφαση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η σχετική εγγραφή, τόσο κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού όσο και για τις αναμορφώσεις αυτού τεκμηριώνεται με τη συνυποβολή της αντίστοιχης Απόφασης του αρμόδιου Υπουργείου.

Διαφορές που θα προκύψουν για κάθε δήμο από τις κατανομές του έτους 2016 για τις περιπτώσεις 1-14, από οποιαδήποτε αιτία, θα εγγραφούν στον Π/Υ του με αναμόρφωση.

Προς υποβοήθηση του ελέγχου νομιμότητας που ασκείται επί των αποφάσεων ψήφισης των προϋπολογισμών των δήμων, θα σας αποσταλούν από το Υπουργείο μας, για κάθε δήμο χωρικής αρμοδιότητάς σας, αναλυτικοί πίνακες με τα ποσά ανά είδος επιχορήγησης των ανωτέρω περιπτώσεων 1 έως 14 που πρέπει να έχουν εγγραφεί στους προϋπολογισμούς.

3. ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι ΚΑΙ II

1.    Το άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στους Κ.Α.Ε. που απαρτίζουν την κατωτέρω αναφερόμενη ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι. καθώς και η διαφορά των ποσών που εγγράφονται στην ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ. (Κ.Α.Ε. 32) και στην ομάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» (Κ.Α.Ε. 32 μείον Κ.Α.Ε. 85) δεν είναι αποδεκτό να υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που δύναται να εγγραφούν στον προϋπολογισμό του 2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3, παρ. Β.1 και Β.2 της υπ' αριθμ. 26945/31.7.2015 (Β'1621) σχετικής ΚΥΑ.

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι.: ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ KAE 01, 02,03,04,05,07,11,14,15,16,21,22
ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ: KAE 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη».

Προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος νομιμότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ' αριθμ. 26945/31.7.2015 (Β'1622) ΚΥΑ και των στοιχείων του μήνα αναφοράς, βάσει του οποίου κάθε δήμος εγγράφει στον προϋπολογισμό τα έσοδά του, απαιτείται η υποβολή από αυτόν στην αρμόδια για τον έλεγχό του Αρχή, των σχετικών Στατιστικών Δελτίων του Παραρτήματος 3 της σχετικής ΚΥΑ, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ενσωματωθεί τα εν λόγω οικονομικά του στοιχεία στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ.Α.

2.    Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που παραστεί μόνο μέσα στη χρήση και εκ του νόμου ανάγκη εγγραφής συγκεκριμένου εσόδου, ή που η παράλειψη εγγραφής θα έχει ως συνέπεια τη μη τήρηση των διατάξεων του ν. 4270/2014, επιβάλλεται η εγγραφή του σχετικού εσόδου στον προϋπολογισμό, ακόμη και με αύξηση του συνολικού αθροίσματος της αντίστοιχης Ομάδας Εσόδων, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα μείωσης των επιμέρους Κ.Α. που την απαρτίζουν, προϋπόθεση που θα εξεταστεί επισταμένως από τις υπηρεσίες σας.

Εάν όμως η είσπραξη τέτοιου εσόδου είναι επισφαλής και προκειμένου να αποτραπεί η εγγραφή πίστωσης για δαπάνη που δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί, (ή ακόμη και εάν πραγματοποιηθεί δεν θα είναι δυνατόν να αποπληρωθεί) επιβάλλεται, ομοίως κατά παρέκκλιση, να γίνει ισόποση εγγραφή σε κωδικό αριθμό της κατηγορίας 85. Η εγγραφή αυτή θα πρέπει απαραιτήτως να γίνει με τρόπο διακριτό, σε ανεπτυγμένη μορφή του κατάλληλου κωδικού αριθμού εσόδου (χρήσης), ώστε να καθίσταται δυνατή η ακριβής αντιστοίχησή της με το σχετικό ποσό.

3.    Πέραν των οριζόμενων στη γενική παρατήρηση του άρθρου 3Β της υπ'αριθμ. 26945/31.7.2015 ΚΥΑ, επιτρέπεται η αύξηση του συνολικού αθροίσματος της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι στην περίπτωση κατά την οποία υφίσταται κατάργηση, με ΦΕΚ, νομικού προσώπου και ανάληψη των αρμοδιοτήτων και των αντίστοιχων εσόδων αυτού από τον οικείο ΟΤΑ.

4.    Υπογραμμίζεται ότι δεν συνιστούν παρεκκλίσεις από την υπ'αριθμ. 26945/31.07.2015 ΚΥΑ οι εγγραφές ποσού μικρότερου από το συνολικό ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως άθροισμα της Ομάδας Ι., καθώς και η εγγραφή ποσού μεγαλύτερου από το συνολικό επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον Κ.Α.Ε. «85».

5.    Επισημαίνεται ότι κατά τον έλεγχο που διενεργείται, από την αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, ως προς την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό αυτού, στο σκέλος των εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού χρηματικού υπολοίπου) η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων οικονομικών ετών (δηλ. 32-85) και τα έσοδα από παλαιές οφειλές, που βεβαιώνονται το τρέχον έτος (Κ.Α.Ε. 21). Διευκρινίζεται ότι, για τον υπολογισμό των επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, θα χρησιμοποιηθεί αναλογικά ο τύπος που ορίζεται στην παρούσα ΚΥΑ για τον υπολογισμό του συνόλου των επισφαλειών (Κ.Α.Ε. 85). Αντίστοιχα, στο σκέλος των δαπανών, για την ισοσκέλιση λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων και το ποσό των υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών που πρέπει να εγγραφεί στους κωδικούς του (Κ.Α.Ε. 81).

Εφόσον με την νομίμως ληφθείσα απόφαση περί επιβολής των ανταποδοτικών τελών του δήμου, αιτιολογείται η κάλυψη από τα έσοδα αυτά μέρους των δαπανών λοιπών υπηρεσιών, αυτό λαμβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο της ισοσκέλισής τους.

6.    Για την εγγραφή πιστώσεων που αφορούν μεταβιβαστικές πληρωμές από άλλα Υπουργεία, πλην των ΚΑΠ πρέπει απαραίτητα να έχει εκδοθεί σχετική πράξη για το έτος 2016.

Η σχετική εγγραφή, τόσο κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού όσο και για τις αναμορφώσεις αυτού τεκμηριώνεται με τη συνυποβολή της αντίστοιχης Απόφασης-πράξης του εκάστοτε Υπουργείου, με αναφορά του ΑΔΑ ανάρτησής της στο πρόγραμμα «Δι@ύγεια».

Η παραπάνω διαδικασία ελέγχου είναι απαραίτητο να ακολουθείται και για τις εγγραφές πιστώσεων από επιχορηγήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες δεν προέρχονται από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (πχ στους ΚΑΕ 1211 «Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)», ΚΑΕ 1327 «Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)», ΚΑΕ 1325 «Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ»).

4. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016, δύναται να εμφανίζονται εγγραφές εσόδων από δάνεια μόνο υπό την προϋπόθεση ύπαρξης νομίμως συναφθείσας δανειακής σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προϋπόθεση εξετάζεται και στις περιπτώσεις προσφυγής στις διατάξεις της {start}παρ. 1 του άρθρου 43{end} του ν.4325/2015 (Α' 47) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και οι οποίες εξετάζονται από την εποπτεύουσα Αρχή με τη συνδρομή του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ.Α., όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

5. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ)

1.    Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2016 για νέα έργα εγγράφονται μόνο εφόσον υπάρχει σχετική Απόφαση ένταξης ή προέγκρισης σε Συλλογική Απόφαση Έργων / Μελετών (Περιφερειών) (ΣΑΕ/Μ(Π)). Η σχετική εγγραφή τόσο κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού όσο και για τις αναμορφώσεις αυτού τεκμηριώνεται με τη συνυποβολή της αντίστοιχης Απόφασης ένταξης με αναφορά του ΑΔΑ ανάρτησής της στο πρόγραμμα «Δι@ύγεια». Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με την παράγραφο Α.14 του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμού 2016 των δήμων, τόσο στην κατηγορία εσόδων από επιχορηγήσεις επενδύσεων, όσο και στην κατηγορία των αντίστοιχων δαπανών, οι δήμοι εγγράφουν ως έσοδο τις προβλεπόμενες κατανομές που θα λάβουν και αντίστοιχα τις δαπάνες που εκτιμούν ότι θα πραγματοποιήσουν κατ' έτος και όχι τη συνολική έγκριση χρηματοδότησης και το συνολικό κόστος των έργων. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την παράγραφο Α.13 του ίδιου άρθρου της ΚΥΑ, κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού εγγράφονται πιστώσεις για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί σχετική πράξη για το έτος 2016, διαφορετικά οι εν λόγω εγγραφές προκύπτουν από αναμόρφωση.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 7 της υπ' αριθμ. 23979/ΔΕ264 (ΦΕΚ-1367/Β/2013/5-6-2013) Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», η αναγραφόμενη πίστωση στη Συλλογική Απόφαση Έργων / Μελετών έτους μεταφέρεται στον ετήσιο προϋπολογισμό του Ο.Τ.Α.

Ως εκ τούτου, σε συνέχεια των ανωτέρω, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στον προϋπολογισμό 2016 των αναμενόμενων εσόδων και των αντίστοιχων δαπανών για έργο, μελέτη ή ενέργεια (εφεξής έργο) που έχει ενταχθεί στο εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ, είναι η έκδοση Απόφασης προέγκρισης ή ένταξης του έργου σε Συλλογική Απόφαση Έργων / Μελετών του έτους 2016.

Δεδομένου, ωστόσο, ότι ο προϋπολογισμός αφορά την επόμενη οικονομική χρήση (2016) για την οποία δεν έχουν εκδοθεί ακόμα οι Συλλογικές Αποφάσεις, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την έκδοση αυτών, ο υπολογισμός των πιστώσεων των έργων ΠΔΕ που πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό 2016, είναι απαραίτητο να γίνει με βάση τις ετήσιες οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων, σχετικά με τη χρηματοδότηση του ΠΔΕ του επόμενου έτους. Η σχετική μεθοδολογία περιγράφεται στην Συχνή Ερώτηση - Απάντηση 7, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypes.gr/el/Ministry/FAQ/proypologismoi_ota2016/ του ιστότοπου του ΥΠΕΣ και Δ.Α.

2.    Εφιστάται η προσοχή στον έλεγχο της ορθής εγγραφής των εσόδων από επιχορηγήσεις Π.Δ.Ε. στους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. από έκτακτες επιχορηγήσεις όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρου 5 της ΚΥΑ οδηγιών κατάρτισης του προϋπολογισμού 2016 των δήμων. Οι σωστοί Κ.Α.Ε. εγγραφής εσόδων από επιχορηγήσεις Π.Δ.Ε. είναι οι εξής:

121 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)
1216 Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) και
132 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ
1321    Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα
1322    Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)
1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

3.    Οι δαπάνες των Δήμων που χρηματοδοτούνται από το εθνικό και από το συγχρηματοδοτούμενο (ΕΣΠΑ) τμήμα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα παρακολουθούνται σε διακριτούς κωδικούς σε επίπεδο υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό δημιουργούνται οι κάτωθι επιπρόσθετες υπηρεσίες, στις οποίες κατανέμεται υποχρεωτικά το σύνολο των δαπανών (λειτουργικών και επενδυτικών) οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε.

Υπηρεσία Περιγραφή Υπηρεσίας
60    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
61    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
62    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
63    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
64    ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
69    ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

Επομένως, οι χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ δαπάνες κατανέμονται στις Υπηρεσίες με κωδικό από 60 έως 69, ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες κατανέμονται στις Υπηρεσίες με κωδικό από 00 έως 70.

4.    Σχετικά με τη χρήση του Κ.Α.Ε. 7341 «Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)» στο εξής, επισημαίνεται καταρχάς ότι στους κωδικούς του 73 Κ.Α.Ε. «Έργα» εγγράφονται όλες οι δαπάνες που προβλέπονται και απαιτούνται για την υλοποίηση «δημοσίων έργων» όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη περί έργων νομοθεσία. Σε αυτό το πλαίσιο, η καθιέρωση του Κ.Α.Ε. 7341 αποσκοπούσε αποκλειστικά στην παρακολούθηση των «δημοσίων έργων» που εκτελούν οι δήμοι μέσω του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ (ΕΣΠΑ). Όπως έχει ήδη αποσαφηνιστεί δε με τη υπ' αριθμ. 19 συχνή ερώτηση - απάντηση για τον προϋπολογισμό του 2014, στον εν λόγω Κ.Α.Ε. εγγράφεται η συνολική απαιτούμενη δαπάνη γα την εκτέλεση του έργου ανεξάρτητα από το αν μέρος αυτής είναι λειτουργικής φύσης (μισθοδοσία, παροχές τρίτων κλπ). Επομένως, στον προϋπολογισμό 2016 τα «δημόσια έργα» που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ θα συνεχίσουν να παρακολουθούνται στον Κ.Α.Ε. 7341 και επιπλέον θα αντιστοιχίζονται στις υπηρεσίες με κωδικό από 60 έως 69. Τα δε χρηματοδοτούμενα από το εθνικό τμήμα του ΠΔΕ «δημόσια έργα» θα παρακολουθούνται στους υπόλοιπους κωδικούς του Κ.Α.Ε. 73, πάλι με την απαιτούμενη αντιστοίχιση με τις υπηρεσίες του Π.Δ.Ε. (60 - 69).

Για τις υπόλοιπες δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το Π.Δ. Ε. (εθνικό σκέλος και ΕΣΠΑ) είτε αυτές αφορούν σε δαπάνες τρέχουσας χρήσης λειτουργικής φύσης (ομάδα 6), είτε αφορούν σε δαπάνες επενδυτικής φύσης (και εν προκειμένω αναφερόμαστε στις δαπάνες που προβλέπεται να εγγράφονται στους Κ.Α.Ε. 71 και 74), είτε αφορούν σε δαπάνες Π.Ο.Ε. (Κ.Α.Ε. 81) και λοιπές αποδόσεις (Κ.Α.Ε. 826), αυτές θα πρέπει στον προϋπολογισμό 2016 να αντιστοιχίζονται με τις υπηρεσίες του Π.Δ.Ε. (60 - 69).

Σημειώνεται ότι σχετικά παραδείγματα κατανομής δαπανών έργων-προγραμμάτων που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, Π.Δ. Ε. ή/και από άλλες πηγές δίνονται με τις Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις 4 και 5, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypes.gr/el/Ministry/FAQ/proypologismoi_ota2016/ του ιστότοπου του ΥΠΕΣ και Δ.Α.

5. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον τρόπο λογιστικής απεικόνισης των ποσών που επιστρέφονται στους φορείς χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Π.Δ.Ε. Τα ποσά αυτά διακρίνονται σε δύο (2) περιπτώσεις:

i.    Επιστροφή ποσού λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης, δηλαδή επιστροφή ποσού χρηματοδότησης το οποίο είχε κατανεμηθεί σε προγενέστερο χρόνο στον δήμο, χωρίς ωστόσο αυτός να το χρησιμοποιήσει για να πληρώσει δαπάνες έγκαιρα. Σε αυτή την περίπτωση, το ποσό της επιστροφής ενταλματοποιείται στον Κ.Α.Ε. 8262 «Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης Π.Δ.Ε.».

ii.    Επιστροφή χρηματοδότησης ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης σε εφαρμογή του ν.4314/2014. Πρόκειται για περιπτώσεις όπου το ποσό της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ έχει χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση δαπάνης, η οποία κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι διενεργήθηκε παράτυπα με αποτέλεσμα την έκδοση Απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης για την ανάκτηση μέρους ή όλου του ποσού από τον Φορέα Χρηματοδότησης. Σε αυτή την περίπτωση, το ποσό που επιστρέφεται ενταλματοποιείται στον K.A.E. 8263 «Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (ν.4314/2014).

6. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

1. Οι αλλαγές που εισήχθησαν στις εγγραφές του «Χρηματικού Υπολοίπου Προηγουμένης Χρήσης» (Κ.Α.Ε. 51) αποσκοπούν στη διεύρυνση της δυνατότητας χρήσης των αδιάθετων πιστώσεων προηγούμενων ετών για την κάλυψη των αναγκών του δήμου.

Διευκρινίζεται ότι: στην περίπτωση που τα χρηματικά υπόλοιπα προέρχονται από αδιάθετα υπόλοιπα συνεχιζόμενων έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τότε ισχύουν δύο περιπτώσεις:

i.    Τα αδιάθετα υπόλοιπα πρέπει να καλύψουν υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31.12.2015 και θα πληρωθούν το 2016. Σε αυτή την περίπτωση τα αδιάθετα υπόλοιπα αφορούν σε υποχρεώσεις ΠΟΕ και θα πρέπει να εγγραφούν στον Κ.Α.Ε. 5121 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» με εγγραφή ισόποσης πίστωσης στον Κ.Α.Ε. 81.

ii.    Τα αδιάθετα υπόλοιπα προορίζονται να καλύψουν υποχρεώσεις που θα δημιουργηθούν μέσα στο 2016. Σε αυτή την περίπτωση τα αδιάθετα υπόλοιπα αφορούν σε έργα ΠΔΕ και θα πρέπει να εγγραφούν στον Κ.Α.Ε. 5124 "Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό Π.Δ.Ε.) με εγγραφή ισόποσης πίστωσης σε Κ.Α.Ε. των ομάδων 6 και 7.

Επισημαίνεται ότι στον Κ.Α.Ε. 5113 «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» και στον Κ.Α.Ε. 5123 «χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών», εγγράφονται κατ'αντιστοιχία τόσο τα αδιάθετα χρηματικά υπόλοιπα που μπορούν να καλύψουν ειδικευμένες δαπάνες καθώς και εκείνα που μπορούν να ικανοποιήσουν υποχρεώσεις που επιβάλλονται από διάταξη νόμου.

Σημειώνεται ότι η μεθοδολογία υπολογισμού Χρηματικού Υπολοίπου παρέχεται με τη Συχνή Ερώτηση - Απάντηση 9, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypes.gr/ei/Ministry/FAQ/proypoiogismoi_ota2016/ του ΥΠΕΣ και Δ.Α.

7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ


1.    Στον Κ.Α.Ε. 81 «Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ», εγγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής (Π.Δ. 315/99) της 31.12.2015. Στις περιπτώσεις υποχρεώσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης για αποπληρωμή σε περισσότερα του ενός έτη, στον προϋπολογισμό 2016 εγγράφεται το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί εντός του έτους, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς ανάληψης υποχρεώσεων.

Επομένως, κατά την κατάρτιση του αρχικού προϋπολογισμού 2016 οι δήμοι θα πρέπει να προβούν σε εκτίμηση του ύψους των υποχρεώσεων τους κατά την 31.12.2015 και σε προσδιορισμό εκείνου του ποσού που πρέπει να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2016.

Η μεθοδολογία υπολογισμού των υποχρεώσεων ΠΟΕ που πρέπει να εγγραφούν στον Κ.Α.Ε. 81 στον προϋπολογισμό 2016 παρέχεται με τη Συχνή Ερώτηση - Απάντηση 8, η οποία βρίσκεται    αναρτημένη    στην    ηλεκτρονική    διεύθυνση
http://www.ypes.gr/ei/Ministry/FAQ/proypoiogismoi_ota2016/ του ΥΠΕΣ και Δ.Α.

Ο έλεγχος που διενεργείται, από την αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή σχετικά με τα ποσά που εγγράφονται στον ΚΑΕ 81 είναι απαραίτητο να βασίζεται στην ως άνω αναφερόμενη μεθοδολογία υπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη και περιπτώσεις έκδοσης πράξεων άρσης απαλλοτρίωσης ή παραγραφής υποχρεώσεων λόγω παρέλευσης πενταετίας, οι οποίες είτε δεν λογιστικοποιήθηκαν έγκαιρα είτε πραγματοποιήθηκαν μετά την υποβολή του προϋπολογισμού του δήμου στην βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ και Δ.Α. Στο πλαίσιο αυτό, μαζί με τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία συνυποβάλλεται και η αντίστοιχη τεκμηρίωση (πχ αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου κλπ).

Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία των υποχρεώσεων του φορέα κατά τον μήνα που προηγείται της κατάρτισης του προϋπολογισμού, σκόπιμο είναι να προέρχονται από τα αντίστοιχα πεδία των στατιστικών δελτίων που υποβάλλονται στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ και Δ.Α. Η αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή δύναται, για λόγους διασταύρωσης, να αιτείται τα σχετικά οικονομικά στοιχεία από την Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου μας.

2.    Οι δαπάνες της Ομάδας 8 «ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. και ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ», εφεξής κατανέμονται σε όλες τις υπηρεσίες, ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους. Η «Υπηρεσία 80» καταργείται ενώ η «Υπηρεσία 90» συνεχίζει να υφίσταται.

Ειδικότερα, οι δαπάνες της κατηγορίας 81 «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)», της υποκατηγορίας 826 «ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ» της κατηγορίας 82 «ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ» και της κατηγορίας 85 «ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ», αναπτύσσονται υποχρεωτικά σε όλες τις υπηρεσίες κατά περίπτωση.

Εάν για μια δαπάνη, δεν είναι δυνατή η διάκριση της υπηρεσίας από την οποία αυτή προέρχεται, τότε κατανέμεται στην Υπηρεσία 00 «Γενικές Υπηρεσίες». Όλες οι λοιπές δαπάνες της Ομάδας 8 (απόδοση εισφορών, κρατήσεων, φόρων, πάγιας προκαταβολής, κ.λ.π.), λόγω της φύσης τους και δεδομένου ότι τα εν λόγω κόστη των υπηρεσιών έχουν ήδη αποτυπωθεί στους σχετικούς Κ.Α.Ε., δύνανται να εγγράφονται στην Υπηρεσία 00 «Γενικές Υπηρεσίες».

3.    Οι δαπάνες του Κ.Α. 6056 της υποκατηγορίας 605, η οποία πλέον μετονομάζεται σε «ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ», εφεξής δύνανται να κατανέμονται όχι μόνο στην Υπηρεσία 00 «ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» αλλά και στις λοιπές υπηρεσίες.

4.    Οι δαπάνες του Κ.Α. 6151 της υποκατηγορίας 615, εφεξής δύνανται να κατανέμονται όχι μόνο στην Υπηρεσία 00 «ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» αλλά και στις λοιπές υπηρεσίες.

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΩΝ

Για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων ισχύουν κατ' αναλογία οι περιπτώσεις της προηγούμενης ενότητας Β:

Περαιτέρω επισημαίνεται ότι στους προϋπολογισμούς των ν.π.δ.δ. και στο σκέλος των εσόδων, το ποσό της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν από τους οικείους δήμους εγγράφεται σε K.A. της υποκατηγορίας 071 «Λοιπά τακτικά έσοδα» και όχι στην 061, στην οποία εγγράφονται έσοδα των δήμων από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Τα ν.π.δ.δ. που τυχόν ενέγραφαν τις εν λόγω επιχορηγήσεις στη 061 και τώρα απαιτείται να τις εγγράψουν στη 071, επιβάλλεται να προχωρήσουν στη σχετική εγγραφή έστω κι αν αυτό οδηγεί στην υπέρβαση των ανωτέρω τιθέμενων ορίων. Η παρέκκλιση αυτή είναι δυνατή μόνο για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2016.

Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ


1.    Αναφορικά με το ζήτημα εγγραφής στον προϋπολογισμό δαπανών για τις οποίες βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία, στον ετήσιο προϋπολογισμό πρέπειι να εμφανίζονται, τουλάχιστον τα ποσά εκείνα για τα οποία η περιφέρεια εκτιμά ότι θα υπάρξουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις εντός του έτους που αφορά ο προϋπολογισμός, οι οποίες θα εκδικάζουν την πληρωμή των σχετικών ποσών. Η ανωτέρω εκτίμηση θα πρέπει να προκύπτει κατόπιν γνωμοδότησης των κατά περίπτωση παρεχόντων νομική συνδρομή στην περιφέρεια.

Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις όπου η εν εξελίξει δικαστική διεκδίκηση αφορά τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης απαλλοτριώσεων και εφόσον προβλέπεται ότι αυτές θα συντελεστούν εντός του έτους που αφορά ο προϋπολογισμός, σε αυτόν εγγράφεται τουλάχιστον το ποσό που αναφέρεται στην απόφαση για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης. Τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν με την απόφαση του οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης θα εισαχθούν στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση

2.    Ο προϋπολογισμός των περιφερειών αναπτύσσεται και στα δύο σκέλη του σε έξι (6) στήλες, όπου αναγράφονται:
-    στην 1η ο Κωδικός Αριθμός (Κ.Α.),
-    στην 2η η ονομασία του,
-    στην 3η οι προβλέψεις για το 2016,
-    στην 4η οι προβλέψεις για το κλείσιμο του τρέχοντος έτους (2015)
-    στην 5η οι διαμορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το 2015 (αρχικός προϋπολογισμός ± τροποποιήσεις), και
-    στην 6η τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2014.Η μεθοδολογία υπολογισμού των ποσών που εγγράφονται στις νέες στήλες του προϋπολογισμού, παρέχεται με τη Συχνή Ερώτηση - Απάντηση 16,η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypes.gr/el/Ministry/FAQ/proypologismoi_ota2016/ του ιστότοπου του ΥΠΕΣ και Δ.Α. καθώς και στο υπ'αριθμ. 32370/15.9.2015 έγγραφό μας, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypes.gr/el/Ministry/eggrafa/ του ίδιου ιστοτόπου.

2. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

1.    Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό ως έσοδο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανα , από το έτος 2016 και εφεξής θα περιλαμβάνει και τη μισθοδοσία του προσωπικού των περιφερειών. Η εν λόγω πίστωση πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του έτους 2015 που αποδόθηκε στην περιφέρεια επί δώδεκα, αθροιζόμενη με τις δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού της (που καταβάλλεται σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού), του α' εξαμήνου τρέχοντος έτους, επί δύο.

2.    Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό ως έσοδο για την κάλυψη δαπανών που αφορούν στη μεταφορά μαθητών, πρέπει να είναι ίση με το αντίστοιχο ύψος ποσού που έπρεπε να έχει εγγραφεί έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2015.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που υπάρχει εκτίμηση ότι στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 πρέπει να εγγραφεί στο σκέλος των δαπανών πίστωση για υψηλότερη δαπάνη, σε σχέση με το ποσό που θα επιχορηγηθεί η Περιφέρεια, η διαφορά αυτή θα καλυφθεί από λοιπά έσοδά της.

3.    Οι πιστώσεις που αφορούν την καταβολή διατροφικού επιδόματος υπολογίζονται στο ύψος των αντίστοιχων ποσών που αποδόθηκε στην περιφέρεια για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2015, επί δύο.

4.    Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε κατά το έτος 2014.

5.    Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη δαπανών δακοκτονίας, υπολογίζονται στο ποσό που έχει σχεδιαστεί να αποδοθεί στην περιφέρεια για το έτος 2015, με την υπ'αριθμ. 6414/25.2.2015 (ΑΔΑ 6ΙΩΘ465ΦΘΕ-ΨΑ7) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Δ.Α.

6. Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 και στον Κ.Α.Ε. που αφορά την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου, δεν πρέπει να εμφανίζεται εγγραφή σχετικής πίστωσης.

3. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ)

1.    Τα έσοδα από επιχορηγήσεις μέσω του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου (ΕΣΠΑ) σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες (Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων 9300-9400), θα εκτιμηθούν αρχικά με βάση τις σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, σχετικά με τη χρηματοδότηση δημοσίων επενδύσεων του επόμενου οικονομικού έτους και, στη συνέχεια, θα αναμορφώνονται με βάση τις ετήσιες πιστώσεις που θα συμπεριληφθούν στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων έτους 2016. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην αριθ. 23979/ΔΕ2649/03.06.2013 (Β' 1367) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στους προϋπολογισμούς των περιφερειών εγγράφονται με ισόποση εγγραφή στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων, και οι πιστώσεις των έργων Π.Δ.Ε. που υλοποιούνται από την κάθε Περιφέρεια με υπόλογο διαχειριστή το οικείο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

2.    Ο υπολογισμός των πιστώσεων των έργων ΠΔΕ θα πρέπει να γίνει με βάση τον αλγόριθμο που περιγράφεται στην ενότητα Β1 της υπ' αρ. 75537/22.12.2014 (Β 3499') Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετικά με την «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επομένου και ρύθμιση σχετικών θεμάτων». Με τη συγκεκριμένη Απόφαση καθορίζονταν για έτος 2015 τα όρια χρηματοδότησης των συνεχιζόμενων (ενταγμένων) έργων μέχρι την έκδοση των αποφάσεων προέγκρισης ή ένταξης αυτών σε Συλλογικές Αποφάσεις του έτους 2015, έχοντας ως βάση τις εγκεκριμένες ετήσιες πιστώσεις που είχαν εγκριθεί στις Σ.Α.Ε/Μ. του 2014.

Η σχετική μεθοδολογία περιγράφεται στη Συχνή Ερώτηση - Απάντηση 11, η οποία βρίσκεται αναρτημένη    στην    ηλεκτρονική    διεύθυνση
http://www.ypes.gr/el/Ministry/FAQ/proypologismoi_ota2016/ του ΥΠΕΣ και Δ.Α.

Σημειώνεται ότι κατά την κατάρτιση των αρχικών προϋπολογισμών του 2016, είναι στη διακριτική ευχέρεια του φορέα η πραγματοποίηση υποθέσεων σχετικά με ύψος των κατανομών και των πληρωμών για τα εν λόγω έργα μέχρι τη λήξη του 2015. Ωστόσο, καθίσταται σαφές ότι μετά τη λήξη της χρήσης 2015, οι προϋπολογισμοί 2016 είναι απαραίτητο να αναμορφωθούν καταρχάς λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά δεδομένα του 2015, σχετικά με το ύψος των εγκεκριμένων πιστώσεων, των κατανομών χρηματοδότησης και των πληρωμών και, στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων του 2016.

Υπογραμμίζεται επίσης ότι το ανεκτέλεστο τμήμα του έργου εγγράφεται στον Τ110 Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε., με εξαίρεση το τμήμα που αφορά σε υποχρεώσεις ΠΔΕ μέχρι 31.12.2015 οι οποίες εκτιμάται θα πληρωθούν στο 2016, οπότε και χρησιμοποιείται ο Κ.Α.Ε. Τ121 Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. χρηματοδοτούμενων από το Π.Δ.Ε.».

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι δυνάμει της ως άνω υπ' αριθμ. 23979/ΔΕ264/5.6.2013 (Β'1367) Απόφασης, στον προϋπολογισμό της περιφέρειας εγγράφονται τα έργα που υλοποιούνται από αυτή και πληρώνονται είτε από την Οικονομική Υπηρεσία της ή από το οικείο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

4. ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΟΔΩΝ Α ΚΑΙ Β

1.    Το άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στους Κ.Α.Ε. που απαρτίζουν την κατωτέρω αναφερόμενη ΟΜΑΔΑ Α: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ καθώς και το ποσό που εγγράφεται στην ΟΜΑΔΑ Β: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ποσά που δύναται να εγγραφούν στον προϋπολογισμό του 2016 σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στο άρθρο 5, παρ. Β. της υπ' αριθμ. 26947/31.07.2015 (Β'1622) σχετικής ΚΥΑ.

ΟΜΑΔΑ Α: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ: Άθροισμα των KAE (1000 μείον 1250), 3000, 4000, (5000 μείον 5200), (6000 μείον 6100 μείον 6620 μείον 6300), 7200
ΟΜΑΔΑ Β: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ: Κ.Α.Ε. 8000 μείον 8100 μείον 8700 μείον 8300 μείον 8620.

Προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος νομιμότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ' αριθμ. 26945/31.07.2015 (Β'1621 - Διορθ.σφαλμ. στο Β'1678) και των στοιχείων του μήνα αναφοράς, βάσει του οποίου κάθε περιφέρεια εγγράφει στον προϋπολογισμό τα έσοδά της, απαιτείται η υποβολή από αυτήν στην αρμόδια για τον έλεγχό της Αρχή, των σχετικών Στατιστικών Δελτίων του Παραρτήματος 3 της σχετικής ΚΥΑ , υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ενσωματωθεί τα εν λόγω οικονομικά της στοιχεία στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ.Α.

Σε περίπτωση που παραστεί μόνο μέσα στη χρήση και εκ του νόμου ανάγκη εγγραφής συγκεκριμένου εσόδου, ή που η παράλειψη εγγραφής θα έχει ως συνέπεια τη μη τήρηση των προαναφερόμενων διατάξεων του ν. 4270/2014, επιβάλλεται η εγγραφή του σχετικού εσόδου στον προϋπολογισμό ακόμη και με αύξηση του συνολικού αθροίσματος της αντίστοιχης Ομάδας Εσόδων, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα μείωσης των επιμέρους Κ. Α. που την απαρτίζουν, προϋπόθεση που εξετάζεται επισταμένως από τις αρμόδιες για τον έλεγχο των προϋπολογισμών Αρχές.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου είδους αναφέρουμε την υποχρέωση ταμειακής βεβαίωσης εσόδου που προκύπτει από την περιέλευση στην περιφέρεια καταλογιστικής πράξης. Αυτή αφενός δεν είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται τακτικά ανά τα έτη, ώστε το καταλογιστέο χρηματικό ποσό να είναι συγκρίσιμο με αντίστοιχα προηγουμένων ετών, αφετέρου η σχετική ταμειακή βεβαίωση είναι εκ του νόμου υποχρεωτική.

2.    Οι εγγραφές που προκύπτουν από τις ανωτέρω οδηγίες θα συμπεριληφθούν στη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ που θα κοινοποιηθεί στις υπηρεσίες σας για κάθε περιφέρεια αρμοδιότητάς σας.

5. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016, δύναται να εμφανίζονται εγγραφές εσόδων από δάνεια μόνο υπό την προϋπόθεση ύπαρξης νομίμως συναφθείσας δανειακής σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προϋπόθεση εξετάζεται και στις περιπτώσεις προσφυγής στις διατάξεις της {start}παρ. 1 του άρθρου 43{end} του ν.4325/2015 (Α' 47) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και οι οποίες εξετάζονται από την εποπτεύουσα Αρχή με τη συνδρομή του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ.Α., όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

6.    ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Οι αλλαγές που εισήχθησαν στις εγγραφές για το Ταμειακό Υπόλοιπο, αποσκοπούν στη διεύρυνση της δυνατότητας χρήσης των αδιάθετων πιστώσεων προηγούμενων ετών για την κάλυψη των αναγκών της περιφέρειας.

Διευκρινίζεται ότι: όταν τα αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα προηγούμενων ετών προέρχονται από αδιάθετα υπόλοιπα συνεχιζόμενων έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τότε ισχύουν δύο περιπτώσεις:

i.    Τα αδιάθετα υπόλοιπα πρέπει να καλύψουν υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31.12.2015 και θα πληρωθούν το 2016. Σε αυτή την περίπτωση τα αδιάθετα υπόλοιπα αφορούν σε υποχρεώσεις ΠΟΕ και θα πρέπει να εγγραφούν στον Κ.Α.Ε. Τ121 Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ χρηματοδοτούμενων από το Π.Δ.Ε.» με εγγραφή ισόποσης πίστωσης σε Κ.Α.Ε. με διάκριση (02).

ii.    Τα αδιάθετα υπόλοιπα προορίζονται να καλύψουν υποχρεώσεις που θα δημιουργηθούν μέσα στο 2016. Σε αυτή την περίπτωση τα αδιάθετα υπόλοιπα αφορούν σε έργα ΠΔΕ και θα πρέπει να εγγραφούν σε Κ.Α.Ε. με διάκριση (01).

Επισημαίνεται ότι στον Κ.Α.Ε. Τ 130 «Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» εγγράφονται τόσο τα αδιάθετα χρηματικά υπόλοιπα που μπορούν να καλύψουν ειδικευμένες δαπάνες όσο και εκείνα που μπορούν να ικανοποιήσουν υποχρεώσεις που επιβάλλονται από διάταξη νόμου.

Η μεθοδολογία υπολογισμού Χρηματικού Υπολοίπου παρέχεται με τη Συχνή Ερώτηση - Απάντηση 12, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypes.gr/el/Ministry/FAQ/proypologismoi_ota2016/ του ΥΠΕΣ και Δ.Α.

7.    ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ

Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2016 των περιφερειών, στο σκέλος των εξόδων στους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. με διάκριση (02) θα εγγράφεται σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους όπως αυτές προκύπτουν από τα οριζόμενα στο Π.Δ. 315/99 (Γενική Λογιστική). Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την παράγραφο Δ' του άρθρου 8, στις περιπτώσεις υποχρεώσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης για αποπληρωμή σε περισσότερα του ενός έτη, στον προϋπολογισμό 2016 εγγράφεται το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί εντός του έτους, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς ανάληψης υποχρεώσεων.

Επομένως, κατά την κατάρτιση του αρχικού προϋπολογισμού 2016 οι περιφέρειες θα πρέπει να προβούν σε εκτίμηση του ύψους των υποχρεώσεων τους κατά την 31.12.2015 και σε προσδιορισμό εκείνου του ποσού που πρέπει να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2016 στη βάση μεθοδολογίας που τους παρασχέθηκε με τη Συχνή Ερώτηση - Απάντηση 13, η οποία βρίσκεται αναρτημένη    στην    ηλεκτρονική    διεύθυνση
http://www.ypes.gr/el/Ministry/FAQ/proypologismoi_ota2016/ του ΥΠΕΣ και Δ.Α.

Ο έλεγχος που διενεργείται, από την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή του δήμου σχετικά με τα ποσά που εγγράφονται στους ΚΑΕ με διάκριση 02 είναι απαραίτητο να βασίζεται στην ως άνω αναφερόμενη μεθοδολογία υπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη περιπτώσεις έκδοσης πράξεων άρσης απαλλοτρίωσης ή παραγραφής υποχρεώσεων λόγω παρέλευσης πενταετίας, οι οποίες είτε δεν λογιστικοποιήθηκαν έγκαιρα είτε πραγματοποιήθηκαν μετά την υποβολή του προϋπολογισμού του δήμου στην βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ και Δ.Α. Στο πλαίσιο αυτό, μαζί με τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία συνυποβάλλεται και η αντίστοιχη τεκμηρίωση (πχ αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου κλπ).

Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία των υποχρεώσεων του φορέα κατά τον μήνα που προηγείται της κατάρτισης του προϋπολογισμού, σκόπιμο είναι να προέρχονται από τα αντίστοιχα πεδία των στατιστικών δελτίων που υποβάλλονται στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ και Δ.Α. Η αρμόδια για την εποπτεία του δήμου αρχή δύναται, για λόγους διασταύρωσης, να αιτείται τα σχετικά οικονομικά στοιχεία από την Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου μας.

Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Μετά τη λήξη της χρήσης 2015 και εντός του 1ου τετραμήνου του 2016, οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον προϋπολογισμό του 2016 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2015, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Ειδικότερα, για τις παρακάτω κατηγορίες, θα πρέπει να γίνουν τα εξής:

Ι) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι και ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Α

Επαναϋπολογίζεται το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2016 για την ΟΜΑΔΑ Ι των δήμων και νομικών προσώπων και την ΟΜΑΔΑ Α των περιφερειών (συνολικό άθροισμα της ομάδας) με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ στον προϋπολογισμό 2016 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2014 ή 2015. Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του προϋπολογισμού, στις ΟΜΑΔΕΣ ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2014 και το έτος 2015 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο προϋπολογισμός υποχρεωτικά αναμορφώνεται στο ύψος ποσού του 2014.

ΙΙ) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ

Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ II (Κ.Α.Ε. 32) τα πραγματικά ποσά και σύμφωνα με αυτά, επαναϋπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον Κ.Α.Ε. 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον προϋπολογισμό του 2016 για τους Κ.Α.Ε. 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον Κ.Α.Ε. 32 για τα έτη 2014 και 2015. Στην περίπτωση, που το εγγεγραμμένο ποσό στον Κ.Α.Ε. 85 είναι μικρότερο του επιτρεπόμενου ελαχίστου ποσού, είναι υποχρεωτική η άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριμένο Κ.Α.Ε..

ΙΙΙ) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Β

Οι περιφέρειες εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ Β τα πραγματικά ποσά κατά το κλείσιμο του έτους 2015.

IV)    ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ / ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Για τον υπολογισμό του οριστικού ταμειακού υπολοίπου από δήμους, περιφέρειες και νομικά πρόσωπα, συντάσσεται επίσημη κατάσταση συμφωνίας διαθεσίμων και ταμειακού υπολοίπου με ημερομηνία 31.12.2015 η οποία αποτελεί προσαρμογή στα βιβλία του φορέα, του υπολοίπου των καταθέσεων σε τράπεζες - όπως αυτό προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης (extrait) των τραπεζικών λογαριασμών - λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα μετρητά του ταμείου, τις εισπρακτέες ή πληρωτέες επιταγές, καθώς και μη ενταλματοποιηθείσες συναλλαγές του φορέα. Η ανωτέρω κατάσταση συνοδεύεται από τα αντίγραφα κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών.

V)    ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ

Στον Κ.Α.Ε. 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ των δήμων και νομικών προσώπων , και στον ΚΑ Εξόδων με διάκριση (02) των περιφερειών, εγγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής της 31.12.2015 μετά την απαλοιφή των προκαταβολών που έχουν δοθεί σε προμηθευτές. Στις περιπτώσεις υποχρεώσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης για αποπληρωμή σε περισσότερα του ενός έτη, στον προϋπολογισμό 2016 εγγράφεται το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί εντός του έτους, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς ανάληψης υποχρεώσεων.

Μετά το κλείσιμο του έτους 2015 και εντός του πρώτου τριμήνου του 2016, το ΥΠ.ΕΣ. και Δ.Α. θα αποστείλει στις αρμόδιες για τον έλεγχο των προϋπολογισμών Αρχές, τα σχετικά με τα παραπάνω μεγέθη προσωρινά απολογιστικά στοιχεία έτους 2015 για τους δήμους και τις περιφέρειες χωρικής αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να μεριμνήσουν ώστε να λάβει χώρα η υποχρεωτική αναμόρφωση αυτών.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους η εκτίμηση των εγγραφών στα έσοδα ελέγχεται από το δημοτικό / περιφερειακό συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 266 του ν.3852/2010 και παρ. 10 του άρθρου 268 του ν.3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 39 και 40 του ν.4257/2014 (Α' 93) αντιστοίχως, και εάν με τις προβλεπόμενες τριμηνιαίες εκθέσεις του δεύτερου και τρίτου τριμήνου, διαπιστωθεί ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό / περιφερειακό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση έχουν καθοριστεί με την υπ' αριθμ. 40038/9.9.2011 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Η αρμόδια για την εποπτεία Αρχή ελέγχει επίσης την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και ασκεί έλεγχο νομιμότητας επί των αποφάσεων αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.

Επισημαίνεται ότι με κάθε αναμόρφωση υποβάλλεται στην αρμόδια για την εποπτεία Αρχή, ολόκληρος ο προϋπολογισμός.

ΣΤ. Έλεγχος νομιμότητας σε συνάρτηση με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και τα οικονομικά στοιχεία των ΟΤΑ και των νπδδ αυτών που τηρούνται στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ. και Δ.Α.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.5 του ν.4172/2013 η οικονομική επιτροπή, έως την 5η Σεπτεμβρίου ενσωματώνει το σχέδιο του προϋπολογισμού του δήμου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με Απόφαση του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και τουλάχιστον ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους και στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι δήμοι που α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρέχονται με τη σχετική ΚΥΑ και γ) δεν ενσωμάτωσαν το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην προαναφερθείσα βάση δεδομένων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Περαιτέρω, στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική επιτροπή έκαστου δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών και Δ.Α. παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ.Α., όπου αυτές απαιτούνται, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα των δήμων, που εφαρμόζουν τις ίδιες με αυτούς ρυθμίσεις. Όμοιες διατάξεις ισχύουν για τους προϋπολογισμούς των περιφερειών, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 78 του ιδίου νόμου.

Επισημαίνεται ότι τις προαναφερθείσες οδηγίες των ΚΥΑ υποχρεούνται όλοι οι φορείς να τηρήσουν και οι υπηρεσίες σας να εφαρμόσουν κατά τον έλεγχο νομιμότητας των π/υ τους. Το Παρατηρητήριο κοινοποιεί τη διατυπωθείσα γνώμη του τόσο στις υπηρεσίες σας, όσο σε όλους τους φορείς αρμοδιότητάς σας (δήμους, περιφέρειες, δημοτικά ν.π.δ.δ.), ανεξαρτήτως εάν αυτοί υποβάλλουν εκπρόθεσμα σχέδιο προϋπολογισμού του στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ και Δ.Α.. Επισημαίνεται ότι το περιεχόμενο της διατυπωθείσας γνώμης του Παρατηρητηρίου, όπως άλλωστε ρητώς αναφέρεται στις σχετικές διατάξεις (άρθρα 77 παρ. 5 και 78 παρ. 4 ν.4172/2013) δεν είναι δεσμευτικό για το οικείο (δημοτικό ή περιφερειακό ή διοικητικό) συμβούλιο καθότι πρόκειται για απλή και όχι σύμφωνη γνώμη κατά τη γραμματική διατύπωση του νόμου και ως εκ τούτου είναι δυνατή η ψήφιση και επικύρωση προϋπολογισμού , στον οποίο εγγράφονται ποσά διάφορα αυτών που θα αναφέρονται στη γνώμη, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι οδηγίες των υπ' αριθμ. 26945/31.7.2015 και 26947/31.7.2015 ΚΥΑ και αιτιολογούνται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού από την οικονομική επιτροπή ή το συμβούλιο, είτε λόγω του χρόνου υποβολής του στο τελευταίο, είτε λόγω του περιεχομένου της γνώμης και των οδηγιών του ΥΠΕΣ και Δ.Α. ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που στοιχειοθετείται επαρκώς. Η γνώμη υποχρεωτικά κατά νόμο συνοδεύει τον προϋπολογισμό κατά τη ψήφισή του, προκειμένου το περιεχόμενό της να γνωστοποιείται και να αξιολογείται από όλα τα μέλη του συμβουλίου. Οι υπηρεσίες σας προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο κατά την υποβολή του ψηφισθέντος προϋπολογισμού και σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι δεν τηρήθηκε η ως άνω τυπική διαδικασία, τότε ο προϋπολογισμός πρέπει να αναπεμφθεί για την τήρηση της διαδικασίας αυτής.

Στο πλαίσιο της πρόβλεψης περί προσαρμογών και προκειμένου να αποτυπωθούν με πιο αξιόπιστο τρόπο οι προβλέψεις ως προς την είσπραξη των εσόδων, είναι δυνατόν για τις ομάδες εσόδων Ι. και ΙΙ. (ή Α. και Β. για τις περιφέρειες) να έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό ποσά με βάση άλλο μήνα αναφοράς, μεταγενέστερο αυτού που αναφέρεται στη γνώμη του Παρατηρητηρίου. Στην περίπτωση αυτή όμως, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος νομιμότητας, σύμφωνα και με τις σχετικές οδηγίες των ανωτέρω ΚΥΑ, απαιτείται η προηγούμενη ενσωμάτωση των σχετικών οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων » και «Οικονομικά στοιχεία περιφερειών» του ΥΠΕΣ και Δ.Α. μέσω των σχετικών Στατιστικών Δελτίων και η υποβολή των συγκεκριμένων Δελτίων στις υπηρεσίες σας μαζί με το ψηφισθέντα προϋπολογισμό (στο Παράρτημα ΙΙ, το οποίο λόγω της έκτασής του θα σας αποσταλεί μόνο ηλεκτρονικά, εμφανίζονται τα υποδείγματα των δελτίων που θα πρέπει να υποβληθούν από τους φορείς στις υπηρεσίες σας προκειμένου να ασκηθεί ο έλεγχος). Τα Στατιστικά Δελτία είναι τριμηνιαία για τα νπδδ που δεν έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) της ΕΛΣΤΑΤ και μηνιαία για όλους τους δήμους, τις περιφέρειες και όσα νπδδ έχουν ενταχθεί στον υποτομέα «ΟΤΑ S.1313» του ΜΦΓΚ. Το ΜΦΓΚ όπως διαμορφώθηκε και εξελίχθηκε κατά την περίοδο 2008 έως 2014 μπορείτε να το αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.statistics.gr/register-general-government-entities. Επιπλέον, ειδικά για τα ΝΠΔΔ και τις αναφερόμενες προσαρμογές στη γνώμη του Παρατηρητήριου σχετικά με την Ομάδα Εσόδων Ι σημειώνεται ότι θα εξετάζεται εάν η υπέρβαση της Ομάδας οφείλεται στην εφαρμογή του άρθρου 3, παρ. Β.1 της σχετικής ΚΥΑ, δηλαδή στην εγγραφή της επιχορήγησης από το Δήμο για πρώτη φορά σε Κ.Α. 07 προκειμένου η υπέρβαση κατά το ποσό αυτό να καταστεί δυνατή και να δικαιολογείται.

Οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα ν.π.δ.δ. αυτών κατά τον έλεγχο του προϋπολογισμού τους από τις υπηρεσίες σας, θα πρέπει να έχουν υποβάλει στη βάση δεδομένων, μέσω των Στατιστικών Δελτίων, τα πλήρη οικονομικά στοιχεία της περιόδου που αποτελεί τη βάση υπολογισμού των Ομάδων Εσόδων Ι και ΙΙ των παρ.Β1 και Β2 αρθ.3 ΚΥΑ. 26945/31.07.2015και των Ομάδων Εσόδων Α. και Β. παρ. Β αρθ.5 ΚΥΑ. 26947/31.7.2015, καθώς και του μηνός Δεκεμβρίου 2014 (στοιχεία σωρευτικά για το έτος 2014) σύμφωνα με την εκ της νομοθεσίας οριζόμενη σχετική υποχρέωσή τους (π.χ. εάν ένας φορέας έχει δηλώσει ως περίοδο βάσης υπολογισμού το 9μηνο, απαιτούνται τα Στατιστικά Δελτία Σεπ. 2014, Σεπ. 2015 και Δεκ. 2014). Πέραν της ηλεκτρονικής υποβολής των ανωτέρω στοιχείων στις βάσεις δεδομένων οικονομικών στοιχείων, οι φορείς απαιτείται να σας προσκομίσουν τα σχετικά Στατιστικά Δελτία σε έντυπη μορφή, τα οποία πρέπει να φέρουν τις υπογραφές του στατιστικού ανταποκριτή και του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας ή του αρμόδιου για τα οικονομικά του φορέα, πιστοποιώντας κατ' αυτόν τον τρόπο την πληρότητα, εγκυρότητα και ορθότητα των υποβληθέντων στοιχείων.

Υποδείγματα των ανωτέρω Δελτίων επισυνάπτονται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος.

Επικουρικά και μόνο σε περιπτώσεις όπου διατηρείτε τυχόν επιφυλάξεις ως προς τα εν λόγω στοιχεία και θεωρείτε ότι χρήζουν διασταύρωσης, δύνανται αυτά να υποβάλλονται και από το Υπουργείο, ύστερα από σχετικό αίτημα στη Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι τα αναγραφόμενα ποσά του κριτηρίου σχετικά με την εγγραφή των υποχρεώσεων ΠΟΕ (κριτήριο 18 της γνώμης για δήμους και κριτήριο 4 της γνώμης για ΝΠΔΔ) προέκυψαν από την εφαρμογή της μεθοδολογίας υπολογισμού που παρασχέθηκε με τη Συχνή Ερώτηση - Απάντηση 13.

Για τις περιπτώσεις όπου οι φορείς, είτε δεν υπέβαλλαν ρεαλιστικές εκτιμήσεις σχετικά με τις πληρωμές και τις εναπομείνασες υποχρεώσεις κατά την 31.12.2015, είτε υπέβαλλαν εκ παραδρομής μη ορθά στοιχεία είτε λόγω παρέλευσης του μήνα κατάρτισης του π/υ έχουν διαφοροποιηθεί οι πληρωμές υποχρεώσεων και κατ επέκταση η αντίστοιχη εκτίμηση αυτών για το τέλος του έτους τότε ο έλεγχος νομιμότητας για τη εγγραφή ποσών στον ΚΑΕ 81 θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της ΚΥΑ και ειδικότερα θα βασιστεί στη μεθοδολογία υπολογισμού που περιγράφεται στη Συχνή Ερώτηση - Απάντηση 13. Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω έλεγχος είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί για το σύνολο των δήμων και ΝΠΔΔ ανεξάρτητα εάν αυτοί υπέβαλλαν σχέδιο π/υ 2015 στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ και Δ.Α. προς αξιολόγηση από το Παρατηρητήριο.

Ζ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΕΣ ΚΑΙ Δ.Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΔ

Μετά τη λήψη του παρόντος παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τους φορείς που έχουν υποβάλει τον προϋπολογισμό τους και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης προς επικύρωση στις υπηρεσίες σας. Εν συνεχεία, για όσο χρόνο διενεργείται έλεγχος νομιμότητας, είναι απαραίτητο να μας ενημερώνετε για την πορεία του στο τέλος κάθε εβδομάδας μέχρι το τέλος Νοεμβρίου και σε καθημερινή βάση από 1ης Δεκεμβρίου, με ένα αρχείο σε μορφή excel, σύμφωνα με το υπόδειγμα που δίνεται στο Παράρτημα Ι, το οποίο θα πρέπει να αποστέλλετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
oikonomika.ota@ypes.gr υπό τον τίτλο (θέμα) «Αποκεντρωμένη Διοίκηση    - Πορεία ελέγχου προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».

Περαιτέρω, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο prota@ypes.gr, μπορείτε να αποστέλλετε τυχόν ερωτήματά σας αναφορικά με τον έλεγχο των προϋπολογισμών, με θέμα «Αποκεντρωμένη
Διοίκηση - Ερωτήματα προϋπολογισμοί οικ. έτους 2016» και παράλληλα να συμβουλεύεστε σε τακτική βάση την ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις / Προϋπολογισμοί ΟΤΑ 2016» του ιστότοπου του ΥΠΕΣ και Δ.Α. http://www.ypes.gr/ei/Ministry/FAQ/proypoiogismoi_ota2016/, όπου θα αναρτώνται απαντήσεις επί ερωτημάτων ευρύτερου ενδιαφέροντος.

Τέλος τονίζεται ιδιαιτέρως η αναγκαιότητα ολοκλήρωσης του ελέγχου νομιμότητας και επικύρωσης των προϋπολογισμών όλων των υπόχρεων φορέων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, γεγονός που καθιστά επιβεβλημένη τη στελέχωση των υπηρεσιών που θα απασχοληθούν με το συγκεκριμένο έργο με επαρκές προσωπικό, έστω και βραχυπρόθεσμα και προς εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου σκοπού.

Το παρόν κοινοποιείται και στους ΟΤΑ της χώρας προς ενημέρωσή τους και επίσπευση των ενεργειών τους κατά το μέρος των οδηγιών που τους αφορούν, ώστε να καταστεί εφικτή η επικύρωση των προϋπολογισμών και των ΟΠΔ το συντομότερο δυνατόν και να αποτραπούν καθυστερήσεις λόγω αναπομπής αυτών από τις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Παραμένοντας στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία, σας ενημερώνουμε ότι ειδικότερα για θέματα που αφορούν στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (κατάρτιση, υποβολή, πίνακες στοχοθεσίας, υπόχρεοι φορείς κτλ) μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Καρύδα (213136 4809) και την κα Γαρίου (213136 4816), για θέματα που αφορούν σε οικονομικά στοιχειά των Στατιστικών Δελτίων της βάσης δεδομένων του ΥΠΕΣΔΑ (ποσά, υπολογισμοί κατηγοριών, επιβεβαίωση στοιχείων) στους κ.κ. Τρυποσκούφη (213136 4842), Προβατάρη (213136 4802), Σταυρίδου (213136 4814) και Λαμπρακάκη (213136 4817) ενώ για λοιπά θέματα υπεύθυνοι ενημέρωσης είναι οι κ.κ. Μαμούρη (213136 4818), Μαυρομμάτης (213136 4803), Παπανικολοπούλου (213136 4801), Στεφανάκης (213136 4838) και Ζαφειρίου (213136 4837).
Ο Γενικός Γραμματέας
Κ. Πουλάκης 

Πηγή: Taxheaven