Αριθμ. πρωτ.: 116518/16.11.2015 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 112277/ 03.11.2015 ( ΑΔΑ: 6ΦΚΧ4653Ο7-Τ2Ε) απόφασης συγκρότησης Επιτροπής για την αναμόρφωση του Ν. 3758/2009, όπως ισχύει και για τη διερεύνηση καταγγελιών οφειλετών σε βάρος των δανειστών και των

Αριθμ. πρωτ.: 116518/16.11.2015 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 112277/ 03.11.2015 ( ΑΔΑ: 6ΦΚΧ4653Ο7-Τ2Ε) απόφασης συγκρότησης Επιτροπής για την αναμόρφωση του Ν. 3758/2009, όπως ισχύει και για τη διερεύνηση καταγγελιών οφειλετών σε βάρος των δανειστών και των

Αθήνα, 16 - 11 - 2015
Α.Π.: 116518

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
Γραφείο Γενικής Δ/ντριας

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος,
Τ.Κ.: 101 81
Πληροφορίες : Αικατερίνη Τσώνη
Τηλ.    :213 - 1514232
FAX    :210 - 3840972
E-mail : tsoni@gge.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 112277/03.11.2015 (ΑΔΑ: 6ΦΚΧ4653Ο7-Τ2Ε) απόφασης συγκρότησης Επιτροπής για την αναμόρφωση του Ν. 3758/2009, όπως ισχύει και για τη διερεύνηση καταγγελιών οφειλετών σε βάρος των δανειστών και των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν.2251/1994 «Προστασία των Καταναλωτών» (ΦΕΚ 191/Α/16-11-1994) και ειδικότερα του άρθρο 14 «Μεταβατικές, τελικές και καταργούμενες διατάξεις», παράγραφος 8 περί συγκρότησης επιτροπών εμπειρογνωμόνων για την επικουρία του έργου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.

2. Του Ν.3758/2009 (ΦΕΚ 68/Α/5.5.2009) - Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 36 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2.2.2012).

3. Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005).

4. Του Π.Δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του κόμματος Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α), ως Πρωθυπουργός (ΦΕΚ 113/Α721.09.2015).

5. Του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22.9.2015).

6. Του Π.Δ. 72/2015 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 115/Α/23.9.2015). 

7. Του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α723.09.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Του Π.Δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α' 185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

Β. Τις αποφάσεις:

1. Τη  με Α.Π. 25288/06-03-2015 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ' 105) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού».

2. Τη  με Α.Π. 68839/09-12-2014 (ΦΕΚ Β' 3313) απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής "Με εντολή Υφυπουργού" στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, στους Προϊστάμενους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού».

Γ. Την επιτακτική ανάγκη διερεύνησης σε σύντομο χρονικό διάστημα ενός μεγάλου αριθμού υποβληθέντων στη Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή καταγγελιών καταναλωτών σε βάρος των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών, προκειμένου να προστατεύονται έγκαιρα οι καταναλωτές- οφειλέτες και να επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν.3758/2009 σε βάρος των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών, στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, για την αποτροπή συνέχισης εκ μέρους τους της παραβατικότητας.

Δ. Την ανάγκη βελτίωσης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τη λειτουργία των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών, προκειμένου να εξασφαλιστούν ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών οφειλετών καθώς και αποτελεσματικότερες και λιγότερο χρονοβόρες διαδικασίες εξέτασης των υποθέσεων από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

Ε. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΣΤ. Το με αρ. πρωτ. 25429/22.10.2015 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» με το οποίο ορίζει εκπρόσωπό της για την παροχή υποστηρικτικής συνδρομής στο έργο της Επιτροπής που αφορά το σκέλος της υποβολής προτάσεων νομοθετικού περιεχομένου για τη βελτίωση και αναμόρφωση του ν. 3758/2009.

Ζ. Το υπ' αριθμ. 3751/03.11.2015 έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο ο Δικηγόρος Γεώργιος Διονυσόπουλος, υπηρετεί στο γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 112277/3.11.2015 (ΑΔΑ: 6ΦΚΧ4653Ο7-Τ2Ε) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για τη Συγκρότηση Επιτροπής για την αναμόρφωση του Ν.3758/2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και για τη διερεύνηση καταγγελιών οφειλετών σε βάρος των Δανειστών και των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών και τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων, ως ακολούθως:

• Το μέλος της Επιτροπής, Γεώργιος Διονυσόπουλος, Δικηγόρος του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης της Δ/νσης Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή της Γενικής Δ/νσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αντικαθίσταται από τον Παναγιώτη Γούναρη Δικηγόρο του ανωτέρω Τμήματος και

• Ο Αριστοτέλης Σταμούλας και η Ειρήνη Μακρή, ειδικοί επιστήμονες της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή», οι οποίοι είχαν ορισθεί ως κύριο και αναπληρωματικό μέλος αντίστοιχα της Επιτροπής, αντικαθίστανται από τη Μαρία Χατζηγεωργίου, εκπρόσωπο της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή».

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ' αριθμ. 112277/3.11.2015 (ΑΔΑ: 6ΦΚΧ4653Ο7-Τ2Ε) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ως έχει.ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Πηγή: Taxheaven