Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ14/02/182964/1525/5.11.2015 Τροποποίηση της με Α.Π. Φ14/02/173602/533/23.03.2015 (ΦΕΚ 479/Β'/30.3.2015, ΑΔΑ 7ΘΕΞ465ΦΘΗ-2Β5) κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο: «Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγγράφονται στο Π.Δ.Ε. προς τους

Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ14/02/182964/1525/5.11.2015 Τροποποίηση της με Α.Π. Φ14/02/173602/533/23.03.2015 (ΦΕΚ 479/Β'/30.3.2015, ΑΔΑ 7ΘΕΞ465ΦΘΗ-2Β5) κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο: «Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγγράφονται στο Π.Δ.Ε. προς τους

Αριθμ. Φ14/02/182964/1525

(ΦΕΚ Β' 2467/17-11-2015)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α'/22.09.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.».

3. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α'/23.09.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.».

4. Την με αριθμ. Αριθ. Υ1/22.09.2015 (ΦΕΚ 2076/Β'/ 22.09.2015) «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων».

5. Την με αριθμ. Υ29 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/Β'/2015).

6. Την με αριθμ. 105755 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 2222/Β'/15.10.2015).

7. Το Π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 167/ Α'/28.08.2014).

8. Την με αριθμ. 46274/26.9.2014 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» (ΦΕΚ Β' 2573).

9. Το άρθρο 28 του Ν. 4304/2014 (ΦΕΚ Α' 234/23.10.2014) «Ελεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις».

10. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α' 267/3.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α'/23.12.2014).

11. Το Ν. 4270/2014: Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 143/Α'/ 28.06.2014).

12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11.07.2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του ΕΚ 1260/1999», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8.12.2006 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού 1083/2006 του Συμβουλίου "περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής" και του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 397/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση.

15. Την με Α.Π. Ε(2007) 5442/05.11.2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ, περί έγκρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.), όπως ισχύει κάθε φορά.

16. Την με Α.Π. Ε(2007) 5443/5.11.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά.

17. Την με Α.Π. Ε(2007) 5337/26.11.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας - Θράκης, όπως ισχύει κάθε φορά.

18. Την με αρ. πρωτ 127573/10.8.2007 κοινή υπουργική απόφαση 'Εγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

19. Την με αρ. 34576/11/5-1-2001 κοινή υπουργική απόφαση σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ όπως τροποποιήθηκε με τις 121308/18/7/2008 και 166200/24-2-2011 αποφάσεις.

20. Την υπ' αριθμ. Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (ΦΕΚ Β' 1540/4.8.2008) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης για τη σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με τη με ΑΠ. 7718/293/ 23.04.2010 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 525/ Β'/26.04.2010).

21. Το με Α.Π. 4308/Γ/813/15.4.2009 πιστοποιητικό της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προ-γράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ-ΤΗΤΑ, με το οποίο βεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια της «Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών» για τη μεταβατική περίοδο και για τις επί του ανωτέρω εγγράφου αναγραφόμενες κατηγορίες έργων.

22. Την υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ Β' 540/27.3.2008) του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

23. Την με Α.Π. Φ 14/02/19398/2927/12.11.2014 (ΑΔΑ Ω7Ζ70-Δ72) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την Προκήρυξη της Δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20072013 (ΦΕΚ Β' 3071/14.11.2014), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

24. Την με Α.Π. οικ 132402/Π162-6.08/31.10.2014 (ΑΔΑ 6ΞΖΒ0-74Κ) Πρόσκληση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής (Κωδικός Πρόσκλησης 6.8).

25. Το Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179/22.8.2011) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Ερευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις».

26. Το Ν. 2364/1995 (ΦΕΚ Α' 252/6.12.1995) «Σύσταση του σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και σχεδιασμού. Εισαγωγή, μεταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις».

27. Το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α' 38/1997) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».

28. Την υπ' αριθμ. Δ1/18887/6.11.2001 (ΦΕΚ Β' 1521/ 13.11.2001) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο «Χορήγηση άδειας διανομής φυσικού αερίου στην «Εταιρία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Αττικής Ανώνυμη Εταιρία».

29. Την υπ' αριθμ. Δ1/Γ/Φ7/18819/29.8.2000 (ΦΕΚ Β'/ 1086/31.8.2000) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο «Χορήγηση άδειας διανομής φυσικού αερίου στην «Εταιρία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρία».

30. Την υπ' αριθμ. Δ1/Γ/Φ7/18818/29.8.2000 (ΦΕΚ Β'/ 1087/31.8.2000) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο «Χορήγηση άδειας διανομής φυσικού αερίου στην «Εταιρία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρία».

31. Την υπ' αριθμ. Δ3/Α'/οικ.6598 (ΦΕΚ Β'/976/28.3.2012) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο «Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar».

32. Την με αρ. πρωτ. οικ.: 189533/2011 υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού» (Φ.Ε.Κ. 2654 Β'/9.11.11).

33. Την με αρ. πρωτ. οικ.132664/ 07/11/2014 (ΑΔΑ: ΩΤ350-ΧΥΕ) απόφαση για την ένταξη της πράξης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»" με κωδικό MIS 492790 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία-Θράκη"» στο πλαίσιο της πρόσκλησης του σημείου 21 του σκεπτικού.

34. Την με αρ. πρωτ. οικ. 132678/07/11/2014 (ΑΔΑ: 6Λ910- ΛΦΠ) απόφαση για την ένταξη της πράξης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες στην Περιφέρεια Αττικής»" με κωδικό MIS 492852 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"» στο πλαίσιο της πρόσκλησης του σημείου 21 του σκεπτικού.

35. Την με αρ. πρωτ. οικ. 132665/07/11/2014 (ΑΔΑ: Ω5ΚΧ0-1ΜΠ) απόφαση για την ένταξη της πράξης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»" με κωδικό MIS 492879 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"» στο πλαίσιο της πρόσκλησης του σημείου 21 του σκεπτικού.

36. Το γεγονός ότι η Δράση που προκηρύχθηκε με την υπό στοιχείο 20 υπουργική απόφαση θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως 31/12/2015 (λήξη επιλεξιμότητας δαπανών ΕΣΠΑ 2007-2013).

37. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση των παραγράφων 1 και 4, του άρθρου 1, της με Α.Π. Φ14/02/173602/533/23.3.2015 (ΦΕΚ Β'/479/30.3.2015, ΑΔΑ 7ΘΕΞ465ΦΘΗ-2Β5) κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο: «Διαδικασία, όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγγράφονται στο Π.Δ.Ε προς τους φορείς υποδοχής και ελέγχου των αιτήσεων και πιστοποίησης της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για την καταβολή της χρηματοδότησης και την κάλυψη των εξόδων τους, απαιτούμενα δικαιολογητικά δημοσιονομικής τακτοποίησης των πληρωμών και λοιπές λεπτομέρειες για την υλοποίηση των δράσεων αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες», ως ακολούθως:

«1. Η καταβολή της χρηματοδότησης στις εταιρίες του Παραρτήματος Ι, της Υπουργικής Απόφασης με αριθ. πρωτ. Φ 14/02/19398/2927/12.11.2014 (ΦΕΚ Β'/ 3071/14.11.2014, ΑΔΑ: Ω7Ζ70-Δ72), εφεξής «φορείς», με τους οποίους θα συναφθούν οι συμβάσεις του Άρθρου 13 της ως άνω αναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης, διενεργείται τμηματικά σε δύο δόσεις και ειδικότερα: α) 1η δόση, που ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 40% του προϋπολογισμού της δράσης που διαχειρίζονται, με την υπογραφή της σύμβασης.
β) 2η δόση για το υπόλοιπο ποσό, μετά από αίτηση των φορέων και ανάλογα με την πορεία των πληρωμών και την εξέλιξη της δράσης.
4. Η καταβολή της δεύτερης δόσης, θα πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής από τους φορείς αίτησης καταβολής δόσης, υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης καλής εκτέλεσης για τη χρηματοδότηση που έχει ήδη καταβληθεί και έκδοσης πιστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 3, από το Φορέα Ελέγχου της δράσης που ορίζεται στο άρθρο 12 της υπουργικής απόφασης με αριθ. πρωτ. Φ 14/02/19398/2927/12.11.2014 (ΦΕΚ Β'/3071/14.11.2014, ΑΔΑ: Ω7Ζ70-Δ72).»

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. Φ14/02/173602/533/23.3.2015 (ΦΕΚ Β'/479/30.3.2015, ΑΔΑ 7ΘΕΞ- 465ΦΘΗ-2Β5) κοινή υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Πηγή: Taxheaven