Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1148368 ΕΞ 2015/17.11.2015 Τοποθέτηση εφοριακών υπαλλήλων

Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1148368 ΕΞ 2015/17.11.2015 Τοποθέτηση εφοριακών υπαλλήλων

Αθήνα,17/11/2015
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1148368 ΕΞ 2015
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 3375138-139
FAX    : 210 3375049

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ : «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. το Π.Δ. 344/95 (ΦΕΚ 183/Α/6-9-1995) και το άρθρο 65 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9-2- 2007),

2. το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α/29.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»,

3. το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/A/27-10-2011),

4. την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ. ΟΡΓ. Α 1147309 ΕΞ 6.11.2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί κατανομής των οργανικών θέσεων προσωπικού μεταξύ των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου,

5. την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ. Α1147691 ΕΞ 2014/6.11.2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων περί κατανομής των οργανικών θέσεων προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στις οργανικές μονάδες που τη συγκροτούν,

6. την υπ' αριθμ πρωτ.:ΔΔΑΔ Β 1135862 ΕΞ 19.10.2015 (ΦΕΚ 1103/Γ/29.10.2015), Απόφαση διορισμού εφοριακών υπαλλήλων του Υπουργού Οικονομικών,

7. την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 13/Β/28.1.2013) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομιών»,

8. την υπ' αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0003412 ΕΞ 2015/22.10.2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2294/Β/22.10.2015) «Ορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων»,

9. τη γνώμη του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου όπως διατυπώθηκε κατά την συνεδρίαση του στις 09.11.2015,

10. τις υπηρεσιακές ανάγκες 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τοποθετούμε τους παρακάτω υπαλλήλους σε κενές οργανικές θέσεις δοκίμων υπαλλήλων, στην κατηγορία Π Ε, στον κλάδο Εφοριακών με βαθμό ΣΤ', ως εξής:Β. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί ΑΜΕΣΑ στους ανωτέρω υπαλλήλους και να αποσταλεί με FAX αναφορά άφιξής τους στο 210 - 33 75 049.

 

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠηγή: Taxheaven