Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1148456 ΕΞ 2015/17.11.2015 Μεταθέσεις εφοριακών υπαλλήλων

Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1148456 ΕΞ 2015/17.11.2015 Μεταθέσεις εφοριακών υπαλλήλων

Αθήνα, 17/11/2015
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1148456 ΕΞ 2015
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο:210 33 75 138-9
Fax: 210 33 75 049

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ : «ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»

Σύμφωνα με:

1. το Π.Δ. 344/95 (ΦΕΚ 183/Α/06-09-1995) και το άρθρο 67 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/09-02- 2007),

2. τα άρθρα 14 και 15 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/18-02-1999) σχετικά με τις δαπάνες όπως τροποποιήθηκαν με το Ν 3833/2010 (ΦΕΚ 40Α /15-3-10),

3. το Π.Δ. 410/88 (ΦΕΚ 191/Α/30-8-1988), όπως ισχύει,

4. το Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α'178),

5. την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 13/Β/28.1.2013) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,

6. την υπ' αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0003412 ΕΞ 2015/22.10.2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2294/Β/22.10.2015) «Ορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων»,

7. την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147309 ΕΞ 2014/6-11-2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών ,μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία , κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Γραμματειών, της Ειδικής Γραμματείας του Υπουργείου και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό»,

8. την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147691 ΕΞ 2014/6-11-2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα , μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

9. τη σύμφωνη γνώμη του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου όπως διατυπώθηκε κατά την συνεδρίαση του στις 9-11-2015,

10. το αρ. πρωτ. 362/9-11-2015 ενημερωτικό σημείωμα της Προέδρου του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την από 9-11-2015 συνεδρίαση του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου,

11. τις υπηρεσιακές ανάγκες,
 
12. τις αιτήσεις μετάθεσης των υπαλλήλων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Μεταθέτουμε τους παρακάτω υπαλλήλους του εφοριακού κλάδου ως εξής:Β. Η απόφαση να κοινοποιηθεί άμεσα στους παραπάνω υπαλλήλους και να αποσταλεί αναφορά αναχώρησης και άφιξης τους με fax στο 210 3375049.Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣΠηγή: Taxheaven