Αριθ. πρωτ.: 2/70224/0004/19.11.2015 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την παροχή γνώμης σχετικά με την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΕΓ ΣΔΟΕ)

Αριθ. πρωτ.: 2/70224/0004/19.11.2015 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την παροχή γνώμης σχετικά με την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΕΓ ΣΔΟΕ)

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2015
Αριθ.πρωτ.: 2/ 70224 /0004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.
ΤΜΗΜΑ Ε'

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ.101 65, Αθήνα
Πληροφορίες : Μ.Ματζοράκη
Τηλέφωνο : 210-33.38.283
fax : 210-33.38.202
e-mail : m.matzoraki@glk.gr

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την παροχή γνώμης σχετικά με την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΕΓ ΣΔΟΕ)».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 34 του ν.1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α'178), όπως αποσαφηνίστηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του ν.2346/1995 (Α'220)

β) της υποπαραγράφου 7 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις-Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α'94)

γ) των άρθρων 13-15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45), όπως ισχύει.

δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α'98).

ε) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α'178), όπως ισχύει.

2. Το αριθ. 43/3.11.2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με το οποίο ζητείται η σύσταση ομάδας εργασίας για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΟΕ (ΕΓ ΣΔΟΕ). 

3. Το αριθ. ΕΜΠ 706/5.11.2015 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

4. Το αριθ. 298/10.11.2015 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

5. Την ανάγκη αναδιοργάνωσης, αναβάθμισης και ενίσχυσης των υπηρεσιών της ΕΓ ΣΔΟΕ, ύστερα από τη μεταφορά μέρους των αρμοδιοτήτων του στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να λειτουργεί σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα αντίστοιχων υπηρεσιών και να ανταποκριθεί στην αποστολή του.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομικών Ομάδα Εργασίας για την παροχή γνώμης σχετικά με την αναδιοργάνωση-αναβάθμιση και ενίσχυση των υπηρεσιών της ΕΓ ΣΔΟΕ, μετά τη μεταφορά μέρους των αρμοδιοτήτων του στη ΓΓΔΕ, δυνάμει των διατάξεων του ν.4336/2015 (Α'94).

Β. Συγκροτούμε την ανωτέρω ομάδα και ορίζουμε τα μέλη της, ως εξής:

1. Βασίλειο Ξενάκη του Ελευθερίου, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών που υπηρετεί ως Προϊστάμενος στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά του τη Μάρθα Μοδιάτη του Χαριλάου, υπάλληλο με βαθμό Δ' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών που υπηρετεί ως Προϊσταμένη του Ε' Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης.

2. Γεώργιο Βερναδάκη του Νικολάου, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με αναπληρωτή του τον Παναγιώτη Ντούνια του Δημητρίου, υπάλληλο με βαθμό ΣΤ' του κλάδου ΤΕ Εφοριακών που υπηρετεί ομοίως στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

3. Ευστάθιο Τσίρμπα του Βασιλείου, υπάλληλο που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς με αναπληρωτή του το Χρήστο Κούρτη του Κωνσταντίνου, υπάλληλο που υπηρετεί στην ίδια Γενική Γραμματεία.

4. Αθανάσιο Τσουγκριάνη του Σταύρου, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος στην Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής-Αιγαίου της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΟΕ με αναπληρώτριά του τη Σταματία Γαρεδάκη του Χαριλάου, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

5. Γεώργιο Μπεζαϊτη του Κωνσταντίνου, υπάλληλο με βαθμό Γ' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής-Αιγαίου της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΟΕ με αναπληρωτή του το Βασίλειο Νικολάου του Στυλιανού, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

6. Θεοφάνη Μπαρμπαρίτσα του Γεωργίου, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΟΕ, ως εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΠΟΕ-ΔΟΥ) με αναπληρωτή του τον Ευάγγελο Μαυροειδή του Νικολάου, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών που υπηρετεί στη ΔΟΥ Α' Λάρισας.

7. Ιωάννη Κάκκο του Χαραλάμπους, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Ειδική Διεύθυνση Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΟΕ, ως εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδας (Ο.Τ.Υ.Ε.) με αναπληρωτή του το Μιχάλη Κωστάκη του Ματθαίου, υπάλληλο με βαθμό Δ' του κλάδου ΤΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής-Αιγαίου της ίδιας Ειδικής Γραμματείας.

Γραμματέας της ομάδας ορίζεται η Κωνσταντίνα Ευδαίμων του Νικολάου, υπάλληλος με βαθμό Ε' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με αναπληρώτρια την Κωνσταντίνα Καλαφατάκη του Παύλου, υπάλληλο με βαθμό ΣΤ' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών.

Γ. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η παροχή γνώμης σχετικά με την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της ΕΓ ΣΔΟΕ και την ενίσχυση του ελεγκτικού ρόλου της, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα, μέσω:
α) της επανεξέτασης του οργανογράμματος του ΣΔΟΕ και της γεωγραφικής κατανομής των υπηρεσιών του
β) της καταγραφής των αρμοδιοτήτων του ΣΔΟΕ και της προσθήκης νέων,
γ) της αύξησης των οργανικών θέσεων του ΣΔΟΕ,
δ) της καταγραφής των αναγκών σε υλικοτεχνική υποδομή, λειτουργικά συστήματα κ.α. και
ε) της διασύνδεσης με Εθνικές, Ευρωπαϊκές και Διεθνείς υπηρεσίες με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών.

Δ. Η ομάδα εργασίας θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση σε τόπο που ορίζεται από τον Πρόεδρο της και θα ολοκληρώσει το έργο της εντός τριάντα (30) ημερών.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Πηγή: Taxheaven