Αριθ. 112012/ΕΥΘΥ 1046/2.11.2015 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ. 2 και 42 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 35256/17.10.2001 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1352/Β'/17.10.2001) όπως ι

Αριθ. 112012/ΕΥΘΥ 1046/2.11.2015 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ. 2 και 42 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 35256/17.10.2001 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1352/Β'/17.10.2001) όπως ι

Αριθ. 112012/ΕΥΘΥ 1046

(ΦΕΚ Β' 2473/18-11-2015)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του "Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005).

2. Το Ν. 4314/2014 σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα τα άρθρα 4, 14, 15, 42, 53 και 58 παρ. 1 αυτού (ΦΕΚ Α' 265).

3. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη σύσταση του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη».

6. Το Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α' 185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

7. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α' 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

8. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α'116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

9. Την υπ' αριθ. 105755/14.10.2015 (ΦΕΚ 2222/Β/15.10.2015) κοινή υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση»

10. Την υπ' αριθ. 35256/17.10.2001 (ΦΕΚ 1352/Β/17.10.2001) κοινή υπουργική απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. 154937/ΕΥΣ1274/21.3.2002 (ΦΕΚ 411/Β/5.4.2002), 34514/ΕΥΣ3034/20.5.2003 (ΦΕΚ 667/Β/29.5.2003), 37085/ ΔΙΟΕ 890/20.9.2004 (ΦΕΚ 1450/Β/22.9.2004) 47531/ΔΙ Ο Ε1251/ 2.12.2004 (ΦΕΚ 1819/Β/8.12.2004) και 48430/ΕΥΣ11521/ 22.12.2005 (ΦΕΚ 1880/Β/30.12.2005) και 49856/ΕΥΣ 9049/5.12.2006 (ΦΕΚ 1777/Β/6.12.2006) και 3850/ΕΥΣ 523/ 29.2.2008 (ΦΕΚ Β'333) κοινές υπουργικές αποφάσεις και ισχύει, για τη Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

11. Την από 23.07.2015 εισήγηση - ενημερωτικό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ για την έγκριση και υπογραφή της ΥΑ από τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (εφεξής ΕΥΣΕ), συσταθείσα σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1 του Ν. 2860/2000 με την υπ' αριθ. 35256/17.10.2001 (ΦΕΚ 1352/Β'/17.10.2001) κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υπάγεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 του Ν. 4314/2014 ως υπηρεσιακή μονάδα στη Εθνική Αρχή Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ και αναδιαρθρώνεται ως προς τις αρμοδιότητες και τις υπηρεσιακές της μονάδες ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Σκοπός


Σκοπός της ΕΥΣΕ είναι ο συντονισμός της διαχείρισης και της παρακολούθησης της εφαρμογής των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής 2000-2006, τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» και των λοιπών Προγραμμάτων και Ταμείων.

Άρθρο 2
Διάρθρωση της «Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής»


Η ΕΥΣΕ διαρθρώνεται σε έξι (6) μονάδες:
Α. Μονάδα Υποστήριξης Διαχειριστικών Αρχών, Μεγάλων Έργων και Ταμείου Αλληλεγγύης.
Β. Μονάδα Προβλέψεων Δημοσιονομικής Εκτέλεσης και Ειδικών Θεμάτων.
Γ. Μονάδα Παρακολούθησης και Συντονισμού των Τομεακών Προγραμμάτων και εφαρμογής τομεακών πολιτικών ΕΣΠΑ.
Δ. Μονάδα Παρακολούθησης και Συντονισμού των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Ε. Μονάδα Διευρωπαϊκών Δικτύων και Επιτελικών Θεμάτων.
ΣΤ. Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες «Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής»


Οι αρμοδιότητες της ΕΥΣΕ σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 2860/2000, του Ν. 3614/2007 και του Ν. 4314/ 2014 καθορίζονται και κατανέμονται μεταξύ των μονάδων της ως ακολούθως:

Ι. Μονάδα Α: Υποστήριξης Διαχειριστικών Αρχών, Μεγάλων Έργων και Ταμείου Αλληλεγγύης


Προγραμματική περίοδος 2007-2013:

1. Εξειδικεύει τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ), όπου απαιτείται, βάσει των ειδικότερων αναγκών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) και παρέχει κατευθύνσεις στις Διαχειριστικές Αρχές για κάθε δραστηριότητα που άπτεται της εφαρμογής των ΕΠ. Συνεργάζεται με τις λοιπές Μονάδες της ΕΥΣΕ για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων αυτών.

2. Παρακολουθεί τις επαληθεύσεις που διενεργούνται από τις Διαχειριστικές Αρχές και τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης και τα πορίσματά τους. Διαμορφώνει εισηγήσεις προς την ΕΥΘΥ για την αντιμετώπιση οριζόντιων προβλημάτων.

3. Υποστηρίζει τις Διαχειριστικές Αρχές κατά την προ-ετοιμασία για τη διενέργεια ελέγχων από ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα και έχει την ευθύνη για την υποβολή των απαντήσεων στα σχετικά πορίσματα ελέγχου, στην Ε. Επιτροπή.

4. Συνεργάζεται με την ΕΥ Αρχή Πιστοποίησης, την ΕΥΘΥ και την ΕΥ ΟΠΣ προκειμένου το πληροφοριακό σύστημα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες διαχείρισης και εφαρμογής των ΕΠ.

5. Αξιολογεί, σε συνεργασία με την αρμόδια Μονάδα Παρακολούθησης και Συντονισμού ΕΠ, τη διαχειριστική ικανότητα και οργάνωση των Διαχειριστικών Αρχών και των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών των ΕΠ, με την υποστήριξη της ΜΟΔ Α.Ε.

6. Εκδίδει οδηγίες για τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων και στηρίζει τις Διαχειριστικές Αρχές για την προετοιμασία των σχετικών πληροφοριών που απαιτούνται από την ΕΕ για τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων. Εκδίδει οδηγίες για την περίπτωση επενδύσεων σε υποδομές που δημιουργούν σημαντικά καθαρά έσοδα.

7. Εισηγείται για έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για τα μεγάλα έργα κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 3614/2007.

8. Συνεργάζεται με την ΕΥ Αρχή Πιστοποίησης και την ΕΥΘΥ για την κωδικοποίηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων επιλεξιμότητας και εκδίδει σχετικές οδηγίες για την υποστήριξη των Διαχειριστικών Αρχών και των δικαιούχων.

9. Έχει την ευθύνη διαχείρισης του ΕΠ Αποθεματικού Απροβλέπτων.

10. Έχει την ευθύνη του συντονισμού και της υποστήριξης των Διαχειριστικών Αρχών και των δικαιούχων με σκοπό την επίσπευση των διαδικασιών, εισηγήσεων και εγγράφων για την ταχεία και έγκαιρη υλοποίηση των έργων, καθώς και του συντονισμού των απαιτούμενων ενεργειών για την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών της εγκυκλίου του ΠΔΕ. Στο πλαίσιο αυτό:
(i) Μεριμνά για την επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης των εν λόγω έργων και την απρόσκοπτη χρηματοδότησή τους από το ΠΔΕ. Εντοπίζει προβλήματα κατά την υλοποίηση των έργων και προωθεί εισηγήσεις για την άμεση επίλυσή τους.
(ii) Παρέχει τεχνική υποστήριξη στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και στους δικαιούχους μεταξύ των οποίων ΟΤΑ και εταιρείες και υπηρεσίες του ευρύτερου δημοσίου τομέα που υλοποιούν έργα σημαντικού προϋπολογισμού.
(iii) Διαχέει καλές πρακτικές διαχείρισης έργων.
(iv) Συνεργάζεται με το ΠΔΕ για την επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης συλλογικών αποφάσεων του ΠΔΕ, την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των ενταγμένων έργων και την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων.

Προγραμματική περίοδος 2014-2020:


1. Παρακολουθεί και υποστηρίζει τις Διαχειριστικές Αρχές για τις απαντήσεις σε ευρήματα ελέγχων που αφορούν στην υλοποίηση των πράξεων και μεριμνά για την οριζόντια διάχυση της πληροφόρησης στις Διαχειριστικές Αρχές, σε συνεργασία με τις λοιπές Μονάδες της ΕΥΣΕ.

2. Εκδίδει οδηγίες για τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων και υποστηρίζει, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες μονάδες της ΕΥΣΕ, τις Διαχειριστικές Αρχές για την προετοιμασία των σχετικών πληροφοριών που απαιτούνται από την Ε.Ε. για τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων. Οι οδηγίες αφορούν κυρίως τεχνικοοικονομικές μελέτες (σκοπιμότητας, κόστους-οφέλους κτλ), το χρονικό τους προγραμματισμό και λοιπά τεχνικά θέματα.

3. Παρακολουθεί, συντονίζει και υποστηρίζει την υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των φακέλων μεγάλων έργων και ειδικότερα:
(i) καταρτίζει, σε συνεργασία με τις Μονάδες Γ, Δ και Ε και τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές πρόγραμμα υποβολής φακέλων μεγάλων έργων στην Ε. Επιτροπή, το οποίο παρακολουθεί και επικαιροποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα.
(ii) εξετάζει, σε συνεργασία με τις Μονάδες Γ, Δ και Ε, τους φακέλους μεγάλων έργων που υποβάλλονται στην ΕΥΣΕ από τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και πληρότητας αυτών,
(iii) διατυπώνει άποψη επί κάθε φακέλου διασφαλίζοντας τα ανωτέρω σημεία (i) και (ii), συνεργαζόμενη προς τούτο με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές,
(iv) υποβάλλει τους φακέλους μεγάλων έργων μέσω του κεντρικού κόμβου του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής δεδομένων (ECAS/SFC) της Ε. Επιτροπής.
(v) παράγει αναφορές της εξέλιξης της διαδικασίας έγκρισης των φακέλων μεγάλων έργων από την Ε. Επιτροπή.

4. Συνεργάζεται με τις λοιπές μονάδες της ΕΥΣΕ για την αποτύπωση, σε τακτά χρονικά διαστήματα, της συνολικής πορείας υλοποίησης των μεγάλων έργων.

5. Συνεργάζεται με την Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης JASPERS για το συντονισμό δράσεων, σε συνεργασία με τις Μονάδες Γ, Δ και Ε.

6. Μεριμνά για την προετοιμασία της ΕΥΣΕ, σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες, για τη συμμετοχή στην Ετήσια Συνάντηση με την Ε. Επιτροπή, στις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΣΠΑ και στις Υποεπιτροπές Ανθρώπινων Πόρων και Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Θάλασσας.

7. Έχει την ευθύνη σύνταξης και υποβολής αιτημάτων κινητοποίησης προς το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τ.Α.Ε.Ε.), καθώς και συντονισμού, παρακολούθησης και κλεισίματος των χρηματοδοτήσεων του Τ.Α.Ε.Ε.

8. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Μονάδες και υποβάλλει στον Προϊστάμενο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ), μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών για το επόμενο έτος.

9. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Β στο πλαίσιο παρακολούθησης της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων των δανείων της ΕΤΕπ.

10. Εισηγείται την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπειρογνωμοσυνών και άλλων έργων, σχετικών με το αντικείμενο της μονάδας και μεριμνά για την ορθή υλοποίησή τους.

11. Εισηγείται σχετικά με την υποστήριξη των δικαιούχων, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Μονάδες, τις άλλες ΕΥ της ΕΑΣ, τη ΜΟΔ Α.Ε και τις Διαχειριστικές
Αρχές, στη βάση του εντοπισμού και της αξιολόγησης προβλημάτων που εμφανίζονται στην υλοποίηση των έργων.

ΙΙ. Μονάδα Β: Προβλέψεων Δημοσιονομικής Εκτέλεσης και Ειδικών Θεμάτων

Προγραμματική περίοδος 2007-2013:


1. Αναπτύσσει μεθοδολογία παρακολούθησης της εφαρμογής των Επιχειρησιακών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

2. Παρακολουθεί οριζόντια τη συνολική πρόοδο των Επιχειρησιακών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων τους.

3. Αναπτύσσει μεθοδολογία και εργαλεία και συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία για τη διατύπωση προβλέψεων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των Επιχειρησιακών και Αναπτυξιακών προγραμμάτων.

4. Παρακολουθεί την εφαρμογή του κανόνα «ν+2/ν+3» και υποστηρίζει την Αρχή Πιστοποίησης στην υποβολή προβλέψεων πληρωμών.

5. Υποστηρίζει τις Διαχειριστικές Αρχές και τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές στην εφαρμογή του κανόνα «ν+2/ν+3».

6. Εισηγείται μέτρα αποτελεσματικότερης εφαρμογής και επιτάχυνσης της υλοποίησης των Επιχειρησιακών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

7. Παρακολουθεί τη συμβολή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στις προτεραιότητες της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση (Στρατηγική της Λισαβόνας) σε όρους χρηματοδοτικής προσπάθειας και ενημερώνει τη Μονάδα Γ σχετικά.

8. Συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) και την ΕΥΟΠΣ για τις τροποποιήσεις των χρηματοδοτικών πινάκων του ΚΠΣ, των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Συμπληρωμάτων Προγραμματισμού, των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων καθώς και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

9. Εισηγείται στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων σχετικά με την κατανομή των πιστώσεων με βάση τα αιτήματα χρηματοδότησης των συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο των επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων έργων.

Προγραμματική περίοδος 2014-2020:

1. Αναπτύσσει μεθοδολογία παρακολούθησης της εφαρμογής των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

2. Αναπτύσσει εργαλεία ή μεθόδους παρακολούθησης της ωρίμανσης και υλοποίησης πράξεων (έργων, συμβάσεων, δράσεων ή ομάδων έργων) των Προγραμμάτων στη βάση προτύπων χρονικού προγραμματισμού, αξιοποιώντας στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

3. Παρακολουθεί οριζόντια τη χρηματοοικονομική πρόοδο των Προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν εκχωρήσεων, καθώς και των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων τους.

4. Αναπτύσσει μεθοδολογία και εργαλεία και συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία για τη διατύπωση προβλέψεων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των Προγραμμάτων.

5. Παρακολουθεί την εφαρμογή του κανόνα «αυτόματης αποδέσμευσης» και την εξέλιξη του πλαισίου επιδόσεων και υποστηρίζει την Αρχή Πιστοποίησης στην υποβολή προβλέψεων πληρωμών, σε συνεργασία με τις Μονάδες Γ, Δ και Ε για την υποστήριξη των αρμόδιων Διαχειριστικών Αρχών.

6. Υποστηρίζει τις Διαχειριστικές Αρχές των Προγραμμάτων στην εφαρμογή του κανόνα «αυτόματης αποδέσμευσης».

7. Εισηγείται μέτρα αποτελεσματικότερης εφαρμογής και επιτάχυνσης της υλοποίησης των Προγραμμάτων.

8. Παρακολουθεί τη συγκέντρωση πόρων για ειδικές κατηγορίες παρεμβάσεων που προβλέπονται από τους Κανονισμούς της ΕΕ, όπως για τη θεματική συγκέντρωση των ΕΔΕΤ, την κατανομή πόρων ανά κατηγορία περιφέρειας και άλλα, σε όρους χρηματοδοτικής προσπάθειας, συνεργαζόμενη προς τούτο με την ΕΥΣΣΑ, και εισηγείται σχετικά κατά τη διαδικασία υλοποίησης των Προγραμμάτων, καθώς και στο πλαίσιο της αναθεώρησης των Προγραμμάτων.

9. Συνεργάζεται με την ΕΥΣΣΑ, την ΕΥΟΠΣ και την Αρχή Πιστοποίησης, για τις τροποποιήσεις των χρηματοδοτικών πινάκων του ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο των απαιτούμενων τροποποιήσεων/αναθεωρήσεων των Προγραμμάτων.

10. Παρακολουθεί, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Μονάδες της ΕΥΣΕ, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση του ετήσιου ΠΔΕ για τη χρηματοδότηση των έργων των Προγραμμάτων και εισηγείται μέτρα και διαδικασίες στο πλαίσιο του ΠΔΕ που μπορούν να διαμορφώσουν ευνοϊκότερες συνθήκες στη διαχείριση των Προγραμμάτων.

11. Παρακολουθεί τις αποκλίσεις μεταξύ πληρωμών ΠΔΕ και καταχωρισμένων δαπανών στο ΟΠΣ, σε περιοδική βάση.

12. Υποστηρίζει τις λοιπές Μονάδες της ΕΥΣΕ στη διαμόρφωση των πινάκων κατανομής των πόρων δανείων της ΕΤΕπ για χρηματοδότηση πράξεων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και παρακολουθεί την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των δανείων.

13. Εισηγείται την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπειρογνωμοσυνών και άλλων έργων, σχετικών με το αντικείμενο της μονάδας και μεριμνά για την ορθή υλοποίησή τους.

IΙΙ. Μονάδα Γ: Παρακολούθησης και Συντονισμού των Τομεακών Προγραμμάτων και εφαρμογής τομεακών πολιτικών ΕΣΠΑ

Προγραμματική περίοδος 2007-2013:


1. Συντονίζει την εφαρμογή των Επιχειρησιακών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, μεριμνώντας ιδίως για τη συμβατότητά τους με τις εθνικές πολιτικές και τις πολιτικές της ΕΕ.

2. Εντοπίζει τις ανάγκες παροχής κατευθύνσεων για την ομοιογενή εφαρμογή των ΕΠ και ενημερώνει τη Μονάδα Α σχετικά.

3. Εισηγείται μέτρα αποτελεσματικότερης εφαρμογής και επιτάχυνσης της υλοποίησης των Επιχειρησιακών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

4. Παρακολουθεί, μέσω επικοινωνίας με τις Διαχειριστικές Αρχές και μέσω του ΟΠΣ, τη συνολική πρόοδο υλοποίησης των Επιχειρησιακών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, καθώς και την πορεία υλοποίησης των ειδικότερων στόχων τους.

5. Παρακολουθεί και αναλύει τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις από την εφαρμογή των οριζόντιων πολιτικών στα ΕΠ. Διαμορφώνει θέσεις και εισηγήσεις για την επίτευξη των στόχων των οριζόντιων πολιτικών και αναπτύσσει μεθόδους και διαδικασίες εφαρμογής τους.

6. Διασφαλίζει σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές το συντονισμό μεταξύ των ΕΠ και της συνδρομής των Ταμείων, του ΕΓΤΑΑ, του ΕΤΘΑ, και των παρεμβάσεων της ΕΤΕπ και άλλων υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων.

7. Συντονίζει τις Διαχειριστικές Αρχές και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Διυπουργικής Επιτροπής Κοινοτικών Προγραμμάτων του άρθρου 28 του Ν. 3614/2007 και της Ετήσιας Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΕΠ Αλιείας.

8. Μεριμνά για την εκπροσώπηση της Διαχειριστικής αρχής του ΚΠΣ στις Επιτροπές Παρακολούθησης των ΕΠ του ΚΠΣ και των ΕΠ των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών καθώς και για την εκπροσώπηση της Εθνικής Αρχής Συντονισμού στις Επιτροπές Παρακολούθησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ.

9. Συμμετέχει στις ετήσιες συναντήσεις των Διαχειριστικών Αρχών των ΕΠ και της Επιτροπής, που προβλέπονται στο άρθρο 68 του Καν. 1083/2006 και στο άρθρο 34 του Καν. 1260/1999.

10. Συνεργάζεται με την ΕΥΣΣΑ για τη διατύπωση εισηγήσεων ως προς τις τροποποιήσεις των Επιχειρησιακών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

11. Διατυπώνει γνώμη για την ένταξη πράξεων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του N. 3614/2007 και στο άρθρο 9 του Ν. 3840/2010.

12. Δημιουργεί και λειτουργεί δίκτυο επικοινωνίας και συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές.

Προγραμματική περίοδος 2014-2020:

1. Συντονίζει την εφαρμογή των Τομεακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων και των ΠΑΑ και ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας, καθώς και των ΕΠ του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» και εισηγείται μέτρα αποτελεσματικότερης εφαρμογής και επιτάχυνσης της υλοποίησής τους.

2. Εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις για την ομοιογενή εφαρμογή των Τομεακών Προγραμμάτων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Μονάδες της ΕΥΣΕ και τις λοιπές Υπηρεσίες της ΕΑΣ.

3. Παρακολουθεί, σε συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές και τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης, τη συνολική πρόοδο υλοποίησης των Τομεακών Προγραμμάτων και των ΕΠ του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», καθώς και την πορεία υλοποίησης των ειδικότερων στόχων τους.

4. Συνεργάζεται με τις Επιτελικές Δομές των Υπουργείων (του άρθρου 16 του Ν. 4314/2014) και τις λοιπές αρμόδιες εθνικές αρχές και υπηρεσίες στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής των τομεακών πολιτικών και δράσεων του ΕΣΠΑ για την επιτάχυνση της υλοποίησής τους.

5. Συνεργάζεται με την ΕΥΣΣΑ για την εξειδίκευση των Τομεακών Προγραμμάτων και παρακολουθεί την εφαρμογή της, προκειμένου να επιτυγχάνονται οι στόχοι και οι δεσμεύσεις των Προγραμμάτων αυτών.

6. Συνεργάζεται με την ΕΥΣΣΑ σε θέματα των γενικών και θεματικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων και αυτοδεσμεύσεων σε ότι αφορά την υλοποίηση των Τομεακών Προγραμμάτων.

7. Παρακολουθεί, σε συνεργασία με τη Μονάδα Α, την εξέλιξη της υποβολής και έγκρισης των μεγάλων έργων των Τομεακών Προγραμμάτων και παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης τους στο πλαίσιο των Τομεακών Προγραμμάτων.

8. Παρακολουθεί και διασφαλίζει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, το συντονισμό μεταξύ των Τομεακών Προγραμμάτων και της συνδρομής των ΕΓ- ΤΑΑ και ΕΤΘΑ και άλλων υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων.

9. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Β στο πλαίσιο παρακολούθησης της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων των δανείων της ΕΤΕπ.

10. Συνεργάζεται με τις λοιπές Μονάδες της ΕΥΣΕ και τις λοιπές ΕΥ της ΕΑΣ κατ' αρμοδιότητα, επί ειδικότερων θεμάτων (χρηματοδοτικά εργαλεία, κρατικές ενισχύσεις, Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), κλπ) που επηρεάζουν την εφαρμογή των Τομεακών Προγραμμάτων στη βάση της συμπληρωματικότητας των πηγών χρηματοδότησης.

11. Παρακολουθεί και αναλύει τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις από την εφαρμογή των οριζόντιων πολιτικών (ισότητα, προσβασιμότητα, κλπ) στα Τομεακά Προγράμματα. Διαμορφώνει θέσεις και εισηγήσεις για την επίτευξη των στόχων τους σε επίπεδο Προγράμματος και αναπτύσσει μεθόδους και διαδικασίες εφαρμογής τους, σε συνεργασία με τις λοιπές Μονάδες της ΕΥΣΕ και τις λοιπές ΕΥ της ΕΑΣ κατ' αρμοδιότητα.

12. Παρακολουθεί την εφαρμογή δράσεων που απορρέουν από τομεακές πολιτικές, στα τομεακά ΕΠ, συνεργαζόμενη με τη Μονάδα Δ.

13. Συνεργάζεται με τη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές για την ομαλή χρηματοδότηση των πράξεων των Τομεακών Προγραμμάτων και διασφαλίζει τον περιορισμό της επιβάρυνσης εθνικών πόρων με την αξιοποίηση κατάλληλων μέσων και εργαλείων.

14. Συνεργάζεται με την ΕΥΣΣΑ ως προς την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων των Τομεακών Προγραμμάτων, μέσω του ενιαίου συστήματος δεικτών για την επίτευξη της βέλτιστης κατανομής του αποθεματικού επίδοσης.

15. Συνεργάζεται με την ΕΥΣΣΑ και τη Μονάδα Β της ΕΥΣΕ για τη διατύπωση εισηγήσεων ως προς τις τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις των Τομεακών Προγραμμάτων.

16. Παρακολουθεί την διαδικασία αξιολόγησης των Τομεακών Προγραμμάτων για την αξιοποίηση των πορισμάτων της αξιολόγησης στο πλαίσιο της παρακολούθησης, τροποποίησης και αναθεώρησης των Τομεακών Προγραμμάτων.

17. Μεριμνά για την εκπροσώπηση της ΕΥΣΕ στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Τομεακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, καθώς και στις Υποεπιτροπές (του άρθρου 23(8) του Ν. 4314/2014) και σε ομάδες εργασίας που σχετίζονται με θέματα αρμοδιότητάς της.

18. Διασφαλίζει τη τήρηση των αποφάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων των Επιτροπών Παρακολούθησης των Τομεακών Προγραμμάτων από τις οικείες Διαχειριστικές Αρχές. Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς εφαρμογής, προβαίνει σε συστάσεις για διορθωτικές ενέργειες και ανάλογα με το βαθμό μη συμμόρφωσης, δύναται να εισηγείται ενέργειες αναστολής της χρηματοδοτικής ροής.

19. Μεριμνά για την εκπροσώπηση της ΕΥΣΕ στις ετήσιες συναντήσεις των Διαχειριστικών Αρχών των Τομεακών Προγραμμάτων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

20. Υποβάλει στην Ε. Επιτροπή τα αναθεωρημένα Προγράμματα και τις ετήσιες εκθέσεις μέσω του κεντρικού κόμβου του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής δεδομένων (ECAS/SFC) της Ε. Επιτροπής.

21. Συμμετέχει στις εργασίες των Θεματικών Δικτύων και μεριμνά για την αξιοποίηση των εισηγήσεων τους για τη λήψη μέτρων για την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών στα Τομεακά Προγράμματα, σε συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές των Τομεακών Προγραμμάτων και τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

22. Συμμετέχει σε δίκτυα εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου που άπτονται της εφαρμογής των Τομεακών Προγραμμάτων και μεριμνά για τη διάχυση και αξιοποίηση εμπειρίας, γνώσεων και καλών πρακτικών στις Διαχειριστικές Αρχές των Τομεακών Προγραμμάτων και λοιπούς φορείς.

23. Εισηγείται την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπειρογνωμοσυνών και άλλων έργων, σχετικών με το αντικείμενο της μονάδας και μεριμνά για την ορθή υλοποίησή τους.

IV. Μονάδα Δ: Παρακολούθησης και Συντονισμού των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Προγραμματική περίοδος 2007-2013:


1. Οργανώνει τις αξιολογήσεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ), σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ και συνεργάζεται με τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές έτσι ώστε να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους.

2. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των ΠΕΠ και ειδικότερα τη χρηματοοικονομική πρόοδό τους, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες και τις προοπτικές εξέλιξής τους. Συνθέτει και επεξεργάζεται τις προτάσεις για την αναθεώρησή τους και τις υποβάλλει στην οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης.

3. Συνθέτει και επεξεργάζεται τις αναφορές των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών που αφορούν στις ετήσιες και τελικές εκθέσεις των ΠΕΠ και μετά την έγκριση της οικείας Επιτροπής Παρακολούθησης τις υποβάλλει στην Επιτροπή.

4. Συμμετέχει στην ετήσια εξέταση των ΠΕΠ και συνθέτει τις αναγκαίες αναφορές για την προετοιμασία της.

5. Συνεργάζεται με τις καθ' ύλην αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες Συντονισμού και τα όργανα συντονισμού του άρθρου 10 του Ν. 3614/2007 και την Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται.

6. Υποστηρίζει σε συνεργασία με τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές την αποστολή και τις εργασίες των Επιτροπών Παρακολούθησης των ΠΕΠ και παρέχει σε αυτές τις απαιτούμενες πληροφορίες για την παρακολούθηση της ποιότητας υλοποίησης των ΠΕΠ.

7. Συντονίζει και παρακολουθεί τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας των ΠΕΠ σε συνεργασία με τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΣΑ.

8. Εισηγείται σχετικά με τον ορισμό ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης στο ΠΕΠ, καθώς και των στοιχείων της απόφασης εκχώρησης που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3614/2007 καθώς και κάθε τροποποίηση αυτής για την καλύτερη εξυπηρέτηση των στόχων του ΠΕΠ.

9. Παρέχει κατευθύνσεις για προτάσεις αναθεώρησης των ΠΕΠ. Συνθέτει, επεξεργάζεται τις προτάσεις για την αναθεώρησή τους και τις υποβάλλει στην οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης.

10. Συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών και των λοιπών Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης των ΠΕΠ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής για τα αντίστοιχα Προγράμματα. Στο πλαίσιο αυτό:
(i) Μεριμνά για την ύπαρξη και πλήρη εφαρμογή συστήματος αναφοράς και παρακολούθησης των πράξεων, η διαχείριση των οποίων έχει εκχωρηθεί.
(ii) Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ με τα απαραίτητα δεδομένα και έγγραφα από τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές και τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης και συνθέτει τις αναγκαίες πληροφορίες για την παρακολούθηση της προόδου των ΠΕΠ.
(iii) Επιβεβαιώνει δειγματοληπτικά την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ σύμφωνα με τους κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

11. Διασφαλίζει ότι η Αρχή Πιστοποίησης λαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό εποπτεύει και συντονίζει πριν από κάθε αίτημα πληρωμής την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στην Αρχή Πιστοποίησης ή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.

12. Εξετάζει τα αποτελέσματα των επαληθεύσεων των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών και εισηγείται στην ΕΥΘΥ τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, καθώς και μέτρων για την υποστήριξη των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης και των δικαιούχων, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.

13. Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επαληθεύσεων που διενεργούν οι Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, εισηγείται στον αρμόδιο διατάκτη της σχετικής δαπάνης, για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

14. Παρέχει στην Επιτροπή κατόπιν γραπτού σχετικού αιτήματός της τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Καν. 1828/2006 εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος ή εντός οποιασδήποτε άλλης συμφωνημένης περιόδου, με σκοπό τον έλεγχο εγγράφων για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων.

15. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Α προκειμένου να διαμορφωθούν κατευθύνσεις για προτάσεις αναθεώρησης των ΠΕΠ.

16. Συνεργάζεται με τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές για την οργάνωση των συνεδριάσεων των Επιτροπών Παρακολούθησης των ΠΕΠ συνθέτοντας τις αναγκαίες εκθέσεις και αναφορές.

Προγραμματική περίοδος 2014-2020:


1. Συντονίζει την εφαρμογή των ΠΕΠ και εισηγείται μέτρα αποτελεσματικότερης εφαρμογής και επιτάχυνσης της υλοποίησής τους.

2. Εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις για την ομοιογενή εφαρμογή των ΠΕΠ, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Μονάδες της ΕΥΣΕ και τις λοιπές Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΑΣ.

3. Παρακολουθεί, σε συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές και τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης των ΠΕΠ, τη συνολική πρόοδο υλοποίησης των ΠΕΠ, καθώς και την πορεία επίτευξης των ειδικότερων στόχων τους.

4. Συνεργάζεται με την ΕΥΣΣΑ για την εξειδίκευση των ΠΕΠ, προκειμένου μέσω της εξειδίκευσης να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους.

5. Συνεργάζεται με την ΕΥΣΣΑ σε θέματα των γενικών και θεματικών εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων και αυτοδεσμεύσεων σε ότι αφορά την υλοποίηση των ΠΕΠ.

6. Παρακολουθεί, σε συνεργασία με την Μονάδα Α, την εξέλιξη της υποβολής και έγκρισης των μεγάλων έργων των ΠΕΠ και παρακολουθεί την πορεία υλοποίησής τους στο πλαίσιο των ΠΕΠ.

7. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές και υπηρεσίες στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής των περιφερειακών δράσεων του ΕΣΠΑ για την επιτάχυνση της υλοποίησής τους.

8. Διασφαλίζει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, το συντονισμό μεταξύ των ΠΕΠ και της συνδρομής των ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ και άλλων υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων.

9. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Β στο πλαίσιο παρακολούθησης της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων των δανείων της ΕΤΕπ.

10. Συνεργάζεται με τις λοιπές Μονάδες της ΕΥΣΕ, και τις λοιπές ΕΥ της ΕΑΣ κατ' αρμοδιότητα, επί ειδικότερων θεμάτων (χρηματοδοτικά εργαλεία, κρατικές ενισχύσεις, Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) κλπ) που επηρεάζουν την εφαρμογή των ΠΕΠ στη βάση της συμπληρωματικότητας των πηγών χρηματοδότησης.

11. Παρακολουθεί και αναλύει τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις από την εφαρμογή των οριζόντιων πολιτικών (ισότητα, προσβασιμότητα, κλπ) στα ΠΕΠ. Διαμορφώνει θέσεις και εισηγήσεις για την επίτευξη των στόχων τους σε επίπεδο Προγράμματος και αναπτύσσει μεθόδους και διαδικασίες εφαρμογής τους, σε συνεργασία με τις λοιπές Μονάδες της ΕΥΣΕ.

12. Παρακολουθεί την εφαρμογή δράσεων που απορρέουν από τομεακές πολιτικές, στα ΠΕΠ, συνεργαζόμενη με τη Μονάδα Γ.

13. Συνεργάζεται με τη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές για την ομαλή χρηματοδότηση των πράξεων των ΠΕΠ και διασφαλίζει τον περιορισμό της επιβάρυνσης των εθνικών πόρων με την αξιοποίηση κατάλληλων μέσων και εργαλείων.

14. Παρακολουθεί την αξιολόγηση των ΠΕΠ, καθώς και την πρόοδο της επίτευξης των στόχων τους, μέσω του ενιαίου συστήματος δεικτών και συνεργάζεται με την ΕΥΣΣΑ για την αξιοποίηση των πορισμάτων της αξιολόγησης στο πλαίσιο της παρακολούθησης, τροποποίησης και αναθεώρησης των ΠΕΠ.

15. Συνεργάζεται με την ΕΥΣΣΑ και τη Μονάδα Β της ΕΥΣΕ για τη διατύπωση εισηγήσεων ως προς τις τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις των ΠΕΠ.

16. Συνεργάζεται με την ΕΥΣΣΑ, ως προς την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων των ΠΕΠ για την επίτευξη της βέλτιστης κατανομής του αποθεματικού επίδοσης.

17. Μεριμνά για την εκπροσώπηση της ΕΥΣΕ στις Επιτροπές Παρακολούθησης των ΠΕΠ, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ καθώς και σε ομάδες εργασίας που σχετίζονται με θέματα αρμοδιότητάς της.

18. Διασφαλίζει τη τήρηση των αποφάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων των Επιτροπών Παρακολούθησης των ΠΕΠ από τις οικείες Διαχειριστικές Αρχές. Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς εφαρμογής, προβαίνει σε συστάσεις για διορθωτικές ενέργειες και ανάλογα με το βαθμό μη συμμόρφωσης, δύναται να εισηγείται ενέργειες αναστολής της χρηματοδοτικής ροής.

19. Μεριμνά για την εκπροσώπηση της ΕΥΣΕ στις ετήσιες συναντήσεις των Διαχειριστικών Αρχών των ΠΕΠ και της Ε. Επιτροπής.

20. Υποβάλει στην Ε. Επιτροπή τα αναθεωρημένα ΠΕΠ και τις ετήσιες εκθέσεις μέσω του κεντρικού κόμβου του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής δεδομένων (ECAS/ SFC) της Ε. Επιτροπής.

21. Συμμετέχει στις εργασίες των Θεματικών Δικτύων και μεριμνά για την αξιοποίηση των εισηγήσεων τους για τη λήψη μέτρων για την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών στα ΠΕΠ, σε συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές των ΠΕΠ και τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

22. Συμμετέχει σε δίκτυα εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου που άπτονται της εφαρμογής των ΠΕΠ και μεριμνά για την διάχυση και αξιοποίηση εμπειρίας, γνώσεων και καλών πρακτικών στις Διαχειριστικές Αρχές των ΠΕΠ και λοιπούς φορείς.

23. Εισηγείται την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπειρογνωμοσυνών και άλλων έργων, σχετικών με το αντικείμενο της Μονάδας και μεριμνά για την ορθή υλο- ποίησή τους.

V. Μονάδα Ε: Διευρωπαϊκών Δικτύων και Επιτελικών Θεμάτων

Ταμείο Συνοχής 2000-2006 και Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών 2007-2013


1. Παρακολουθεί και συντονίζει την υλοποίηση των έργων του Ταμείου Συνοχής, μέσω των αρμοδίων Διαχειριστικών Αρχών, σε ότι αφορά τα έργα περιβάλλοντος και μεταφορών, μεριμνώντας ιδίως για τη συμβατότητά τους με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές.

2. Ενημερώνει τις αρμόδιες κατά περίπτωση Διαχειριστικές Αρχές για την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων έργων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρακολουθεί την εφαρμογή τους και ιδιαίτερα την εκπλήρωση των ειδικών όρων τους.

3. Εισηγείται, μετά από πρόταση των αρμοδίων Δια-χειριστικών Αρχών, την εγγραφή των έργων στο ΠΔΕ.

4. Εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και κάθε άλλη δραστηριότητα που υπάγεται στην αρμοδιότητα των Διαχειριστικών Αρχών σε ό,τι αφορά στα έργα περιβάλλοντος και μεταφορών του Ταμείου Συνοχής.

5. Παρακολουθεί τη φυσική και οικονομική πρόοδο υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων και την πορεία υλοποίησης των στόχων.

6. Μεριμνά για τη, μέσω των αρμοδίων Διαχειριστικών αρχών, συλλογή των απαραίτητων στοιχείων που εμπεριέχονται στα μηνιαία και τριμηνιαία δελτία οικονομικής και φυσικής προόδου των έργων και την ομογενοποίηση των στοιχείων σε επίπεδο χώρας.

7. Συνεργάζεται για την υποβολή στην Ε. Επιτροπή, μέσω της Αρχής Πιστοποίησης, των αιτήσεων ενδιάμεσης πληρωμής και αποπληρωμής καθώς και των τελικών εκθέσεων των έργων.

8. Μεριμνά για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων από τους ελέγχους των αρμοδίων κοινοτικών και εθνικών οργάνων.

9. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές για τη σύνταξη πινάκων οικονομικής και φυσικής προόδου, μέσω ΟΠΣ, σε συνεργασία με την ΕΥ ΟΠΣ και την Αρχή Πιστοποίησης.

10. Συμμετέχει σε τεχνικές συναντήσεις με τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με τις Διαχειριστικές Αρχές.

11. Ενημερώνει, συντονίζει και διαμορφώνει την εθνική στρατηγική για τη χρηματοδότηση έργων των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών από τη γραμμή Β5-700.

12. Εκπροσωπεί και διαπραγματεύεται στα αρμόδια κοινοτικά όργανα την εθνική στρατηγική για τη συγχρηματοδότηση έργων Διευρωπαϊκών Δικτύων.

13. Παρακολουθεί, συντονίζει και εξασφαλίζει τη σύνταξη και αποστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των ετήσιων εκθέσεων προόδου για το σύνολο των εγκεκριμένων για χρηματοδότηση έργων της γραμμής Β5-700.

14. Λειτουργεί ως εθνικός συντονιστής και σύνδεσμος με την αρμόδια για τη γραμμή Β5-700 Δ/νση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την παροχή στοιχείων και άλλων πληροφοριών καθώς και τον προγραμματισμό, την οργάνωση και τη διεξαγωγή τεχνικών και οικονομικών ελέγχων από στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Προγραμματική περίοδος 2014-2020:

1. Αναλαμβάνει τα καθήκοντα του προγραμματισμού, της διαχείρισης (σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές / Επιτελικές Δομές / Υπηρεσίες) και της παρακολούθησης των έργων/δράσεων του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και λοιπών χρηματοδοτικών εργαλείων και μηχανισμών, μεριμνώντας ιδίως για τη συμβατότητά αυτών με τις εθνικές και ενωσιακές πολιτικές.

2. Εκπροσωπεί τη χώρα στα αρμόδια κοινοτικά όργανα και λειτουργεί ως σύνδεσμος με την αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα έργα/δράσεις των Διευρωπαϊκών Δικτύων στους τομείς Μεταφορών, Ενέργειας και Τηλεπικοινωνιών.

3. Μεριμνά για την εκπροσώπηση και συμμετοχή στις διαδικασίες του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και των Διαδρόμων Ελληνικού ενδιαφέροντος και συνεργάζεται με τα άλλα ΚΜ και τους Ευρωπαίους Συντονιστές (Επιτροπές, Ομάδες Εργασίας, κ.λπ.).

4. Συντονίζει και ενημερώνει σε εθνικό επίπεδο για τις διαδικασίες χρηματοδότησης έργων/δράσεων των Διευρωπαϊκών Δικτύων από το Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» και συνεργάζεται με τις Επιτελικές Δομές των Υπουργείων και τις λοιπές αρμόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές και υπηρεσίες στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής των σχετικών τομεακών πολιτικών.

5. Μεριμνά, σε συνεργασία με την ΕΥΘΥ, για την έκδοση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», όπου μεταξύ άλλων αποτυπώνονται οι αρμοδιότητες, ευθύνες και υποχρεώσεις των Διαχειριστικών Αρχών και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων. Ενημερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εποπτεύει την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων του.

6. Εκδίδει προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων χορήγησης χρηματοδοτικής ενίσχυσης από δυνητικούς δικαιούχους για τη χρηματοδότηση έργων/δράσεων των Διευρωπαϊκών Δικτύων, σε συνέχεια προσκλήσεων που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο προγραμμάτων εργασιών και λοιπών χρηματοδοτικών εργαλείων.

7. Μεριμνά για την ομαλή εξέλιξη της όλης διαδικασίας υποβολής προτάσεων χορήγησης χρηματοδοτικής ενίσχυσης δράσεων του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (προεπιλογή και διατύπωση σύμφωνης γνώμης, τελική εξέταση / αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται στην ΕΥΣΕ, υπογραφή των σχετικών εντύπων για την υποβολή των προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή), διασφαλίζοντας την κάλυψη της εθνικής συμμετοχής, σε συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές / Επιτελικές Δομές / Υπηρεσίες.

8. Παρακολουθεί την εξέλιξη της ανταγωνιστικής διαδικασίας αξιολόγησης, επιλογής, έγκρισης και σύναψης συμφώνων χρηματοδοτικής ενίσχυσης έργων/ δράσεων του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενημερώνει σχετικά τις εθνικές αρχές.

9. Παρακολουθεί την εφαρμογή των συμφώνων χρηματοδοτικής ενίσχυσης έργων/δράσεων του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και των ειδικών όρων που περιλαμβάνονται σε αυτά για την ορθή και απρόσκοπτη υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού τους αντικειμένου.

10. Εισηγείται και μεριμνά για την υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυχόν αιτημάτων τροποποίησης των συμφώνων χρηματοδοτικής ενίσχυσης των έργων / δράσεων του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», ύστερα από πρόταση των αρμόδιων Διαχειριστικών Αρχών / Επιτελικών Δομών / Υπηρεσιών.

11. Εκδίδει οδηγίες και παρέχει κατευθύνσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο καθώς και με κάθε δραστηριότητα που υπάγεται στις αρμοδιότητες των Διαχειριστικών Αρχών / Επιτελικών Δομών / Υπηρεσιών και των δικαιούχων, σε ότι αφορά στα έργα/δράσεις των Διευρωπαϊκών Δικτύων.

12. Συνεργάζεται με τη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές / Επιτελικές Δομές / Υπηρεσίες για την ομαλή χρηματοδότηση των έργων / δράσεων Διευρωπαϊκών Δικτύων και διασφαλίζει τον περιορισμό της επιβάρυνσης των εθνικών πόρων με την αξιοποίηση κατάλληλων μέσων και εργαλείων.

13. Συντονίζει τη διαδικασία υποβολής των Εκθέσεων Εξέλιξης Δράσης (ΕΕΔ / Action Status Report-ASR) για το σύνολο των έργων/δράσεων του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» όπως προβλέπεται στα σύμφωνα χρηματοδοτικής ενίσχυσης.

14. Μεριμνά για την παροχή στοιχείων και άλλων πληροφοριών που αιτούνται από την αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

15. Συντονίζει τη διαδικασία υποβολής της Ενδιάμεσης Οικονομικής Κατάστασης (IFS) των επιλέξιμων δαπανών και της Τελικής Έκθεσης και Οικονομικής Κατάστασης (ΤΕΟΚ - FRFS) των έργων / δράσεων του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές / Επιτελικές Δομές / Υπηρεσίες. Εξετάζει τις εκθέσεις αυτές και διατυπώνει τη γνώμη της στην Αρχή Πιστοποίησης.

16. Συντονίζει και συμμετέχει στη διενέργεια ελέγχων των έργων / δράσεων του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκφράζει τις θέσεις των ελληνικών αρχών επί των σχετικών συμπερασμάτων του ελέγχου και μεριμνά για την αξιοποίηση από τους εμπλεκόμενους στο σύστημα φορείς, των συμπερασμάτων που εξάγονται από τους ελέγχους των αρμοδίων κοινοτικών και εθνικών οργάνων.

17. Σχεδιάζει εξειδικευμένα έντυπα παρακολούθησης και ελέγχου προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες των έργων / δράσεων ανά τομέα.

18. Οργανώνει ή/και συμμετέχει σε συναντήσεις με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα αρμόδια Υπουργεία, τις Διαχειριστικές Αρχές / Επιτελικές Δομές / Υπηρεσίες και τους δικαιούχους.

19. Εξετάζει, σε συνεργασία με τη Μονάδα Α, τους φακέλους μεγάλων έργων που σχετίζονται με τα έργα αρμοδιότητάς της, που υποβάλλονται στην ΕΥΣΕ από τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές / Επιτελικές Δομές / Υπηρεσίες, με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και πληρότητας αυτών.

20. Συνεργάζεται με τις λοιπές Μονάδες της ΕΥΣΕ επί ειδικότερων θεμάτων (χρηματοδοτικά εργαλεία, κρατικές ενισχύσεις, κλπ) στη βάση της συμπληρωματικότητας των πηγών χρηματοδότησης.

21. Σχεδιάζει και υλοποιεί σε συνεργασία με τις λοιπές Μονάδες της ΕΥΣΕ και τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές την επιτελική παρακολούθηση των μεγάλων και εμβληματικών έργων για την επίτευξη ολοκλήρωσής τους, σε επίπεδο Διαδρόμων, όπως αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1315/2013.

22. Συμμετέχει ή/και υποστηρίζει επιτροπές / ομάδες εργασίας σε θέματα πολιτικών Μεταφορών, Ενέργειας / Περιβάλλοντος και Τηλεπικοινωνιών.

23. Συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων σε θέματα αρμοδιότητάς της.

24. Εισηγείται την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπειρογνωμοσυνών και άλλων έργων, σχετικών με τα αντικείμενα της μονάδας και μεριμνά για την ορθή υλοποίησή τους.

VI. Μονάδα ΣΤ: Τεχνικής Υποστήριξης

Προγραμματική περίοδος 2007-2013:


1. Συνθέτει το ενιαίο πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής (ΤΥΕ) της ΕΥΣΕ, στη βάση των προτάσεων των επιμέρους Μονάδων, μεριμνά για την υποβολή του προς έγκριση στον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Εκτελεί τα έργα ΤΥΕ αρμοδιότητάς της και υποστηρίζει τις άλλες μονάδες στην εκτέλεση των ενεργειών ΤΥΕ αρμοδιότητάς τους. Τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των ενεργειών και πράξεων ΤΥΕ με δικαιούχο ή φορέα υλοποίησης την ΕΥΣΕ.

2. Υποστηρίζει την εκτέλεση και τηρεί τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία των ενεργειών τεχνικής βοήθειας της Μονάδας.

3. Μεριμνά για τη λειτουργία του Help Desk της ΕΥΣΕ διαβιβάζοντας τα ερωτήματα αρμοδίως και εξασφαλίζοντας την έγκαιρη απάντησή τους.

4. Καταρτίζει και υποβάλλει στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ μέχρι την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών για το επόμενο έτος με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους με βάση το στρατηγικό προγραμματισμό της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης. Καταρτίζει σε συνεργασία με τις υπόλοιπες μονάδες τις περιοδικές εκθέσεις για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα σε σχέση με τους τεθέντες στόχους.

5. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της ειδικής υπηρεσίας.

6. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης και εκπαίδευσης.

7. Μεριμνά για την οργάνωση των συνεδριάσεων της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των ΕΠ.

8. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της ΕΥΣΕ, έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των Μονάδων και του προ-σωπικού της.

Προγραμματική περίοδος 2014-2020:


1. Συνθέτει και καταρτίζει το Ενιαίο Ετήσιο Πρόγραμμα ενεργειών ΤΥΕ της ΕΥΣΕ, εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους, στη βάση των προτάσεων των επιμέρους Μονάδων και μεριμνά για την υποβολή του προς έγκριση στον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

2. Εκτελεί, ως δικαιούχος, τα έργα τεχνικής βοήθειας αρμοδιότητας της ΕΥΣΕ, υποστηρίζοντας τις άλλες Μονάδες στην εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας, αρμοδιότητας των Μονάδων.

3. Υποστηρίζει το προσωπικό της ΕΥΣΕ, στη χρήση της επιχειρησιακής πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ και του συστήματος ανάρτησης αποφάσεων ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

4. 'Εχει την ευθύνη οργάνωσης και γραμματειακής υποστήριξης, διερμηνείας κλπ των συνεδριάσεων και τεχνικών συναντήσεων εργασίας με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που διοργανώ-νονται από την ΕΥΣΕ.

5. Μεριμνά για την υποβολή Μηνιαίων Δελτίων έργου Τεχνικής Βοήθειας, στην ΕΥΣΣΑ, για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα αρμοδιότητας της ΕΥΣΕ.

6. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων της ΕΥΣΕ και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά, νομικά και τα θέματα οργάνωσής της.

7. Οργανώνει την εκπαίδευση του προσωπικού, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων της ΕΥΣΕ, σε θέματα που άπτονται της παρακολούθησης και συντονισμού της Εφαρμογής.

8. Μεριμνά για την υποβολή και εγγραφή των δαπανών στο ΟΠΣ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Μονάδες της ΕΥΣΕ.

9. Πραγματοποιεί τις πληρωμές των δαπανών της τεχνικής βοήθειας μέσω του ΠΔΕ και του τραπεζικού συστήματος.

10. Τηρεί ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο (φάκελο έργου) για τις δαπάνες που διενεργεί η Μονάδα ΣΤ για λογαριασμό της ΕΥΣΕ με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για την ανάγκη δειγματοληπτικού ελέγχου ή προσκόμισης στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

11. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της ΕΥΣΕ, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες.

12. Έχει την υπεύθυνη για την ανάληψη προκαταβολών μέχρι ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €) για δαπάνες μικρής κλίμακας, όπως λειτουργικές δαπάνες, μετακινήσεις, μικρές προμήθειες και λοιπά έξοδα μη προσδιοριζόμενα επακριβώς εκ των προτέρων.

13. Ασκεί την ταμειακή διαχείριση του λογαριασμών που τηρούνται στην ΤτΕ, πραγματοποιώντας τόσο την εκκαθάριση της δαπάνης όσο και την έκδοση και ηλε-κτρονική εκτέλεση της εντολής πληρωμής.

14. Έχει την ευθύνη, με ορισμό υπευθύνου, για τη νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης και της κατάρτισης της εντολής πληρωμής.

15. Μεριμνά για τη νομική υποστήριξη για διοικητικά και θεσμικά ζητήματα.

16. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της ΕΥΣΕ, έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των Μονάδων και του προσωπικού της.

17. Οργανώνει και παρακολουθεί τη διαδικασία ανάθεσης μελετών, ερευνών, εμπειρογνωμοσυνών που υλοποιούνται από τις επιμέρους μονάδες της ΕΥΣΕ.

Άρθρο 4
Ειδικά θέματα λειτουργίας


Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων για τα οποία απαιτείται συνδυασμένη και διατομεακή αντιμετώπιση συγκροτούνται ομάδες εργασίας υπό το συντονισμό του Προϊσταμένου της ΕΥΣΕ ή Προϊσταμένου Μονάδας αυτής. Στις ομάδες εργασίας μπορούν να συμμετέχουν και εξειδικευμένα στελέχη εκτός ΕΥΣΕ.

Άρθρο 5
Προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής


1. Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας ανέρχεται σε 49 άτομα, τα οποία ανά κατηγορία είναι:
Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, 41 άτομα.
Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 1 άτομα.
Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 5 άτομα.
Δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), 2 άτομα.

2. Για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας εφαρμόζονται όλες οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4314/2014, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 6
Σύσταση θέσεων και ορισμός Προϊσταμένου της ΕΥΣΕ και Προϊσταμένων των μονάδων αυτής


1. Με βάση το άρθρο 39 του Ν. 4314/2014, στην ΕΥΣΕ συστήνονται: μία (1) θέση Προϊσταμένου Υπηρεσίας και έξι (6) θέσεις Προϊσταμένων των Μονάδων της.

2. Για τον ορισμό του Προϊσταμένου και των Προϊσταμένων των επιμέρους μονάδων της εφαρμόζεται το άρθρο 39 του Ν. 4314/2014, όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Απόντος ή κωλυόμενου του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο προϊστάμενο μονάδας.

Άρθρο 7
Τελικές Διατάξεις


Η παρούσα αντικαθιστά την υπ' αριθ. 35256/17.10.2001 (ΦΕΚ 1352/Β'/17.10.2001) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2015

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Πηγή: Taxheaven