Αριθ. 112010/ΕΥΘΥ 1047/2.11.2015 Τροποποίηση της υπ' αριθ. 69135/ΕΥΘΥ626 (ΦΕΚ 1451/Β/ 10.07.2015) υπουργικής απόφασης «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων, του άρθρου 15 παρ. 5 του Ν. 4314/2014»

Αριθ. 112010/ΕΥΘΥ 1047/2.11.2015 Τροποποίηση της υπ' αριθ. 69135/ΕΥΘΥ626 (ΦΕΚ 1451/Β/ 10.07.2015) υπουργικής απόφασης «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων, του άρθρου 15 παρ. 5 του Ν. 4314/2014»

Αριθ. 112010/ΕΥΘΥ 1047

(ΦΕΚ Β' 2473/18-11-2015)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).

2. Το Ν. 4314/2014 σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 14, 15, 8 και 58 παρ. 1 αυτού (ΦΕΚ Α' 265).

3. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α' 267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2013, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα της υποπαραγράφου Β4 αυτού.

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθ. 1083/2006.

6. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α'/22.09.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

7. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/A'/23.09.2015) Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών,

8. Την υπ' αριθ. 105755/2015 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 2222/Β'/15-10-2015) για την «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση».

9. Την υπ' αριθ. 104615/2015 (ΦΕΚ 726/Υ.Ο.Δ.Δ/13-10-2015) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού για το Διορισμό του Παναγιώτη Κορκολή στη θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

10. Την από 30-10-2015 εισήγηση - ενημερωτικό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ για την έγκριση και υπογραφή της υπουργικής απόφασης από τον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:


Την τροποποίηση του άρθρου 1 της υπ' αριθ. 69135/ΕΥΘΥ626/22.6.2015 (ΦΕΚ 1451/Β/10.07.2015) υπουργικής απόφασης «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων, του άρθρου 15 παρ. 5 του Ν. 4314/2014» ως ακολούθως:

Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η εξής παράγραφος:

«Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Υ.Κ.Ε. δύναται να αναλαμβάνει, κατόπιν εκχωρήσεως από τη αρμόδια Διαχειριστική Αρχή την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων που αφορούν στη διαχείριση πράξεων κρατικών ενισχύσεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν στην ΕΥΚΕ από τη Μονάδα Δ' της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Εθνικής Αρχής Συντονισμού για δράσεις κρατικών ενισχύσεων των ΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, η ΕΥΚΕ συνδράμει και υποστηρίζει με την παροχή αναγκαίων στοιχείων την ΕΥΣΕ στο κλείσιμο των δράσεων αυτών. Τα στελέχη της ΕΥΚΕ δύνανται να συμμετέχουν σε Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής, που συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, συμβάσεων που αφορούν σε Κρατικές Ενισχύσεις συμπεριλαμβανομένων αυτών που συνάπτονται με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων».

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ' αριθ. 69135/ΕΥΘΥ626/22.6.2015 (ΦΕΚ 1451/Β/10.07.2015).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2015

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Πηγή: Taxheaven