Αριθμ. πρωτ.: 2/73409/0004/18.11.2015 Μεταφορά υπαλλήλων από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών

Αριθμ. πρωτ.: 2/73409/0004/18.11.2015 Μεταφορά υπαλλήλων από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2015
Αριθμ. Πρωτ.:2/73409/0004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ.101 65 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες
Τηλέφωνο : 210-33.38.311

2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: «Μεταφορά υπαλλήλων από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της υποπαραγράφου Δ.7 του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α'94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 του ν.4342/2015 (Α'143) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 [...].»
β) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α'178).
γ) του π.δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

2. Την αριθμ.πρωτ.:2/58088/0004/17.9.2015 (Β'2068) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για τη μετακίνηση υπαλλήλων από υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»

3. Την αριθ.πρωτ.2/66688/0004/16.10.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθμ.πρωτ.:2/58088/0004/17.9.2015 (Β'2068) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για τη μετακίνηση υπαλλήλων από υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»

4. Το αριθ. 0023/ΕΜΠ/9.11.2015 έγγραφο του Υπουργού Οικονομικών με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας το πόρισμα της Επιτροπής, η οποία συστάθηκε σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.2/58365/0004/18.9.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

5. Την αριθ.πρωτ. 2/71765/0004/10.11.2015 (Β' 2455) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή οργανικών θέσεων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΕΓ ΣΔΟΕ) στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών».

Αποφασίζουμε

Μεταφέρουμε από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να καλυφθούν πεντακόσιες (500) οργανικές θέσεις, όπως αυτές κατανεμήθηκαν με την αριθ.πρωτ. 2/71765/0004/10.11.2015 (Β'2455) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατά κατηγορία κλάδο και ειδικότητα τους παρακάτω υπαλλήλους.

Ειδικότερα:

Βλέπε συνημμένο αρχείο

Η τοποθέτηση των ανωτέρω υπαλλήλων σε οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων θα γίνει με μεταγενέστερη απόφαση.

 

Ο Υπουργός Οικονομικών
Ευκλείδης ΤσακαλώτοςΠηγή: Taxheaven