Αριθ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Β 1128510 ΕΞ 2015/17.9.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση των οχημάτων κατά την μεταβίβαση

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Β 1128510 ΕΞ 2015/17.9.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση των οχημάτων κατά την μεταβίβαση

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2015
Αριθ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Β 1128510 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β' ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες Β. Ζαρκαδούλα
Τηλέφωνο : 210- 3644781
FAX : 210-3642251

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση των οχημάτων κατά την μεταβίβαση»

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Α 43376/3310/21-7-2015 εγγράφου σας αναφορικά με τα θιγόμενα στο θέμα, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε7 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α'), δεν επέρχεται μεταβίβαση της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος, εάν δεν καταβληθούν προηγουμένως τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση και τα τέλη κυκλοφορίας προηγουμένων ετών, τα οποία τυχόν οφείλονται για το χρόνο που το όχημα βρισκόταν στην κατοχή του μεταβιβάζοντος, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπομένων από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις προστίμων.

Από τη διατύπωση των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι, δεν μπορεί να επέλθει μεταβίβαση της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος, εάν δεν εξοφληθούν προηγουμένως τα τυχόν οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας και δεν αρκεί οι ενδιαφερόμενοι να έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση. 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΙΚ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Πηγή: Taxheaven