Ε.Ε.Ε.Π. αριθμ. απόφ. 184/3/12.11.2015 Τροποποίηση της με αριθμό 163/4Γ/09.07.2015 (Β΄ 1824) απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων με τίτλο [Ρύθμιση θεμάτων εμπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων]

Ε.Ε.Ε.Π. αριθμ. απόφ. 184/3/12.11.2015 Τροποποίηση της με αριθμό 163/4Γ/09.07.2015 (Β΄ 1824) απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων με τίτλο [Ρύθμιση θεμάτων εμπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων]

Αριθμ. απόφ. 184/3/12.11.15

(ΦΕΚ Β' 2487/18-11-2015)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του Ν. 3229/2004 (Α΄ 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 του Ν. 4038/2012 (Α΄ 14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του Ν. 4141/2013 (Α΄ 81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4170/2013 (Α΄ 163), τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4209/2013 (Α΄ 253), τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του Ν. 4223/2013 (Α΄ 287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4255/2014 (Α΄ 89), τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 4261/2014 (Α΄ 107) και συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Ν. 3051/2002 (Α΄ 220) όπως ισχύει,

β) τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) καθώς και του Ν. 3471/2006 (Α΄ 133), όπως ισχύουν,

γ) τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2251/1994 (Α΄ 191), όπως ισχύουν,

δ) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 10 του Π.δ. 109/2010 (Α΄ 190), όπως ισχύουν,

ε) τη με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 (Β΄ 2910) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών − Πολιτισμού και Τουρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

στ) τη με αριθμό 2/36411/0004 (Υ.Ο.Δ.Δ. 385) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο Αποδοχή παραίτησης και διορισμός νέων μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.),

ζ) τη με αριθμό 133/2/3.12.2014 (Β΄ 3508) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» όπως ισχύει,

η) τη με αριθμό 46/4/5.4.2013 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με την οποία εγκρίθηκαν ο Απολογισμός του Έργου της για το έτος 2012 και το Σχέδιο Δράσης για την περίοδο 2013−2015,

θ) τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180) όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 52 του Ν. 4021/2011 και ισχύει,

ι) τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180) όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 173 του Ν. 4261/2014 (Α΄ 107) και ισχύει,

ια) τη με αριθμό 163/4Γ/9.7.2015 (Β΄ 1824) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων εμπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων»,

ιβ) τη με αριθμό 168/6/30.7.2015 (Β΄ 1959) με τίτλο «Έγκριση θεμάτων σχετικά με τον Κανονισμό Ελέγχου Παιγνίων και τη λειτουργία του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων»,

ιγ) την ανάγκη βελτίωσης του πλαισίου ρύθμισης των, σχετικών με την εμπορική επικοινωνία, θεμάτων του Κανονισμού Παιγνίων, προς εξυπηρέτηση των αρχών της νομιμότητας της διοίκησης, της αναλογικότητας σκοπού και μέσου, της χρηστής διοίκησης και της επιείκειας προς τον διοικούμενο και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης,

ιδ) το γεγονός ότι η απόφαση που θα εκδοθεί δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.

ιε) την από 9/11/2015 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.

ιστ) την συζήτηση που ακολούθησε,

αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση της με αριθμό 163/4Γ/9.7.2015 (Β 1824) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο [Ρύθμιση θεμάτων εμπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων], και συγκεκριμένα:

Α. Την τροποποίηση του άρθρου 14, ως εξής:

Άρθρο 14
ΠΡΟΣΤΙΜΑ
14.1 Στην περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 4 του Κανονισμού, επιβάλλεται πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.
14.2 Στην περίπτωση παράβασης των διατάξεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού, επιβάλλεται πρόστιμο από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.
14.3 Στην περίπτωση παράβασης των διατάξεων των άρθρου 7 του Κανονισμού, επιβάλλεται πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) έως διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ.
14.4 Στην περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 9 του Κανονισμού, επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
14.5 Οι παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 6, 7 και 9 βεβαιώνονται από την Ε.Ε.Ε.Π. σε περίπτωση υλοποίησης Εμπορικής Επικοινωνίας για την οποία έχει χορηγηθεί έγκριση από την Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης αυτής.
14.6 Στην περίπτωση που η Εμπορική Επικοινωνία υλοποιείται χωρίς την έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π., επιβάλλεται πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.
14.7 Στην περίπτωση παράβασης της διάταξης 10.2 του άρθρου 10 του Κανονισμού επιβάλλεται πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

Β. Την τροποποίηση της παραγράφου 15.2, ως εξής:

[15.2 Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 6, 7 και 9, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, το πρόστιμο υπολογίζεται ανά διακεκριμένη παράβαση και καταλογίζεται ένα συνολικό διοικητικό πρόστιμο, το οποίο αποτελείται από το υψηλότερο πρόστιμο και από ποσοστό 10% του κάθε προστίμου που υπολογίζεται για τις άλλες συντρέχουσες παραβάσεις.].

Γ. Τη δημοσίευση της απόφασης που θα εκδοθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ

Πηγή: Taxheaven