Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αριθμ. πρωτ.: 121153/19.11.2015 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθ. 62322/09.06.2015 εγκυκλίου - εγχειριδίου διαδικασιών για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αριθμ. πρωτ.: 121153/19.11.2015 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθ. 62322/09.06.2015 εγκυκλίου - εγχειριδίου διαδικασιών για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015

Αθήνα, 19.11.2015
Αρ. Πρωτ.:121153

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ.
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ και ΑΓΟΡΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 62322/09.06.2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ και ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝ. (ΕΕ) 1307/2013 και 229/2013

Σύμφωνα με:

A. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 (A'200) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α'), το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α') και το άρθρο 29 παρ. 1-8 του Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α'/03).

β) της παρ.2 του αρ.62 του νόμου 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

B. Τους Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ.:

1. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L347/608 της 20.12.2013) «περί θεσπίσεως κοινών κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.73/2009 του Συμβουλίου», όπως τροποποιημένος ισχύει

2. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 347/549 της 17.12.20130) «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ, 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου»

3. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 347/671 της 17.12.2013) «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου».

4. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L78/41 της 13.03.2013) «σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου».

5. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 347/320 της 20.12.2013) σχετικά με το Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

6. 639/2014 κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού της Επιτροπής (L181/1 της 20.06.2014) «για τη συμπλήρωση του Καν.(ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την τροποποίηση του παραρτήματος Χ του εν λόγω κανονισμού», όπως τροποποιημένος ισχύει

7. 641/2014 εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής (L181/74 της 20.06.2014) «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν.(ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Εγκύκλιος - Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ο.Σ. 2015 Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής», όπως τροποποιημένος ισχύει

8. 640/2014 της Επιτροπής (L181/48 της 20.06.2014) «για τη συμπλήρωση του Καν.(ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση», όπως τροποποιημένος ισχύει

9. 809/2014 εκτελεστικού κανονισμού (L227/69 της 31.07.2014) «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1306 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση», όπως τροποποιημένος ισχύει

10. 747/2015 της Επιτροπής σχετικά με παρέκκλιση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014 όσον αφορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης των αιτήσεων ενίσχυσης ή των αιτήσεων πληρωμής, την καταληκτική ημερομηνία για την κοινοποίηση των τροποποιήσεων της ενιαίας αίτησης ή της αίτησης πληρωμής και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης ή για την αύξηση των δικαιωμάτων της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης για το έτος 2015.

11. Έγγραφο εργασίας αριθ. Α/16864/2008 «Κατευθυντήριες γραμμές για τη μέτρηση της έκτασης των αγροτεμαχίων αμπελώνων στο πλαίσιο των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 479/2008 και 555/2008

12. Έγγραφο εργασίας αριθ. AGR 49533/2002 «Σχετικά με τα 'προφανή λάθη' σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2419/2001 της Επιτροπής»

13. Τις ανακοινώσεις που απέστειλε το ΥΠΑΑΤ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η Αυγούστου 2014 και την 31η Ιανουαρίου 2015, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, της ενίσχυσης για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον, την ενίσχυση των γεωργών νεαρής ηλικίας, του καθεστώτος των μικροκαλλιεργητών και των συνδεδεμένων ενισχύσεων σε εθνικό επίπεδο, όπως τροποποιημένες ισχύουν.

14. Την επιστολή της Ε. Επιτροπής Ares (2014) 2477689-25/07/2014 περί διαχωρισμού των περιφερειών

15. Την επιστολή της Ε. Επιτροπής Ares (2015) 1934983-07/05/2015 περί επιλεξιμότητας μόνιμων βοσκότοπων και ενεργοποίησης/μεταβίβασης δικαιωμάτων που έχουν κατανεμηθεί σε περιφέρειες

Γ. Τις Αποφάσεις:

1. YA με αριθμ. 1242/52354/12.05.2015 Τροποποίηση της με αριθμ. 104/7056/21.02.2015 (ΦΕΚ 147/Β/2015)«Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ' εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

2. ΥΑ με αριθμ. 7/3325 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 242466/10-2-2010 υπουργικής απόφασης περί λεπτομερειών εφαρμογής της υπ' αριθμ. 328609/28-09-2009 κοινή υπουργική απόφαση «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους - Καν(ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου» και των κανονισμών Καν (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου και Καν (ΕΚ)1914/2006 της Επιτροπής.

3. ΚΥΑ με αριθμ.4036(ΦΕΚ 8/Α'/27-1-2012) «Διάθεση φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις»

4. ΥΑ με αριθ. 104/7056/21.02.2015 (ΦΕΚ 147/Β/2015)«Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ' εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως τροποποιημένη ισχύει

5. ΚΥΑ με αριθμ. 580/35912/15-4-2015 Τροποποίηση της υπ' αριθ. 687/295610/24-5-2007 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος όσον αφορά τις ενισχύσεις για την βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας των προιόντων της μελισσοκομίας στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

6. ΥΑ με αριθμ. 1876/38970/3-4-2015 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1553/43506/6-04-2012 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1405/2006 του Συμβουλίου και 1914/2006 της Επιτροπής, σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους.

Με την παρούσα εγκύκλιο καθορίζονται τα εξής:

1 ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας εγκυκλίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. «Άμεσες Ενισχύσεις»: οι πληρωμές που καταβάλλονται απ' ευθείας στο γεωργό στο πλαίσιο των καθεστώτων βασικής ενίσχυσης, ενίσχυσης για τις επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον πρακτικές, ενίσχυσης για νέους γεωργούς, προαιρετικής συνδεδεμένη στήριξης, ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι, ενίσχυσης για τους μικροκαλλιεργητές και τα ειδικά μέτρα για τη γεωργία υπέρ των μικρότερων νησιών του Αιγαίου που αναφέρονται στο κεφάλαιο IV του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

2. «Γεωργός»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων, που διαθέτει εκμετάλλευση επί της ελληνικής επικράτειας και ασκεί γεωργική δραστηριότητα.

3. «Εκμετάλλευση»: το σύνολο των παραγωγικών μονάδων που χρησιμοποιεί για γεωργικές δραστηριότητες και διαχειρίζεται ένας γεωργός στην ελληνική επικράτεια.

4. «Γεωργική δραστηριότητα»: (α) η παραγωγή, η εκτροφή ζώων ή η καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων της συγκομιδής, της άμελξης, της αναπαραγωγής ζώων και της εκτροφής ζώων για γεωργική εκμετάλλευση. (β) η διατήρηση της γης σε κατάσταση, που να την καθιστά κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των συνήθων γεωργικών μεθόδων και μηχανημάτων. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν οι αρόσιμες εκτάσεις υπό αγρανάπαυση, για τις οποίες οι γεωργοί προκειμένου να εκπληρώσουν την υποχρέωση διατήρησής τους σε κατάσταση κατάλληλη για καλλιέργεια, πραγματοποιούν ένα ετήσιο όργωμα.

5. «Γεωργικά προϊόντα»: τα προϊόντα, εξαιρουμένων των αλιευτικών προϊόντων, που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι των Συνθηκών, καθώς και το βαμβάκι.

6. «Γεωργική έκταση»: οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης, μόνιμων βοσκοτόπων και μόνιμων λειμώνων ή μόνιμων καλλιεργειών.

7. «Αρόσιμη γη»: η γη που καλλιεργείται για φυτική παραγωγή ή εκτάσεις διαθέσιμες για φυτική παραγωγή, συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας σύμφωνα με τα άρθρα 22, 23 και 24 του Καν. (ΕΚ) 1257/1999, με το άρθρο 39 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 και με το άρθρο 28 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για γη υπό θερμοκήπια ή υπό σταθερό ή υπό κινητό κάλυμμα.

8. «Μόνιμες καλλιέργειες»: οι μη εναλλασσόμενες καλλιέργειες, εκτός από τους μόνιμους βοσκότοπους και τους μόνιμους λειμώνες, οι οποίες καταλαμβάνουν τη γη για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών και αποδίδουν επαναλαμβανόμενες συγκομιδές, συμπεριλαμβανομένων των φυτωρίων καθώς και των πρεμνοφυών δασών μικρού περίτροπου χρόνου.

9. «Μόνιμος βοσκότοπος»: η γη που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη αγρωστωδών ή άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο (αυτοφυή) ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) και δεν έχει περιληφθεί στην αμειψισπορά επί πέντε έτη ή περισσότερο. Μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη, όπως θάμνους και/ή δένδρα που προσφέρονται για βοσκή, υπό τον όρο ότι επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά, καθώς και γη που προσφέρεται για βοσκή και εντάσσεται σε καθιερωμένες τοπικές πρακτικές όπου τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά παραδοσιακά δεν επικρατούν στις εκτάσεις βοσκής. Τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά θεωρείται ότι επικρατούν εφόσον καλύπτουν άνω του 50 % της επιλέξιμης έκτασης σε επίπεδο αγροτεμαχίου.

10. «Καθιερωμένες τοπικές πρακτικές»: α) πρακτικές παραδοσιακού χαρακτήρα που εφαρμόζονται συνήθως και/ή β) πρακτικές που είναι σημαντικές για τη διατήρηση των οικοτόπων που απαριθμούνται στο παράρτημα I της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου και βιοτόπων και ενδιαιτημάτων που καλύπτονται από την οδηγία 2009/14?/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

11. «Αγρωστώδη ή λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά»: όλα τα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά που παραδοσιακά απαντώνται στους φυσικούς βοσκοτόπους ή συνήθως περιλαμβάνονται σε μείγματα σπόρων προς σπορά βοσκοτόπων ή λιβαδιών, είτε χρησιμοποιούνται για τη βοσκή ζώων είτε όχι.

12. «Φυτώρια»: οι ακόλουθες εκτάσεις με νεαρά ξυλώδη φυτά που καλλιεργούνται στο ύπαιθρο με σκοπό τη μεταφύτευση: (α) φυτώρια αμπέλων και έρριζων υποκειμένων, (β) φυτώρια οπωροφόρων δέντρων και φυτών με ράγες, (γ) φυτώρια καλλωπιστικών φυτών, (δ) εμπορικά φυτώρια δασικών δέντρων, εκτός από αυτά που καλλιεργούνται για τις ανάγκες της ίδιας της εκμετάλλευσης σε δασικές περιοχές, (ε) φυτώρια δέντρων και θάμνων για φύτευση σε κήπους, πάρκα, παρυφές δρόμων και πρανή (π.χ. φυτών θαμνοστοιχιών, τριανταφυλλιών και άλλων καλλωπιστικών θάμνων, καλλωπιστικών κωνοφόρων), συμπεριλαμβανομένων σε όλες τις περιπτώσεις των υποκειμένων και των νεαρών φυτών τους.

13. «Πρεμνοφυή δάση μικρού περίτροπου χρόνου»: εκτάσεις που είναι φυτεμένες με είδη δέντρων του κωδικού ΣΟ 0602 90 41 και αποτελούνται από ξυλώδεις πολυετείς καλλιέργειες, με έρριζα υποκείμενα ή παραφυάδες που παραμένουν στο έδαφος μετά τη συγκομιδή και αναπτύσσουν νέους βλαστούς την επόμενη περίοδο και με μέγιστο κύκλο συγκομιδής που καθορίζεται από τα κράτη μέλη·

14. «Χρήση»: η χρήση έκτασης από την άποψη του είδους της καλλιέργειας, των μόνιμων λειμώνων, των μόνιμων βοσκοτόπων ή των χορτολιβαδικών εκτάσεων ή της φυτικής κάλυψης ή της απουσίας καλλιέργειας.

15. «Αγροτεμάχιο»: μια συνεχής έκταση γης που δηλώνεται από έναν γεωργό και καλύπτει μία μόνο ομάδα καλλιεργειών. Ωστόσο, όπου απαιτείται χωριστή δήλωση της χρήσης μιας έκτασης στο πλαίσιο μιας μόνο ομάδας καλλιεργειών, η προαναφερθείσα χρήση μειώνει και άλλο το αγροτεμάχιο, αν χρειασθεί.

16. «Αγροτεμάχιο αναφοράς»: γεωγραφικά οριοθετημένη έκταση η οποία φέρει ενιαία στοιχεία αναγνώρισης, όπως έχουν καταχωρισθεί στο σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων.

17. «Δηλωθείσα έκταση»: η έκταση που δηλώνεται από τον γεωργό στα πλαίσια της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

18. «Προσδιορισθείσα έκταση»: όσον αφορά τα καθεστώτα στρεμματικών ενισχύσεων, η έκταση ως προς την οποία πληρούνται όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή οι λοιποί όροι χορήγησης της ενίσχυσης, ανεξαρτήτως του αριθμού δικαιωμάτων ενίσχυσης που έχει στη διάθεσή του ο δικαιούχος ή όσον αφορά τα μέτρα στήριξης βάσει της έκτασης, οι εκτάσεις ή τα αγροτεμάχια που προσδιορίζονται μέσω διοικητικών ή επιτόπιων ελέγχων

19. «Σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών» («ΣΓΠ»): οι τεχνικές ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών.

20. «Πώληση»: η πώληση ή οποιαδήποτε άλλη οριστική μεταβίβαση έγγειας ιδιοκτησίας ή δικαιωμάτων ενίσχυσης

21. «Μίσθωση»: σύμβαση μίσθωσης ή παρόμοια συναλλαγή

22. «Μεταβίβαση» νοείται η μίσθωση ή πώληση γης ή δικαιωμάτων ενίσχυσης ή η πραγματική ή προσδοκώμενη μεταβίβασή τους λόγω κληρονομιάς ή άλλη οριστική μεταβίβασή τους. Ο ορισμός δεν καλύπτει την επιστροφή των δικαιωμάτων κατά τη λήξη μίσθωσης.

23. «Δικαιούχος» ο γεωργός όπως ορίζεται στο στοιχείο 2 της παρούσας παραγράφου, είναι ενεργός γεωργός σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.2 της παρούσας εγκυκλίου και υπέχει υποχρεώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης κατά την έννοια του άρθρου 92 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και/ή ο δικαιούχος που λαμβάνει στήριξη αγροτικής ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

24. «Μη συμμόρφωση»: α) οποιαδήποτε περίπτωση μη εκπλήρωσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή τις λοιπές υποχρεώσεις που συνδέονται με τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης ή στήριξης, β) όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, η μη συμμόρφωση με τις σχετικές με τη διαχείριση κανονιστικές διατάξεις που προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία, με τα πρότυπα καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης των εκτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 94 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, ή με τη διατήρηση μόνιμων βοσκοτόπων που αναφέρεται στο άρθρο 93 παράγραφος 3 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

25. «Μικρά νησιά Αιγαίου»: όλα τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια (για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013).

26. «ΕΕΓΦ»: αναφέρεται στον χρησιμοποιούμενο Επαγγελματικό Εξοπλισμό Γεωργικών Φαρμάκων στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

27. «Άλλη δήλωση» νοείται κάθε δήλωση ή έγγραφο, εκτός από τις αιτήσεις στήριξης ή τις αιτήσεις πληρωμής, που πρέπει να υποβάλλεται ή να διατηρείται από τον δικαιούχο ή το τρίτο μέρος για τη συμμόρφωση προς ειδικές διατάξεις που αφορούν ορισμένα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης·

28. «Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης στο πεδίο ισχύος του ολοκληρωμένου συστήματος»: τα μέτρα στήριξης που εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) και τα άρθρα 28 έως 31, 33 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, εξαιρουμένων των μέτρων όσον αφορά το κόστος εγκατάστασης

29. «Σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων»: το σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής βοοειδών που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και/ή το σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής αιγοπροβάτων που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου (3) αντίστοιχα·

30. «Ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τα ζώα»: η ηλεκτρονική βάση δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 3 στοιχείο β) και το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 και/ή το κεντρικό μητρώο ή η ηλεκτρονική βάση δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ), το άρθρο 7 και το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004, αντίστοιχα·

31. «Καθεστώς ενισχύσεων για ζώα»: τα μέτρα συνδεδεμένης στήριξης, σε περίπτωση που η ετήσια ενίσχυση χορηγείται βάσει αριθμού ζώων.·

32. «Μέτρα στήριξης που αφορούν ζώα»: τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης ή είδη δράσεων η στήριξη των οποίων εξαρτάται από τον αριθμό των ζώων ή τον αριθμό των μονάδων ζωικού κεφαλαίου που έχουν δηλωθεί·

33. «Δηλωθέντα ζώα»: τα ζώα που αποτελούν αντικείμενο αίτησης ενίσχυσης για ζώα στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης για ζώα ή αποτελούν αντικείμενο αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο μέτρου στήριξης που αφορά ζώα·

34. «Δυνητικά επιλέξιμο ζώο»: το ζώο το οποίο καταρχήν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας για ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων για ζώα ή για στήριξη στο πλαίσιο μέτρου στήριξης που αφορά ζώα κατά το εξεταζόμενο έτος·

35. «Προσδιορισθέν ζώο»: όσον αφορά καθεστώς ενισχύσεων για ζώα, το ζώο για το οποίο πληρούνται όλοι οι όροι που περιλαμβάνονται στους κανόνες για τη χορήγηση της ενίσχυσης· ή όσον αφορά μέτρο στήριξης που αφορά ζώα, ένα ζώο που προσδιορίζεται μέσω διοικητικών ή επιτόπιων ελέγχων·

36. «Καθεστώτα στρεμματικών ενισχύσεων»: τα καθεστώτα ενίσχυσης των τίτλων ΙΙΙ, IV (βάσει έκτασης) και V του κανονισμού (EE) 1307/2013

37. «Μέτρα στήριξης βάσει της έκτασης»: τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης ή το είδος των δράσεων η στήριξη των οποίων εξαρτάται από το μέγεθος της δηλωθείσας έκτασης·

38. Παρατυπίες»: οποιαδήποτε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων που αφορούν τη χορήγηση της συγκεκριμένης ενίσχυσης.

39. «Πυκνότητα βόσκησης»: για τις ανάγκες του ελέγχου της ελάχιστης γεωργικής δραστηριότητας σε βοσκοτόπους και του ελέγχου της συμμόρφωσης με το πρότυπο της προστασίας των μόνιμων βοσκοτόπων στα πλαίσια της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, ορίζεται: «Το πηλίκο του συνόλου των Μονάδων Μεγάλων Ζώων (ΜΜΖ) και βρίσκονται στην κατοχή του γεωργού οποιαδήποτε ημέρα του έτους, με βάση τα στοιχεία που δηλώνει στην ενιαία αίτησή του και τα αποτελέσματα των επιτόπιων και/ ή των διοικητικών ελέγχων, προς το σύνολο των εκταρίων των βοσκοτόπων που κατέχει τη συγκεκριμένη ημέρα με βάση την ενιαία αίτησή του ή τα αποτελέσματα των επιτόπιων και/ ή των διοικητικών ελέγχων.»

40. «Πολλαπλή συμμόρφωση»: οι κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και η καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση, σύμφωνα με τα άρθρα 93 και 94 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

41. «Τομείς πολλαπλής συμμόρφωσης»: οι τρεις διαφορετικοί τομείς των κανονιστικών απαιτήσεων διαχείρισης, κατά την έννοια του άρθρου 93 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, η διατήρηση των μόνιμων βοσκότοπων κατά την έννοια του άρθρου 93 παράγραφος 3 και η καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 94 του εν λόγω κανονισμού.

42. «Πρότυπα»: τα πρότυπα που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 94 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και το παράρτημά του ΙΙ αυτού, καθώς και οι υποχρεώσεις σε σχέση με τους μόνιμους βοσκότοπους, όπως ορίζονται στο άρθρο 93 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού.

43. «Απαίτηση»: στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης, σημαίνει κάθε μεμονωμένη κανονιστική απαίτηση διαχείρισης, η οποία απορρέει από τα άρθρα μιας συγκεκριμένης πράξης που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και διαφέρει επί της ουσίας από κάθε άλλη απαίτηση της ίδιας πράξης.

44. «Πράξη»: καθεμία από τις μεμονωμένες οδηγίες και κανονισμούς που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΟΣ)

Σύμφωνα με το άρθρο 6I του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, η χώρα μας συγκροτεί και διαχειρίζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, ελέγχου και τήρησης αρχείων, (εφεξής καλούμενο "Ολοκληρωμένο Σύστημα"), το οποίο τηρείται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και χρησιμοποιείται για τον έλεγχο, την επιβολή κυρώσεων και την πληρωμή των ενισχύσεων.

Το ολοκληρωμένο σύστημα εφαρμόζεται στα καθεστώτα στήριξης που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 130I/2013 καθώς και στη στήριξη που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), τα άρθρα 28 έως 31, τα άρθρα 33 και 34 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, περιλαμβάνει διατάξεις για τη διαχείριση και τον έλεγχο που θα ασκούνται στα κράτη μέλη, σε σχέση με όλα τα καθεστώτα ενίσχυσης που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, από τις οποίες, στη χώρα μας θα εφαρμόζονται μόνον όσες αφορούν στα επιλεγμένα καθεστώτα ενίσχυσης.

2.1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα εφαρμόζεται στα εξής καθεστώτα ενίσχυσης:

A. Στο καθεστώς της βασικής ενίσχυσης, της πράσινης ενίσχυσης και της ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας (του τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 130I/2013).

B. Στο καθεστώς ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι (του τίτλου IV, κεφάλαιο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 130I/2013) και στα καθεστώτα συνδεδεμένης στήριξης (του τίτλου IV, κεφάλαιο 1 του ίδιου κανονισμού), στους παρακάτω τομείς:
1. Ρύζι
2. Σκληρό Σίτο
3. Θηλυκά Βοοειδή
4. Βιομηχανική τομάτα
5. Πορτοκάλια χυμοποίησης
6. Αίγες και προβατίνες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ?.Αίγες και προβατίνες πεδινών περιοχών
8. Όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης
9. Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή
10. Σπόροι σποράς
11. Σπαράγγια
12. Μεταξοσκώλη κες
13. Ζαχαρότευτλα
14. Ειδική συνδεδεμένη ενίσχυση για τους γεωργούς που εκτρέφουν ζώα, διέθεταν ειδικά δικαιώματα με βάση τον καν. (Ε.Κ) 73/2009, και δεν δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις
15. Ροδάκινα προς χυμοποίηση

. Στην ενίσχυση για μικροκαλλιεργητές (του τίτλου V του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013)

Δ. Στο κοινοτικό πρόγραμμα στήριξης για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, που αφορά στα ειδικά μέτρα στήριξης των τοπικών γεωργικών προϊόντων, προκειμένου να διασφαλισθεί η συνέχιση και η ανάπτυξη των τοπικών εργασιών της γεωργικής παραγωγής σ' αυτά και ειδικότερα στα μέτρα ενίσχυσης :

1. Ανά εκτάριο για τη διατήρηση των ελαιώνων στις παραδοσιακές ζώνες καλλιέργειας της ελιάς, υπό καλές συνθήκες παραγωγής.
2. Ανά εκτάριο για τη διατήρηση της καλλιέργειας αμπέλων για την παραγωγή οίνων στις ζώνες παραδοσιακής παραγωγής.
3. Ανά δέντρο για τη διατήρηση της παραδοσιακής καλλιέργειας της μαστίχας Χίου.
4. Ανά εκτάριο για την καλλιέργεια πατάτας.
5. Ανά εκτάριο για την καλλιέργεια φασολιού.
6. Ανά εκτάριο για την καλλιέργεια τοματακιού Σαντορίνης.
7. Ανά εκτάριο για την καλλιέργεια φάβας Σαντορίνης.
8. Ανά εκτάριο για την καλλιέργεια δαμάσκηνων Σκοπέλου.
9. Ανά εκτάριο για την καλλιέργεια αγκινάρας Τήνου.
10. Ανά εκτάριο για την καλλιέργεια εσπεριδοειδών και
11. Για την παραγωγή γάλακτος με προορισμό την παραγωγή τυριού.
12. Ανά εκτάριο για την καλλιέργεια κριθαριού στη Λήμνο.

Ε. Στη στήριξη που χορηγείται σύμφωνα με τα μέτρα του άρθρου 21 παρ. 1 στοιχεία α) και β), των άρθρων 28 έως 31 και των άρθρων 33 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 για την Αγροτική Ανάπτυξη.

ΣΤ. Στη διαχείριση και τον έλεγχο των κανόνων της πολλαπλής συμμόρφωσης και της δημοσιονομικής πειθαρχίας (τίτλος IV κεφάλαιο Ι τμήμα 2 και τίτλος VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 ).

Στο εξής, όπου γίνεται αναφορά στα "καθεστώτα ενίσχυσης", θα εννοούνται τα καθεστώτα ενίσχυσης του στοιχείου Α, τα καθεστώτα συνδεδεμένης στήριξης στους τομείς παραγωγής του στοιχείου Β, το καθεστώς των μικροκαλλιεργητών του στοιχείου Γ, το 1° από τα ειδικά μέτρα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου του στοιχείου Δ και τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης του στοιχείου Ε της παρούσας παραγράφου, εκτός εάν γίνεται συγκεκριμένη αναφορά σε κάποιο ή κάποια από αυτά.

2.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το ολοκληρωμένο σύστημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) ηλεκτρονική βάση δεδομένων·
β) σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων
γ) σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων
δ) σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής των δικαιωμάτων ενίσχυσης·
ε) ενιαία αίτηση ενίσχυσης
στ) ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου
ζ) ενιαίο σύστημα καταγραφής της ταυτότητας κάθε δικαιούχου ο οποίος υποβάλλει ενιαία αίτηση. Ειδικότερα:

α) Ηλεκτρονική βάση δεδομένων
Στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων καταγράφονται, για κάθε γεωργική εκμετάλλευση, τα δεδομένα που περιέχονται στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης.

β) Σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων

Το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων έχει δημιουργηθεί με βάση ορθοφωτοχάρτες και αγροτεμάχια αναφοράς (ενότητες) σε ψηφιακή μορφή και αφορά την καταγραφή όλων των αγροτεμαχίων με συγκεκριμένο 13ψήφιο χαρτογραφικό κωδικό στη βάση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών.

Το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων περιέχει τμήμα αναφοράς για τις περιοχές οικολογικής εστίασης.

γ) Σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων

Το σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων, (σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5, 6 και 8 της οδηγίας 92/102 ΕΟΚ και τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 και 21/2004), συνίσταται στον τρόπο αναγνώρισης (με σήμανση ή ταυτοποίηση) των βοοειδών και την καταγραφή τους σε μητρώα της εκμετάλλευσης καθώς και σε μητρώα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων), τα οποία θα ενημερώνονται ανελλιπώς και αφετέρου τη σήμανση και την καταγραφή των αιγοπροβάτων.

δ) Σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής των δικαιωμάτων ενίσχυσης

Το σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής των δικαιωμάτων ενίσχυσης είναι ηλεκτρονικό μητρώο σε επίπεδο επικράτειας, το οποίο επιτρέπει την επαλήθευση των δικαιωμάτων και τη διενέργεια ελέγχων διασταύρωσης με τις αιτήσεις ενίσχυσης και το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων ιδίως όσον αφορά τους διασταυρωτικούς ελέγχους, εξασφαλίζει ουσιαστική ιχνηλασιμότητα των δικαιωμάτων ενίσχυσης, ιδίως ως προς τα ακόλουθα στοιχεία:
- τον κάτοχο· των δικαιωμάτων ενίσχυσης
- τον αριθμό, το είδος και τη μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης
- την ημερομηνία σύστασης δικαιώματος
- την ημερομηνία τελευταίας ενεργοποίησης/χρήσης δικαιώματος
- την προέλευση, ιδίως όσον αφορά τη χορήγησή της, τα αρχικά εθνικά αποθέματα, καθώς και την αγορά, μίσθωση και κληρονομική διαδοχή·

Το σύστημα επιτρέπει επίσης την άμεση και απευθείας πρόσβαση, μέσω της αρμόδιας αρχής, στα δεδομένα που αφορούν τουλάχιστον τα προηγούμενα τέσσερα διαδοχικά ημερολογιακά έτη.

ε) Ενιαία αίτηση ενίσχυσης

Η ενιαία αίτηση αποτελεί τη μοναδική αίτηση χορήγησης άμεσης ενίσχυσης για τα καθεστώτα ενίσχυσης του στοιχείου Α, τα καθεστώτα συνδεδεμένης στήριξης του στοιχείου Β, το καθεστώς των μικροκαλλιεργητών του στοιχείου Γ και του κοινοτικού προγράμματος στήριξης για τα μικρά Νησιά Αιγαίου του στοιχείου Δ της παραγράφου 2.1 της παρούσας εγκυκλίου. Η ενιαία αίτηση περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του παραγωγού και τα αναλυτικά στοιχεία του φυτικού και του ζωικού κεφαλαίου της εκμετάλλευσής του σε ειδικά έντυπα (βλέπε παράγραφο 3 της παρούσας).

Στο εξής, όπου γίνεται αναφορά σε "αίτηση ενίσχυσης για οποιοδήποτε τομέα" στα πλαίσια των καθεστώτων του στοιχείου Α, ή σε "αίτηση συνδεδεμένης ενίσχυσης για οποιοδήποτε τομέα γεωργίας" στα πλαίσια των μέτρων ειδικής στήριξης του στοιχείου Β, ή σε "αίτηση ενίσχυσης για οποιοδήποτε γεωργική δραστηριότητα" στα πλαίσια των ειδικών μέτρων στήριξης για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους του στοιχείου Δ, της παραγράφου 2.1 της παρούσας εγκυκλίου, εννοείται το αίτημα (η εκφρασθείσα πρόθεση) του γεωργού για τη χορήγηση της συγκεκριμένης ενίσχυσης μέσω της υποβληθείσας ενιαίας αίτησης.

στ) Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου.

Προβλέπονται και πραγματοποιούνται διοικητικοί έλεγχοι σε επίπεδο αίτησης καθώς και κεντρικοί μηχανογραφικοί έλεγχοι - συμπεριλαμβανομένων των διασταυρούμενων ελέγχων - (σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και επικράτειας) και επιτόπιοι έλεγχοι (κλασικοί ή μέσω τηλεπισκόπησης), κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική εξακρίβωση της τήρησης των όρων για την καταβολή των ενισχύσεων, καθώς και των απαιτήσεων και προτύπων που σχετίζονται με την πολλαπλή συμμόρφωση.

ζ) Ενιαίο σύστημα καταγραφής της ταυτότητας κάθε γεωργού.

Ως «ενιαίο σύστημα καταγραφής της ταυτότητας κάθε γεωργού» χρησιμοποιείται ο ενεργός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αυτού. Ο ΑΦΜ εξασφαλίζει μοναδικό προσδιορισμό της ταυτότητας σε σχέση με όλες τις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλλει ο ίδιος γεωργός.

3 ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ

1. Ενιαία αίτηση είναι η μοναδική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης που καλείται να υποβάλλει ο γεωργός κατ' έτος, προκειμένου να του καταβληθούν οι άμεσες ενισχύσεις των καθεστώτων στήριξης και των μέτρων της παραγράφου 2.1 της παρούσας.

Δικαιούχος που δεν αιτείται ενίσχυση στο πλαίσιο καθεστώτος στρεμματικής ενίσχυσης, αλλά ζητεί ενίσχυση στο πλαίσιο άλλου καθεστώτος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 130I/2013 ή στο πλαίσιο καθεστώτων στήριξης του αμπελοοινικού τομέα δυνάμει των άρθρων 46 και Π του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, δηλώνει, εάν έχει στη διάθεσή του γεωργικές εκτάσεις όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο 6 της παρούσας, τις εν λόγω εκτάσεις στο έντυπο της αίτησης ενίσχυσης που υποβάλλει στο οποίο απαριθμεί τις εκτάσεις αυτές.

Δικαιούχος που υπέχει μόνο υποχρεώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης σύμφωνα με τα άρθρα 46 και Π του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 δηλώνει στο έντυπο της αίτησης ενίσχυσης τις εκτάσεις που έχει στη διάθεσή του για κάθε ημερολογιακό έτος κατά το οποίο ισχύουν οι εν λόγω υποχρεώσεις.

2. Ο γεωργός υποβάλλει μία μόνο ενιαία αίτηση κατ' έτος, η οποία αποτελεί:
α) δήλωση της συνολικής γεωργικής εκμετάλλευσης, η οποία, ανάλογα με την περίπτωση, περιλαμβάνει:
i) τα είδη, την αξία και τον αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης, όπως αυτά διαμορφώνονται (από το έτος 2016 και μετά)
ii) όλα τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης, είτε αφορούν το καθεστώς της βασικής ενίσχυσης είτε λοιπά καθεστώτα ενίσχυσης είτε οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια,
iii) το πλήθος του ζωικού κεφαλαίου ανά είδος και κατηγορία ζώου,
iv) κάθε απαραίτητη πρόσθετη πληροφορία.
β) αίτηση χορήγησης ενίσχυσης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης,
γ) αίτηση χορήγησης ενίσχυσης για το καθεστώς ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι, της παραγράφου 2.1 στοιχείο Β της παρούσας
δ) αίτηση χορήγησης συνδεδεμένης ενίσχυσης για τους τομείς γεωργίας της παραγράφου 2.1 στοιχείο Β της παρούσας και
ε) αίτηση χορήγησης ενίσχυσης για το καθεστώς της παραγράφου 2.1 στοιχείο Γ της παρούσας.
στ) αίτηση χορήγησης στήριξης για τα προγράμματα του στοιχείου Δ
ζ) αίτηση χορήγησης των μέτρων στήριξης αγροτικής ανάπτυξης του στοιχείου Ε

Ειδικά για το έτος 2015, η εν λόγω αίτηση αποτελεί και αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης.

3. Η υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης αποτελεί υποχρέωση του παραγωγού προκειμένου να του καταβληθούν οι άμεσες ενισχύσεις. Τυχόν λανθασμένη δήλωση των στοιχείων της εκμετάλλευσής του, θα έχει ως συνέπεια την επιβολή κυρώσεων.

4. H ενιαία αίτηση προσυμπληρώνεται με βάση την έκταση που καθορίστηκε το προηγούμενο έτος (2014) ανά αγροτεμάχιο και διατίθενται στο γεωργό βοηθητικά, προκειμένου να υποβάλλει την αίτηση του 2015.

5. Κατά την υποβολή του εντύπου της ενιαίας αίτησης, ο δικαιούχος δύναται να διορθώνει το προσυμπληρωμένο έντυπο εάν έχουν επέλθει μεταβολές ή εάν οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο προσυμπληρωμένο έντυπο είναι ανακριβείς. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης, αποτελεί ευθύνη του γεωργού.

6. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να προσδιορίζουν και να δηλώνουν με σαφή τρόπο την έκταση κάθε αγροτεμαχίου

7. Όσον αφορά την ειδική καλλιεργητική ενίσχυση για το βαμβάκι που προβλέπεται στον τίτλο IV κεφάλαιο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, η ενιαία αίτηση περιέχει:
α) το όνομα της ποικιλίας του χρησιμοποιούμενου βαμβακόσπορου·
β) το όνομα και τη διεύθυνση της εγκεκριμένης διεπαγγελματικής οργάνωσης της οποίας ο δικαιούχος είναι μέλος.

3.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2015 συνοδεύεται από:
i. τη «Δήλωση Καλλιέργειας και εκτροφής Ζώων» του ΕΛΓΑ για την ασφάλιση της παραγωγής του,
ii. την «Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων».

2. Η ενιαία αίτηση περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για την ενίσχυση ή/και τη στήριξη, και ειδικότερα:
i. τα στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου'
ii. τις λεπτομέρειες των καθεστώτων συνδεδεμένης στήριξης και των ειδικών μέτρων στήριξης στα μικρά νησιά Αιγαίου ή/και μέτρων αγροτικής ανάπτυξης·
iii. τα στοιχεία αναγνώρισης όλων των αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης, την έκτασή τους σε εκτάρια, τη θέση τους και, ανάλογα με την περίπτωση, τη χρήση τους, το είδος, το μέγεθος και τη θέση των περιοχών οικολογικής εστίασης και το κατά πόσον πρόκειται για αρδευόμενο ή μη, αγροτεμάχιο, καθώς και τα στοιχεία ολόκληρου του ζωικού κεφαλαίου (πλήθος ζώων ανά είδος και κατηγορία),
iv. κατά περίπτωση, τα στοιχεία που επιτρέπουν τη σαφή αναγνώριση των μη γεωργικών εκτάσεων για τις οποίες ζητείται στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης·
v. κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για το συγκεκριμένο καθεστώς ή/και μέτρο·
vi. δήλωση του δικαιούχου ότι γνωρίζει τους όρους συμμετοχής στα εν λόγω καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων ή/και μέτρων αγροτικής ανάπτυξης·
vii. τον επαγγελματικό εξοπλισμό γεωργικών φαρμάκων (ΕΕΓΦ): Καταγραφή του επαγγελματικού εξοπλισμού γεωργικών φαρμάκων, όπου πρέπει να δηλώνονται τα σχετικά στοιχεία σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στον υπ' αριθμ. Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α'/27-1-2012) και στην υπ' αριθμ. E8 1119/99874/27-9-2012 εγκύκλιο του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε περίπτωση που ο παραγωγός δηλώνει και «χρησιμοποιεί» τρίτο πρόσωπο για τους ψεκασμούς των καλλιεργειών του, θα πρέπει να δηλώνεται το ονοματεπώνυμο, ο ΑΦΜ, τα στοιχεία επικοινωνίας ( Δ/νση, Τηλέφωνα) του προσώπου αυτού, η κατηγορία ΕΕΓΦ καθώς και τα στοιχεία ταυτοποίησής του. Επίσης, θα πρέπει να υποβάλλεται και να επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά της ΕΑΕ 2015, υπεύθυνη δήλωση του τρίτου προσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι εκτελεί τους ψεκασμούς στις καλλιέργειες του παραγωγού και να δηλώνονται τα στοιχεία ταυτοποίησης του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε σε κάθε περίπτωση. viii. δήλωση ανάληψης δεσμεύσεων και υποχρεώσεων του γεωργού.

3. Για την αναγνώριση όλων των αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης που αναφέρεται στο στοιχείο 2 σημείο iii της παρούσας παραγράφου, κατά την καταχώρηση, αναγράφεται η μέγιστη επιλέξιμη έκταση ανά αγροτεμάχιο αναφοράς για τους σκοπούς του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης. Επιπλέον, στις οθόνες των πιστοποιημένων φορέων Α'και Β' βαθμού μέσω του ΟΠΣ 2015 - GIS διακρίνονται τα όρια των αγροτεμαχίων αναφοράς, μέσα στα οποία ο γεωργός εντοπίζει και υποδεικνύει τα αγροτεμάχιά του, τα οποία στη συνέχεια ψηφιοποιούνται.

3.2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

1. Η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της ενιαίας αίτησης είναι η 15η Μαΐου κάθε ημερολογιακού έτους. Κατά παρέκκλιση για το τρέχον έτος (2015), η προθεσμία υποβολής λήγει την 15η Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα.

2. Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις η υποβολή μετά τις 15 Ιουνίου:
α) της αίτησης ενίσχυσης, συνεπάγεται μείωση των ποσών που ο κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να λάβει ως ενίσχυση, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα, κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα.
β) της αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης, συνεπάγεται μείωση των ποσών που πρέπει να καταβληθούν κατά το συγκεκριμένο έτος σε σχέση με τα δικαιώματα ενίσχυσης που πρόκειται να χορηγηθούν στον δικαιούχο, κατά 3 % ανά εργάσιμη ημέρα

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω ποινές δεν επιφέρουν καμία μείωση στον αριθμό των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης που κατέχει ο γεωργός, παρά μόνο στα δικαιούμενα ποσά.

3. Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή υποβολής της αίτησης μετά την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015), η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

3.3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή της ενιαίας αίτησης, μπορούν να προστεθούν ή να προσαρμοστούν στην ενιαία αίτηση ή στην αίτηση πληρωμής μεμονωμένα αγροτεμάχια ή μεμονωμένα δικαιώματα ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στα συγκεκριμένα καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων ή μέτρα αγροτικής ανάπτυξης.

Υπό τους ίδιους όρους μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις σχετικά με τη χρήση ή το καθεστώς άμεσων ενισχύσεων ή το μέτρο αγροτικής ανάπτυξης για μεμονωμένα αγροτεμάχια ή σχετικά με τα δικαιώματα ενίσχυσης που έχουν ήδη δηλωθεί στην ενιαία αίτηση.

2. Εάν οι τροποποιήσεις έχουν επίπτωση στα δικαιολογητικά έγγραφα ή σε συμβάσεις που πρέπει ενδεχομένως να υποβληθούν, τα εν λόγω έγγραφα ή συμβάσεις μπορούν να τροποποιηθούν αναλόγως.

3. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται, αποτυπώνονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ) του ΟΠΕΚΕΠΕ και γίνονται αποδεκτές μόνο έως τη λήξη της προθεσμίας για εκπρόθεσμη υποβολή της ενιαίας αίτησης, στις 10 Ιουλίου 2015 (όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.2 στοιχείο 3, της παρούσας εγκυκλίου).

Τροποποιήσεις της ενιαίας αίτησης μετά την ημερομηνία αυτή θεωρούνται απαράδεκτες.

4. Εάν οι αρμόδιοι φορείς έχουν ήδη ενημερώσει τον δικαιούχο για περιπτώσεις μη συμμόρφωσης στην ενιαία αίτηση ή στην αίτηση πληρωμής ή εάν έχει ειδοποιήσει τον δικαιούχο για την πρόθεσή της να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο ή εάν ο επιτόπιος έλεγχος αποκαλύψει τυχόν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις για τα αγροτεμάχια που αφορούν οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. (σύμφωνα με το στοιχείο 1 της παρούσης παραγράφου).

5. Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις, η υποβολή τροποποίησης της ενιαίας αίτησης μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της, δηλ την Δευτέρα 15 Ιουνίου και μέχρι Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015, συνεπάγεται μείωση κατά 1 % ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που σχετίζονται με την πραγματική χρήση των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων.

6. Οι γεωργοί που, για οποιοδήποτε λόγο, επιθυμούν να τροποποιήσουν στοιχεία των αιτήσεών τους κατά τα παραπάνω, υποβάλλουν σχετικό αίτημα στον αρμόδιο πιστοποιημένο φορέα, συνοδευόμενο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης σε ηλεκτρονική μορφή. Οι πιστοποιημένοι φορείς υλοποιούν το αίτημα και κατά το μέρος που πληρούνται οι προϋποθέσεις (των στοιχείων 1, 2 και 3 της παρούσας παραγράφου), πραγματοποιούν τις σχετικές τροποποιήσεις στην αίτηση.

3.4 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΑΝΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 και των προηγούμενων υποπαραγράφων της, επιτρέπεται η διόρθωση της ενιαίας αίτησης μετά την υποβολή της, εάν πρόκειται για προφανή σφάλματα στοιχείων.

Η διόρθωση τέτοιων σφαλμάτων είναι δυνατή για ακούσια λάθη που δεν υποκρύπτουν δόλο. Οι κατηγορίες τέτοιων λαθών τα οποία μπορούν να αναγνωρισθούν ως προφανή σφάλματα είναι οι εξής:

1. Λάθη αβλεψίας ή απροσεξίας, που αφορούν:

• Λάθη κωδικών δήμων - κοινοτήτων, Περιφερειακής Ενότητας ή λάθος τραπεζικού λογαριασμού

2. Λάθη εκ παραδρομής, που διαπιστώνονται στο πλαίσιο ενός πιο επιστάμενου ελέγχου (οπτικού - χειρόγραφου ή μηχανογραφικού) και τα οποία προκύπτουν από σύγκριση των στοιχείων που εμφανίζονται μέσα στην αίτηση ή στα συνοδευτικά δικαιολογητικά, όπως:
• Λάθη λογιστικά (π.χ. πρόσθεσης).
• Ασυμβατότητες μεταξύ των δηλούμενων πληροφοριών (π.χ. ένα αγροτεμάχιο που δηλώνεται δύο φορές από τον ίδιο γεωργό).
• Αγροτεμάχια που δηλώνονται για δύο χρήσεις, εκτός των περιπτώσεων συγκαλλιέργειας (π.χ. σκληρό σιτάρι / αραβόσιτο).
• Αγροτεμάχια που δηλώνονται ως δύο διαφορετικά (με διαφορετικό Α/Α) με δύο χρήσεις λόγω περιπτώσεων συγκαλλιέργειας.

Γενικά, λάθη που αφορούν στον τύπο καλλιέργειας δεν μπορούν να θεωρηθούν ως «προφανή». Ωστόσο, μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση, κατ' εξαίρεση, σε περιπτώσεις όπου είναι σαφές ότι ο γεωργός έκανε λάθος στη δήλωση, καταχωρώντας π.χ λανθασμένο. κωδικό ομάδας καλλιέργειας, είτε ανταλλάσσοντας τη θέση δύο αγροτεμαχίων (π.χ. καλλιέργεια σκληρού σίτου δηλώθηκε ως βαμβάκι και βαμβάκι δηλώθηκε ως σκληρός σίτος) και υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• η οικονομική ενίσχυση που προκύπτει με βάση τη δήλωση θα πρέπει να μην είναι μεγαλύτερη από εκείνη που θα προκύπτει με βάση τα πραγματικά στοιχεία.
• οι ελεγκτές βάσει επιπλέον δικαιολογητικών έχουν πεισθεί ότι ο αιτών δεν έκανε λάθος δήλωση προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο.

3. Γενικά, σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, προκύψει η ανάγκη διόρθωσης, θα πρέπει να αναφέρεται ακριβώς η αιτία (να έχει εξεταστεί και απορριφθεί η περίπτωση δόλου) και, εφόσον υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που διαβιβάζονται από τους εμπλεκόμενους φορείς (πιστοποιημένοι φορείς Α'και Β' βαθμού, γεωργοί), θα πρέπει να γίνεται παραπομπή στα σχετικά έγγραφα.

4. Οι γεωργοί που, για οποιοδήποτε λόγο, επιθυμούν να μεταβάλουν στοιχεία των αιτήσεών τους, στα πλαίσια διόρθωσης προφανών σφαλμάτων, υποβάλλουν σχετικό αίτημα στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ (απευθείας είτε μέσω των πιστοποιημένων φορέων Α'και Β' βαθμού), συνοδευόμενο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης.

3.5 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Μια αίτηση ενίσχυσης μπορεί να ανακληθεί μετά από έγγραφο αίτημα στην Κ.Υ. του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο σύνολό της ή εν μέρει, ανά πάσα στιγμή και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία πληρωμών για το έτος υποβολής 2015, δηλ έως την 30η Ιουνίου 2016. Εξαιρούνται οι αιτήσεις ενίσχυσης που εμπλέκονται σε καταγγελίες.

2. Εάν ο γεωργός έχει ήδη ενημερωθεί για υφιστάμενες παρατυπίες στην αίτηση ενίσχυσης, ή έχει ειδοποιηθεί για επικείμενη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου και ο εν λόγω επιτόπιος έλεγχος αποκαλύψει παρατυπίες, δεν επιτρέπονται ανακλήσεις για τα τμήματα της αίτησης ενίσχυσης που αφορούν.

3. Εάν στον γεωργό έχουν ήδη χορηγηθεί ενισχύσεις η διαδικασία της ανάκλησης δεν επιτρέπεται.

4. Οι ανακλήσεις κατά τα παραπάνω, επαναφέρουν τον αιτούντα στη θέση που βρισκόταν πριν υποβάλει την εν λόγω αίτηση ενίσχυσης ή τμήμα της αίτησης ενίσχυσης.

3.6 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2015 (ΕΑΕ 2015) υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ίδιο το γεωργό ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του:

> απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω online συστήματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.opekepe.gr/eae2015.asp. Επισημαίνεται, ότι η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη για όλους τους παραγωγούς, ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής της αίτησής τους το έτος 2014 καθώς και για γεωργούς που θέλουν να υποβάλλουν ενιαία αίτηση ενίσχυσης για πρώτη φορά. Ωστόσο δεν μπορούν να υποβάλλουν διαδικτυακώς αίτηση όσοι δηλώνουν αγροτεμάχια που γεωχωρικά ανήκουν σε περισσότερες από μια περιφερειακή ενότητα (κύρια και συμπληρωματική αίτηση), βοσκότοπους ή ζωϊκό κεφάλαιο.

> μέσω ενός πιστοποιημένου φορέα υποδοχής αίτησης (Φορέας Α' βαθμού ή Φορέας Β' Βαθμού) της επιλογής του που έχει πιστοποιηθεί για τη γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει η έδρα της αγροτικής του εκμετάλλευσης.

Όλοι οι γεωργοί ανεξαρτήτως τρόπου υποβολής (online ή σε Φορέα), παραλαμβάνουν προσωπικούς κωδικούς διαδικτυακής πρόσβασης στο σύστημα υποβολής αιτήσεων. Η ενεργοποίηση των κωδικών πρόσβασης πραγματοποιείται με πιστοποίηση των στοιχείων του γεωργού είτε μέσω του κλειδάριθμου που έχουν παραλάβει από τον πιστοποιημένο φορέα υποδοχής, είτε (για όσους επιθυμούν να υποβάλουν την αίτηση μόνοι τους) με προσέλευσή τους (αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου) στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ για την ταυτοπροσωπία και την ενεργοποίηση του λογαριασμού τους για την υποβολή ΕΑΕ έτους 2015.

Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν online Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2014, έχουν παραλάβει και ενεργοποιήσει προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα υποβολής αιτήσεων, τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιήσουν και για το έτος 2015 χωρίς προσέλευση στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την προϋπόθεση όμως ότι τα στοιχεία που συμπληρώνουν στην αρχική φόρμα εγγραφής στην online εφαρμογή υποβολής ΕΑΕ για το έτος 2015 είναι ίδια με αυτά που είχαν συμπληρώσει πέρυσι.

Σημειώνεται ότι η εξουσιοδότηση υπογράφεται ενώπιον δημοσίου οργάνου για το γνήσιο της υπογραφής. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής γίνεται δεκτή μόνο από αρμόδιες διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ και σύμφωνα με τους κανόνες της Διοικητικής Διαδικασίας. Στο εξωτερικό, αρμόδια διοικητική αρχή για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής είναι το Προξενείο της Ελλάδας. Δεκτή στην αλλοδαπή γίνεται και η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από συμβολαιογράφο(Notary public), με την προϋπόθεση να συνοδεύεται με επίθεση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille) και επίσημη μετάφραση αυτής.

Δεν γίνεται δεκτή απλή εξουσιοδότηση αντί του γνησίου της υπογραφής, παρά μόνο σχετικό πληρεξούσιο

Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της ενιαίας αίτησης στη διαδικτυακή εφαρμογή, η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου και η εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της, είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτούντα.

3.6.1 ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Προς διευκόλυνση των γεωργών και των φορέων υποδοχής και υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015, χορηγούνται προσυμπληρωμένα τα πεδία με τα στοιχεία των δηλώσεων ΟΣ 2014 και τα αποτελέσματα των επιτόπιων ελέγχων. Κατά την υποβολή του εντύπου της ενιαίας αίτησης, ο γεωργός διορθώνει το προσυμπληρωμένο έντυπο σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της αίτησης σε σχέση με το έτος 2014. Επισημαίνεται ότι η προσυμπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με στοιχεία της Κτηνιατρικής Βάσης Δεδομένων και θα επικαιροποιηθεί με την λήψη δεδομένων κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Επίσης, διατίθεται το ανανεωμένο χαρτογραφικό υπόβαθρο για την εφαρμογή ψηφιοποίησης των αγροτεμαχίων, το οποίο περιλαμβάνει:
• Ορθοφωτοχάρτες
• Πολύγωνα των αγροτεμαχίων αναφοράς (ενότητες), τα οποία ακολουθούν κυρίως φυσικά όρια ή άλλου τύπου μόνιμα όρια. Τα αγροτεμάχια αναφοράς, που σχεδιάστηκαν με βάση τους ορθοφωτοχάρτες, περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη γης, την επιλεξιμότητα των εκτάσεων και τα αντίστοιχα επιλέξιμα εμβαδά. Επισημαίνεται ότι ο γεωργός κατά την δήλωσή του πρέπει να αφαιρεί με ψηφιοποίηση τυχόν μη επιλέξιμα τμήματα οποιασδήποτε έκτασης (εμβαδόν).

2. Η πρόσβαση στην εφαρμογή δίνεται μέσω του Πληροφοριακού συστήματος για την εισαγωγή και τη διαχείριση των αλφαριθμητικών στοιχείων της ενιαίας αίτησης καθώς και την δημιουργία και διαχείριση του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων, στη βάση του Ελληνικού Γεωδαιτικού Συστήματος Αναφοράς ΕΓΣΑ' 87, το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα γεωχωρικά δεδομένα που συνδέονται με την ενιαία αίτηση και -είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό της θέσης των αγροτεμαχίων ή των σταυλικών εγκαταστάσεων και για τη διεξαγωγή όλων των απαραίτητων ελέγχων, όπως ορίζεται στην εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

O φορέας συμπλήρωσης, και κατ' επέκταση, ο παραγωγός θα έχει στη διάθεσή του όλες τις απαραίτητες πληροφορίες μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος για να εξασφαλίζεται η ορθή ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων ως προς τη θέση, την έκταση και την επιλεξιμότητα. Ο παραγωγός, μέσω των ψηφιακών ελέγχων σε πραγματικό χρόνο που πραγματοποιεί το σύστημα, ενημερώνεται άμεσα για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιάζεται κατά τη συμπλήρωση της αίτησης και τον σχεδιασμό των αγροτεμαχίων του, έτσι ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση λαθών μετά τη λήξη των αιτήσεων.

3. Κατά την υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται υποχρεωτικά ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων του γεωργού, τα στοιχεία της οποίας διαβιβάζονται μαζί με τα αλφαριθμητικά στοιχεία στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα αγροτεμάχια που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί, θεωρούνται ως μη δηλωθέντα. Το πρόγραμμα επιτρέπει την αποθήκευση του αγροτεμαχίου με τον κωδικό λάθους «51001».

Η διαδικασία ψηφιοποίησης περιγράφεται με σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά την εισαγωγή των στοιχείων του ψηφιοποιημένου αγροτεμαχίου στην αίτηση, πραγματοποιείται έλεγχος σε σχέση με το εμβαδόν που αναφέρεται στη δήλωση του παραγωγού. Σε περίπτωση που η διαφορά μεταξύ του εμβαδού ψηφιοποίησης και του εμβαδού δήλωσης υπερβαίνει την ανοχή μέτρησης του αγροτεμαχίου εμφανίζεται σχετικό μήνυμα λάθους. Το πρόγραμμα επιτρέπει την αποθήκευση του αγροτεμαχίου με κωδικό λάθους «57101».

Κατά την ψηφιοποίηση πραγματοποιείται έλεγχος επιλεξιμότητας της ψηφιοποιημένης έκτασης και εάν το αγροτεμάχιο ή τμήμα αυτού εμπίπτει σε μη επιλέξιμη ενότητα εμφανίζεται σχετικό μήνυμα λάθους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, εάν ο παραγωγός επιμένει για την επιλεξιμότητα της έκτασης και αιτείται ενίσχυσης για τη συγκεκριμένη έκταση, το πρόγραμμα επιτρέπει την ψηφιοποίηση και αποθηκεύει το αγροτεμάχιο με τον κωδικό λάθους «54101».

4. Η αίτηση, μετά την οριστικοποίησή της λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτυπώνεται σε 1 αντίτυπο που υπογράφεται από το γεωργό και επισυνάπτεται ηλεκτρονικά η πρώτη σελίδα της αίτησης με την υπογραφή του παραγωγού. Το υπογεγραμμένο αντίτυπο παραλαμβάνεται τηρείται και φυλάσσεται μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από το γεωργό, ενώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στην πύλη εισαγωγής ΕΑΕ 2015 τηρείται ο φάκελος σε ηλεκτρονική μορφή. Ο παραγωγός υποχρεούται σε οποιοδήποτε έλεγχο να προσκομίζει τα πρωτότυπα παραστατικά.

Επισημαίνεται ότι τα δηλωθέντα και ισχύοντα στοιχεία της αίτησης είναι αυτά που έχουν οριστικοποιηθεί και καταχωρηθεί κάθε φορά στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

5. Ο γεωργός που δεν είχε υποβάλλει ΕΑΕ 2014, συμπληρώνει από την αρχή το σύνολο της αίτησης.

3.6.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ


Για το έτος ενίσχυσης 2015, στα πλαίσια της απλούστευσης των διαδικασιών που ορίζονται για την υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης, (άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014), γίνεται κατηγοριοποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε:

1. Δικαιολογητικά τα οποία πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύουν «τον ηλεκτρονικό φάκελο» του παραγωγού και να είναι σε ηλεκτρονική μορφή (από σαρωτή/scanner), υποχρεωτικά πριν την οριστικοποίηση της αίτησης.
2. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε μεταγενέστερη ημερομηνία της αίτησης, σε ηλεκτρονική μορφή υποχρεωτικά μετά την οριστικοποίηση της αίτησης και έως συγκεκριμένη ημερομηνία
3. Δικαιολογητικά που αφορούν σε Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης και υποβάλλονται υποχρεωτικά πριν την πληρωμή τους

Αναλυτικά:

1. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται υποχρεωτικά πριν την οριστικοποίηση της αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή είναι τα παρακάτω:
α) Γενικά δικαιολογητικά
i. Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (μόνο για φυσικά πρόσωπα)
ii. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου του τραπεζικού ιδρύματος
β) Παραστατικά κατοχής αγροτεμαχίων
i. Αντίγραφα των παραστατικών νομής ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων
ii. Αντίγραφα των παραστατικών κατοχής ιδιόκτητων αγροτεμαχίων

Τα παραστατικά κατοχής είναι υποστηρικτικά/βοηθητικά έγγραφα για τον καθορισμό της θέσης και έκτασης των αγροτεμαχίων κατά την υποβολή της ΕΑΕ2015 και η ηλεκτρονική επισύναψή τους στο πληροφοριακό σύστημα, συνιστά τεχνική προϋπόθεση, προκειμένου να καταστεί δυνατή η μηχανογραφική οριστικοποίηση της ΕΑΕ.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά α) και β) υποβάλλονται μόνο σε περίπτωση τροποποίησης των στοιχείων τους ή πρώτης υποβολής.
γ) Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κάθε έτος
i. Τιμολόγιο αγοράς πιστοποιημένου σπόρου σκληρού σίτου
ii. Αντίγραφο σύμβασης για την καλλιέργεια σπόρων σποράς
iii. Αντίγραφο παλαιού και νέου τύπου Μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων,
iv. Παραστατικά που δικαιολογούν την χρήση της έκτασης βοσκότοπων

2. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά την οριστικοποίηση της αίτησης είναι τα παρακάτω:
i. Πρώτη σελίδα της αίτησης με πρωτότυπη υπογραφή του παραγωγού, που επισυνάπτεται αμέσως μετά την οριστικοποίηση της αίτησης

Δικαιολογητικά που προσκομίζονται προκειμένου να επισυναφθούν στον ηλεκτρονικό φάκελο:
ii. Τιμολόγιο αγοράς πιστοποιημένου σπόρου βαμβακιού, που προσκομίζονται έως 10.07.2015
iii. Αντίγραφο σύμβασης για την καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων, έως 10.07.2015
iv. Βεβαίωση συμμόρφωσης τήρησης των απαιτήσεων του Καν. 834/2007 (βιολογική γεωργία) μέχρι τέλος του έτους
v. Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση (για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους), εντός 10 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της εν λόγω άδειας ή βεβαίωσης.

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κάθε έτος στις αρμόδιες περιφερειακές διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ:

i. Καρτέλες χρήσης πιστοποιημένου σπόρου σκληρού σίτου και βαμβακιού οι οποίες υποβάλλονται οπωσδήποτε έως τις 30.10.2015, στα αρμόδια περιφερειακά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και επισυνάπτονται στη σχετική ενιαία αίτηση.
ii. Άδεια μετακίνησης από θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας (Αγροτικό Κτηνιατρείο) στον οποίο έχουν μεταβεί (για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους), έως 15.02.2016
iii. Έγγραφα που τεκμηριώνουν την περίπτωση ανωτέρας βίας των προθεσμιών που ορίζονται στο κεφάλαιο 7 και 8 της παρούσης (Ανωτέρα βία και Φυσικά Περιστατικά)

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών κατά τις αναγραφόμενες ημερομηνίες, θεωρείται ότι τα εν λόγω έντυπα δεν έχουν προσκομιστεί και ο γεωργός θα θεωρείται ότι δεν συμμορφώνεται με τους όρους επιλεξιμότητας των σχετικών καθεστώτων.

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται προαιρετικά από τους αιγοπροβατοτρόφους:

Δελτίο Εμβολιασμού (Δ.Ε.) ή Δελτίο Ορολογικού Ελέγχου (Δ.Ο.Ε.) του προγράμματος βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων, σε ισχύ.

3. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται υποχρεωτικά πριν την πληρωμή για τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης είναι τα εξής:
i. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (η οποία θα πρέπει να έχει ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου)
ii. Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας που να βεβαιώνει την ιδιότητα (για Δασεργάτες (ή Ρητινοσυλλέκτες/Ρητινεργάτες ή Υλοτόμους), Αλιεργάτες, Ιχθυεργάτες, Εργάτες γης, Σμυριδεργάτες)
iii. Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας σχετικά με τον αριθμό των ημερομισθίων (αν δηλώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες που προέρχονται από ημερομίσθια)
iv. Πράσινο πιστοποιητικό του Οργανισμού Δήμητρα
v. Βεβαίωση από την ΑΤΕ με την οποία θα αποδεικνύεται η ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών ορίστηκε διάδοχος γεωργός δικαιούχου Πρόωρης Συνταξιοδότησης
vi. Βεβαίωση Ασφαλιστικού ταμείου σχετικά με το είδος της σύνταξης που λαμβάνει ο αιτών/η αιτούσα(αν δηλώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες που προέρχονται από συντάξεις)
vii. Βεβαίωση φορέα χορήγησης επιδομάτων π.χ. πολυτεκνίας, ανεργίας, κ.λπ. (αν δηλώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες που προέρχονται από επιδόματα)

viii. Αντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Ε3)
- Βεβαίωση έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία
- Βεβαίωση από το δήμαρχο ότι η δημοτική ή τοπική κοινότητα της μόνιμης κατοικίας και της έδρας της επιχείρησης του παραγωγού έχει πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων (για τους Μικροεπαγγελματίες)
- Παραστατικά απόδειξης της πηγής προέλευσης του εισοδήματος από Ελευθέρια Επαγγέλματα (αν δηλώνονται εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα)
- Αντίγραφο Ε1 του ιδιοκτήτη του σπιτιού όπου φιλοξενούνται προς απόδειξη του τόπου μόνιμης κατοικίας.
- Απόσπασμα απόφασης ποινικού δικαστηρίου για την υφ'όρον παύση της ποινικής δίωξης κατά το άρθρο 4 του Ν. 4043/2012
- Βεβαίωση - πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα από την οποία να προκύπτει ότι η υπόθεση έχει τεθεί στο αρχείο. Η βεβαίωση αυτή μπορεί , αναλόγως της πρακτικής κάθε Εισαγγελίας , να τίθεται και επί αντιγράφου του πρώτου φύλλου της δικογραφίας.
- Λοιπά παραστατικά για την τεκμηρίωση της μόνιμης κατοικίας
xvi. Λοιπά φορολογικά παραστατικά για την επεξήγηση των εισοδημάτων

Στο Παράρτημα Ι καταγράφονται τα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση υποβάλλονται με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης.

3.6.3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ


Οι γεωργοί υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα αγροτεμάχια που ανήκουν στην εκμετάλλευσή τους, ανεξάρτητα αν τα καλλιεργούν ή όχι. Υποβάλλουν ανάλογα παραστατικά κατοχής για τα ιδιόκτητα και/ ή τα παραχωρημένα αγροτεμάχια τους, κατά περίπτωση για τον καθορισμό της θέσης και έκτασης τους τα οποία επισυνάπτονται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να καταστεί δυνατή η μηχανογραφική οριστικοποίηση της ΕΑΕ.

1. Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια, τα παραστατικά κατοχής δύναται να είναι: συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια παραχώρησης, τα οποία πρέπει:
- να αναγράφουν υποχρεωτικά τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή,
- να αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμαχίων (τοποθεσία, έκταση, χαρτογραφικό κωδικό όπου είναι διαθέσιμος, κ.λπ.) και τη χρονική περίοδο της μίσθωσης,
- να έχουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των αντισυμβαλλόμενων μερών [αφορά τα ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης γεωργικών ακινήτων (συμφωνητικά αγρομίσθωσης και/ή χρησιδάνεια παραχώρησης), στα οποία το συμφωνηθέν ετήσιο μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα χίλια διακόσια ευρώ (1200 €)/έτος και έχουν συνταχθεί πριν την 01/01/2014 ή το συμφωνηθέν ετήσιο μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα εννιακόσια εξήντα ευρώ (960 €)/έτος και έχουν συνταχθεί μετά την 01/01/2014 ].

Τα ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης γεωργικών ακινήτων (συμφωνητικά αγρομίσθωσης και/ή χρησιδάνεια παραχώρησης), τα οποία συντάχθηκαν πριν την 1/1/2014, στα οποία το συμφωνηθέν μηνιαίο μίσθωμα υπερβαίνει τα εκατό ευρώ (100€) πρέπει να είναι θεωρημένα από οποιαδήποτε ΔΟΥ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 77 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Β/1994) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος».

Τα ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης γεωργικών ακινήτων (συμφωνητικά αγρομίσθωσης και/ή χρησιδάνεια παραχώρησης), τα οποία συντάχθηκαν μετά την 1/1/2014, στα οποία το συμφωνηθέν μηνιαίο μίσθωμα υπερβαίνει τα ογδόντα ευρώ (80€) πρέπει να συνοδεύονται από εκτύπωση της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1028/23.1.2015.

Παραστατικά κατοχής για μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια, τα οποία υπεγράφησαν σε παρελθόντα χρόνο, ισχύουν, εφόσον η διάρκεια νόμιμης κατοχής που αναγράφουν σε σχέση με την ημερομηνία υπογραφής τους, καλύπτει και την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.

Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής γίνεται μόνο από αρμόδιες διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ και σύμφωνα με τους κανόνες της Διοικητικής Διαδικασίας. Στο εξωτερικό, αρμόδια διοικητική αρχή για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής είναι το Προξενείο της Ελλάδας. Επίσης στην αλλοδαπή γίνεται και η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από συμβολαιογράφο(Notary public), με την προϋπόθεση να συνοδεύεται με επίθεση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille) και επίσημη μετάφραση αυτής.

Για τις κοινοτικές εκτάσεις βοσκοτόπων, γίνεται δεκτή η προβλεπόμενη από την υπ' αρ. 873/55993 ΥΑ ΦΕΚ Β' 942/26-5-15 «κατάσταση κατανομής κοινοτικού βοσκότοπου» που εκδίδεται και υπογράφεται από τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη.

Επισημαίνεται ότι οι Εποικιστικές Εκτάσεις - Ακίνητα που ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο και διαχειρίζονται από το Υ.Π.Α.Α και Τ και δεν εμπίπτουν στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Νόμου 4061/2012, υπάγονται ως προς την διαχείρισή τους στις διατάξεις των άρθρων 4, 7 και 10 του ιδίου Νόμου. Από τους Δήμους διαχειρίζονται οι εποικιστικές εκτάσεις για τις οποίες υπάρχουν αντίστοιχες αποφάσεις παραχώρησης.

Στο Παράρτημα ΙΙ απεικονίζεται ενδεικτικό υπόδειγμα ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης 2. Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια ο γεωργός δύναται να υποβάλλει: Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγραμμένα, S Γονική παροχή, - Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων,
- Αποδοχή κληρονομιάς,
- Κτήση με προσκύρωση,
- Με δικαστική απόφαση απονομή κυριότητας,
- Κληρονομητήριο,
- Διαθήκη

Για τις ιδιωτικές εκτάσεις βοσκοτόπων προσκομίζονται:

Για τα ιδιόκτητα βοσκοτόπια, εφόσον δεν υπάρχει ως παραστατικό, τίτλος ιδιοκτησίας/κυριότητας (π.χ., συμβόλαιο αγοράς, αποδοχή κληρονομιάς, γονική παροχή) νομίμως μεταγεγραμμένος, αλλά υπάρχει Ε9, θα πρέπει να υπάρχει και ένα από τα ακόλουθα:
• Τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού για τις μη εμπίπτουσες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας ή
• Τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού για τις εμπίπτουσες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας με άδεια βεβαίωση χρήσης από τις δασικές υπηρεσίες ή
• Βεβαίωση από τις Αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες (Δασικές Υπηρεσίες) για χρήση βόσκησης και Τοπογραφικό Διάγραμμα στο ΕΓΣΑ '87 ή
• Βεβαίωση κτηματολογίου και Απόσπασμα Κτηματογραφικού Διαγράμματος ή
• παραχωρητήριο κυριότητας, νομής ή χρήσης από τους αρχικούς κληρούχους ή τους μετέπειτα διαδόχους (για επικοιστικές εκτάσεις)

Ειδικότερα

• για τους αναγκαστικούς ακτημονικούς συλλόγους δεν απαιτείται απόφαση της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών εφόσον έχουν περισσότερα από έξι (6) μέλη που έτυχαν κτηνοτροφικής αποκατάστασης. Σε περίπτωση λιγότερων των έξι (6) μελών απαιτείται απόφαση της ως άνω επιτροπής για την χρήση κάθε μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 24 του νόμου 4061/2012.
• για τις εποικιστικές εκτάσεις που παραχωρήθηκαν σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για εξυπηρέτηση της τοπικής κτηνοτροφίας ή έχουν περιέλθει σε αυτούς μετά από δικαστικές αποφάσεις, θα πρέπει εφόσον επιθυμούν να επιμερίσουν την χρήση προσκομίζοντας τις σχετικές αποφάσεις και πίνακα δικαιούχων με επιμερισμό χρήσης επί της αναφερόμενης εποικιστικής έκτασης.

Σε κάθε περίπτωση, για την χρήση βόσκησης, δύναται να προσκομίζονται από τους κτηνοτρόφους που έτυχαν αποκατάστασης σε εποικιστική γη,
• αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων (προ 22-3-2012) ή Επιτροπών Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών (μετά τις 22-3-2012) είτε
• αποφάσεις παραχώρησης του νόμου 4061/2012.

Για τα ενοικιαζόμενα βοσκοτόπια θα πρέπει να έχει τα παραστατικά ενοικίασης σύμφωνα με το σημείο 1 συνοδευόμενα με τα παραστατικά χρήσης που αφορούν τον εκμισθωτή , σύμφωνα με τα παραπάνω.

3. Όταν εκτάσεις εξ αδιαιρέτου χρησιμοποιούνται από κοινού, οι συνιδιοκτήτες δηλώνουν το ποσοστό κατοχής που τους αναλογεί
Στην Αίτηση-Δήλωση, στο πεδίο [Συνιδιόκτητο/Συγκατεχόμενο αγροτεμάχιο;], συμπληρώνεται [ΝΑΙ] και στα μεν πεδία των εκτάσεων αγροτεμαχίου/καλλιεργειών συμπληρώνεται το 100% αυτών, στο δε πεδίο [Ποσοστό%;], το αντίστοιχο ποσοστό νόμιμης κατοχής για κάθε αιτούντα. Τονίζεται ότι, εφόσον ο γεωργός, ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος, έχει στη νόμιμη κατοχή του το 100% του αγροτεμαχίου, δε γίνεται χρήση των πεδίων [Συνιδιόκτητο/Συγκατεχόμενο αγροτεμάχιο;] και [Ποσοστό%;].

Στο πεδίο [Ι/Ε/Μ] συμπληρώνεται η επιλογή:
• Ιδιόκτητο (Ι), εφόσον η χρησιμοποιούμενη έκταση, βάσει του δηλούμενου ποσοστού κατοχής, είναι εξ ολοκλήρου ιδιόκτητη.
• Ενοικιαζόμενο (Ε), εφόσον η χρησιμοποιούμενη έκταση, βάσει του δηλούμενου ποσοστού κατοχής, είναι εξ ολοκλήρου μη ιδιόκτητη.
• Μεικτό (Μ), εφόσον η χρησιμοποιούμενη έκταση, βάσει του δηλούμενου ποσοστού κατοχής, είναι εν μέρει ιδιόκτητη.

3.6.4 ΜΕΤΡΑ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (Π.Δ.) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οι γεωργοί που συμμετέχουν σε μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, θα πρέπει να υποβάλλουν ταυτόχρονα την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2015 και την Αίτηση Πληρωμής, βάσει τυποποιημένου εντύπου που θα παράγεται από το σύστημα κατά την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για :
• Μέτρο 112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών»
• Μέτρο 113 «Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών»
• Μέτρο 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων»
• Μέτρο 211. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα (κωδικός Π.Δ. 0101),
• Μέτρο 212. Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών με μειονεκτήματα, εκτός των ορεινών περιοχών (κωδικός Π.Δ. 0101),
• Μέτρο 221. Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών (κωδικός Π.Δ 0301)και
• Μέτρο 214. Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις (κωδικός Π.Δ 0201 έως 0217) Σημειώνεται ότι, λόγω συμβατότητας καθεστώτων, τα αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα στα μέτρα:
• 221. Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών (κωδικός Π.Δ. 0301) και
• 214 Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις - Δράση 3.6. Μακροχρόνια Παύση Καλλιέργειας Γεωργικών Γαιών (κωδικός Π.Δ. 0203) δεν μπορούν να φέρουν άλλο κωδικό παράλληλης δράσης εκτός των μέτρων 2.1.1. και

2.1.2. εφόσον βρίσκονται σε αντίστοιχες ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, διότι τα αγροτεμάχια αυτά είναι επιλέξιμα για τα εν λόγω μέτρα αλλά δεν λαμβάνουν οικονομικές ενισχύσεις.

Επίσης, οι δικαιούχοι των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις ενίσχυσης σε μια μόνο πρόσκληση για μια δράση του μέτρου 214. Εξαίρεση αποτελούν οι δράσεις 1.2 «Βιολογική κτηνοτροφία» και 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων», οι οποίες είναι δυνατόν να συνδυαστούν για το ίδιο τμήμα της προτεινόμενης για ένταξη εκμετάλλευσης και οι δράσεις 1.1 «Βιολογική γεωργία» και 1.2 «Βιολογική κτηνοτροφία», οι οποίες είναι δυνατόν να συνδυαστούν για διαφορετικά αγροτεμάχια της προτεινόμενης για ένταξη εκμετάλλευσης.

4 ΔΗΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

4.1 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ


1. Οι γεωργοί μπορούν να χρησιμοποιούν τα αγροτεμάχια που δηλώνουν στα καθεστώτα των άμεσων ενισχύσεων για κάθε γεωργική δραστηριότητα.

2. Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, τα αγροτεμάχια αυτά βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού την 31η Μαΐου 2015.

3. Το ελάχιστο μέγεθος των αγροτεμαχίων για τα οποία μπορεί να υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης στα πλαίσια των άμεσων ενισχύσεων καθορίζεται ως εξής:
• 0,05 εκτάρια για όλα τα αγροτεμάχια πλην των ελαιοτεμαχίων
• 0,03 εκτάρια για τα ελαιοτεμάχια εκτός μικρών νησιών Αιγαίου
• 0,01 εκτάρια για τα ελαιοτεμάχια στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

4. Εάν η ίδια έκταση χρησιμεύει ως βάση για αίτηση ενίσχυσης και/ή αίτηση πληρωμής στο πλαίσιο περισσότερων του ενός καθεστώτων στρεμματικής ενίσχυσης ή μέτρων στήριξης βάσει της έκτασης, η έκταση αυτή λαμβάνεται υπόψη χωριστά για καθένα από τα εν λόγω καθεστώτα ενίσχυσης ή μέτρα στήριξης.

4.2 ΔΗΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ


1. Σύμφωνα με τον ορισμό, ένα αγροτεμάχιο αποτελεί μια συνεχή έκταση γης, η οποία δηλώνεται από το γεωργό και καλύπτει μια και μόνη ομάδα καλλιεργειών, ανεξάρτητα αν η έκταση αυτή αποτελείται από ένα ή περισσότερα συνεχή κτηματολογικά τεμάχια ή τμήματα αυτών (παράγραφος 1 στοιχείο 15). Εντούτοις, όταν στο πλαίσιο της παρούσας εγκυκλίου απαιτείται χωριστή δήλωση της χρήσης μιας έκτασης η οποία αποτελεί μέρος μιας ομάδας καλλιεργειών, η ειδική αυτή χρήση περιορίζει περαιτέρω, εάν κρίνεται αναγκαίο, το αγροτεμάχιο.

2. Όταν εκτάσεις που πληρούν τις προηγούμενες προϋποθέσεις, εκτείνονται σε δύο ή περισσότερα αγροτεμάχια αναφοράς (ενότητες), τα τμήματα αυτών που εμπίπτουν σε κάθε ενότητα, θεωρούνται και δηλώνονται ως ξεχωριστά αγροτεμάχια.

Οι δηλούμενες εκτάσεις καθορίζονται ως εξής:
- Ολική έκταση αγροτεμαχίου: η έκταση που ορίζεται από το περίγραμμα των ορίων του με τα όμορα αγροτεμάχια (το συνολικό εμβαδόν).
- Επιλέξιμη έκταση καλλιέργειας: για όλα τα καθεστώτα/μέτρα στρεμματικής ενίσχυσης (της παραγράφου 2.1 της παρούσας) εκτός του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, είναι η πραγματικά χρησιμοποιούμενη έκταση.
- Επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου: για το καθεστώς της βασικής ενίσχυσης, είναι η έκταση των επιλέξιμων εκταρίων για το καθεστώς της βασικής ενίσχυσης, (σύμφωνα με την παράγραφο 5.3.5).
- Επιλέξιμη έκταση ελαιοτεμαχίου: για τον έλεγχο της ελάχιστης απαιτούμενης πυκνότητας φύτευσης των ελαιώνων στις παραδοσιακές ζώνες καλλιέργειας της ελιάς στα μικρά νησιά του Αιγαίου, είναι η ολική έκταση αυτού (ανεξάρτητα αν υπάρχει συγκαλλιέργεια με άλλη καλλιέργεια ή όχι), μετά την αφαίρεση των μη επιλέξιμων, ενδεχομένως, εκτάσεων (του στοιχείου 4.3 της παρούσας παραγράφου).
- Επιλέξιμη έκταση βοσκότοπου: η ολική έκταση αυτού, μετά την αφαίρεση των μη επιλέξιμων, ενδεχομένως, εκτάσεων.

4.3 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΑ


1. Χαρακτηριστικά τοπίου, όπως μονοπάτια, φυτοφράχτες, ρέματα, δενδροστοιχίες που αποτελούνται από δένδρα με ελάχιστη διάμετρο κώμης 1 μέτρο, αναβαθμίδες, υδατοσυλλογές, τάφροι αποτελούν τμήμα της επιλέξιμης έκτασης αγροτεμαχίου υπό τον όρο ότι δεν υπερβαίνουν τα 2 μέτρα πλάτος.

2. Αγροτεμάχιο που περιέχει διάσπαρτα δένδρα μη επιλέξιμα για ενεργοποίηση δικαιωμάτων, θεωρείται επιλέξιμη έκταση υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
• μπορούν να ασκούνται γεωργικές δραστηριότητες υπό συνθήκες αντίστοιχες με εκείνες των αγροτεμαχίων της ίδιας περιοχής χωρίς τα διάσπαρτα δένδρα και
• ο αριθμός των διάσπαρτων δένδρων ανά εκτάριο δεν υπερβαίνει τη μέγιστη πυκνότητα (100 δένδρα / ΗΑ).
Εάν δεν τηρείται μία από τις δύο προϋποθέσεις η επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου μηδενίζεται. Σημειώνεται, ότι στην περίπτωση που τηρείται η μέγιστη πυκνότητα (100 δένδρα / ΗΑ), αλλά η κώμη των μη επιλέξιμων δένδρων υπερβαίνει τα 50 τ.μ , η επιφάνεια αυτών αφαιρείται από την επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου.

3. Δεδομένου ότι για την επιλεξιμότητα των βοσκοτόπων έχει εφαρμοστεί αναλογικό σύστημα (PRO RATA), δεν ισχύουν όσα αναγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 για βοσκοτοπικές εκτάσεις, αλλά λαμβάνονται υπόψη στον καθορισμό του συντελεστή επιλεξιμότητας

5 ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ


1. Το ολοκληρωμένο σύστημα εφαρμόζεται στα καθεστώτα των άμεσων ενισχύσεων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 καθώς και στη στήριξη που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), τα άρθρα 28 έως 31, τα άρθρα 33 και 34 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

2. Για την έκταση που αντιστοιχεί στον αριθμό επιλέξιμων εκταρίων βάσει της οποίας υποβάλλεται ενιαία αίτηση ενίσχυσης, είναι δυνατόν να υποβάλλεται και αίτηση για οποιαδήποτε άλλη άμεση ενίσχυση, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση η οποία δεν καλύπτεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, εκτός αν άλλως ορίζεται στον κανονισμό αυτό.

3. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών διατάξεων στο πλαίσιο μεμονωμένων καθεστώτων στήριξης, δεν καταβάλλονται ενισχύσεις σε δικαιούχους για τους οποίους έχει αποδειχθεί ότι δημιούργησαν τεχνητά τους όρους που απαιτούνται για τη λήψη των ενισχύσεων αυτών, με σκοπό να αποκομίσουν οφέλη αντίθετα με τους στόχους των εν λόγω καθεστώτων στήριξης.

5.1 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ


1. Δεν χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς όταν το συνολικό ποσό των προς καταβολή αμέσων ενισχύσεων προ της ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και της εφαρμογής διοικητικών κυρώσεων για δεδομένο ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για τους γεωργούς, των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

5.2 ΕΝΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ


1. Άμεσες ενισχύσεις χορηγούνται μόνο σε ενεργούς γεωργούς.

2. Ενεργοί γεωργοί είναι όσοι ασκούν γεωργική δραστηριότητα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο 4 της παρούσας, με τις εξής προϋποθέσεις:
α. Γεωργοί που έλαβαν άμεσες ενισχύσεις έως και 5.000€ για το προηγούμενο έτος θεωρούνται αυτομάτως ενεργοί γεωργοί. Ειδικά για το έτος αιτήσεων 2015, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων, που δικαιούνταν ο γεωργός σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 73/2009, προ των μειώσεων και των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 23 του εν λόγω κανονισμού, για το έτος αιτήσεων 2014
β. Γεωργοί, οι οποίοι έλαβαν για το προηγούμενο έτος άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000€ θεωρούνται ενεργοί γεωργοί, εφόσον αποδεικνύουν ότι το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος, για το οποίο υπάρχουν στοιχεία.
γ. Γεωργοί, οι οποίοι έλαβαν για το προηγούμενο έτος άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000€, και οι οποίοι διευθύνουν αερολιμένες, σιδηροδρομικές εταιρείες, δίκτυα ύδρευσης, κτηματομεσιτικές
Εγκύκλιος - Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ο.Σ. 2015
εταιρείες, γήπεδα και υπαίθριους χώρους ψυχαγωγίας, θεωρούνται ενεργοί γεωργοί εφόσον αποδεικνύουν οτιδήποτε από τα εξής:
• το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος , για το οποίο υπάρχουν στοιχεία,
• οι γεωργικές τους δραστηριότητες δεν είναι ασήμαντες και συγκεκριμένα ότι το σύνολο των εσόδων που αποκτήθηκαν από αγροτικές δραστηριότητες, κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος για το οποίο υπάρχουν τέτοια στοιχεία, αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 1/3 των συνολικών εσόδων που αποκτήθηκαν το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος , για το οποίο υπάρχουν στοιχεία,
• ο κύριος επιχειρηματικός ή εταιρικός σκοπός συνίσταται στην άσκηση γεωργικής δραστηριότητας. Ο έλεγχος γίνεται βάσει των δεδομένων που τηρούνται στο Υπουργείο Οικονομικών.
Τα παραπάνω αποδεικνύονται με έγγραφα φορολογικού χαρακτήρα που προέρχονται από το Υπουργείο Οικονομικών και προσκομίζονται, όποτε και με όποιο τρόπο ζητηθούν, στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ή στα αρμόδια γραφεία υποδοχής αιτήσεων από τους δικαιούχους.
Σε περίπτωση μη υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης το προηγούμενο έτος 2014, ο έλεγχος τήρησης της προϋπόθεσης του ενεργού γεωργού σύμφωνα με τα στοιχεία α, β και γ, γίνεται βάσει υπολογισμού μιας θεωρητικής ενίσχυσης άμεσης στήριξης, που αποτελεί το γινόμενο της μέσης εθνικής ενίσχυσης άμεσης στήριξης ανά εκτάριο για το 2014 με τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων που δηλώθηκαν από τον γεωργό το 2015.

5.3 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

5.3.1 ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


1. Αρμόδιος φορέας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013, για τον υπολογισμό, την χορήγηση και τη διαχείριση των δικαιωμάτων και εν γένει των άμεσων ενισχύσεων, ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε).

5.3.2 ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

1. Όταν το ποσό της βασικής ενίσχυσης, που πρέπει να χορηγηθεί σε γεωργό για ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος, υπερβαίνει τις 150.000 €, εφαρμόζεται μείωση στο 100% για το μέρος του ποσού που υπερβαίνει τις 150.000 €, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013.

5.3.3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΠΟΙΗΣΗ

1. Το καθεστώς βασικής ενίσχυσης εφαρμόζεται σε περιφερειακό επίπεδο. Για το λόγο αυτό κατανέμεται το ετήσιο ανώτατο ποσό που προβλέπεται για τη βασική ενίσχυση, στις 3 περιφέρειες της χώρας, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 1:
Πίνακας 1, Κατανομή στις 3 περιφέρειες της χώρας

2. Τα αγροτεμάχια που δηλώνουν οι γεωργοί το 2015 κατατάσσονται στις 3 περιφέρειες με βάση το έτος ενίσχυσης 2013 ως έτος αναφοράς.

3. Τα δικαιώματα ενίσχυσης ενεργοποιούνται και μεταβιβάζονται μετά την οριστική χορήγησή τους το 2015 μόνο εντός της ίδιας περιφέρειας.

5.3.4 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1. Τα δικαιώματα ενίσχυσης, που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1782/2003 και τον Καν. (ΕΚ) 73/2009 έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

2. Η στήριξη δυνάμει του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης διατίθεται στους ενεργούς γεωργούς, οι οποίοι αποκτούν δικαιώματα:

(α) μέσω της πρώτης χορήγησης δικαιωμάτων το έτος ενίσχυσης 2015, σύμφωνα με την παράγραφο 5.3.6 της παρούσας εγκυκλίου

(β) μέσω χορήγησης δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα και (γ) με μεταβίβαση, από το έτος 2016 και μετά.

5.3.5 ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1. Η στήριξη στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης χορηγείται στους γεωργούς, μέσω δήλωσης, κατόπιν ενεργοποίησης δικαιώματος ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο. Τα ενεργοποιημένα δικαιώματα ενίσχυσης θεμελιώνουν την καταβολή των ποσών που καθορίζονται σε αυτά.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας εγκυκλίου ως «επιλέξιμο εκτάριο» νοείται:
α) κάθε γεωργική έκταση της εκμετάλλευσης που χρησιμοποιείται για γεωργικές δραστηριότητες ή, σε περίπτωση που έχει και μη γεωργική χρήση, κατά κύριο λόγο για γεωργικές δραστηριότητες ή
β) κάθε έκταση που γέννησε δικαίωμα είσπραξης το 2008 στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης ή του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης που ορίζονται, αντίστοιχα, στους Τίτλους ΙΙΙ και IVA του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και η οποία:
Εγκύκλιος - Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ο.Σ. 2015
- δεν ανταποκρίνεται πλέον στον ορισμό του «επιλέξιμου εκταρίου» που περιλαμβάνεται στο στοιχείο α) λόγω της εφαρμογής της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, της οδηγίας 2000/60/ΕΚ και της οδηγίας 2009/147/ΕΚ· ή
- καθ' όλη τη διάρκεια της σχετικής δέσμευσης του συγκεκριμένου γεωργού, αναδασώνεται σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 ή το άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ή το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 ή στο πλαίσιο εθνικού καθεστώτος του οποίου οι προϋποθέσεις είναι σύμφωνες με το άρθρο 43 παράγραφοι 1, 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ή το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 · ή
- καθ' όλη τη διάρκεια της σχετικής δέσμευσης του συγκεκριμένου γεωργού, τελεί υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας σύμφωνα με τα άρθρα 22, 23 και 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 ή το άρθρο 39 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ή το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.
Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, τα εκτάρια πρέπει να πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας καθ' όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.

2. Ο γεωργός, προκειμένου να κάνει χρήση ενός δικαιώματος ενίσχυσης, δηλώνει τα αγροτεμάχια που αντιστοιχούν στα επιλέξιμα εκτάρια τα οποία συνδέονται με δικαίωμα ενίσχυσης. Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, τα αγροτεμάχια αυτά πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού στις 31 Μαΐου 2015.

5.3.6 ΠΡΩΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Δικαιώματα βασικής ενίσχυσης χορηγούνται στους γεωργούς το έτος 2015 , οι οποίοι
• πληρούν τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού το έτος ενίσχυσης 2015,
• υποβάλουν αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης έως την τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 2015, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, και εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω περιγραφόμενες κατηγορίες επιλεξιμότητας.

Ι. ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. Γεωργοί, που είχαν το δικαίωμα να λάβουν άμεση ενίσχυση το έτος ενίσχυσης 2013

Επιλέξιμοι για κατανομή δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015 θεωρούνται γεωργοί, οι οποίοι το 2013 είχαν δικαίωμα να λάβουν άμεσες ενισχύσεις σε συνδυασμό με αίτηση ενιαίας ενίσχυσης, πριν από τυχόν μείωση ή αποκλεισμό σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους κανόνες επιλεξιμότητας ή τους κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή της ενιαίας αίτησης το έτος αιτήσεων 2013, προκειμένου να επαληθευθούν οι παραπάνω πληροφορίες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2. Γεωργοί που καλλιεργούσαν το 2013 φρούτα, λαχανικά. εδώδιμα γεώμηλα ή γεώμηλα για σπορά ή καλλιεργούσαν αμπελώνες

Επιλέξιμοι για κατανομή δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015 θεωρούνται γεωργοί, οι οποίοι το 2013 δεν είχαν δικαίωμα να λάβουν άμεση ενίσχυση σε συνδυασμό με αίτηση της ενιαίας ενίσχυσης, αλλά το 2013:
• καλλιεργούσαν φρούτα ή λαχανικά ή εδώδιμα γεώμηλα ή γεώμηλα για σπορά σε ελάχιστη έκταση 0,2 εκταρίων ανά καλλιέργεια
• ή καλλιεργούσαν αμπελώνες

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή της ενιαίας αίτησης το έτος αιτήσεων 2013, προκειμένου να επαληθευθούν οι παραπάνω πληροφορίες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3. Γεωργοί που δεν κατείχαν ποτέ ΔΕΕ αλλά το 2013 αποδεικνύουν γεωργική δραστηριότητα

Γεωργοί, οι οποίοι ουδέποτε είχαν ή μίσθωναν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης και οι οποίοι υποβάλλουν επαληθεύσιμα στοιχεία πως το 2013 επιδίδονταν στην εκτροφή ζώων ή παρήγαγαν ή καλλιέργησαν γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της συγκομιδής, της άμελξης, της αναπαραγωγής και της εκτροφής ζώων για γεωργική εκμετάλλευση θεωρούνται επιλέξιμοι για κατανομή δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015. Για την επαλήθευση των παραπάνω δραστηριοτήτων λαμβάνεται υπόψη (α) η ενιαία αίτηση ενίσχυσης το έτος 2013 ή (β) εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014, με τα εισοδήματα έτους 2013 μαζί με (γ) παραστατικά πώλησης γεωργικών προϊόντων ή αγοράς ζωοτροφών ή αγοράς ζώων ή σπόρων προς καλλιέργεια για γεωργική εκμετάλλευση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. Γεωργοί που κατά το έτος 2014 έλαβαν για πρώτη φορά δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης μέσω του εθνικού αποθέματος 2014, εφόσον χορηγηθούν δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα 2014.

ΙΙ. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: Γεωργοί, που κληρονομούν εκμετάλλευση

Σε περίπτωση που γεωργός έχει λάβει εκμετάλλευση ή τμήμα εκμετάλλευσης με κληρονομιά από άλλον γεωργό, ο οποίος εμπίπτει στις κατηγορίες επιλεξιμότητας 1 ως 4, ο κληρονόμος δικαιούται να αιτηθεί τη μεταβίβαση του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων, που θα χορηγηθούν για την εκμετάλλευση που κληρονομεί, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με αυτές που ίσχυαν για τον γεωργό που διαχειριζόταν αρχικά την εκμετάλλευση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6: Μεταβίβαση δικαιώματος λήψης

Γεωργοί, οι οποίοι εμπίπτουν σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες επιλεξιμότητας 1 ως 4, μπορούν το 2015, με πώληση ή μίσθωση του συνόλου ή τμήματος της εκμετάλλευσής τους, να μεταβιβάσουν το δικαίωμα λήψης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε έναν ή περισσότερους γεωργούς, οι οποίοι δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις κατηγορίες επιλεξιμότητας 1-4.
- Για τη μεταβίβαση του δικαιώματος λήψης θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
(α) τόσο ο μεταβιβαστής όσο και ο αποδέκτης γεωργός να πληρούν το 2015 την προϋπόθεση του ενεργού αγρότη,
(β) το συμβόλαιο πώλησης ή μίσθωσης να έχει υπογραφεί πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης
(γ) η υποβολή της αίτησης μεταβίβασης δικαιώματος λήψης να προηγείται της ημερομηνίας που ο αποδέκτης υποβάλλει την αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7: Χορήγηση δικαιωμάτων και ταυτόχρονη εκμίσθωσή τους με εκμίσθωση γης

Σε περίπτωση μίσθωσης εκμετάλλευσης πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης, με ημερομηνία λήξης μετά την 31η Μαΐου 2015, ο εκμισθωτής δύναται να εκμισθώσει μαζί με την γη και τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, τα οποία θα του χορηγηθούν για την εν λόγω εκμετάλλευση. Σ' αυτή την περίπτωση τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης χορηγούνται στον εκμισθωτή (ιδιοκτήτη της γης) και μεταβιβάζονται αυτόματα στον μισθωτή για όσο καιρό διαρκεί η μίσθωση. Η ιδιωτική ρήτρα μίσθωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί, υπό προϋποθέσεις, και για ήδη υπάρχουσες μισθώσεις εκμετάλλευσης, που έγιναν υπό το καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης και συνεχίζουν υπό το καθεστώς της βασικής ενίσχυσης.
• Το όφελος για τον εκμισθωτή είναι η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, για γη την οποία έχει εκμισθώσει και δηλώνει άλλος γεωργός. Μετά τη λήξη της μίσθωσης, γη και δικαιώματα επιστρέφουν στον εκμισθωτή
• Ο μισθωτής, για παράδειγμα εάν δεν κατείχε δικαιώματα το 2014 ή η αξία των δικαιωμάτων που κατείχε είναι χαμηλότερη, δύναται να ωφεληθεί από την μίσθωση των χορηγούμενων στον ιδιοκτήτη της γης δικαιωμάτων, εφόσον η αξία των δικαιωμάτων που κατείχε ο εκμισθωτής το 2014, ως σημείο αναφοράς για την αρχική μοναδιαία αξία των εν λόγω δικαιωμάτων ενίσχυσης, είναι υψηλότερη και ο μισθωτής την λαμβάνει ως ενίσχυση ως τη λήξη της μίσθωσης. 3. Προϋποθέσεις για την σύναψη ρήτρας ιδιωτικής σύμβασης μίσθωσης εκμετάλλευσης είναι:
(α) η συμφωνία μεταξύ του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή της εκμετάλλευσης.
(β) ο εκμισθωτής να εμπίπτει σε μία από τις κατηγορίες 1 ως 4 χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης. Έτσι, γεωργοί που είχαν μισθώσει το σύνολο των εκτάσεων τους το 2013 ή προγενέστερα, δεν έχουν δυνατότητα σύναψης ιδιωτικής ρήτρας μίσθωσης.
(γ) τόσο ο εκμισθωτής όσο και ο μισθωτής να πληρούν τις προϋποθέσεις του ενεργού αγρότη το 2015.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8: Γεωργοί, οι οποίοι επιθυμούν τη χορήγηση δικαιωμάτων από το ΕΑ 2015

Το έτος 2015 δημιουργείται Εθνικό Απόθεμα με την εφαρμογή γραμμικής ποσοστιαίας μείωσης 3 % επί του ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο.

Δικαιώματα βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα κατανέμονται μόνο σε γεωργούς, οι οποίοι το 2015 χαρακτηρίζονται ενεργοί αγρότες, με προτεραιότητα τους γεωργούς νεαρής ηλικίας και τους γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα καθώς και σε όσους δεν μπόρεσαν να λάβουν δικαιώματα ενίσχυσης, σύμφωνα με το κεφάλαιο .2.5, λόγω ανωτέρας βίας. Τα περαιτέρω επιμέρους κριτήρια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά την υποβολή και τον έλεγχο των αιτήσεων των γεωργών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9: Μεταβολές:

Στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του έτους αιτήσεων 2013, που αποτελεί έτος αναφοράς για την κατοχύρωση του δικαιώματος χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015, και της ενιαίας αίτησης έτους 2015, μπορεί να προκύψουν μεταβολές όπως αλλαγή επωνυμίας, τροποποίηση νομικού καθεστώτος, συγχώνευση ή κατάτμηση της εκμετάλλευσης.

Αλλαγή επωνυμίας και αλλαγή νομικού καθεστώτος
1. Σε περίπτωση αλλαγής της επωνυμίας δεν επηρεάζεται ο αριθμός και η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης, που πρέπει να χορηγηθούν.
2. Η αλλαγή του νομικού καθεστώτος δεν επηρεάζει τον αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης, που πρέπει να χορηγηθούν, εφόσον ο γεωργός, ο οποίος έλεγχε την αρχική εκμετάλλευση, όσον αφορά τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, διαχειρίζεται επίσης τη νέα εκμετάλλευση..

Συγχώνευση ή κατάτμηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Σε περίπτωση συγχώνευσης ή κατάτμησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οι γεωργοί που διαχειρίζονται τις εκμεταλλεύσεις έχουν πρόσβαση κατ' αναλογία στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης υπό τις αυτές προϋποθέσεις όπως και ο γεωργός που διαχειρίζονταν την αρχική εκμετάλλευση χωρίς να επηρεάζεται ο συνολικός αριθμός και η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, που πρέπει να χορηγηθούν.

5.3.7 ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

1. Ο αριθμός των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, που χορηγούνται ανά γεωργό το 2015, ισούται με τον αριθμό επιλέξιμων εκταρίων, τον οποίο δηλώνει ο γεωργός στην αίτηση ενίσχυσής του για το 2015 και τα οποία έχει στη διάθεσή του στις 31 Μαΐου 2015, εκτός από περίπτωση ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων. Δε λαμβάνονται υπόψη εκτάρια αρόσιμης γης σε μόνιμα θερμοκήπια, όπως αυτά δηλώθηκαν για το έτος υποβολής αιτήσεων 2013.

2. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της ενιαίας αίτησης για την χορήγηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015 από τους δικαιούχους, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει σε μηχανογραφικούς-διασταυρωτικούς ελέγχους για τον προσδιορισμό των επιλέξιμων εκτάσεων ανά περιφέρεια.

5.3.8 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Το ελάχιστο μέγεθος εκμετάλλευσης, για την οποία μπορεί να ζητηθεί η χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, είναι τα 0,4 εκτάρια.

5.3.9 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


1. Η αρχική μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση τις επιλέξιμες εκτάσεις που δηλώνουν οι γεωργοί το 2015 και την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών δικαιωμάτων, που κατείχε ο γεωργός το 2014.

2. Ένας γεωργός θεωρείται ότι κατέχει δικαιώματα ενίσχυσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του για το 2014 εφόσον έως την ημερομηνία αυτή του έχουν χορηγηθεί ή μεταβιβαστεί οριστικώς δικαιώματα ενίσχυσης. Σ' αυτά περιλαμβάνονται και τα εκμισθωμένα σε τρίτο γεωργό δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης.

3. Οι γεωργοί ενημερώνονται το 2015 για την αξία των οικείων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, για κάθε έτος της περιόδου που καλύπτει ο κανονισμός.

4. Όταν η αξία των οικείων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης βασίζεται σε προσωρινά δεδομένα, η οριστική αξία και ο αριθμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης καθορίζονται και κοινοποιούνται εγκαίρως στους γεωργούς αφού πρώτα διενεργηθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι με βάση το άρθρο 74 του Καν(ΕΕ) 1306/2013.

5.3.10 ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


1. Με βάση τις επιλέξιμες εκτάσεις του έτους 2015 και το ανώτατο διαθέσιμο όριο για το σύνολο της χώρας και για κάθε περιφέρεια καθορίζεται η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για κάθε γεωργό, από το 2015 έως και το 2020.

2. Η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγούνται στους δικαιούχους, υπόκειται σε σταδιακή μερική σύγκλιση αξιών από το 2015 έως το 2019 και η αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, που χορηγούνται το 2015, διαφοροποιείται για κάθε έτος, εκτός των δικαιωμάτων που χορηγούνται από το εθνικό απόθεμα.

3. Η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, των οποίων η αρχική μοναδιαία αξία είναι μικρότερη από το 90% της περιφερειακής μοναδιαίας αξίας το 2019 θα αυξηθεί, το αργότερο για το έτος υποβολής αιτήσεων 2019, τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο της διαφοράς μεταξύ της αρχικής μοναδιαίας αξίας τους και του 90% της περιφερειακής μοναδιαίας αξίας το 2019

4. Για τη χρηματοδότηση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης του στοιχείου 3, η μοναδιαία αξία δικαιωμάτων ενίσχυσης με αρχική μοναδιαία αξία ανώτερη της περιφερειακής μέσης μοναδιαίας αξίας του 2019 μειώνεται σταδιακά από το 2015 έως το 2019. Η μέγιστη μείωση της αρχικής μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων περιορίζεται στο 30%.

5. Επιπλέον, για το έτος υποβολής αιτήσεων 2019 το αργότερο, κανένα δικαίωμα ενίσχυσης δε θα έχει μοναδιαία αξία χαμηλότερη του 60% της περιφερειακής μοναδιαίας αξίας το 2019, εκτός αν αυτό συνεπάγεται μείωση που υπερβαίνει το όριο του 30%. Στην περίπτωση αυτή η ελάχιστη μοναδιαία αξία καθορίζεται στο απαιτούμενο επίπεδο ώστε να τηρείται το εν λόγω κατώτατο όριο.

6. Η μετάβαση από την αρχική μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης του 2015 στην τελική μοναδιαία αξία τους το 2019 πραγματοποιείται σε ίσα βήματα αρχής γινομένης από το 2015, λαμβάνοντας υπόψη τη σταδιακή/ μερική σύγκλιση, που περιγράφεται στα στοιχεία 2,3 και 4 της παρούσας παραγράφου.

7. Για την τήρηση των περιφερειακών ανώτατων ορίων η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης προσαρμόζεται γραμμικά κάθε χρόνο.

5.3.11 ΡΗΤΡΑ ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

1. Σε περίπτωση πώλησης γεωργικών εκτάσεων ή έναρξης ή λήξης του συνόλου ή μέρους μίας μίσθωσης γεωργικών εκτάσεων εντός της χρονικής περιόδου 01.06.2014 - 31.05.2015, για τη δίκαιη κατανομή των ενισχύσεων μεταξύ των γεωργών, εφαρμόζεται η ρήτρα απροσδόκητου κέρδους, σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού ΕΕ)1307/2013.

2. Η ρήτρα απροσδόκητου κέρδους εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο γεωργός δηλώνει το 2015 λιγότερο από το 90% των εκτάσεων που δήλωσε το 2014, και ενεργοποιούσαν δικαιώματα, και το σύνολο της αύξησης της αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, που χορηγούνται στον γεωργό, προστίθεται στο Εθνικό Απόθεμα.

3. Όταν η μείωση της δηλούμενης έκτασης το 2015 σε σχέση με την δηλούμενη έκταση 2014 προκύπτει από έναρξη ή λύση του συνόλου ή μέρους μίσθωσης δημόσιου βοσκότοπου, η ρήτρα απροσδόκητου κέρδους δεν εφαρμόζεται.

4. Όταν η μείωση της δηλούμενης έκτασης το 2015 σε σχέση με την δηλούμενη έκταση 2014, η οποία ενεργοποιούσε δικαιώματα, προκύπτει από έναρξη ή λύση του συνόλου ή μέρους μίσθωσης γεωργικών εκτάσεων, η ρήτρα απροσδόκητου κέρδους εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που η μίσθωση λήξει μετά την 31.05.2015

5.3.12 ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ

Α. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ


1. Για τη δημιουργία του Εθνικού Αποθέματος 2015, εφαρμόζεται γραμμική ποσοστιαία μείωση του ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο, ποσοστού 3%.

2. Δικαιώματα βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα χορηγούνται σε γεωργούς, οι οποίοι πληρούν την προϋπόθεση του ενεργού γεωργού.

Β. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

Με την υπ' αριθμ. 1930/81861/2015 ΥΑ του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η χρήση του Εθνικού Αποθέματος για χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης ως εξής:
(1) κατά προτεραιότητα σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα
(2) σε γεωργούς, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να λάβουν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων
(3) επιπλέον, το Εθνικό Απόθεμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη γραμμική αύξηση σε μόνιμη βάση όλων των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, αν το εθνικό απόθεμα υπερβαίνει το 0,5% του ετήσιου εθνικού ή περιφερειακού ανώτατου ορίου για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης
(4) Επιπλέον, το Εθνικό Απόθεμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη γραμμική αύξηση σε μόνιμη βάση της αξίας όλων των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο, αν το εθνικό απόθεμα υπερβαίνει το 0,5% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, υπό την προϋπόθεση ότι επαρκή ποσά παραμένουν διαθέσιμα για την κάλυψη της κατανομής όπως αυτή ορίζεται στα σημεία 1 ως 4
(5) Τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα χορηγούνται ανά περιφέρεια και η μοναδιαία αξία τους ισούται με τον περιφερειακό μέσο όρο της αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης κατά το έτος ενίσχυσης. Η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό απόθεμα υπόκειται σε σταδιακές τροποποιήσεις λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις των ανωτάτων ορίων για το καθεστώς της βασικής ενίσχυσης, οι οποίες οφείλονται σε διακυμάνσεις του επιπέδου των εθνικών ανώτατων ορίων, που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του Καν (ΕΕ) 1307/2013.

6. Δεν χορηγούνται δικαιώματα βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα σε:
α) Γεωργούς που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων από τη βασική ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 10 της αριθμ. 104/7056/21-01-2015 ΥΑ και τα οριζόμενα της αριθμ. 1111/46876/29-04-2015 ΥΑ·
β) Γεωργούς και συζύγους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης γεωργών και γεωργικών εργατών
γ) Γεωργούς με 10ετή αποκλεισμό από το πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης γεωργών και γεωργικών εργατών

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

4. Το Εθνικό Απόθεμα αναπληρώνεται με ποσά που προκύπτουν από :
(α) δικαιώματα ενίσχυσης, τα οποία δεν συνεπάγονται καταβολές ενισχύσεων επί δύο συναπτά έτη λόγω οποιουδήποτε από τα κατωτέρω:
(i) μη συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού,
(ii) μη τήρησης της ελάχιστης προϋπόθεσης για τη λήψη άμεσων ενισχύσεων, του ποσού των 250 €,
(iii) απόδειξης πρόκλησης τεχνηέντως από τις 18/10/2011 συνθηκών, με σκοπό την αποφυγή της μείωσης των ενισχύσεων άνω των 150.000 €.
(β) αριθμό δικαιωμάτων ενίσχυσης ισοδύναμο με το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ενίσχυσης, που δεν έχουν ενεργοποιηθεί επί δύο συναπτά έτη, εκτός κι αν η ενεργοποίηση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω ανωτέρω βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων. Για τον καθορισμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων δικαιωμάτων του γεωργού, που επιστρέφονται στο εθνικό απόθεμα, δίνεται προτεραιότητα στα δικαιώματα με την χαμηλότερη αξία.
(γ) δικαιώματα ενίσχυσης που επιστρέφονται εκουσίως από τους γεωργούς.
(δ) την εφαρμογή της ρήτρας απροσδόκητου κέρδους.
(ε) αδικαιολογήτως χορηγηθέντα δικαιώματα ενίσχυσης.
(στ) γραμμική μείωση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης, όταν το Εθνικό απόθεμα δεν επαρκεί για την κάλυψη των περιπτώσεων χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα.
(ζ) γραμμική μείωση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης, όταν το Εθνικό απόθεμα δεν επαρκεί για την κάλυψη των περιπτώσεων αύξησης της αξίας ή χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης βάσει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή οριστικής διοικητικής πράξης.
(η) μείωση σε ποσοστό 20% της αξίας δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά τη μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης χωρίς γη.

Δ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ

Οι δικαιούχοι χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα λαμβάνουν δικαιώματα ενίσχυσης των οποίων ο αριθμός ισούται με τον αριθμό των συνολικών επιλέξιμων εκταρίων (ιδιόκτητων ή/και μισθωμένων) που κατέχουν στις 31 Μαΐου 2015.

Κατά παρέκκλιση, αποδέκτες αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς και αποδέκτες αίτησης εκμίσθωσης των προς χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με εκμίσθωση γης, λαμβάνουν δικαιώματα ενίσχυσης για τις επιπλέον επιλέξιμες εκτάσεις για τις οποίες δεν χορηγήθηκαν δικαιώματα ενίσχυσης βάσει των ανωτέρω αιτήσεων μεταβολών.

5.3.13 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

5.3.13.1 Ενστάσεις ή δικαστικές αποφάσεις


Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο γεωργός, μετά από υποβολή ένστασης, αίτησης θεραπείας, απλής ή ενδικοφανούς προσφυγής ή άσκησης ένδικου μέσου ή βοηθήματος, δικαιώθηκε με οριστική απόφαση αρμόδιας διοικητικής αρχής ή αρμόδιου δικαστηρίου για τα καθεστώτα των άμεσων ενισχύσεων, τότε οι μεταβολές αυτές λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το έτος, το οποίο εκδόθηκε η εν λόγω απόφαση.

5.3.13.2 Ανάκτηση αδικαιολογήτως χορηγηθέντων δικαιωμάτων ενίσχυσης ή αύξησης της αξίας τους

1. Σε περίπτωση που, μετά τη χορήγηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης στους δικαιούχους, αποδειχθεί μετά από ελέγχους ότι ο αριθμός των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, που χορηγήθηκαν ήταν υπερβολικά υψηλός, ο αριθμός των κατ' υπέρβαση χορηγηθέντων δικαιωμάτων ενίσχυσης επιστρέφεται στο εθνικό απόθεμα. Εάν το σφάλμα αυτό οφείλεται στην αρμόδια αρχή ή σε άλλη αρχή και δεν ήταν εύλογα δυνατόν να εντοπιστεί από τον δικαιούχο, η αξία των υπόλοιπων δικαιωμάτων ενίσχυσης που χορηγήθηκαν στον συγκεκριμένο δικαιούχο αναπροσαρμόζεται αναλόγως.

2. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος, στον οποίο χορηγήθηκε υπερβολικά υψηλός αριθμός δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, έχει στο μεταξύ μεταβιβάσει δικαιώματα ενίσχυσης σε άλλους δικαιούχους και δεν έχει επαρκή αριθμό δικαιωμάτων στη διάθεσή του για να καλύψει την αξία των αχρεωστήτως χορηγηθέντων δικαιωμάτων ενίσχυσης, τα κατ' υπέρβαση μεταβιβασθέντα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης επιστρέφονται στο εθνικό απόθεμα κατ' αναλογία με τον αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης, που τους έχουν μεταβιβασθεί.

3. Σε περίπτωση που, μετά τη χορήγηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε δικαιούχους, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, διαπιστωθεί ότι η αξία των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που έχει στην κατοχή του ο δικαιούχος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του για το 2014 ή η αύξηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης ήταν υπέρμετρα υψηλές, η αξία των εν λόγω δικαιωμάτων βάσει της εσφαλμένης αναφοράς για τον ενδιαφερόμενο δικαιούχο αναπροσαρμόζεται αναλόγως. Η αναπροσαρμογή αυτή πραγματοποιείται και για τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, τα οποία στο μεταξύ έχουν μεταβιβασθεί σε άλλους δικαιούχους. Η αξία της μείωσης επιστρέφεται στο εθνικό απόθεμα.

4. Εάν, μετά τη χορήγηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης στους δικαιούχους διαπιστωθεί ότι προκύπτει, για τον ίδιο δικαιούχο, η κατάσταση που περιγράφεται στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου, η αναπροσαρμογή της αξίας των συνολικών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης πραγματοποιείται πριν από την επιστροφή των αδικαιολογήτως χορηγηθέντων δικαιωμάτων ενίσχυσης στο εθνικό απόθεμα.

5. Οι αναπροσαρμογές του αριθμού ή/και της αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που προβλέπονται στο παρόν άρθρο δεν έχουν ως συνέπεια τον συστηματικό εκ νέου υπολογισμό των υπόλοιπων δικαιωμάτων ενίσχυσης.

6. Δεν ανακτώνται αδικαιολογήτως χορηγηθέντα δικαιώματα ενίσχυσης, εφόσον η συνολική αξία των εν λόγω δικαιωμάτων ενίσχυσης κατά τον χρόνο της εξακρίβωσης για την εφαρμογή των αναπροσαρμογών, που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, δεν υπερβαίνει τα 50 ευρώ για κανένα από τα έτη εφαρμογής του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης.

7. Εάν στις παραπάνω περιπτώσεις έχουν ήδη καταβληθεί ενισχύσεις, τα σχετικά ποσά θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και ανακτώνται

5.3.14 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

5.3.14.1 Υπολογισμός προσωρινών Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης


1. Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος της βασικής ενίσχυσης και όσον αφορά στον υπολογισμό του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που θα χορηγηθούν στους δικαιούχους γεωργούς της βασικής ενίσχυσης, υπολογίζονται έγκαιρα από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προσωρινά δικαιώματα ενίσχυσης.

2. Ο υπολογισμός της προσωρινής αξίας και των προσωρινών δικαιωμάτων της βασικής ενίσχυσης, θα γίνει με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που θα έχει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για κάθε γεωργό στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την περίοδο αναφοράς 2013 και 2014, με σεβασμό του ανώτατου περιφερειακού ορίου, με τις προβλεπόμενες παρακρατήσεις για το εθνικό απόθεμα, με την έκδοση για κάθε δικαιούχο της «πράξης προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων της βασικής ενίσχυσης». Στην πράξη αυτή θα περιλαμβάνεται ο αναλυτικός προσδιορισμός του αρχικής μοναδιαίας αξίας, της ενίσχυσης για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το περιβάλλον, της σύγκλισης της μοναδιαίας αξίας ως το 2019, ο αριθμός των εκταρίων και ο αριθμός των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

3. Ο αριθμός και η αξία των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης θα κοινοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο στους δικαιούχους ή τους νόμιμους αντιπροσώπους ή πληρεξούσιούς τους. Η κοινοποίηση ή πλήρης γνώση της πράξης αυτής από τον ενδιαφερόμενο γεωργό μπορεί να προκύπτει από οποιοδήποτε μέσο.

5.3.14.2 Υποβολή αιτήσεων αναθεώρησης των προσωρινών Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης


1. Οι γεωργοί, στους οποίους γνωστοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο οι ατομικές πράξεις προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων της βασικής ενίσχυσης, και διαπιστώνουν ότι υπάρχουν λάθη, διαφορές ή νέα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό των οριστικών δικαιωμάτων, μπορούν να υποβάλλουν αίτημα αναθεώρησης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εντός ενός ημερολογιακού μήνα, το οποίο συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση κατάλληλα δικαιολογητικά.

Οι λόγοι αναθεώρησης των πράξεων προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων της βασικής ενίσχυσης των παραγωγών είναι οι ακόλουθοι:
(α) Διαπίστωση ανακριβειών στα ατομικά τους στοιχεία ή ενημέρωση αλλαγών, σε περίπτωση αλλαγής
(β) Δικαίωση ένστασης ή οριστικής δικαστικής απόφασης μετά την 15/05/2014, το αποτέλεσμα της οποίας επηρεάζει τον υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης του έτους 2014 και δεν έχει ληφθεί υπόψη.
(γ) Απένταξη από το καθεστώς των μικροκαλλιεργητών το 2015 (δ) Χαρακτηρισμός του γεωργού ως μη ενεργός

2. Η εξέταση των αιτήσεων αναθεώρησης θα γίνει κεντρικά και θα ολοκληρωθεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., τα δε αποτελέσματα των αιτήσεων αναθεώρησης που θα γίνουν αποδεκτά καταχωρίζονται στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων και κοινοποιούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο στους ενδιαφερόμενους.

5.3.14.3 Οριστικός υπολογισμός και χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015

4. Μετά την εξέταση των αιτήσεων αναθεώρησης των παραγωγών και την χορήγηση των δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει στον οριστικό υπολογισμό και χορήγηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για όλους τους δικαιούχους γεωργούς, τηρώντας το περιφερειακό ανώτατο όριο.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, γίνεται ο υπολογισμός της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης κάθε γεωργού, με ακρίβεια τριών δεκαδικών και γίνεται στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο ανώτερο ή κατώτερο δεύτερο δεκαδικό. Εάν το αποτέλεσμα του υπολογισμού βρίσκεται ακριβώς στο μέσον, το ποσό στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ανώτερο δεύτερο δεκαδικό.

5.4 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ («ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ»)

5.4.1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Η πράσινη ενίσχυση χορηγείται ανεξαιρέτως σε όλους τους δικαιούχους του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης κατόπιν ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ενίσχυσης.

5.4.2 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η πράσινη ενίσχυση χορηγείται ως ποσοστό της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που ενεργοποιεί ο γεωργός για κάθε συγκεκριμένο έτος.

Για τη χρηματοδότηση της παρούσας ενίσχυση χρησιμοποιείται το 30% του ετήσιου ανώτατου ορίου.

5.4.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΩΝ

Οι δικαιούχοι γεωργοί τηρούν σε όλα τα επιλέξιμα αγροτεμάχιά τους τις γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον. Οι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές είναι οι εξής:
• Διαφοροποίηση καλλιεργειών'
• Ύπαρξη περιοχής οικολογικής εστίασης στη γεωργική έκταση
• Διατήρηση των υφιστάμενων μόνιμων βοσκοτόπων

Για τους γεωργούς που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007 όσον αφορά τη βιολογική γεωργία, τα αγροτεμάχια που χρησιμοποιούνται για βιολογική παραγωγή σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καν.(ΕΚ) αριθ. 834/2007, εξαιρούνται από την υποχρέωση τήρησης των υποχρεώσεων των ανωτέρω πρακτικών.

5.4.3.1 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ


1. Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει έκταση μεταξύ 10 και 30 εκταρίων πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικές καλλιέργειες σε αυτή την αρόσιμη γη. Η κύρια καλλιέργεια δεν πρέπει να καλύπτει περισσότερο από το 75% αυτής της αρόσιμης γης.

Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει έκταση πάνω από 30 εκτάρια, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές καλλιέργειες σε αυτή την αρόσιμη γη. Η κύρια καλλιέργεια δεν πρέπει να καλύπτει πάνω από το 75% αυτής της αρόσιμης γης και οι δύο κύριες καλλιέργειες δεν πρέπει να καλύπτουν από κοινού πάνω από το 95% αυτής της αρόσιμης γης.

2. Για τους σκοπούς της διαφοροποίησης, ως «καλλιέργεια» νοείται αδιακρίτως:
i. η καλλιέργεια οποιουδήποτε εκ των διαφορετικών γενών που ορίζονται στη βοτανική ταξινόμηση των καλλιεργειών
ii. η καλλιέργεια οποιουδήποτε εκ των ειδών στην περίπτωση Brassicaceae, Solanaceae και Cucurbitaceae,
iii. η γη υπό αγρανάπαυση
iv. τα αγρωστώδη ή άλλα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά.

3. Για τον υπολογισμό των μεριδίων των διαφορετικών καλλιεργειών:
• η περίοδος που λαμβάνεται υπόψη είναι το πλέον σημαντικό μέρος της καλλιεργητικής περιόδου.
• σε έκταση όπου εφαρμόζεται συγκαλλιέργεια με δύο ή περισσότερες ταυτόχρονες καλλιέργειες σε διαφορετικές σειρές, κάθε καλλιέργεια υπολογίζεται ως ξεχωριστή όταν καλύπτει τουλάχιστον το 25 % της έκτασης.

Η έκταση που καλύπτεται από τις διαφορετικές καλλιέργειες υπολογίζεται διαιρώντας την έκταση όπου εφαρμόζεται η συγκαλλιέργεια με τον αριθμό των καλλιεργειών που καλύπτουν τουλάχιστον το 25 % της εν λόγω έκτασης, ανεξάρτητα από το πραγματικό μερίδιο μιας καλλιέργειας στην εν λόγω έκταση.
• Σε έκταση με κύρια και επίσπορη καλλιέργεια, η έκταση θεωρείται ότι καλύπτεται μόνο με την κύρια καλλιέργεια.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ


Η διαφοροποίηση των καλλιεργειών σύμφωνα με την παράγραφο 5.4.3.1 δεν εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων:
α. Όταν η αρόσιμη γη καλλιεργείται εξ ολοκλήρου με καλλιέργειες κάτω από το νερό για σημαντικό μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος του κύκλου καλλιέργειας.
β. Όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75 % της αρόσιμης γης χρησιμοποιείται:
- για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών,
- ως γη υπό αγρανάπαυση
- ή συνδυασμός των δύο ,
με την προϋπόθεση ότι η υπόλοιπη αρόσιμη έκταση δεν υπερβαίνει τα 30 εκτάρια. γ. Όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75 % της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης χρησιμοποιείται:
- ως μόνιμος βοσκότοπος,
- για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών
- ή καλλιεργείται με καλλιέργειες κάτω από νερό για σημαντικό μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος του κύκλου καλλιέργειας
- ή συνδυασμός των χρήσεων αυτών, με την προϋπόθεση ότι η υπόλοιπη αρόσιμη έκταση δεν υπερβαίνει τα 30 εκτάρια.

5.4.3.2 ΥΠΑΡΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

1. Όταν η αρόσιμη γη μιας εκμετάλλευσης καλύπτει περισσότερα από 15 εκτάρια, οι γεωργοί διασφαλίζουν ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2015, μια έκταση αντιστοιχούσα τουλάχιστον στο 5 % της αρόσιμης γης της εκμετάλλευσης που δήλωσε ο γεωργός αποτελεί περιοχή οικολογικής εστίασης. Οι εν λόγω περιοχές είναι στη διάθεση του γεωργού και εφαπτόμενες στην αρόσιμη έκταση.

Περιοχές οικολογικής εστίασης ορίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Γη υπό αγρανάπαυση.
β. Χαρακτηριστικά τοπίου:
> Δενδροστοιχίες υπό την προϋπόθεση ότι η διάμετρος των κομών των δένδρων υπερβαίνει το ένα μέτρο και η μεταξύ των κομών απόσταση δεν υπερβαίνει τα πέντε μέτρα. Το στοιχείο αυτό υπολογίζεται ως έκταση με συντελεστή μετατροπής 5 και στάθμισης 2,
> Συστάδες δένδρων με αλληλεπικαλυπτόμενες κόμες και οι θαμνώνες, με μέγιστη αποδεκτή έκταση τα 0,3 εκτάρια και συντελεστή στάθμισης 1,5.
> Τάφροι με μέγιστο πλάτος έξι μέτρα, περιλαμβανομένων ανοικτών υδάτινων ρευμάτων για σκοπούς άρδευσης ή αποστράγγισης, εξαιρουμένων των καναλιών που κατασκευάζονται από σκυρόδεμα. Ο συντελεστής μετατροπής είναι 3 και στάθμισης 2.
> Ζώνες ανάσχεσης κατά μήκος των υδατορεμάτων και λοιπών υδάτινων όγκων, που συνίστανται σε ακαλλιέργητο περιθώριο ενός μέτρου σύμφωνα με το πρότυπο της Καλής Γεωργικής και Περιβαλλοντικής Κατάστασης της Πολλαπλής Συμμόρφωσης για τα ύδατα. Ο συντελεστής μετατροπής είναι 6 και στάθμισης 1,5.
γ. Εκτάσεις με καλλιέργεια που έχει ικανότητες δέσμευσης του αζώτου (ψυχανθή), με συντελεστή στάθμισης 0,7, όπου περιλαμβάνονται φυτά των ακόλουθων γενών και ειδών:
Medicago sativa (Μηδική)
Phaseolus spp. (Φασόλια)
iii. Vigna spp. (Μαυρομάτικα κ.α.)
iv. Lotus corniculatus (Λωτός)
v. Cicer spp. (Ρεβύθια)
vi. Trifolium spp. (Τριφύλλια)
vii. Vicia faba (Βρώσιμα κουκιά)
viii. Lens culinaris (Φακές)
ix. Lupinus spp. (Λούπινα)
x. Pisum spp. (Μπιζέλια)
xi. Vicia spp. (Βίκος κ.α.)

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Η ύπαρξη περιοχής οικολογικής δεν απαιτείται στις εξής περιπτώσεις: α. Όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75 % της αρόσιμης γης χρησιμοποιείται:
- για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών,
- ως γη υπό αγρανάπαυση,
- καλλιεργείται με καλλιέργειες ψυχανθών
- ή για συνδυασμό των χρήσεων αυτών,
με την προϋπόθεση ότι η υπόλοιπη αρόσιμη έκταση δεν υπερβαίνει τα 30 εκτάρια. β. Όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75 % της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης:
- αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο,
- χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών
- καλλιεργείται με καλλιέργειες κάτω από νερό για σημαντικό μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος του κύκλου καλλιέργειας
- ή για συνδυασμό των χρήσεων αυτών, με την προϋπόθεση ότι η υπόλοιπη αρόσιμη έκταση δεν υπερβαίνει τα 30 εκτάρια.
5.4.3.3 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

Στις εκτάσεις μόνιμων βοσκότοπων που βρίσκονται εντός των περιοχών του Δικτύου Φύση 2000 (Natura), δεν επιτρέπεται η άροση, καθώς και η αλλαγή της γεωργικής τους χρήσης από μόνιμους βοσκότοπους.

Η αναλογία της γης που αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο προς τη συνολική γεωργική έκταση που δηλώνεται κατ' έτος από τους γεωργούς στην αίτηση ενίσχυσης, δεν μειώνεται κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 5% σε σύγκριση με την αναλογία αναφοράς που καθορίζεται με βάση το άρ. 3, παρ. 3, του Καν. (ΕΚ) 1122/2009. Όταν αποδεικνύεται ότι η αναλογία αυτή έχει μειωθεί κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 5% σε σχέση με την αναλογία αναφοράς, οι γεωργοί δεν επιτρέπεται να αλλάζουν τη χρήση των εκτάσεων που αποτελούν μόνιμους βοσκότοπους, χωρίς να τους χορηγηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σχετική άδεια εκ των προτέρων. Όταν αποδεικνύεται ότι η αναλογία αυτή έχει μειωθεί κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 10% σε σχέση με την αναλογία αναφοράς, επιβάλλεται η εκ νέου μετατροπή κάποιων εκτάσεων σε μόνιμους βοσκότοπους, σε δικαιούχους οι οποίοι διαθέτουν γη η οποία έχει μετατραπεί από μόνιμο βοσκότοπο σε έκταση για άλλες χρήσεις.

5.5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ («ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ»)

5.5.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ


1. Η ενίσχυση χορηγείται ετησίως σε δικαιούχους του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, με την προϋπόθεση να είναι νέοι γεωργοί.

2. Για τους σκοπούς του εν λόγω καθεστώτος, ως νέοι γεωργοί νοούνται: α. Τα Φυσικά Πρόσωπα εφόσον:
• δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης ή
• έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης
• είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης Για το έτος υποβολής αίτησης 2015, ως νέοι γεωργοί θεωρούνται:
- όσοι γεννήθηκαν από 01.01.1975 και μετά
- έχουν υποβάλλει πρώτη φορά ενιαία αίτηση ενίσχυσης από το έτος 2010.
β. Τα Νομικά Πρόσωπα, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Το νομικό πρόσωπο δικαιούται ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης και έχει ενεργοποιήσει δικαιώματα ενίσχυσης ή δηλώσει επιλέξιμα εκτάρια.
• Τουλάχιστον ένα από τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο κεφάλαιο ή στη διαχείριση του νομικού προσώπου είναι νέος γεωργός, σύμφωνα με το στοιχείο α και ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο είτε αποκλειστικά είτε από κοινού με άλλους νέους γεωργούς.

Υπό τους εξής όρους:

• ως πρώτη υποβολή αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης νοείται η πρώτη υποβολή αίτησης ενίσχυσης του νομικού προσώπου στο πλαίσιο του καθεστώτος των νέων γεωργών.
• ως δημιουργία εκμετάλλευσης για πρώτη φορά, νοείται η εγκατάσταση των νέων γεωργών που ασκούν έλεγχο επί του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση που περισσότεροι νέοι γεωργοί έχουν αποκτήσει έλεγχο επί του νομικού προσώπου σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, ως χρόνος της «δημιουργίας» θεωρείται η απόκτηση του ελέγχου που προηγείται χρονικά.

5.5.2 ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ


1. Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται κάθε χρόνο, με τον πολλαπλασιασμό των ενεργοποιηθέντων δικαιωμάτων από το νέο γεωργό, με αριθμητική τιμή που αντιστοιχεί στο 25% της μέσης αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχει ή μισθώνει ο γεωργός.

2. Η ενίσχυση χορηγείται μέχρι ανώτατου ορίου 25 δικαιωμάτων για κάθε δικαιούχο.

3. Η περίοδος χορήγησης της ενίσχυσης ανά δικαιούχο:
• δεν υπερβαίνει τα 5 έτη
• μειώνεται κατά τον αριθμό των ετών που μεσολάβησαν μεταξύ της δημιουργίας της εκμετάλλευσης και της πρώτης υποβολής της αίτησης ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας στα πλαίσια του καθεστώτος της βασικής ενίσχυσης.

5.6 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΙΚΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ

5.6.1 ΟΡΟΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ


1. Το έτος 2015, θεσπίζεται καθεστώς μικροκαλλιεργητών.

2. Στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών εντάσσονται αυτόματα όλοι οι γεωργοί το 2015, οι οποίοι: α) πληρούν τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού
β) το 2015 έχουν ιδιόκτητα ή μισθωμένα δικαιώματα ενίσχυσης και
γ) το σύνολο των άμεσων ενισχύσεων που λαμβάνουν βάσει των τίτλων ΙΙΙ και IV (βασική ενίσχυση, πράσινη ενίσχυση, ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας, συνδεδεμένες ενισχύσεις και ειδική ενίσχυση βάμβακος) του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 είναι χαμηλότερο των 1.250 €.

Εκτίμηση του ύψους της ενίσχυσης στους γεωργούς, μαζί με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ένταξης στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών, κοινοποιείται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. έγκαιρα, και μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων.

3. Γεωργοί, που δεν επιθυμούν την αυτόματη ένταξή τους στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών το 2015, υποβάλλουν σχετικό αίτημα το αργότερο ως τις 15 Οκτωβρίου 2015 για το έτος υποβολής αιτήσεων 2015 ή σε μεταγενέστερο έτος. Γεωργοί, οι οποίοι επιλέγουν να αποσυρθούν, δεν έχουν πλέον δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω καθεστώς.

5.6.2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

1. Τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, που κατέχουν γεωργοί που συμμετέχουν στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών υπόκεινται στους κανόνες της μεταβίβασης δικαιωμάτων.

2. Οι γεωργοί που συμμετέχουν στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών, εξαιρούνται από τις γεωργικές δραστηριότητες που προβλέπονται για την τήρηση των γεωργικών πρακτικών επωφελών για το κλίμα και το περιβάλλον, ανεξαρτήτως του αριθμού των εκταρίων που δηλώνουν.

3. Οι γεωργοί που συμμετέχουν στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών, εξαιρούνται από την επιβολή διοικητικής κύρωσης σε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων της πολλαπλής συμμόρφωσης του άρθρου 93 του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013.

5.6.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ποσό της ετήσιας ενίσχυσης για κάθε γεωργό που συμμετέχει στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών ορίζεται ίσο προς τη συνολική αξία των ενισχύσεων που πρέπει να χορηγούνται ετησίως στο γεωργό, σύμφωνα με τους Τίτλους ΙΙΙ και IV του κανονισμού. Το ως άνω ποσό, δεν υπερβαίνει το ποσό των 1.250€.

Όσον αφορά στην προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη, τα εν λόγω ποσά καθορίζονται βάσει των ενδεικτικών τιμών ανά συνδεδεμένη ενίσχυση.

5.7 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ


1. Σε εφαρμογή των άρθρων 52-53 του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013, χορηγείται συνδεδεμένη στήριξη για τα παρακάτω προϊόντα:
1. Ρύζι
2. Σκληρό Σίτο
3. Θηλυκά Βοοειδή
4. Βιομηχανική τομάτα
5. Πορτο κάλια χυμοποίησης
6. Αίγες και προβατίνες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
7. Αίγες και προβατίνες πεδινών περιοχών
8. Όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης
9. Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή
10. Σπόροι σποράς
11. Σπαράγγια
12. Μεταξοσκώλη κες
13. Ζαχαρότευτλα
14. Ειδική συνδεδεμένη ενίσχυση για τους γεωργούς που εκτρέφουν ζώα, διέθεταν ειδικά δικαιώματα με βάση τον καν. (Ε.Κ) 73/2009, και δεν δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις
15. Ροδάκινα προς χυμοποίηση

2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των ενισχύσεων αυτών περιγράφονται σε σχετικές Υπουργικές αποφάσεις.

5.8 ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

1. Στους γεωργούς που παράγουν βαμβάκι υπαγόμενο στον κωδικό ΣΟ520100 χορηγείται ενίσχυση σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 56-60 του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013.
2. Η ενίσχυση αυτή χορηγείται με βάση την επιλέξιμη έκταση που καλλιεργείται με βαμβάκι από κάθε δικαιούχο.
3. Λεπτομερείς διατάξεις για τους όρους και τις προϋποθέσεις της ενίσχυσης αυτής περιγράφονται σε σχετική υπουργική απόφαση.

6 ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Δικαιούχοι που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, ενισχύσεις δυνάμει των άρθρων 46 και 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και ετήσιες πριμοδοτήσεις δυνάμει του άρθρου 21 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), των άρθρων 28 έως 31 και των άρθρων 33 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, οφείλουν να τηρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης που απορρέουν από την ενωσιακή νομοθεσία και στα πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση των εκτάσεων που θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού 1306/13, όσον αφορά τους ακόλουθους τομείς:
α) περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και καλή γεωργική κατάσταση των εκτάσεων
β) δημόσια υγεία και υγεία των ζώων και των φυτών,
γ) καλή μεταχείριση των ζώων.

Εφόσον ο δικαιούχος δεν τηρεί τους κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης, του επιβάλλεται διοικητική κύρωση. Ωστόσο δεν εφαρμόζεται διοικητική κύρωση στους δικαιούχους που συμμετέχουν στο καθεστώς για τους μικροκαλλιεργητές που αναφέρεται στον τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.

Οι υποχρεώσεις των γεωργών σε σχέση με τις παραπάνω απαιτήσεις, περιγράφονται αναλυτικά στην κατ' έτος εκδιδόμενη εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ για την πολλαπλή συμμόρφωση.

7 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Στα πλαίσια εφαρμογής της κοινής αγροτικής πολιτικής, λαμβάνονται όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τη νομοθεσία που διέπει τα καθεστώτα ενίσχυσης.

Σημαντικό μέτρο για την προστασία των γεωργικών ταμείων, αποτελεί η επιβολή αποτελεσματικών, αποτρεπτικών και αναλογικών κυρώσεων και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, η κίνηση νομικών διαδικασιών προς το σκοπό αυτό, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις που αφορούν τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης ή της στήριξης που προβλέπονται στην τομεακή γεωργική νομοθεσία.

Η επαλήθευση των όρων επιλεξιμότητας, των δεσμεύσεων και άλλων υποχρεώσεων, διαπιστώνεται με τη διενέργεια μηχανογραφικών διασταυρωτικών, διοικητικών και επιτοπίων ελέγχων.

Το παρόν κεφάλαιο, αναφέρεται στον υπολογισμό των μειώσεων και κυρώσεων οι οποίες εφαρμόζονται:

1. επί των άμεσων ενισχύσεων που χορηγούνται σε γεωργό, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης
2. σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας. τις δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή των κανόνων στήριξης στα καθεστώτα ενίσχυσης με βάση την έκταση που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.
3. λόγω μη τήρησης των υποχρεώσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης επί των άμεσων ενισχύσεων και των ενισχύσεων των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης, με την εξαίρεση του καθεστώτος των μικροκαλλιεργητών.

7.1 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

7.1.1 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ


1. Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις η υποβολή μετά την καταληκτική ημερομηνία (υποβολή μετά τις 15 Ιουνίου 2015) της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, η οποία αποτελεί και αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης, συνεπάγεται:
i. μείωση των ποσών που ο κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να λάβει ως ενίσχυση, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα, κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα.
ii μείωση των ποσών που πρέπει να καταβληθούν κατά το συγκεκριμένο έτος σε σχέση με τα
δικαιώματα ενίσχυσης που πρόκειται να χορηγηθούν στον δικαιούχο, κατά 3% ανά εργάσιμη ημέρα.

2. Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή υποβολής της αίτησης μετά την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015), η αίτηση θεωρείται ως μη αποδεκτή και δεν χορηγούνται στον δικαιούχο δικαιώματα ενίσχυσης ούτε, κατά περίπτωση, αυξάνεται η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης.

7.1.2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις, η υποβολή τροποποίησης της ενιαίας αίτησης μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της, δηλ την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 και μέχρι Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015, συνεπάγεται μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που σχετίζονται με την πραγματική χρήση των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων.

Οι τροποποιήσεις της ενιαίας αίτησης ή της αίτησης πληρωμής γίνονται αποδεκτές μόνον έως την τελευταία δυνατή ημερομηνία για εκπρόθεσμη υποβολή της ενιαίας.7.2 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ

Η παρούσα παράγραφος, αναφέρεται στον τρόπο υπολογισμού των μειώσεων που εφαρμόζονται στα καθεστώτα στρεμματικής ενίσχυσης (καθεστώτα ενίσχυσης τίτλων III, IV και V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013) και στα μέτρα στήριξης βάσει έκτασης.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται:
> Στα καθεστώτα στρεμματικής ενίσχυσης :
• Βασική ενίσχυση
• Πράσινη ενίσχυση
• Ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας
• Συνδεδεμένες ενισχύσεις με βάση την έκταση
• Ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι
• Ενίσχυση για μικροκαλλιεργητές
> Μέτρα στήριξης στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους του Κεφαλαίου IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 229/2013

7.2.1 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Εάν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δεν συμμορφώνεται με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις που αφορούν τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης ή της στήριξης που προβλέπονται στην τομεακή γεωργική νομοθεσία, η ενίσχυση δεν καταβάλλεται ή ανακαλείται εν όλω ή εν μέρει, και, κατά περίπτωση, δεν χορηγούνται ή ανακαλούνται τα αντίστοιχα δικαιώματα ενίσχυσης. Με την επιφύλαξη τυχόν μειώσεων και αποκλεισμών από τις ενισχύσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της πολλαπλής συμμόρφωσης, επιβάλλονται επίσης διοικητικές κυρώσεις.

2. Διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται στους δικαιούχους της ενίσχυσης ή της στήριξης, συμπεριλαμβανομένων ομάδων ή ενώσεων αυτών, που δεσμεύονται από υποχρεώσεις τήρησης όρων χορήγησης.

3. Οι διοικητικές κυρώσεις είναι αναλογικές και διαβαθμισμένες βάσει της σοβαρότητας, της έκτασης, της διάρκειας και της επανάληψης της διαπιστούμενης μη συμμόρφωσης και έχουν τις ακόλουθες μορφές:
I. μείωση του ποσού ενίσχυσης που έχει καταβληθεί ή πρόκειται να καταβληθεί σε σχέση με την αίτηση ενίσχυσης που επηρεάζεται από τη μη συμμόρφωση και/ή σε σχέση με τις αιτή¬σεις ενίσχυσης για προηγούμενα ή επόμενα έτη·
II. καταβολή ποσού υπολογιζόμενου βάσει της ποσότητας και/ή της διάρκειας της μη συμμόρ-φωσης,
III. αποκλεισμός συμμετοχής στο συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης

Μπορεί να φθάσουν μέχρι τον πλήρη αποκλεισμό από ένα ή περισσότερα καθεστώτα ενίσχυσης για ένα ή περισσότερα ημερολογιακά έτη.

4. Κατά παρέκκλιση, όσον αφορά στην πράσινη ενίσχυση, οι διοικητικές κυρώσεις λαμβάνουν τη μορφή μείωσης του ποσού των πληρωμών που έχει καταβληθεί ή πρόκειται να καταβληθεί.

7.2.2 ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ (ΕΚΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ)

7.2.2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ


Ως έκταση αναφοράς για τον υπολογισμό των ενισχύσεων και των κυρώσεων στα πλαίσια των καθεστώτων ενίσχυσης με βάση την έκταση (εκτός της πράσινης ενίσχυσης), καθορίζεται η έκταση της καλλιεργητικής ομάδας.

1. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οι καλλιεργητικές ομάδες υποδιαιρούνται ως εξής:
i. στις εκτάσεις που δηλώνονται με σκοπό την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης·
ii. στις εκτάσεις που δηλώνονται στο πλαίσιο κάθε άλλου καθεστώτος στρεμματικής ενίσχυσης, για το οποίο ισχύει διαφορετικό ποσοστό ενίσχυσης
iii. εκτάσεις που δηλώνονται στη στήλη «άλλες χρήσεις».

2. Εάν η ίδια έκταση χρησιμεύει ως βάση για αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο περισσότερων του ενός καθεστώτων στρεμματικής ενίσχυσης, η έκταση αυτή λαμβάνεται υπόψη χωριστά για καθένα από τα εν λόγω καθεστώτα ενίσχυσης ή μέτρα στήριξης.

7.2.2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Θεωρούμε ότι ένα δηλούμενο αγροτεμάχιο δεν πληροί τους όρους επιλεξιμότητας της ενωσιακής νομοθεσίας και ένα μέρος του ή ολόκληρο θεωρείται ως μη επιλέξιμο, όταν:
1. η επιλέξιμη έκταση είναι μικρότερη από 0,05 εκτάρια πλην ελαιοτεμαχίων
2. η επιλέξιμη έκταση είναι μικρότερη από 0,03 εκτάρια αν πρόκειται για ελαιοτεμάχιο,
3. η επιλέξιμη έκταση είναι μικρότερη από 0,01 εκτάρια αν πρόκειται για ελαιοτεμάχιο που βρίσκεται στα μικρά νησιά του Αιγαίου,
4. δεν καλλιεργείται από τον αιτούντα ή αυτός δεν μπορεί να αποδείξει ότι το καλλιεργεί,
5. αποτελεί αντικείμενο πολλών δηλώσεων από πολλούς παραγωγούς
6. αποτελεί αντικείμενο αίτησης ενιαίας ενίσχυσης και δεν πληροί τους όρους επιλεξιμότητας του άρθρου 32 του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013, καθ' όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους (π.χ. είναι δενδρώνας καρπών με κέλυφος ενταγμένος στο μέτρο της δάσωσης, στο πλαίσιο στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΠΕ (καν. 1257/1999).
7. η σπορά και η καλλιέργεια δεν έχουν γίνει σύμφωνα με τους συνήθεις αγρονομικούς κανόνες ή δεν πληρούνται οι όροι επιλεξιμότητας της, προκειμένου για το βαμβάκι.
8. η σπορά δεν είχε ολοκληρωθεί το αργότερο πριν από τις 31 Μαΐου, προκειμένου για το βαμβάκι.
9. η καλλιέργεια, κατά περίπτωση, δεν έχει φτάσει στο στάδιο ανθοφορίας ή δεν παρέμεινε έως 30.06, όπου απαιτείται, ή η συγκομιδή δεν έγινε μετά το στάδιο της γαλακτικής ωρίμανσης.
10. το τιμολόγιο αγοράς πιστοποιημένου σπόρου σποράς σκληρού σίτου, φέρει ημερομηνία μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2015 (ως έγγραφο με α.π. 36472/03.03.06 της Διεύθυνσης ΠΑΠ- Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας του ΥΠΑΑΤ)
11. η χρησιμοποιούμενη ποικιλία είναι μη επιλέξιμη (σκληρό σιτάρι, βαμβάκι).
12. έχει καλλιέργεια για την οποία απαιτείται η χρήση πιστοποιημένου σπόρου σποράς και δεν έχουν υποβληθεί σχετικά παραστατικά.

7.2.2.3 ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ


1. Στην περίπτωση αιτήσεων ενίσχυσης βάσει καθεστώτων στρεμματικής ενίσχυσης, εάν η προσδιορισθείσα έκταση μιας καλλιεργητικής ομάδας είναι μεγαλύτερη από τη δηλωθείσα με την αίτηση ενίσχυσης, για τον υπολογισμό της ενίσχυσης χρησιμοποιείται η δηλωθείσα έκταση.
2. Με την επιφύλαξη των διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 7.2.2.4 της παρούσας, στην περίπτωση των αιτήσεων ενίσχυσης βάσει καθεστώτων στρεμματικής ενίσχυσης, εάν η δηλωθείσα έκταση υπερβαίνει την προσδιορισθείσα έκταση για μια καλλιεργητική ομάδα, η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση την προσδιορισθείσα έκταση για την εν λόγω καλλιεργητική ομάδα.
Ωστόσο, εάν η διαφορά μεταξύ της συνολικής προσδιορισθείσας έκτασης και της συνολικής έκτασης που δηλώνεται για ενίσχυση στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσων ενισχύσεων που προβλέπονται στους τίτλους III, IV και V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307 είναι ίση με 0,1 εκτάριο ή μικρότερη, η προσδιορισθείσα έκταση θεωρείται ίση με τη δηλωθείσα έκταση. Για τον υπολογισμό αυτό λαμβάνονται υπόψη μόνον οι δηλωθείσες ως μεγαλύτερες εκτάσεις όσον αφορά τις καλλιεργητικές ομάδες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1.1, στοιχείο 1 της παρούσας
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται όταν η διαφορά υπερβαίνει το 20% της συνολικής έκτασης που έχει δηλωθεί για ενισχύσεις.

3. Στην περίπτωση ενίσχυσης για νέους γεωργούς, εάν η έκταση που δηλώνεται στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης υπερβαίνει το όριο των 25 εκταρίων, η δηλωθείσα έκταση μειώνεται με βάση το όριο αυτό.

4. Σε περίπτωση εκτάσεων βοσκοτόπων σε παραγωγή, που δηλώνονται για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων, εάν διαπιστωθεί ότι η πυκνότητα βόσκησης είναι μικρότερη από 0,7 ΜΜΖ/ha, ως επιλέξιμη έκταση βοσκοτόπου για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, λογίζεται αυτή που προκύπτει μετά από αναγωγή του ελάχιστου συνολικού αριθμού ΜΜΖ που υπολογίζονται βάσει των δηλωθέντων διοικητικά και επιτόπια ελεγχθέντων επιλέξιμων ζώων, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

(πηλίκο του ελάχιστου συνολικού αριθμού ΜΜΖ δια της ελάχιστης απαιτούμενης πυκνότητας των 0.7.ΜΜΖ/ha).

5. Εάν ο κάτοχος της εκμετάλλευσης δεν κατέστη δυνατόν να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του λόγω ανωτέρας βίας ή έκτακτων περιστάσεων, διατηρεί το δικαίωμά του να λάβει ενίσχυση για την έκταση που ήταν επιλέξιμη κατά το χρόνο που προέκυψαν οι λόγοι ανωτέρας βίας ή οι έκτακτες περιστάσεις.

6. Για τον υπολογισμό της ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της αξίας των διαφόρων δικαιωμάτων ενίσχυσης για τη δηλούμενη έκταση.

7.2.2.4 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ

1. Εάν, όσον αφορά μια καλλιεργητική ομάδα, η έκταση που δηλώνεται για την εφαρμογή καθεστώτων στρεμματικής ενίσχυσης υπερβαίνει την έκταση που προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.3. της παρούσας, τότε:
i. εάν η διαφορά κυμαίνεται μεταξύ του 3% και του 20% ή υπερβαίνει τα δύο (2) εκτάρια, η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση την προσδιορισθείσα έκταση μειωμένη κατά το διπλάσιο της διαπιστωθείσας διαφοράς της προσδιορισθείσας έκτασης.
ii. εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20% της προσδιορισθείσας έκτασης, δεν χορηγείται στρεμματική ενίσχυση ή ενίσχυση βάσει της έκτασης για τη σχετική καλλιεργητική ομάδα.
iii. εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50%, δεν χορηγείται στρεμματική ενίσχυση ή ενίσχυση βάσει της έκτασης για τη σχετική καλλιεργητική ομάδα. Επιπροσθέτως, ο δικαιούχος υπόκειται σε πρόσθετη κύρωση ισόποση με την ενίσχυση που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ δηλωθείσας έκτασης και προσδιορισθείσας έκτασης σύμφωνα με την παράγραφο 7.2.2.3. της παρούσας

2. Εάν το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία i), ii) και iii), δεν μπορεί να αποτελέσει εξ ολοκλήρου αντικείμενο συμψηφισμού κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, το υπόλοιπο διαγράφεται.

7.2.2.5 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

Με την επιφύλαξη της επιβολής των εφαρμοστέων διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 7.2.2.4 της παρούσας, εάν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 61 παράγραφοι 1 και 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 639/2014 της Επιτροπής, στερείται του δικαιώματος αύξησης της ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013. Επιπροσθέτως, η ενίσχυση για το βαμβάκι ανά επιλέξιμο εκτάριο σύμφωνα με το άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 μειώνεται κατά το ποσό της αύξησης που θα είχε κανονικά χορηγηθεί στον συγκεκριμένο δικαιούχο σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.

7.2.2.6 ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΛΗΝ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ- ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ

1. Με την επιφύλαξη της επιβολής των εφαρμοστέων διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 7.2.2.4 της παρούσας, εάν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και στο άρθρο 49 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 639/2014, η ενίσχυση για νέους γεωργούς δεν καταβάλλεται ή ανακτάται στο σύνολό της. Επιπλέον, εάν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος υπέβαλε αναληθή στοιχεία για να αποδείξει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, επιβάλλεται κύρωση που αντιστοιχεί στο 20% του ποσού που έλαβε, ή θα είχε κανονικά λάβει, ο δικαιούχος ως ενίσχυση για νέους γεωργούς σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.

2. Εάν το ποσό των αχρεώστητων πληρωμών και των διοικητικών κυρώσεων που αναφέρεται στο στοιχείο 1 δεν μπορεί να αποτελέσει εξ ολοκλήρου αντικείμενο συμψηφισμού κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, το υπόλοιπο διαγράφεται.

7.2.2.7 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 του καν. (ΕΕ) αριθ. 229/2013, εφόσον από τη διενέργεια των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, διαπιστωθεί ότι ο παραγωγός παρουσίασε ψευδή στοιχεία, αυτός αποκλείεται για το τρέχον έτος, από τα ειδικά μέτρα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους.

2. Εφόσον παρατηρηθούν παρατυπίες, οι οποίες οφείλονται στον παραγωγό και αφορούν τις εκτάσεις οι οποίες δηλώθηκαν για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στο πλαίσιο των εν λόγω μέτρων καθώς και την τήρηση των όρων πολλαπλής συμμόρφωσης, εφαρμόζονται οι μειώσεις και οι αποκλεισμοί που προβλέπονται στις παραγράφους 7.2.2.4 και 7.4 της παρούσας.

7.2.3 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

7.2.3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος οι καλλιεργητικές ομάδες υποδιαιρούνται ως εξής:

α) στις ομάδες εκτάσεων που δηλώνονται για συγκεκριμένη καλλιέργεια, δηλ:
v. η καλλιέργεια οποιουδήποτε εκ των διαφορετικών γενών που ορίζονται στη βοτανική ταξινόμηση των καλλιεργειών
vi. η καλλιέργεια οποιουδήποτε εκ των ειδών στην περίπτωση των Brassicaceae, Solanaceae και Cucurbitaceae,
vii. η γη υπό αγρανάπαυση
viii. τα αγρωστώδη ή άλλα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά.
β) στις εκτάσεις που δηλώνονται ως μόνιμοι βοσκότοποι περιβαλλοντικά ευαίσθητοι
γ) άλλες εκτάσεις πλην των αναφερόμενων στο σημείο β) οι οποίες δηλώνονται ως μόνιμοι βοσκότοποι· και
δ) στις εκτάσεις που δηλώνονται ως περιοχές οικολογικής εστίασης

2. Στην περίπτωση που η ίδια έκταση δηλώνεται για περισσότερες από μία καλλιεργητικές ομάδες, η εν λόγω έκταση λαμβάνεται υπόψη χωριστά για καθεμία από τις εν λόγω καλλιεργητικές ομάδες.

7.2.3.2 ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1. Για τον υπολογισμό των εκτάσεων αναφοράς, ισχύουν τα εξής:
α) εάν ο αριθμός των δηλωθέντων δικαιωμάτων ενίσχυσης υπερβαίνει τον αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που έχει στη διάθεσή του ο δικαιούχος, ο αριθμός των δηλωθέντων δικαιωμάτων ενίσχυσης περιορίζεται στον αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που έχει στη διάθεσή του ο δικαιούχος·
β) εάν υπάρχει απόκλιση μεταξύ του αριθμού των δηλωθέντων δικαιωμάτων ενίσχυσης και της δηλωθείσας έκτασης, η δηλωθείσα έκταση προσαρμόζεται με βάση το μικρότερο μέγεθος.

2. Εάν η έκταση που δηλώνεται για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης υπερβαίνει την προσδιορισθείσα έκταση, για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης για γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον (εφεξής «πράσινη ενίσχυση»), χρησιμοποιείται η δηλωθείσα έκταση.

Ωστόσο, εάν η έκταση που προσδιορίζεται για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης διαπιστωθεί ότι είναι μεγαλύτερη από την έκταση που έχει δηλωθεί στην αίτηση ενίσχυσης, για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης χρησιμοποιείται η δηλωθείσα έκταση.

7.2.3.3 ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

1. Στις περιπτώσεις που η αρόσιμη έκταση της εκμετάλλευσης είναι 10ha και άνω και η έκταση που έχει προσδιοριστεί για την κύρια καλλιεργητική ομάδα καλύπτει περισσότερο από το 75%, η έκταση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης σύμφωνα με την παράγραφο 7.2.3.2 της παρούσας μειώνεται κατά το 50% του συνόλου της προσδιορισθείσας έκτασης αρόσιμης γης πολλαπλασιαζόμενο επί τον λόγο της διαφοράς.

Ο λόγος της διαφοράς είναι το μέγεθος της έκτασης της κύριας καλλιεργητικής ομάδας που υπερβαίνει το 75% της συνολικής έκτασης της προσδιορισθείσας αρόσιμης γης επί της συνολικής έκτασης που απαιτείται για τις άλλες καλλιεργητικές ομάδες.

2. Στις περιπτώσεις που η αρόσιμη έκταση της εκμετάλλευσης είναι πάνω από 30ha και η έκταση που έχει προσδιοριστεί για τις δύο κύριες καλλιεργητικές ομάδες καλύπτει περισσότερο από το 95%, η έκταση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης σύμφωνα με την παράγραφο 7.2.3.2 της παρούσας μειώνεται κατά το 50% του συνόλου της προσδιορισθείσας έκτασης αρόσιμης γης πολλαπλασιαζόμενο επί τον λόγο της διαφοράς.

Ο λόγος της διαφοράς ισούται με το ποσοστό της έκτασης των δύο κύριων καλλιεργητικών ομάδων που υπερβαίνει το 95 % του συνόλου της προσδιορισθείσας έκτασης αρόσιμης γης επί του συνόλου της αρόσιμης γης που απαιτείται για τις άλλες καλλιεργητικές ομάδες.

3. Στις περιπτώσεις που η αρόσιμη έκταση της εκμετάλλευσης είναι πάνω από 30ha και η έκταση που έχει προσδιοριστεί για την κύρια καλλιεργητική ομάδα καλύπτει περισσότερο από το 75 % και η έκταση που έχει προσδιοριστεί για τις δύο κύριες καλλιεργητικές ομάδες καλύπτει περισσότερο από το 95%, η έκταση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης σύμφωνα με την παράγραφο 7.2.3.2 της παρούσας μειώνεται κατά το 50% του συνόλου της προσδιορισθείσας έκτασης αρόσιμης γης πολλαπλασιαζόμενο επί τον λόγο της διαφοράς.

Ο λόγος της διαφοράς είναι το άθροισμα των λόγων της διαφοράς που υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2. Ωστόσο, η τιμή αυτής της διαφοράς δεν μπορεί να υπερβεί το 1.

7.2.3.4 ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥΣ

1. Σε περίπτωση μετατροπής ή οργώματος περιβαλλοντικά ευαίσθητων εκτάσεων μόνιμων βοσκότοπων, η έκταση που πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης σύμφωνα με την παράγραφο 7.2.3.2 της παρούσας μειώνεται κατά την έκταση που διαπιστώνεται ότι έχει μετατραπεί/οργωθεί.

2. Σε περίπτωση μετατροπής μόνιμου βοσκότοπου χωρίς άδεια, η έκταση που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης σύμφωνα με την παράγραφο 7.2.3.2 της παρούσας μειώνεται κατά την έκταση που διαπιστώνεται ότι έχει μετατραπεί.

3. Οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης θεωρούνται «προσδιορισθείσες» εάν διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου οποιουδήποτε είδους ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 74 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 ή εάν έχουν υποπέσει με άλλον τρόπο στην αντίληψη της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής ή του οργανισμού πληρωμών.

7.2.3.5 ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

1. H περιοχή οικολογικής εστίασης που απαιτείται (εφεξής η «απαιτούμενη περιοχή οικολογικής εστίασης»), υπολογίζεται βάσει της συνολικής προσδιορισθείσας έκτασης αρόσιμης γης συμπεριλαμβανομένων των προσδιορισθεισών εκτάσεων των στοιχείων που αναφέρονται στα σημεία I, III και Iv της υποπαραγράφου 1.β του άρθρου 29 της αριθμ. 104/7056/21.01.2015 ΥΑ (δενδροστοιχίες, χαντάκια, ακαλλιέργητο περιθώριο).

2. Εάν η απαιτούμενη περιοχή οικολογικής εστίασης υπερβαίνει την περιοχή οικολογικής εστίασης που προσδιορίσθηκε με βάση τη στάθμιση των περιοχών οικολογικής εστίασης, η έκταση που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της πράσινης ενίσχυσης σύμφωνα με την παράγραφο 7.2.3.2 της παρούσας μειώνεται κατά το 50% του συνόλου της προσδιορισθείσας αρόσιμης γης συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών τοπίου, πολλαπλασιαζόμενο επί τον λόγο της διαφοράς.

Ο λόγος της διαφοράς ισούται με το ποσοστό της διαφοράς μεταξύ της απαιτούμενης περιοχής οικολογικής εστίασης και της προσδιοριζόμενης περιοχής οικολογικής εστίασης.

7.2.3.6 ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1. Το ποσό των μειώσεων που υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 7.2.3.3 και 7.2.3.5 της παρούσας σε εκτάρια δεν υπερβαίνει τον συνολικό αριθμό εκταρίων της προσδιορισθείσας αρόσιμης γης συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών τοπίου.

2. Η συνολική μείωση που υπολογίζεται σύμφωνα τις παραγράφους 7.2.3.3 έως 7.2.3.5 δεν υπερβαίνει την πράσινη ενίσχυση που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 7.2.3.2

7.3 ΚΥΡΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

1. Εάν, για ένα δεδομένο έτος, ο γεωργός δεν δηλώσει όλα τα αγροτεμάχιά της εκμετάλλευσής του και η διαφορά μεταξύ της συνολικής έκτασης που δηλώνεται στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης και της έκτασης που προκύπτει εάν στην έκταση αυτή προστεθεί η συνολική έκταση των αδήλωτων αγροτεμαχίων υπερβαίνει το 3%, το συνολικό ποσό των άμεσων πληρωμών βάσει της έκτασης που οφείλεται στον εν λόγω δικαιούχο για το συγκεκριμένο έτος μειώνεται έως και κατά 3%, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράλειψης, ως εξής:
I. 1%, εάν η διαφορά δεν υπερβαίνει το 20%,
II. 2%, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20%, αλλά δεν υπερβαίνει το 50% και
III. 3%, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50%.

2. Το στο