Αριθμ. 4197/17.11.2015 Ρύθμιση κάθε ειδικότερου θέματος που αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και της Ειδικής Υπηρεσίας, καθώς επίσης και στη διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασ

Αριθμ. 4197/17.11.2015 Ρύθμιση κάθε ειδικότερου θέματος που αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και της Ειδικής Υπηρεσίας, καθώς επίσης και στη διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασ

Αριθμ. 4197 /17.11.2015


Ρύθμιση κάθε ειδικότερου θέματος που αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και της Ειδικής Υπηρεσίας, καθώς επίσης και στη διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και των οικονομικών των κομμάτων και των υποψηφίων ή/και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 2, 65 και 103 παρ. 6 του Συντάγματος,
2. τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 παρ. 1 (Μέρος Α΄ − Κοινοβουλευτικό) και 1, 97 και 100 (Μέρος Β΄ − Προσωπικό) του Κανονισμού της Βουλής,
3. τις διατάξεις των άρθρων 1, 3, 5−16Α και 21 του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146/A΄/25.6.2002), όπως ισχύει,
4. τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3Α και 3Β του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/A΄/31.12.2003), όπως ισχύει,
5. την 9841/5649/16.9.2003 (ΦΕΚ 1356/Β΄/22.9.2003) απόφαση του Προέδρου της Βουλής, με την οποία τέθηκε σε ισχύ το «Τμήμα Α΄» του «Ειδικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων και των βουλευτών», όπως ισχύει,
6. την 9907/5699/18.09.2003 (ΦΕΚ 1362/Β΄/23.9.2003) απόφαση του Προέδρου της Βουλής, με την οποία τέθηκε σε ισχύ το «Τμήμα Β΄» του «Ειδικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων και των βουλευτών», όπως ισχύει,
7. το γεγονός ότι προβλέπεται πίστωση στον Κ.Α. 0871 του προϋπολογισμού της Βουλής των Ελλήνων,
 

αποφασίζουμε:
 

1. Στη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 3Α του Ν. 3213/2003, όπως ισχύει, μετέχουν: α) Αντιπρόεδρος της Βουλής, ως Πρόεδρος, που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Προέδρου της Βουλής και β) ο Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής, ως μέλος, με αναπληρωτή του εκ των Ε΄, ΣΤ΄ και Ζ΄ Αντιπροέδρων, ο οποίος ορίζεται με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής.

Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2015.


2. α) Στις 9841/5649/16.9.2003 και 9907/5699/18.9.2003 αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής, όπως ισχύουν, η ονομασία «Ειδική Υπηρεσία Επιτροπής Ελέγχου των Οικονομικών των Κομμάτων και των Βουλευτών», αντικαθίσταται με την ονομασία «Ειδική Υπηρεσία Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης».


β) Η παρ. του άρθρου 1 της 9841/5649/16.9.2003 απόφασης του Προέδρου της Βουλής, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

«1. Για την υποστήριξη της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α΄/31.12.2003), όπως ισχύει, συνιστάται στη Βουλή των Ελλήνων Ειδική Υπηρεσία, επιπέδου διεύθυνσης, που αποτελεί οργανική μονάδα της και υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο της Επιτροπής».


3. Η Επιτροπή συνεδριάζει στο κτίριο της Βουλής. Τα μέλη της καλούνται σε συνεδρίαση, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης που ορίζεται στην πρόσκληση. Η προθεσμία αυτή μπορεί, σε επείγουσα περίπτωση, να συντμηθεί.


4. Η Επιτροπή συνεδριάζει νομίμως, όταν είναι παρόντα τέσσερα τουλάχιστον από τα επτά μέλη της, μεταξύ των οποίων ένας τουλάχιστον δικαστικός λειτουργός, και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της.


5. Μετά το πέρας του ελέγχου από την Επιτροπή, ο Πρόεδρός της, διά της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, χορηγεί φωτοαντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/ Α΄/31.12.2003, όπως ισχύει, ύστερα από έγγραφη αίτηση διαπιστευμένου στη Βουλή κοινοβουλευτικού συντάκτη Μέσου Μαζικής Ενημέρωσης, με την υπόμνηση ότι η δημοσίευση στον Τύπο των δηλώσεων αυτών επιτρέπεται, κατά νόμο, μόνο εφόσον δημοσιεύεται ολόκληρο το κείμενο της δήλωσης.


6. Η θεώρηση των στελεχών των κουπονιών της παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3023/2002, όπως ισχύει, γίνεται με διάτρηση και στην τελευταία σελίδα εκάστου στελέχους τίθεται η στρογγυλή σφραγίδα με την ένδειξη «Βουλή των Ελλήνων – Επιτροπή Ελέγχου». Στην τελευταία σελίδα εκάστης σειράς και αξίας τίθεται, επίσης, η στρογγυλή σφραγίδα, καθώς και η σφραγίδα θεώρησης του συγκεκριμένου στοιχείου.


7. Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής καθορίζεται η διαδικασία επιστροφής των κουπονιών της προηγουμένης παραγράφου που δεν διατέθηκαν, ο τρόπος και τα όργανα βεβαίωσης της καταστροφής τους, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
 

8. α) Για την εκπλήρωση της αποστολής της Επιτροπής, ο Πρόεδρός της μπορεί να αναθέτει σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ειδικούς επιστήμονες, τη διενέργεια τόσο λογιστικής ή οικονομικής πραγματογνωμοσύνης ή άλλων ελεγκτικών πράξεων των στοιχείων των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, καθώς και των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, συνασπισμών κομμάτων και υποψηφίων ή / και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και ειδικοί επιστήμονες εξετάζουν λεπτομερώς τις δηλώσεις και τα οικονομικά στοιχεία των ανωτέρω και συντάσσουν αναλυτική έκθεση που υποβάλλεται στην Επιτροπή για την υποβοήθηση του έργου της.

β) Για το ανωτέρω έργο ορίζονται δεκατέσσερις (14) ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και ένας (1) ειδικός επιστήμονας. Από τους ορκωτούς ελεγκτές, πέντε τουλάχιστον πρέπει να έχουν ελάχιστη προϋπηρεσία δέκα ετών και έχουν τη γενική ευθύνη διεξαγωγής του ελέγχου.

Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών καθορίζεται με βάση το ελάχιστο ωρομίσθιο, όπως αυτό προσδιορίζεται από την Ελεγκτική Εταιρεία στην οποία απασχολούνται, ενώ η αμοιβή των ειδικών επιστημόνων θα καθορίζεται με την απόφαση ορισμού τους και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Βουλής.


γ) Οι ορκωτοί ελεγκτές που αναλαμβάνουν το ελεγκτικό έργο, κατ’ εντολή της Επιτροπής, προέρχονται από τις εταιρείες Ελεγκτών που είναι εγγεγραμμένες στο ειδικό μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Πηγή: Taxheaven