Αριθμ. πρωτ.: 16345/19.11.2015 Περί δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεως της Ολομέλειας της Βουλής «Τροποποίηση του Ζ΄ Ψηφίσματος σχετικά με τη μείωση της βουλευτικής αποζημίωσης

Αριθμ. πρωτ.: 16345/19.11.2015 Περί δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεως της Ολομέλειας της Βουλής «Τροποποίηση του Ζ΄ Ψηφίσματος σχετικά με τη μείωση της βουλευτικής αποζημίωσης

(ΦΕΚ Α Αρ. Φύλλου 151)


19 Νοεμβρίου 2015
Αριθμ. πρωτ.: 16345
Αριθμ. διεκπ.: 10615

Περί δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεως της Ολομέλειας της Βουλής «Τροποποίηση του Ζ΄ Ψηφίσματος σχετικά με τη μείωση της βουλευτικής αποζημίωσης».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
 

Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 65 παρ. 1 του Συντάγματος,
2. την κατά την ΚΖ΄ συνεδρίαση της 18ης Νοεμβρίου 2015 ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων,
3. το άρθρο 97 (πρώην άρθρο 103) του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51/Α΄/10.4.1997), όπως ισχύει, παραγγέλλουμε: τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της αποφάσεως αυτής, που έχει ως εξής:
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τροποποίηση του Ζ΄ Ψηφίσματος σχετικά με τη μείωση της βουλευτικής αποζημίωσης.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 63 παράγραφος 1 και 65 παράγραφος 1 του Συντάγματος,
β) της απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής, που ελήφθη κατά τη Συνεδρίαση ΚΔ΄ της 22ας Δεκεμβρίου 1964 και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του Ζ΄ Ψηφίσματος της Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής, «Περί καταργήσεως των εις τους Βουλευτάς αναγνωριζομένων ατελειών και ρυθμίσεως θεμάτων αναφερομένων εις τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και τους Βουλευτάς» (ΦΕΚ Α΄ 23/18.2.1975),
γ) των άρθρων 11 παράγραφος 4 και 120 παράγραφος
7 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Α΄ Κοινοβουλευτικό − ΦΕΚ Α΄ 106/1987), όπως ισχύει,
δ) των άρθρων 97, 129, 135 παράγραφος 2 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄ − ΦΕΚ Α΄ 51/1997), όπως ισχύει.
2. Τα πρακτικά της Συνεδρίασης ΡΙΔ΄ της 1ης Απριλίου 2009, της Ολομέλειας της Βουλής, κατά την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα πρόταση του Προέδρου της Βουλής να μην παρακολουθήσει η βουλευτική αποζημίωση την αύξηση των αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου κατ’ εφαρμογή του Ν. 3691/2008.
3. Την έμπρακτη ευαισθησία του Σώματος στη δοκιμασία της ελληνικής κοινωνίας, λόγω της οικονομικής κρίσης.
4. Την ανάγκη περαιτέρω μείωσης, κατά 10%, της βουλευτικής αποζημίωσης που καταβάλλεται σήμερα, με αποτέλεσμα συνολική μείωση 38% περίπου σε σχέση με τις σημερινές αποδοχές του Προέδρου του Αρείου Πάγου, ώστε να μειωθούν, αντίστοιχα, οι δαπάνες του Προϋπολογισμού της Βουλής.


5. Την αποτύπωση της μείωσης στον υπό ΚΑ 0121 του Προϋπολογισμού της Βουλής, οικ. έτους 2016, αποφασίζουμε:


1. Την αντικατάσταση του α΄ εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ζ΄ Ψηφίσματος της Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής (ΦΕΚ Α΄ 23/18.2.1975), ως εξής:

«Η βουλευτική αποζημίωση, όπως καθορίσθηκε με την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, που ελήφθη κατά τη Συνεδρίαση ΚΔ΄ της 22ας Δεκεμβρίου 1964 και όπως διατηρείται σε ισχύ, μειωμένη στο σύνολο των αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου 3691/2008, μειώνεται περαιτέρω κατά 10 %, με μείωση του βασικού μισθού και του χρονοεπιδόματος, και υπόκειται στις εξής κρατήσεις:».


2. Την κατάργηση του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 8 του Ζ΄ Ψηφίσματος της Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής (ΦΕΚ Α΄ 23/18.2.1975).


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1ης.1.2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Πηγή: Taxheaven