Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β.1146459 ΕΞ 2015/4.11.2015 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών για τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του τρόπου υλοποίησης της υποβολής, παραλαβής κ

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β.1146459 ΕΞ 2015/4.11.2015 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών για τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του τρόπου υλοποίησης της υποβολής, παραλαβής κ

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2015
Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1146459ΕΞ2015

(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 825/17-11-2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β' - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Φ.Τσέλιου, Ν.Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο : 210 - 33.11.291
FAX : 210 - 32.30.829

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών για τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του τρόπου υλοποίησης της υποβολής, παραλαβής και επεξεργασίας των δηλώσεων του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Π.) για το φορολογικό έτος 2015».


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014.

β) Της παρ. 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 (Α' 211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις».

γ) Του ν. 4172/2013 (Α' 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «'Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

η) Της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19-4-2005 (Β' 539) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη».

θ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

ι) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α' 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3833/2010 (Α' 40) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας-Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α' 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύει.

2. Το από 21-10-2015 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.

3. Την αριθ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0003412 ΕΞ 2015/22.10.2015 (Β' 2294) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».

4. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

5. Το γεγονός ότι το έργο της Ομάδας Εργασίας έχει ιδιαίτερη σημασία για την αποτελεσματικότερη είσπραξη των εσόδων, γι'αυτό επιτρέπεται αυτή να λειτουργεί εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και μπορεί να καθορίζεται αποζημίωση για τον Υπεύθυνο του Έργου, τον Συντονιστή αυτού και τα μέλη της Ομάδας, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συνιστούμε, στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, Ομάδα Εργασίας για τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του τρόπου υλοποίησης της υποβολής, παραλαβής και επεξεργασίας των δηλώσεων του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Π.) για το φορολογικό έτος 2015.

Β.Ι. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε τα μέλη αυτής, ως εξής:

α)Υπάλληλοι της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.

1. Γεώργιο Κουνδουράκη του Μιχαήλ, με ΑΔΤ: ............, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενο του Τμήματος Α'- Εφαρμογών Φορολογίας Εισοδήματος - Ακινήτων - Οχημάτων και Διαχείρισης Περιουσιολογίου, ως Υπεύθυνο του Έργου.

2. Ανθή Δάρρα του Παναγιώτη, με ΑΔΤ: ............, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ως Συντονίστρια του Έργου, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Τσομάκα του Νικολάου, με ΑΔΤ: ............, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών.

3. Αικατερίνη Δινεράκη του Γεωργίου, με ΑΔΤ: ............, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ως μέλος.

4. Ελισσάβετ Φορούλη του Νικολάου, με ΑΔΤ: ............, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ως μέλος.

5. Ευανθία Πανάγου του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ: ............, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, ως μέλος.

6. Ιωάννη Παπαδόπουλο του Γεωργίου, με ΑΔΤ: ............, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, ως μέλος.

7. Χρήστο Γιαννακόπουλο του Νικολάου, με ΑΔΤ: ............, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, ως μέλος.

8. Μαργαρίτη Δασκαλόπουλο του Ηλία, με ΑΔΤ: ............, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, ως μέλος.

9. Θεόδωρο Κακέτση του Αθανασίου, με ΑΔΤ: ............, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, ως μέλος.

10. Μιχαήλ Μανδελενάκη του Χρυσάνθου, με ΑΔΤ: ............, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, ως μέλος.

11. Γραμματική Τσερεμέγκλη του Χρήστου, με ΑΔΤ: ............, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, ως μέλος.

12. Καλλιόπη Χατήρα του Γεωργίου, με ΑΔΤ: ............, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας (ΔΕ) Προσωπικού Η/Υ, με βαθμό Δ', ως μέλος.

β)Υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

13. Χριστίνα Πολυχρονοπούλου του Ιωάννη, με ΑΔΤ: ............, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, ως μέλος.

14. Ευαγγελία Σαμοΐλη του Ιωάννη, με ΑΔΤ: ............, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, ως μέλος.

15. Αγγελική Δουφεξή του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ: ............, υπάλληλο με βαθμό Δ'. του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, ως μέλος.

16. Βασιλική Ραφτοπούλου του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ: ............, υπάλληλο με βαθμό ΣΤ', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, ως μέλος.

17. Αθανάσιο Σαφαρή του Γεωργίου, με ΑΔΤ: ............, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, ως μέλος.

18. Μαριάνθη Δράγκου του Πέτρου, με ΑΔΤ: ............, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, ως μέλος.

19. Δημήτριο Παπαγιάννη του Αχιλλέα, με ΑΔΤ: ............, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, ως μέλος.

20. Βασιλική Γιοβά του Γεωργίου, με ΑΔΤ: ............, υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, ως μέλος.

21. Μαρία Μαμάκου του Αναστασίου, με Α.Δ.Τ.: ............, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχων, ως μέλος.

II. Ο Υπεύθυνος του Έργου καθοδηγεί την συντονίστρια και τον αναπληρωτή αυτής, επιλαμβάνεται των προβλημάτων καθημερινής λειτουργίας της Ομάδας και διευκολύνει την πρόοδο των εργασιών, διασφαλίζοντας την επίτευξη τυχόν απαιτούμενων συνεργασιών με τρίτους, με υπαλλήλους του Τμήματος που προΐσταται ή με άλλα Τμήματα ή οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Δ.Ε. ή του Υπουργείου ή άλλων φορέων.

Η Συντονίστρια του 'Έργου καθορίζει τον τόπο, τον τρόπο και το χρόνο διεκπεραίωσης των εργασιών της Ομάδας, συνεπικουρούμενη από τον αναπληρωτή της και τον Υπεύθυνο του έργου, στον οποίο αναφέρεται.
Επίσης, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο του έργου, καταρτίζει και υποβάλλει ανά δεκαπενθήμερο, πλάνο εργασιών, πρόβλεψη χρόνου υλοποίησης και αναφορές προόδου στην Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., κα Σοφία Σεχπερίδου, με ευθύνη της οποίας κοινοποιείται η σχετική έκθεση στους Προϊσταμένους των αρμόδιων Γενικών Διευθύνσεων και στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Γ. Χρέη Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί το μέλος που θα ορίσει η Συντονίστρια αυτής.

Δ. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι ο καθορισμός των προδιαγραφών, η ανάλυση απαιτήσεων, η μέριμνα για την έκδοση σχετικών εγκυκλίων ή αποφάσεων όπου απαιτείται, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μηχανογραφικών εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών Taxis και TAXISnet σε θέματα παραλαβής δήλωσης, συλλογής πληροφοριακών στοιχείων, όπως εισοδημάτων και παρακρατούμενων φόρων, προσυμπλήρωσης, διασταυρώσεων, ελέγχου, εκκαθάρισης, βεβαίωσης και είσπραξης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2015, κατ' εφαρμογή του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως ισχύει και των αντίστοιχων αποφάσεων και εγκυκλίων.

Ε. Η συνεργασία του Υπεύθυνου του Έργου, της Συντονίστριας και των μελών της Ομάδας μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονική αλληλογραφία, όποτε αυτό απαιτείται.

ΣΤ. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εκτός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών, και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, στο κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών, που στεγάζεται η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., επί της οδού Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης, Μοσχάτο και η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης μέχρι την 31/7/2016, ενώ ο χρόνος παράδοσης του έργου για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων θα είναι δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των δηλώσεων ηλεκτρονικά.

Πέραν των βασικών συνεδριάσεων της Ομάδας Εργασίας, ο Υπεύθυνος του Έργου, η Συντονίστρια αυτού και τα μέλη της Ομάδας θα συνεργάζονται, όποτε απαιτείται, σε επί μέρους ομάδες και εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή εντός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ιωάννης Μπάκας

Ακριβές αντίγραφο
Η αρμόδια υπάλληλοςΠηγή: Taxheaven