Αριθ. 9841/5649/16.9.2003 Θέση σε ισχύ του Α' Τμήματος του Ειδικού Κανονισμού «Οργάνωσης και λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων και των βουλευτών»

Αριθ. 9841/5649/16.9.2003 Θέση σε ισχύ του Α' Τμήματος του Ειδικού Κανονισμού «Οργάνωσης και λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων και των βουλευτών»

Αριθ. 9841/5649

(ΦΕΚ Β' 1356/22-09-2003)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 91 και 94 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β' - ΦΕΚ 51/Α/97).

2. Την 9763/5582/12.9.2003 απόφαση, με την οποία συγκροτήθηκε επιτροπή για τη σύνταξη σχεδίου Ειδικού Κανονισμού «Οργάνωσης και Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων και των βουλευτών».

3. Το από 15.9.2003 σχέδιο Ειδικού Κανονισμού «Οργάνωσης και Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων και των βουλευτών»,

αποφασίζουμε:

Θέτουμε σε ισχύ το Τμήμα Α' του Ειδικού Κανονισμού «Οργάνωσης και Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων και των βουλευτών», που έχει ως εξής:

ΤΜΗΜΑ Α' ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Άρθρο 1 Σύσταση


1. Για την υποστήριξη της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 21 του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146/Α/25.6.2002), συνιστάται στη Βουλή των Ελλήνων Ειδική Υπηρεσία, επιπέδου Τμήματος, που αποτελεί οργανική μονάδα της και υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος μπορεί να μεταβιβάσει την αρμοδιότητά του αυτή σε άλλο αρμόδιο όργανο.

2. Η Ειδική Υπηρεσία στεγάζεται σε εγκαταστάσεις της Βουλής, οι δε δαπάνες λειτουργίας της βαρύνουν τον Προϋπολογισμό της Βουλής.

Άρθρο 2 Διάρθρωση

Η ειδική Υπηρεσία διαρθρώνεται στα εξής γραφεία:

α) Γραφείο Ελέγχου Δαπανών των Κομμάτων και Συνασπισμών Κομμάτων.

β) Γραφείο Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής κατάστασης των Βουλευτών και Ευρωβουλευτών.

γ) Γραφείο Ελέγχου Δαπανών Υποψηφίων Βουλευτών και Ευρωβουλευτών.

δ) Γραφείο Γραμματείας.

Άρθρο 3 Αποστολή - Αρμοδιότητες

1. Η Ειδική Υπηρεσία δια του Προϊσταμένου της ή, σε περίπτωση ελλείψεως, απουσίας ή κωλύμματός του, δια των προϊσταμένων των γραφείων, υποστηρίζει το όργανο του άρθρου 1 για την επιτέλεση του σκοπού του.

2. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που της ανατίθεται εγγράφως ή προφορικά αποκλειστικά από τον Πρόεδρο της Βουλής ή τον Πρόεδρο της Ειδικής Επιτροπής ή άλλο αρμόδιο όργανο.

3. Η επεξεργασία των στοιχείων είναι απόρρητη και απαγορεύεται ή με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσον κοινοποίησή τους, πλην των κατά νόμο οριζομένων και πάντως μετά από έγκριση του Προέδρου της Βουλής. Κάθε παράβαση της απαγόρευσης αυτής, ελέγχεται πειθαρχικά και επιφέρει ποινή, μέχρι και την απόλυση του υπευθύνου για παράβαση καθήκοντος.

4. Η Ειδική Υπηρεσία για την επιτέλεση του έργου της, συνεργάζεται με το Τμήμα Βουλευτών και Κομμάτων της Βουλής, οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που προβλέπεται από το νόμο ή κρίνεται χρήσιμη η αρωγή τους.

Άρθρο 4 Εξουσιοδοτική Διάταξη

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού κατισχύουν οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων και τροποποιούνται και συμπληρούνται με αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής.

2. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τα τηρούμενα βιβλία και παραστατικά.

Άρθρο 5 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2003

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
Πηγή: Taxheaven