Αριθ. 9907/5699/18.9.2003 Θέση σε ισχύ του Β' Τμήματος του Ειδικού Κανονισμού «Οργάνωσης και λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων και των βουλευτών»

Αριθ. 9907/5699/18.9.2003 Θέση σε ισχύ του Β' Τμήματος του Ειδικού Κανονισμού «Οργάνωσης και λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων και των βουλευτών»

Αριθ. 9907/5699

(ΦΕΚ Β' 1362/23-09-2003)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1,91 και 94 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β' - ΦΕΚ 51/Α/97).

2. Την 9763/5582/12.9.2003 απόφαση, με την οποία συγκροτήθηκε επιτροπή για τη σύνταξη σχεδίου «Ειδικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων και των βουλευτών».

3. Το από 15.9.2003 σχέδιο «Ειδικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων και των βουλευτών»,

αποφασίζουμε:

Θέτουμε σε ισχύ το Τμήμα Β' του Ειδικού Κανονισμού «Οργάνωσης και Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων και των βουλευτών» που έχει ως εξής:

ΤΜΗΜΑ Β' ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 1
Προσωπικό εξυπηρέτησης Ειδικής Υπηρεσίας


Για τη λειτουργία και εξυπηρέτηση της Ειδικής Υπηρεσίας, συνιστώνται οι εξής, κατά ειδικότητα, οργανικές θέσεις:

α) Μία (1) θέση προϊσταμένου της Υπηρεσίας, με πτυχίο ΑΕΙ, άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ειδικές γνώσεις και εμπειρία στα χρηματοοικονομικά.

β) Τρεις (3) θέσεις προϊσταμένου γραφείου με πτυχίο ΑΕΙ, άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και ειδικές γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο της υπηρεσίας.

γ) Μία (1) θέση προϊσταμένου γραφείου, με πτυχίο ΑΕΙ, άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, ειδικού στην πληροφορική.

δ) Δεκαπέντε (15) θέσεις, με πτυχίο ΑΕΙ και άριστη γνώση των Word, Excel, Access και Windows XP.

ε) Πέντε (5) θέσεις, με απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άριστη γνώση των Word, Excel, Access και Windows XP.

στ) Τέσσερις (4) θέσεις επιμελητών και δύο θέσεις καθαριστριών με απολυτήριο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Άρθρο 2
Εργασιακή Σχέση Προσωπικού


1. Για τις θέσεις των παρ. α - γ του άρθρου 1, οι οποίες είναι Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 1,2,5 και 11 του άρθρου 79 ή της παρ. 5 του άρθρου 76 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β').

2. Οι λοιπές θέσεις του άρθρου 1, μπορεί να καλύπτονται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 4 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β', ΦΕΚ 51/Α/97) (απόσπαση) ή με τοποθέτηση υπαλλήλων της Βουλής, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 76 παρ. 5 του ως άνω Κανονισμού ή με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 79 παράγραφοι 8 έως 11 του Κανονισμού αυτού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή, προκειμένου για παροδικές ή περιοδικές ανάγκες, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 80 ομοίως του ως άνω Κανονισμού.

3. Τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού προσδιορίζονται με αποφάσεις του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας. Στο προσωπικό αυτό ανατίθενται παράλληλα και καθήκοντα εξυπηρέτησης άλλων αναγκών της υπηρεσίας κατά την κρίση του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας, ή άλλων υπηρεσιών της Βουλής, κατά την κρίση του Γενικού Γραμματέα της Βουλής, ή του κατά περίπτωση αναπληρωτή τους .

4. Για τους Προϊσταμένους των Γραφείων, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί επιδόματος θέσεως προϊσταμένου γραφείου.

5. Οι αποδοχές και οι όροι εργασίας του πιο πάνω προσωπικού καθορίζονται με την απόφαση πρόσληψης.

6. Η τοποθέτηση του προσωπικού γίνεται με την απόφαση πρόσληψης. Μετακινήσεις σε άλλα τμήματα της Υπηρεσίας γίνονται με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Βουλής. Σε περίπτωση μετακίνησης προϊσταμένου γραφείου εξακολουθεί να χορηγείται το επίδομα θέσης.

7. Οι διατάξεις για ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης δεν έχουν εφαρμογή στο προσωπικό της Υπηρεσίας, εφαρμοζομένων αναλόγως και των διατάξεων του άρθρου 31 παρ. 1 εδ. ε' του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β').

8. Η κατά το άρθρο 1 άριστη γνώση διαπιστώνεται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής και αποτελείται από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Βουλής.

9. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για το προσωπικό που υπηρετεί στο Δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

10. Η οργανική δύναμη (δυναμικότητα) επανεξετάζεται και επαναπροσδιορίζεται με αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της Υπηρεσίας, βάσει των συνθηκών λειτουργίας της και των ανατιθεμένων σ' αυτήν καθηκόντων.

11. Με αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής, η Ειδική Υπηρεσία μπορεί να υποστηρίζεται από ειδικούς συνεργάτες. Οι υποχρεώσεις των συνεργατών αυτών θα ορίζονται αναλόγως με τις σχετικές συμβάσεις, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη της κειμένης νομοθεσίας ή του Κανονισμού της Βουλής.

Άρθρο 4
Εξουσιοδοτική Διάταξης


1. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού κατισχύουν οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων και τροποποιούνται και συμπληρούνται με αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής.

2. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τα τηρούμενα βιβλία και παραστατικά.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2003

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Πηγή: Taxheaven