Αριθμ. Φ. 51020/ οικ 51376/638/18.11.2015 Ανάθεση στο ΚΕΑΟ της είσπραξης των απαιτήσεων του ΤΕΑ−ΕΑΠΑΕ – ΝΠΙΔ από καθυστερούμενες εισφορές και αχρεώστητα καταβληθείσες παροχές συμπεριλαμβανομένων και των επιβαρύνσεων αυτών από προσαυξήσεις ή/και τόκους υπε

Αριθμ. Φ. 51020/ οικ 51376/638/18.11.2015 Ανάθεση στο ΚΕΑΟ της είσπραξης των απαιτήσεων του ΤΕΑ−ΕΑΠΑΕ – ΝΠΙΔ από καθυστερούμενες εισφορές και αχρεώστητα καταβληθείσες παροχές συμπεριλαμβανομένων και των επιβαρύνσεων αυτών από προσαυξήσεις ή/και τόκους υπε

Αριθμ. Φ.51020/οικ51376/638

(ΦΕΚ Β' 2518/20-11-2015)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98),

β) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116),

γ) της αριθμ. οικ.:44549/Δ9.12193 υπουργικής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» (ΦΕΚ Β΄ 2169),

δ) της παρ. 4ε του άρθρου 29 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47).

2. Την από 28−5−2015 σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του ΤΕΑ−ΕΑΠΑΕ – ΝΠΙΔ.

3. Την από 2.6.2015 αίτηση του ΤΕΑ−ΕΑΠΑΕ.

4. Το από 11−11−2015 σημείωμα του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Ανατίθεται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) η είσπραξη των απαιτήσεων του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ−ΕΑΠΑΕ) – ΝΠΙΔ από εισφορές και αχρεώστητα καταβληθείσες παροχές, σε περίπτωση ολικής ή μερικής καθυστέρησης της εξόφλησής τους συμπεριλαμβανομένων και των επιβαρύνσεων αυτών από προσαυξήσεις ή/και τόκους υπερημερίας, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Ν.δ. 356/1974, Α΄ 90).

2. Τα στοιχεία της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής για την είσπραξη των απαιτήσεων της παραγράφου 1 της παρούσας είναι αυτά που ορίζονται στην Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αριθμ. Φ.80000/οικ.23795/791/5.8.2013 (Β΄ 2124).

3. Η διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης εντός του ΚΕΑΟ των απαιτήσεων της παραγράφου 1 της παρούσας γίνεται σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αριθμ. Φ.80000/οικ.25379/312/29.8.2013 (Β΄ 2699) με τις εξής αποκλίσεις:

α) για τις Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής που διαβιβάζονται από το ΤΕΑ−ΕΑΠΑΕ – ΝΠΙΔ στο ΚΕΑΟ δεν συντάσσεται χρηματικός κατάλογος,

β) η διαβίβαση των Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής από το ΤΕΑ−ΕΑΠΑΕ – ΝΠΙΔ προς το ΚΕΑΟ γίνεται εντός των προθεσμιών που προβλέπει η απόφαση Φ.80000/οικ.25379/312/29.8.2013 από την οριστικοποίηση του τίτλου που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4.β του άρθρου 29 του Ν. 4325/2015,

γ) κατά τον διαχωρισμό των Οφειλών του ΤΕΑ−ΕΑΠΑΕ – ΝΠΙΔ και τον προσδιορισμό των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης από το ΚΕΑΟ λαμβάνονται υπόψη και τα κριτήρια που προτείνει το ΔΣ του ΤΕΑ−ΕΑΠΑΕ – ΝΠΙΔ στο ΚΕΑΟ.

4. Η αποζημίωση του ΚΕΑΟ για την ανάληψη είσπραξης των απαιτήσεων της παραγράφου 1 της παρούσας υπολογίζεται προϋπολογιστικά και προκαταβάλλεται από το ΤΕΑ−ΕΑΠΑΕ – ΝΠΙΔ, με αναλογική εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 101 του Ν. 4172/2013.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2015

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣΠηγή: Taxheaven