Κ.Υ.Α. αριθμ. 1123/126631/18.11.2015 Τροποποίηση της αριθμ. 873/55993/2015 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας (Β΄ 942)

Κ.Υ.Α. αριθμ. 1123/126631/18.11.2015 Τροποποίηση της αριθμ. 873/55993/2015 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας (Β΄ 942)

Aριθμ. 1123/126631

(ΦΕΚ Β' 2518/20-11-2015)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 103 του Ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (Α΄ 7) και ιδίως της παρ. 3 αυτού, όπως το άρθρο 103 αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 60 του Ν. 4264/2014 (Α΄ 118) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν. 4315/2014 (Α΄ 269).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

γ) Του άρθρου 182 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114).

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 352/1978, (ΕΚ) αριθμ. 165/1994, (ΕΚ) αριθμ. 2799/1998, (ΕΚ) αριθμ. 814/2000, (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθμ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:


Άρθρο Μόνο
«Τροποποίηση της αριθμ. 873/55993/2015 κοινής υπουργικής απόφασης»


1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 6 της αριθμ. 873/55993/20.5.2015 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας» (Β΄ 942), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Αν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων του πρώτου εδαφίου δεν υπογραφεί αυτή από τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη, η κατανομή υπογράφεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.»

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΠηγή: Taxheaven