Ο.Α.Ε.Δ. αριθμ. απόφ. 2549/59/27.10.2015 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους πρώην εργαζόμενους της επιχείρησης ELITE ABEE

Ο.Α.Ε.Δ. αριθμ. απόφ. 2549/59/27.10.2015 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους πρώην εργαζόμενους της επιχείρησης ELITE ABEE

Αριθμ. απόφ. 2549/59/27−10−2015

(ΦΕΚ Β' 2509/20-11-2015)

TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
Α) του Ν. 2434/1996 άρθρο 1 παρ. 3β και 4
Β) του Ν. 4144/2013, άρθρο 34

2. Τη με αριθμ. 188/12/31−3−2015 διατύπωση γνώμης της Επιτροπής του ΕΛΕΚΠ

3. Τη γνώμη των μελών του,

αποφασίζει:


1) Την αποδοχή της με αριθμ. 549/39/27.10.2015 διατύπωσης γνώμης της Επιτροπής του ΕΛΕΚΠ για την οικονομικής ενίσχυσης, ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00 €) σε κάθε ένα από τους σαράντα πέντε (45) πρώην εργαζόμενους της επιχείρησης ELITE ABEE, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3β και 4 του άρθρου 1 του Ν. 2434/1996, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4144/2013, οι οποίες ορίζουν ότι:

α) «με αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης εξειδικεύονται προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τους πόρους του προηγουμένου εδαφίου και ειδικότερα εκείνα που αφορούν δράσεις ή την ενίσχυση των ανέργων.» και

β) «για τη λειτουργία του ΛΑΕΚ συνίσταται Επιτροπή Διαχείρισης, η οποία αποφασίζει τον τρόπο κατανομής και χρήσης των ποσών του λογαριασμού αυτού και την ανάπτυξη δράσεων απασχόλησης, επαγγελματικής κατάρτισης και κάθε άλλης πρωτοβουλίας και ενέργειας που εξυπηρετεί την προώθηση της απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης, τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των ανέργων και ειδικότερα των μακροχρόνιων, των νέων και εκείνων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό».

2) Το κόστος της συνολικής δαπάνης θα ανέλθει σε σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (1.000,00 € * 45 άτομα = 45.000,00 €) και θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τα αποθεματικά του ΕΛΕΚΠ − ΚΑΕ 0659.00.

3) Η λήξη της καταβολής ορίζεται σε 60 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης αυτής.

4) Η παροχή αυτή θα συμψηφισθεί με παροχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, σύμφωνα με το Π.δ. 1/1990 όπως ισχύει, που τυχόν θα λάβουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗΠηγή: Taxheaven