Αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 5023068 ΕΞ 2015/2.11.2015 Τροποποίηση της αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 5027471 ΕΞ 2014/ 18-11-2014 AYO σχετικά με την επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος»

Αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 5023068 ΕΞ 2015/2.11.2015 Τροποποίηση της αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 5027471 ΕΞ 2014/ 18-11-2014 AYO σχετικά με την επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος»

Αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 5023068 ΕΞ 2015

(ΦΕΚ Β' 2482/18-11-2015)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του N. 827/1978 «Περί ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων τινών διατάξεων» (Φ.Ε.Κ. 194/Α'/1978).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 120 του Ν. 2533/1997 « Χρηματιστηριακή Αγορά Παραγώγων και Άλλες Διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 228/Α'/1997).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Π.Δ. 86/1979 « Περί συστάσεως ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας δια την εκμετάλλευσιν καταστημάτων πωλήσεως αφορολογήτων και αδασμολόγητων ειδών και εγκαταστάσεως και λειτουργίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού» (Φ.Ε.Κ. 17/Α'/1979).

4. Τη διάταξη του άρθρου 2, II, παρ. 5, περίπτωση (κα) της αριθμ. Δ6Α 1000473 ΕΞ 2011/3-1-2011 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Εξουσιοδότηση υπογραφής με "Με εντολή Υφυπουργού" στο Γενικό Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 46/Β/2011 και Φ.Ε.Κ. 134/Β/2011).

5. Τη διάταξη του άρθρου 2 της αριθμ. Δ6Α 1033219 ΕΞ 2012/24-2-2012 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής "Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού" στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 465/Β'/2012).

6. Την αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 5027471 ΕΞ 2014/18-11-2014 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Επέκταση Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών "Ελ. Βενιζέλος"» (ΦΕΚ 3235/Β'/2014).

7. Το αριθμ. 55/11-9-2015 αίτημα της εταιρίας «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» με το οποίο αιτείται την παράταση ισχύος λειτουργίας των κινητών μονάδων πώλησης, οι οποίες λειτουργούν κατόπιν της ως άνω σημείο (6) απόφασης,

αποφασίζουμε:

1. Αντικαθίσταται η παράγραφος 6 της αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 5027471 ΕΞ 2014/18-11-2014 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών ως εξής:

«6. Η απόφαση αυτή, που δεν συνεπάγεται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2016, με δυνατότητα ανανέωσης από την Υπηρεσία μας.»

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 5027471 ΕΞ 2014/18-11-2014 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή, η οποία δεν συνεπάγεται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2015

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού

Η Γενική Διευθύντρια Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ
Πηγή: Taxheaven