Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1150848 ΕΞ 2015/20.11.2015 Μετακινήσεις υπαλλήλων

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1150848 ΕΞ 2015/20.11.2015 Μετακινήσεις υπαλλήλων

Αθήνα, 20/11/2015
Αρ. Πρωτ.:ΔΔΑΔ Β 1150848 ΕΞ 2015
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3375138-9
Fax: 210 3375049
 
ΘΕΜΑ: «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρ. 66 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9.2.2007),

2. το άρ. 6 παρ. 2 του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/6.5.2010),

3. την με αρ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β/28.1.2013) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,

4. την με αρ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0003412 ΕΞ 2015/22.10.2015 (ΦΕΚ 2294/B/22.10.2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων»,

5. το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α/29.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»,

6. την απόφαση Δ.ΟΡΓ. Α1147691 ΕΞ 2014/6.11.2014 (ΦΕΚ 3017/Β/7.11.2014) «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Δ.ΟΡΓ.Α 1094448 ΕΞ 2015/10.7.2015 (ΦΕΚ 1574/Β/27-7-2015),

7. την υπ' αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1139240 ΕΞ 2015/27.10.2015 (ΦΕΚ 2329/Β/29.10.2015) απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων,

8. τις αιτήσεις των υπαλλήλων,

9. τις υπηρεσιακές ανάγκες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Μετακινούμε τους παρακάτω υπαλλήλους ως εξής:

Α/Α AMY ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 372888 ΚΑΤΣΙΚΑ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ-ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ
2 423228 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ-ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ
3 293951 ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ-ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΤ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ
4 330472 ΡΑΜΜΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡIOΣ ΠΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ
5 475665 ΜΑΥΡΑΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ-ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ
6 296582 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΕ-ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  


Β. Οι ανωτέρω υπάλληλοι καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία άμεσα και να αποσταλεί αναφορά άφιξης τους στο fax 210-3375049.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ

Πηγή: Taxheaven