Αριθμ. Δ.ΕΙΣΠΡ. Δ 1145903 ΕΞ 2015/29.10.2015 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 1027320/678/0006Β/24−2−1998 (B΄/196) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών “Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από την Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων στα Υποσυστήματα «Έσοδα–Έ

Αριθμ. Δ.ΕΙΣΠΡ. Δ 1145903 ΕΞ 2015/29.10.2015 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 1027320/678/0006Β/24−2−1998 (B΄/196) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών “Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από την Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων στα Υποσυστήματα «Έσοδα–Έ

Αριθμ. Δ.ΕΙΣΠΡ. Δ 1145903 ΕΞ 2015

(ΦΕΚ Β' 2521/23-11-2015)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις:

1) Της παρ. 2 του άρθρου 49 του Ν. 1591/1986 (Α΄/50), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 16 του Ν. 2873/2000 “Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις” (Α΄/285).

2) Της παρ. 1 του άρθρου 82 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/143/28.06.2014).

3) Του Π.Δ. 111/2014 “Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών” (ΦΕΚ 178/Α΄/΄29−8−2014).

4) Τα άρθρα 69, 70 και 74 του Π.δ. 16/89 “Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών” (A΄/6).

5) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.δ. 63/2005 (Α΄/98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

6) Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (Α΄/170), «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

7) Την Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1202/8.9.2014 (ΦΕΚ 2531/Β΄) «Καθορισμός βιβλίων καταχώρησης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει».

8) Την αριθ. 1027320/678/0006Β/16.3.1998 (Β΄/196) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών “Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από την Δ.Ο.Υ Μοσχάτου εντύπων στα Υποσυστήματα «Έσοδα – Έξοδα» και “Δικαστικών Ενεργειών” του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 1064406/1250/0006Β/28.5.1998 (Β΄/542) ομοία «Τροποποίηση αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών ως προς τον τύπο και το περιεχόμενο ορισμένων εντύπων Δ.Ο.Υ., των Υποσυστημάτων “Μητρώου’’, “Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων’’ , «Έσοδα – Έξοδα», “Δικαστικών Ενεργειών’’ και “Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο’’ του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS), καθώς και τις Δ.Ο.Υ που χρησιμοποιούν αυτά όπως τροποποιήθηκε με την Δ6Γ 1177129 ΕΞ 29.12.2011 (Β΄/3325) ομοία «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1027320/678/0006Β/24−2−1998 (Β΄/196) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιουμένων από τη Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων στα υποσυστήματα «Έσοδα – Έξοδα» και “Δικαστικών Ενεργειών” του Oλοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» όπως τροποποιήθηκε με την ΔΠΕΙΣ Δ 1156972/14.11.2012 (Β΄/3236) ομοία «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1027320/678/0006Β/24−2−1998 (Β΄/196) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιουμένων από τη Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων στα υποσυστήματα «Έσοδα – Έξοδα» και “Δικαστικών Ενεργειών” του Oλοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

9) Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ Β΄/2144), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».

10) Την ανάγκη μείωσης του υλικού και διαχειριστικού κόστους, την εξοικονόμηση χρόνου εργασίας και ανθρώπινου δυναμικού για όλες τις απαιτούμενες εργασίες που απαιτούνται από την διαχείριση των εκτυπώσεων των Α.Φ.ΕΚ.

ΙΙ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Ι. Τροποποιούμε τις παρ. 1 και 2 της αριθ. 1027320/678/0006Β/16.3.1998 (B΄/196) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από την Δ.Ο.Υ Μοσχάτου εντύπων στα Υποσυστήματα «Έσοδα − Έξοδα» και “Δικαστικών Ενεργειών’’ του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, ως εξής:

α) Συμπληρώνουμε την παράγραφο 1, με την προσθήκη περίπτωσης, με Α/Α (14), ονομασία εντύπου «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» και με κωδικό αριθμό εντύπου «Α6β».

β) Συμπληρώνουμε την παράγραφο 2, με την προσθήκη περίπτωσης η), ως εξής: η) Το έντυπο «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» (Α6β) που εκτυπώνεται σε ένα αντίτυπο, υπογράφεται από τον Υπάλληλο του Τμήματος, τον Προϊστάμενο Εσόδων και τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. / του Ελεγκτικού Κέντρου και αποτελεί στοιχείο υποβολής προς το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου ορίζονται ως το συνημμένο υπόδειγμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 1027320/678/0006Β/16.3.1998 (Β΄/196) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣΠηγή: Taxheaven