Άρθρα Η απογραφή αποθεμάτων για το έτος 2015. Απαλλαγές, αναλυτικοί πίνακες, ενέργειες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015

Άρθρα Η απογραφή αποθεμάτων για το έτος 2015. Απαλλαγές, αναλυτικοί πίνακες, ενέργειες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015

Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης
Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι.
Λογιστής - Φοροτεχνικός
Μέλος της επιστημονικής ομάδας του
TAXHEAVEN
 

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά
Λογιστής - φοροτεχνικός
Μέλος της επιστημονικής ομάδας του TAXHEAVEN


Ι. Πρόλογος

Στην παρούσα ανάλυση θα ασχοληθούμε με το ζήτημα της διενέργειας απογραφής αποθεμάτων και τήρησης του σχετικού αρχείου, βάσει των νέων διατάξεων που καθιερώθηκαν μετά τη θέσπιση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων -και ισχύουν από την 1.1.2015-, αλλά και με τις περιπτώσεις των απαλλαγών που προβλέπονται από την υποχρέωση αυτή. Μέσω της σύντομης αυτής παρουσίασης θα προσπαθήσουμε να παραθέσουμε τις ισχύουσες διατάξεις, σταχυολογώντας όμως τα σημεία εκείνα που είναι απαραίτητα για την κατανόησή τους, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα πίνακες, έτσι ώστε να γίνουν όσο το δυνατόν πιο κατανοητές οι ισχύουσες διατάξεις, οι υποχρεώσεις, καθώς και οι απαλλαγές.


II. Υποχρέωση διενέργειας απογραφής αποθεμάτων και τήρησης αρχείου αποθεμάτων

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.4308/2014 ισχύουν τα εξής:

Άρθρο 4. Άλλα λογιστικά αρχεία

1. Η οντότητα τηρεί κατά περίπτωση, πέραν των αρχείων του άρθρου 3, τα αρχεία (βιβλία) που περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους, με ημερομηνία αναφοράς την ημερομηνία τέλους της περιόδου αναφοράς (ημερομηνία του ισολογισμού).
......
4. Αρχείο ιδιόκτητων αποθεμάτων: Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται:
α) Τα ποσοτικά δεδομένα της φυσικής απογραφής (σύντομη περιγραφή είδους, μονάδα μέτρησης και ποσότητα), κατά είδος και διακεκριμένα για κάθε αποθηκευτικό χώρο.
β) Η κατά μονάδα αξία επιμέτρησης, καθώς και η συνολική αξία επιμέτρησης του κάθε είδους.
γ) Ο προσδιορισμός της ποσότητας των αποθεμάτων δύναται να γίνεται με έμμεσες τεχνικές που είναι αξιόπιστες και κατάλληλα τεκμηριωμένες.
δ) Αναλώσιμα υλικά αγαθά που δεν είναι σημαντικά μπορούν να μην απογράφονται.

 

Στην ερμηνευτική εγκύκλιο που κοινοποίησε τις διατάξεις των Ε.Λ.Π,  ΠΟΛ.1003/31.12.2014, έγιναν δεκτά τα ακόλουθα:


Άρθρο 4: Άλλα λογιστικά αρχεία

4.1.1 Στα αρχεία που αναφέρονται στο άρθρο αυτό καταγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία ισολογισμού, με ημερομηνία αναφοράς την ημερομηνία τέλους της περιόδου αναφοράς (ημερομηνία του ισολογισμού).

4.4.1 Καθιερώνεται η δυνατότητα προσδιορισμού της ποσότητας των αποθεμάτων με αξιόπιστες και τεκμηριωμένες έμμεσες τεχνικές. Τεκμηριωμένες είναι οι τεχνικές που είναι γενικά αποδεκτές στη διεθνή πρακτική. Στόχος της διάταξης είναι η επίτευξη εύλογης διασφάλισης αναφορικά με την προσδιοριζόμενη ποσότητα αποθεμάτων κατ’ είδος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσχέρειες και το κόστος ακριβούς καταμέτρησης. Δηλαδή επιδιώκεται η αξιοπιστία της μέτρησης της ποσότητας και ταυτόχρονα ο περιορισμός του κόστους και η υπέρβαση δυσχερειών.

4.4.2 Μια σημαντική παράμετρος που επηρεάζει την κρίση περί αξιοπιστίας των έμμεσων τεχνικών προσδιορισμού της ποσότητας των αποθεμάτων είναι το είδος των δικλίδων που χρησιμοποιεί η οντότητα για να παρακολουθεί και να ελέγχει τα παραλαμβανόμενα και αποστελλόμενα αποθέματα, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 5 του παρόντος
νόμου. Παράδειγμα τέτοιας δικλίδας είναι η τήρηση, κατ’ επιλογή της οντότητας,αναλυτικού αρχείου ποσοτικής διακίνησης για εισερχόμενα ή / και αποστελλόμενα ή πωλούμενα αγαθά. Στην κρίση για την απαιτούμενη αξιοπιστία των έμμεσων τεχνικών λαμβάνεται υπόψη το κατά πόσο οι τεχνικές είναι καθιερωμένες στη διεθνή πρακτική. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη φύση των αποθεμάτων (π.χ. καύσιμα, ζώντα ψάρια, ορυκτά αποθέματα) για τον προσδιορισμό κατάλληλων έμμεσων τεχνικών προσδιορισμού της ποσότητας αυτών.

4.4.3 Όταν, κατ’ απόλυτη επιλογή της οντότητας, τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο ποσοτικής διακίνησης παραλαμβανόμενων και αποστελλόμενων αγαθών, η διενέργεια φυσικής καταμέτρησης στο τέλος της περιόδου αναφοράς (ημερομηνία ισολογισμού) δύναται να αντικαθίσταται από τη λειτουργία αξιόπιστου συστήματος κυλιόμενων απογραφών για διαφορετικές κάθε φορά ομάδες αποθεμάτων στη διάρκεια της περιόδου, ώστε συνολικά να παρέχεται η απαιτούμενη διασφάλιση περί της αξιοπιστίας των ποσοτήτων των αποθεμάτων.

4.4.4 Ορισμένες έμμεσες τεχνικές παρακάμπτουν τον προσδιορισμό της ποσότητας των αποθεμάτων και προσδιορίζουν κατ’ ευθείαν την αξία του τελικού αποθέματος και του κόστους πωληθέντων, περίπτωση στην οποία δεν απαιτείται ποσοτική καταμέτρηση των αποθεμάτων. Άλλες τεχνικές χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της ποσότητας του τελικού αποθέματος, και ακολουθεί η επιμέτρηση ως ξεχωριστή διαδικασία.

Ενδεικτικά παραδείγματα έμμεσων τεχνικών

Η μέθοδος της λιανικής τιμής (retail method)

Η μέθοδος αυτή προσδιορίζει κατ’ ευθείαν την αξία του τελικού αποθέματος και του κόστους πωληθέντων, χωρίς να προσδιορίζει την ποσότητα του τελικού αποθέματος. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται, με διάφορες παραλλαγές, από επιχειρήσεις που εμπορεύονται μεγάλες ποσότητες ειδών που πωλούνται λιανικά με σχετικά σταθερά ποσοστά κέρδους επί της τιμής κτήσεως.

Η μέθοδος αυτή λειτουργεί σύμφωνα με το κατωτέρω γενικό παράδειγμα (ποσά σε ευρώ):


Κόστος Aξία Λιανικής
Αρχικό απόθεμα 100,00 130,00
Αγορές περιόδου 1.230,00 1.586,70
Σύνολο προς πώληση 1.330,00 1.716,70
Πωλήσεις περιόδου (σε τιμές λιανικής)
-1.200,00
Απόθεμα τέλους σε τιμές λιανικής
516,70Ποσοστό κέρδους λιανικής τιμής =[1-(1.330/1.716,70)]
0,2253
Απόθεμα τέλους σε κόστος κτήσης = [516,70*(1-0,2253)]
400,29


Σημειώσεις

1. Στο ανωτέρω παράδειγμα, το αρχικό απόθεμα διαφέρει από τις αγορές ως προς τη σύνθεση – ποσοστό μικτού κέρδους.
2. Το ποσό του αρχικού αποθέματος και των αγορών της περιόδου σε αξίες λιανικής έχει προκύψει πολλαπλασιάζοντας το κόστος κτήσης με το ποσοστό μικτού κέρδους.

Χρήση στατιστικών μεθόδων προσδιορισμού της ποσότητας αποθεμάτων

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την μέτρηση της ποσότητας των αποθεμάτων στο τέλος της περιόδου σε περιπτώσεις που η μέθοδος της φυσικής καταμέτρησης είναι πρακτικά αδύνατη, όπως για παράδειγμα η μέτρηση της ποσότητας της ιχθυομάζας των ιχθυοτροφείων. Με βάση την μέθοδο αυτή, η αρχική ποσότητα ιχθύων που τοποθετείται σε έναν κλωβό εκτροφής, μετατρέπεται σε κάθε ημερομηνία που επιδιώκεται απογραφή, σε ποσότητα και ιχθυομάζα, λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες, όπως τις επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των ιχθύων, τις αναλωθείσες ιχθυοτροφές και τα ποσοστά θνησιμότητας. Τα αποτελέσματα της μεθόδου επαληθεύονται εκ των υστέρων κατά την συλλογή των ιχθύων (εξαλίευση).

Προσεγγιστικές τεχνικές σε παρεμφερή αποθέματα

Σε περίπτωση αποθεμάτων παρεμφερούς είδους, μεγάλου αριθμού και μικρής διαφοράς αξίας ανά τεμάχιο μεταξύ τους, είναι δυνατόν η καταμέτρηση να γίνεται σε γενικές κατηγορίες και με τη χρήση μέσης τιμής, εφόσον δεν υπάρχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.


4.5.1 Καθιερώνεται η υποχρέωση της οντότητας για παρακολούθηση κατ’ είδος και ποσότητα, διακεκριμένα κατά αποθηκευτικό χώρο, των αποθεμάτων τρίτων. Η διάταξη αναφέρεται σε εμπορεύσιμα αγαθά, δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνει εγγυοδοσίες (επιστρεπτέα είδη συσκευασίας, παλέτες, κενές φιάλες, κλπ.). Η παρακολούθηση δύναται να γίνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο και να προκύπτει από οποιοδήποτε τηρούμενο αρχείο.

Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται φυσική καταμέτρηση των σχετικών αποθεμάτων. Θεσπίζεται μόνο η υποχρέωση παρακολούθησης αυτών των αποθεμάτων, ώστε η οντότητα να δύναται να τεκμηριώνει τα αποθέματα αυτής της κατηγορίας που βρίσκονται στην κατοχή της (για παράδειγμα, τηρώντας με τάξη και πληρότητα το σύνολο των λαμβανόμενων και εκδιδόμενων παραστατικών διακίνησης ή ενημερώνοντας επιπρόσθετα άλλα αρχεία).

4.10.1 Δεν απαιτείται η τήρηση ξεχωριστού αρχείου για τις πληροφορίες του άρθρου 4, όταν οι ίδιες πληροφορίες είναι διαθέσιμες από άλλα αρχεία που τηρεί η οντότητα ή από συνδυασμό αρχείων.


ΙΙΙ. Απογραφή αποθεμάτων για τις πολύ μικρές οντότητες - απαλλαγές

Α. Γενικά

Σχετικά με την απογραφή μετά την καθιέρωση των Ε.Λ.Π. (σ.σ. από 1.1.2015 και μετά), ισχύουν ορισμένες απλοποιήσεις και απαλλαγές για τις πολύ μικρές οντότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες παραγράφους του άρθρου 30 των Ε.Λ.Π. Ας δούμε στο σημείο τις εν λόγω απαλλαγές:

Παράγραφος 3

30.3.1 Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 (ετερόρρυθμη εταιρεία, ομόρρυθμη εταιρεία, ατομική επιχείρηση, κλπ.) οποίων ο ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών από πωλήσεις αγαθών δεν υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ έχουν τη δυνατότητα να μην διενεργούν απογραφή των αποθεμάτων τους στο τέλος της περιόδου. Στην περίπτωση αυτή αντιμετωπίζουν τις αγορές της περιόδου που δεν διενεργούν απογραφή ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

30.3.2 Αν η περίοδος (φορολογικό έτος) είναι μικρότερη του 12μήνου (πχ. έναρξη κατά τη διάρκεια της περιόδου), ο κύκλος εργασιών για την υποχρέωση διενέργειας απογραφής αποθεμάτων υπολογίζεται με αναγωγή σε ετήσια βάση. Διευκρινίζεται ότι το χρονικό διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των (15) ημερών λογίζεται ως μήνας ενώ το χρονικό διάστημα που είναι μικρότερο των 15 ημερών δεν λαμβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση που η οντότητα λειτούργησε στην πρώτη ετήσια περίοδο για χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων μηνών, δεν γίνεται αναγωγή σε ετήσια βάση για το διάστημα αυτό.

Παράγραφος 4

30.4.1 Με την παράγραφο αυτή ορίζεται ότι όταν μια οντότητα της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 (ετερόρρυθμη εταιρεία, ομόρρυθμη εταιρεία, ατομική επιχείρηση, κλπ.) επιλέγει, σύμφωνα με το νόμο, να διενεργήσει απογραφή σε μία περίοδο, ενώ δεν έχει την υποχρέωση και δεν διενεργούσε, αναλαμβάνει την υποχρέωση για διενέργεια απογραφής και για τις τρεις τουλάχιστον επόμενες ετήσιες περιόδους.

Παράγραφος 5

30.5.1 Με την παράγραφο αυτή ρυθμίζεται η περίπτωση κατά την οποία μια οντότητα της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 (ετερόρρυθμη εταιρεία, ομόρρυθμη εταιρεία, ατομική επιχείρηση, κλπ.) επιλέγει να διενεργήσει (προαιρετικά) φυσική απογραφή σε μια περίοδο για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων (κόστος πωληθέντων), ενώ δεν έχει την υποχρέωση και δεν διενεργούσε. Στην περίπτωση αυτή, κατά την πρώτη περίοδο που διενεργείται απογραφή, για τον υπολογισμό του κόστους πωληθέντων της περιόδου το απόθεμα έναρξης θεωρείται μηδέν. Δηλαδή, από τα ακαθάριστα έσοδα της ανωτέρω περιόδου θα εκπέσουν μόνο οι αγορές της περιόδου για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών (ζημιών). Σημειώνεται ότι το σύνολο των αγορών των προηγούμενων χρήσεων έχει εκπέσει φορολογικά και συνεπώς δεν μπορεί να εκπέσει εκ νέου προσμετρούμενο στο απόθεμα έναρξης της νέας περιόδου.

Παράγραφος 6


30.6.1 Με την παράγραφο αυτή ρυθμίζεται η περίπτωση κατά την οποία μια οντότητα της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 (ετερόρρυθμη εταιρεία, ομόρρυθμη εταιρεία, ατομική επιχείρηση, κλπ.) επιλέγει να παύσει να διενεργεί φυσική απογραφή σε μια περίοδο, ενώ διενεργούσε προαιρετικά. Στην περίπτωση αυτή, το απόθεμα τέλους της τελευταίας περιόδου στην οποία διενεργήθηκε απογραφή δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των αποτελεσμάτων της πρώτης περιόδου στην οποία δεν διενεργείται απογραφή. Δηλαδή, στην πρώτη αυτή περίοδο στην οποία δεν διενεργείται απογραφή η οντότητα (και εφεξής) θα εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα μόνο τις αγορές της περιόδου για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών (ζημιών).

Παράγραφος 11

30.11.1 Η διάταξη ορίζει ότι η οντότητα της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 (ετερόρρυθμη εταιρεία, ομόρρυθμη εταιρεία, ατομική επιχείρηση, κλπ) που έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία υγρών καυσίμων του νόμου 3054/2002 εντάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων με μόνη προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της δεν υπερβαίνει το όριο του κύκλου εργασιών των «μικρών» οντοτήτων της παραγράφου 4 του άρθρου 2, δηλαδή το ποσό των 8.000.000 ευρώ (για δύο συνεχόμενες ετήσιες περιόδους). Συνεπώς, η οντότητα που εμπίπτει στην περίπτωση αυτής της παραγράφου δύναται να επιλέξει
α) να χρησιμοποιεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα της παραγράφου 12 του άρθρου 3,
β) να συντάσσει μόνο (συνοπτική) Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6, και
γ) να μην συντάσσει ισολογισμό. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι οντότητες αυτές υπόκεινται στις ρυθμίσεις του άρθρου 4 για τήρηση ορισμένων αρχείων, από τα αναφερόμενα σε εκείνο το άρθρο.

 

Β Απαλλασσόμενοι από τη διενέργεια απογραφής αποθεμάτων

Με την απόφαση ΠΟΛ.1019/16.1.2015, ορίζονται ορισμένες οντότητες (που τηρούν απλογραφικό σύστημα), οι οποίες απαλλάσσονται από την τήρηση αρχείου αποθεμάτων και τη διενέργεια φυσικής απογραφής. Οι απαλλαγές αυτές τίθενται επιπλέον των απαλλαγών που ορίζει το άρθρο 30 των Ε.Λ.Π. (<150.000 τζίρο).

Θα παραθέσουμε έναν πίνακα προκειμένου να γίνουν κατανοητές αυτές οι διατάξεις:

Γενικός πίνακας υποχρέωσης διενέργεια απογραφών αποθεμάτων.

Οντότητες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα
Προϋποθέσεις
Οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 [(ετερόρρυθμη εταιρεία, ομόρρυθμη εταιρεία, ατομική επιχείρηση, κ.λ.π.), βλ. άρθρο 30 παρ. 3 του ν.4308/2014 και παρ. 30.3.1 της ΠΟΛ.1003/31.12.2014]Δύναται να μην διενεργούν απογραφή Για όλα τα αγαθά που εμπορεύονταικύκλος εργασιών από πωλήσεις αγαθών <= 150.000 (αναγωγή σε ετήσια βάση)*
Οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 με αντικείμενο εμπορία (πρατήριο) υγρών καυσίμων ή / και πετρελαίου θέρμανσης (βλ. ΠΟΛ.1019/16.1.2015)Δύναται να μην διενεργούν απογραφή Για τα αγαθά πέραν των υγρών καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης που εμπορεύονται (λιπαντικά ή και τσιγάρα) κύκλος εργασιών από πωλήσεις των αγαθών αυτών <= 150.000
Οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 με αντικείμενο εμπορία (πρατήριο) υγρών καυσίμων ή / και πετρελαίου θέρμανσης (βλ. ΠΟΛ 1019/16.1.2015)Δύναται να μην διενεργούν απογραφή Για αγαθά άλλων δραστηριοτήτων που εμπορεύονται (κρίνεται αυτοτελώς η κάθε δραστηριότητα) όταν ο κύκλος εργασιών από πωλήσεις των αγαθών αυτών <= 150.000
Οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 [(ετερόρρυθμη εταιρεία, ομόρρυθμη εταιρεία, ατομική επιχείρηση, κλπ.), βλ. άρθρο 30 παρ. 14 του ν.4308/2014 και την ΠΟΛ.1019/16.1.2015]Δύναται να μην διενεργούν απογραφή Για όλα τα αγαθά που εμπορεύονταιΕάν έχουν ως κύριο αντικείμενο των εργασιών της (άνω του 50% του συνόλου του καθαρού κύκλου εργασιών από πώληση αγαθών) μία από τις δραστηριότητες του κατωτέρω πίνακα Β**

*Στην περίπτωση αυτή αντιμετωπίζουν τις αγορές της περιόδου για τις οποίες δεν διενεργούν απογραφή, ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων.


** Πίνακας Β

2.1. Εκμετάλλευση λατομείου (απλή εξόρυξη αργών λίθων επεξεργασία λατομικών προϊόντων).
2.2. Κατασκευή ή εμπορία σφραγίδων, επιγραφών, σημάτων.
2.3. Εκμετάλλευση τυπογραφείου γενικά.
2.4. Φωτογραφείο και εργαστήριο εμφανίσεως φίλμς − εκτυπώσεις φωτογραφιών γενικώς.
2.5. Εκδόσεις εφημερίδων και περιοδικών.
2.6. Βιβλιοδετείο.
2.7. Εργαστήριο φωτοτυπιών και πολυγραφήσεων.
2.8. Αρτοποιείο, πρατήριο άρτου, ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, εργαστήριο ζαχαροπλαστικής (πώληση σε ιδιώτες καταναλωτές, λιανική ή κυρίως λιανική).
2.9. Γαλακτοζαχαροπλαστείο και γαλακτοπώλης γενικά (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
2.10. Εμπορία ειδών διατροφής (παντοπωλείο, μίνι μάρκετ, σούπερ μάρκετ, κ.λπ., πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
2.11. Εμπορία νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
2.12. Οπωρολαχανοπώλης (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
2.13. Εμπορία ρακών ή απορριμμάτων.
2.14. Εμπορία ψιλικών (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
2.15. Πρακτορείο εφημερίδων και περιοδικών γενικά.
2.16. Ανθοπωλείο.
2.17. Εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κέντρα διασκέδασης, μπαρ, καφετέριες, κυλικεία, αναψυκτήρια ή συναφείς δραστηριότητες, καθώς και οι αυτόματοι πωλητές συναφών ειδών.
2.18. Εμπορία ειδών βιβλιοπωλείου (πώληση χονδρική − λιανική).
2.19. Εμπορία ειδών χαρτοπωλείου (φάκελοι, γραφική ύλη, κ.λπ.), ειδών σχεδιάσεως και συναφών οργάνων (πώληση χονδρική − λιανική).
2.20. Εκδόσεις βιβλίων γενικά.
2.21. Παραγωγή ή εμπορία τυροπιτών, σάντουιτς και συναφών ειδών (πώληση χονδρική − λιανική).
2.22. Φαρμακείο.
2.23. Πωλήσεις ηλεκτρονικών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων (χονδρική ή λιανική).
2.24. Υλικά ραπτικής και υποδηματοποιίας (χονδρική − λιανική).
2.25. Πωλήσεις σιδηρικών εργαλείων χειρός και ειδών κιγκαλερίας (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
2.26. Είδη υγιεινής διατροφής (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
2.27. Παλαιοσίδερα, σίδηρος και παλαιά μέταλλα (σκραπ).
2.28. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων (που αγοράζονται με το βάρος). Σε περίπτωση σύνταξης απογραφής των ειδών αυτών, αυτή δύναται α διενεργείται με το βάρος και όχι κατ’ είδος.
2.29. Εμπορία ψιλικών και ζαχαρωδών προϊόντων (πώληση χονδρική − λιανική).
2.30. Εμπορία παλαιών γραμματοσήμων και συναφών.
2.31. Εμπορία ψιλικών − κλωστικών ραφής και πλεξίματος, νημάτων, εργόχειρων, κεντημάτων και συναφών ειδών (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
2.32. Αγρότες (ειδικού και κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α.) και αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
2.33. Παλαιοπώλης (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
2.34. Εμπορία μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υφασμάτων λαϊκής κατανάλωσης (που αγοράζονται ή πωλούνται με το βάρος).
2.35. Εμπορία ψευδοκοσμημάτων γενικά (πώληση λιανική ή χονδρική).
2.36. Εμπορία αγαθών που προέρχονται από πλειστηριασμούς.
2.37. Πρατήρια καπνοβιομηχανικών προϊόντων (πώληση χονδρική).
2.38. Εμπορία ωδικών πτηνών, μικρών ζώων, τροφών και εξαρτημάτων αυτών, διακοσμητικών ψαριών, πτηνών, ζώων και συναφών (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
2.39. Εμπορία χρωμάτων βερνικιών στόκων και λοιπών συναφών (λιανικώς ή κυρίως λιανικώς).
2.40. Κτηνιατρικά φαρμακεία.
2.41. Κρεοπώλες (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
2.42. Εκμεταλλευτής περιπτέρου.
2.43. Πωλήσεις οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά στις κινητές λαϊκές αγορές ή πλανοδίως, καθώς και ο αγρότης που πωλεί τα προϊόντα παραγωγής του από λαϊκές αγορές.
Μια οντότητα θεωρείται ότι πωλεί κυρίως λιανικά (κυρίως λιανική πώληση) όταν οι πωλήσεις σε ιδιώτες καταναλωτές υπερβαίνουν το 50% του συνόλου του καθαρού κύκλου εργασιών από πώληση αγαθών.

 


V. Απογραφή αποθεμάτων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 

Με βάση όλα τα ανωτέρω παρατίθεται ενδεικτικός πίνακας με τις περιπτώσεις απογραφής και τις δυνατότητες που έχουν στην διάθεσή τους οι οντότητες, καθώς και οι ενέργειες ανά περίπτωση για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων τους.

2014 2015
ΧΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ
1 31/12/2014 >150.000 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 31/12/2015 >150.000 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΩΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΞΗΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 31/12/2015
2 31/12/2014 >150.000 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 31/12/2015 <150.000 ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΩΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΞΗΣ ΜΗΔΕΝ (0,00)
3 31/12/2014 >150.000 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 31/12/2015 <150.000 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑ 3 ΕΤΗ, ΗΤΟΙ ΕΩΣ ΤΟ 2018) ΩΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΞΗΣ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
4 31/12/2014 <150.000 ΕΙΧΕ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 31/12/2015 <150.000 ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΩΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΞΗΣ ΜΗΔΕΝ (0,00). ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΟΔΑ
5 31/12/2014 <150.000 ΕΙΧΕ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 31/12/2015 >150.000 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΕΠΕΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΩΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ.
6 31/12/2014 <150.000 ΕΚΑΝΕ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 31/12/2015 <150.000 ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΩΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΞΗΣ ΜΗΔΕΝ (0,00). ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΟΔΑ
7 31/12/2014 <150.000 ΕΙΧΕ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟ 2013 ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ 2014 31/12/2015 <150.000 ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ 2016 ΩΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΞΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 31/12/2015
8 31/12/2014 <150.000 ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ 31/12/2015 <150.000 ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΟΔΑ
9 31/12/2014 <150.000 ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ 31/12/2015 <150.000 ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝ ΟΜΩΣ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΘΑ ΒΑΛΕΙ ΩΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΗΔΕΝ (0,00) ΚΑΙ ΩΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΞΗΣ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ
10 31/12/2014 <150.000 ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ 31/12/2015 >150.000 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. ΠΡΕΠΕΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΩΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΗΔΕΝ (0,00) ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ

 

Πηγή: Taxheaven