Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147893 ΕΞ 2015/13.11.2015 Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την συμπλήρωση, τροποποίηση και τον ανακαθορισμό των α

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147893 ΕΞ 2015/13.11.2015 Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την συμπλήρωση, τροποποίηση και τον ανακαθορισμό των α

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1147893 ΕΞ 2015

(ΦΕΚ Β' 2531/24-11-2015)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της υποπαραγράφου δ' της παρ. 7 του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 (Α' 81), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ' του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α' 107).

β) Της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α'222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20132016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως ισχύει.

γ) Του άρθρου 20 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Του άρθρου 54 και ειδικότερα της παραγράφου 2 αυτού και του άρθρου 73 του Π.Δ. 111/2014 (Α'178/2014 και 25/2015) « Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Την αριθμ. πρωτ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. Την αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0003412 ΕΞ 2015/22.10.2015 (Β' 2294) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».

4. Το αριθμ. Δ.ΕΙΣΠΡ.Γ 1141111 ΕΞ 2015/30-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

5. Την ανάγκη συμπλήρωσης, τροποποίησης και ανακαθορισμού αρμοδιοτήτων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις κείμενες διατάξεις και ειδικότερα από τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 (Α'94).

6.    Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 20 «Διεύθυνση Εισπράξεων» της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασής μας «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», με την συμπλήρωση, την τροποποίηση και τον ανακαθορισμό αρμοδιοτήτων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και με την μετονομασία του Τμήματος Ε'- Ειδικών Κατηγοριών Οφειλετών και Υποστήριξης Επιτροπών σε «Τμήμα Ε'-Οφειλετών υπό Καθεστώς Αφερεγγυότητας και Άλλων Ειδικών Κατηγοριών», ως εξής:

1. Αντικαθιστούμε την περίπτωση ε' της παραγράφου 3 αυτού, ως εξής:
«3.-ε) Τμήμα Ε' - Οφειλετών υπό Καθεστώς Αφερεγγυότητας και Άλλων Ειδικών Κατηγοριών».

2. Τροποποιούμε την παράγραφο 4 αυτού, ως κατωτέρω:

α) Αντικαθιστούμε την υποπερίπτωση (ββ) της περίπτωσης (γ) της υποπαραγράφου Ι αυτής και προσθέτουμε νέα περίπτωση (ζ) στην ίδια υποπαράγραφο, ως εξής:
«4.-Ι. (γ)(ββ) περί ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, συμψηφισμού βεβαιωμένων οφειλών, προστίμων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Δ., όπως ισχύει, εκχωρήσεων, καταπτώσεων εγγυήσεων, εξόδων διοικητικής εκτέλεσης και διαγραφών, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην περίπτωση (ι) της υποπαραγράφου ΙΙΙ της παρούσας παραγράφου και της υποπερίπτωσης (δδ) της περίπτωσης (α) της υποπαραγράφου V της ίδιας παραγράφου».
«4.-Ι. (ζ) Η αξιολόγηση δικαστικών αποφάσεων σε θέματα εκούσιας είσπραξης και η εισήγηση επί νομοθετικών ρυθμίσεων, για την έκδοση εγκυκλίων και την παροχή οδηγιών για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων, σε θέματα εκούσιας είσπραξης, με τη νομολογία.»

β) Διαγράφουμε την περίπτωση (ε) της υποπαραγράφου ΙΙ αυτής, αναριθμούμε την περίπτωση (στ) της ίδιας υποπαραγράφου σε περίπτωση (ε) και την αντικαθιστούμε, ως εξής:
«4.-ΙΙ. (ε) Η αξιολόγηση δικαστικών αποφάσεων σε θέματα αναγκαστικής είσπραξης και η εισήγηση επί νομοθετικών ρυθμίσεων, για την έκδοση εγκυκλίων και την παροχή οδηγιών για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων, σε θέματα αναγκαστικής είσπραξης, με τη νομολογία».

γ) Αντικαθιστούμε τις περιπτώσεις (η) και (ι) της υποπαραγράφου ΙΙΙ αυτής και προσθέτουμε δύο νέες περιπτώσεις (ια) και (ιβ) στην ίδια υποπαράγραφο, ως εξής:
«4.-ΙΙΙ.(η) Η εισήγηση για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου και η έκδοση κανονιστικών πράξεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων για τη δημοσιοποίηση καταλόγων μεγάλων οφειλετών».
«4.-ΙΙΙ. (ι) Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου φορολογικών οφειλών για τον χαρακτηρισμό τους ως ανεπίδεκτων είσπραξης, με την μέριμνα εισαγωγής υποθέσεων, με συνολική ληξιπρόθεσμη βεβαιωμένη οφειλή, στην αρμόδια για την έκδοση γνωμοδότησης επιτροπή. Η εισήγηση για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου, για την έκδοση των κανονιστικών πράξεων και των ερμηνευτικών εγκυκλίων, η παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για τις ανεπίδεκτες είσπραξης οφειλές και την διαγραφή αυτών των οφειλών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
(ια) Ο καθορισμός της στοχοθεσίας των εσόδων της είσπραξης ληξιπροθέσμων οφειλών των Ελεγκτικών Κέντρων και των Δ.Ο.Υ., η παρακολούθηση του βαθμού επίτευξής της και ο επαναπροσδιορισμός της, εφόσον απαιτείται.
(ιβ) Η εκπόνηση προγραμμάτων που αφορούν στην ανάλυση των εσόδων και στην έρευνα σχετικά με την αναγκαστική είσπραξη των δημοσίων εσόδων, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Ανάλυσης Φορολογικής Πολιτικής της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης».

δ) Αντικαθιστούμε τις περιπτώσεις (δ), (ε) και (η) της υποπαραγράφου ΙV αυτής, ως εξής:
«4.-IV. (δ) Η παρακολούθηση των ηλεκτρονικών εισπράξεων και επιστροφών των εσόδων, που διενεργούνται από φορείς πλην των Δ.Ο.Υ. και της ορθής απόδοσης αυτών.
(ε) Ο καθορισμός της στοχοθεσίας των εσόδων (των γενικών εσόδων και των εσόδων του ΦΠΑ) και επιστροφών των Ελεγκτικών Κέντρων και των Δ.Ο.Υ., η παρακολούθηση του βαθμού επίτευξής της και ο επαναπροσδιορισμός της, εφόσον απαιτείται».
«4.-IV. (η) Η μελέτη και η υποβολή προτάσεων σχετικά με τον καθορισμό των διαδικασιών και των τρόπων διαχείρισης των εκδοθέντων Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης φορολογικών και μη εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού, καθώς και η εισήγηση περί έγκρισης επιστροφής ποσών άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ.»

ε) Αντικαθιστούμε την υποπαράγραφο V αυτής, ως εξής:
«4.-V. Τμήμα Ε'- Οφειλετών υπό Καθεστώς Αφερεγγυότητας και Άλλων Ειδικών Κατηγοριών.
(α) Η εισήγηση για την ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου και για την έκδοση κανονιστικών πράξεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων σε θέματα διαχείρισης οφειλών, των οποίων η είσπραξη διέπεται από ειδικές διατάξεις λόγω υπαγωγής σε διαδικασία αφερεγγυότητας, όπως πτώχευση ή προπτωχευτικές διαδικασίες, υπαγωγής σε καθεστώς εκκαθάρισης ή δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομίας, καθώς και οφειλών σχολαζουσών κληρονομιών και συγκεκριμένα σε θέματα:
αα) εκούσιας είσπραξης οφειλών,
ββ) αναγκαστικής εκτέλεσης, ατομικής ή συλλογικής,
γγ) χαρακτηρισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης,
δδ) διαγραφής οφειλών,
εε) παραγραφής του δικαιώματος είσπραξης και στστ) ποινικής δίωξης για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.
(β) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για την ορθή και ενιαία εφαρμογή της στα θέματα της περίπτωσης (α) της παρούσας υποπαραγράφου.»
(γ) Η εισήγηση προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την έκδοση γνωμοδοτήσεων επί αιτημάτων οφειλετών για συμμετοχή του Δημοσίου σε συμφωνίες συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 3808/2009 (Α'227) και επί αιτημάτων ρύθμισης χρεών πτωχών οφειλετών, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.
(δ) Η γνωστοποίηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης πτωχευτικών αποφάσεων, καθώς και άλλων πράξεων που κατά τον νόμο κοινοποιούνται στην Υπηρεσία και αφορούν στα θέματα της περίπτωσης (α) της παρούσας υποπαραγράφου.
(ε) Η εισήγηση για την άρση ή μη των κατασχέσεων, την εξάλειψη ή μη ή τον περιορισμό των υποθηκών που έχουν εγγραφεί σε ακίνητα οφειλετών που αναφέρονται στην περίπτωση (α) της παρούσας υποπαραγράφου.
(στ) Η εισήγηση για τη διαμόρφωση μηχανογραφημένων εφαρμογών στα θέματα της περίπτωσης (α) της παρούσας υποπαραγράφου.
(ζ) Η παροχή διοικητικής υποστήριξης σε Επιτροπές επί θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
(η) Η αξιολόγηση δικαστικών αποφάσεων στα θέματα της περίπτωσης (α) της παρούσας υποπαραγράφου και η εισήγηση επί νομοθετικών ρυθμίσεων, για την έκδοση εγκυκλίων και την παροχή οδηγιών για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων, στα θέματα αυτά, με τη νομολογία.».

Β.- Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το «Τμήμα Ε' - Ειδικών Κατηγοριών Οφειλετών και Υποστήριξης Επιτροπών» της Διεύθυνσης Εισπράξεων, στο εξής νοείται το «Τμήμα Ε' - Οφειλετών υπό Καθεστώς Αφερεγγυότητας και Άλλων Ειδικών Κατηγοριών».

Γ.- Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β'865, 1079 και 1846) απόφασή μας, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2015

O Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣΠηγή: Taxheaven