Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1152268 ΕΞ 2015/25.11.2015 Προσωρινή τοποθέτηση υπαλλήλων

Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1152268 ΕΞ 2015/25.11.2015 Προσωρινή τοποθέτηση υπαλλήλων

Αθήνα, 25/11/2015
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1152268 ΕΞ 2015
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 3375138-139
FAX    : 210 33/5049
 
ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1.  τις διατάξεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ' του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α' 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις-Κύρωση ίου Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της συμφωνίας Χρηματοδότησης.» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν.4342/2015 (Α' 143) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 0κτωβρίου2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ»,όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις,

2.  το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α/29.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

3.  την υπ' αριθμ. πρωτ. 2/71765/0004/10.11.2015 (ΦΕΚ 2455/Β/13.11.2015) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή οργανικών θέσεων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΕΓ ΣΔΟΕ) που μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών»,

4.  την υπ' αριθμ. πρωτ. 2/73409/0004/18.11.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταφορά υπαλλήλων από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,

5.  την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 13/Β/28.1.2013) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,

6. την υπ' αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0003412 ΕΞ 2015/22.10.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2294/Β/22.10.2015) «Ορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τοποθετούμε προσωρινά από 18/11/2015 τους παρακάτω υπαλλήλους ως εξής:

Βλέπε συνημμένο αρχείο

Β. Για την οριστική τοποθέτηση, που θα λάβει χώρα αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης κατανομής των πεντακοσίων (500) οργανικών θέσεων στις Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. που μεταφέρθηκαν από την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. βάσει του Ν.4336/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι ως άνω υπάλληλοι θα κληθούν να υποβάλλουν αίτηση προτίμησης Υπηρεσίας. Οι αιτήσεις αυτές θα συνεκτιμηθούν με τις υπηρεσιακές ανάγκες σε συνδυασμό και με τις εκκρεμείς υποθέσας της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. που μεταφέρονται στη Γ.Γ.Δ.Ε.

Γ. Οι υπάλληλοι που τοποθετούνται στην Διεύθυνση Ελέγχων θα υποστηρίξουν την δράση αυτοματοποίησης της Ελεγκτικής Διαδικασίας Προσδιορισμού Προσαύξησης Περιουσίας μέσω καθορισμού παραμέτρων μηχανογραφικής εφαρμογής Διαχείρισης συνολικών δεδομένων Υπουρνείου Οικονομικών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων, ώστε με την ολοκλήρωση της να υπάοξουν οδηγίες σε όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες και να ακολουθείται ενιαίος κώδικας ελενκτικών διαδικασιών.

Δ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί άμεσα στους ανωτέρω και να αποσταλεί αναφορά αναχώρησης και άφιξής τους στο φαξ 210 3375049.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣΠηγή: Taxheaven