Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1152302 ΕΞ 2015/25.11.2015 Προσωρινή τοποθέτηση υπαλλήλων

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1152302 ΕΞ 2015/25.11.2015 Προσωρινή τοποθέτηση υπαλλήλων

Αθήνα, 25/11/2015
Αρ. Πρωτ.:ΔΔΑΔ Β 1152302 ΕΞ 2015
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
KAI ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103375138-139
FAX: 210 3375049

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ' του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α' 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κυρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για χην υλοποίηση της συμφωνίας Χρηματοδότησης.» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν.4342 (Α' 143) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 0κτωβρίου2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ»,όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις,

2. το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α/29-08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

3. την υπ'αριθμ. πρωτ. 2/71765/0004/10.11.2015 (ΦΕΚ 2455/Β/13.11.2015) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή οργανικών θέσεων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΕΓ ΣΔΟΕ) που μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών»,

4. την υπ' αριθμ. πρωτ. 2/73409/0004/18.11.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταφορά υπαλλήλων από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,

5. την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 13/Β/28.1.2013) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», 

6. την υπ' αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0003412 ΕΞ 2015/22.10.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Yπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2294/Β/22.10.2015) «Ορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τοποθετούμε προσωρινά από 18/11/2015 τους παρακάτω υπαλλήλους ως εξής:

Α/Α AMY ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1 354597 ΑΓΓΕΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ TΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2 401869 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
3 40150S ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
4 289165 ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕ Δ.Ο Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
5 407999 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
6 429985 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
7 359182 ΓΙANNAPΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
8 464610 ΓΙΩΒΟΥ ΑΝΝΑ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
9 329979 ΓΡΕΓΟΥ ΡΟΔΟΚΛΕΙΑ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
10 453166 ΔΑΛΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
11 463109 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
12 433805 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕ Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
13 394528 ΕΣΠΕΡΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
14 443747 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
15 422857 ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΕ ΥΙΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
16 397695 ΖΑΡΟΠΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
17 476432 ΖΩΝΑΡΑΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
18 301192 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
19 428466 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΓΙΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
20 426643 ΙΚΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕ ΥΕΔΔΕ θΕΣ/ΝΙΚΗΣ
21 355842 ΚΑΝΔΗΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕ Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
22 356782 ΚΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕ Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
23 464503 ΚΑΡΑΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
24 442343 ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕ Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
25 400457 ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2G 338129 ΚΟΝΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕ Δ Ο.Υ. Δ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
27 425538 ΚΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
28 357566 ΚΟΥΡΟΥΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕ Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
29 402156 ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗ ΔΑΝΑΗ-ΜΑΡΙΑ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕ Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
30 357434 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΓΙΕ Δ.Ο.Υ. Ζ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
31 401034 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
32 401976 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
33 322412 ΚΩΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
34 259564 ΛΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕ Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
35 429431 ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
36 358911 ΜΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
37 357368 MAPΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕ Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
38 261925 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
39 322446 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΖΩΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
40 359257 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕ Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
41 423350 ΜΟΛΙΧΙΤΟΥΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
42 360420 ΜΟΥΓΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
43 423392 ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
44 403006 ΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
45 440206 ΜΠΕΡΔΟΥΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
46 357467 ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
47 360339 ΜΠΙΒΟΛΑΡΗ ΑΝΝΑ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕ Δ.Ο.Υ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
48 408112 ΜΠΟΥΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
49 443994 ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
50 354670 ΝΤΙΚΙΟΖΟΓΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕ Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
51 295154 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕ Δ.Ο.Υ. Ζ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
52 428870 ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
53 359224 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕ Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
54 420273 ΠΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
55 3R9437 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
56 402115 ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
57 423574 ΠΕΤΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
58 468157 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
59 259374 ΠΙΤΣΙΩΝΑ ΕΛΕΝΗ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕ Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
60 478305 ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
61 474270 ΠΟΥΡΠΟΥΡΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
62 474809 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
63 354720 ΣΕΡΤΕΦΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
64 392324 ΣΠΥΡΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
65 349902 ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕ Δ.Ο Υ. ΣΤ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
66 479063 ΤΟΠΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/NΙΚΗΣ
67 423772 ΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
68 464487 ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
69 425736 ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
70 352708 ΧΑΤΖΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
71 330191 ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ EΛΕNH ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕ Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
72 420935 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕ ΥΕΔΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ


Β. Για την οριστική τοποθέτηση, που θα λάβει χώρα αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης κατανομής των πεντακοσίων (500) οργανικών θέσεων στις Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. που μεταφέρθηκαν από την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. βάσει του Ν.4336/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι ως άνω υπάλληλοι θα κληθούν να υποβάλλουν αίτηση προτίμησης Υπηρεσίας. Οι αιτήσεις αυτές θα συνεκτιμηθούν με τις υπηρεσιακές ανάγκες σε συνδυασμό και με τις εκκρεμείς υποθέσεις της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. που μεταφέρονται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
 
Γ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί άμεσα στους ανωτέρω και να αποσταλεί αναφορά αναχώρησης και άφιξής τους στο φαξ 2103375049.


Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ
Πηγή: Taxheaven