Α.Π. ΥΠΟΙΚ.0013126 ΕΞ 2015/26.11.2015 Aνοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Α.Π. ΥΠΟΙΚ.0013126 ΕΞ 2015/26.11.2015 Aνοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Αθήνα,26 Νοεμβρίου 2015
Α.Π.ΥΠΟΙΚ.0013126ΕΞ2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Υπουργείο Οικονομικών απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με βαθμό 1ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, ο οποίος προΐσταται της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Η θέση συστήθηκε με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε.2. της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222/12-11-2012), όπως ισχύει.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων συγκροτείται από τις οργανικές μονάδες που ορίζονται με τις διατάξεις των περιπτώσεων 2 και 3 της υποπαραγράφου Ε.2. της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως έχουν συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύουν, του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α' 178/29-8-2014), και της υπ' αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Φ.Ε.Κ. Β'865/8-4-2014, 1079 και 1846) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει.

Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ο Γενικός Γραμματέας, σύμφωνα με την περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Ε.2. της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, καθώς και της περ.2 υποπαρ.Β.1. της παρ.Β του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013, οφείλει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

(1) να διαμορφώνει και να επικαιροποιεί σε ετήσια βάση το στρατηγικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όπως επίσης ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους και κριτήρια αξιολόγησης των οργανικών μονάδων που υπάγονται στην αρμοδιότητά του και του προσωπικού τους και να ενημερώνει σχετικά τον Υπουργό Οικονομικών,

(2) να επιλέγει και να τοποθετεί τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στη διάταξη αυτή και να αποφασίζει την πρόωρη λήξη της θητείας τους, λόγω μη εκπλήρωσης των τεθέντων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων,

(3) να διασφαλίζει ότι το πρόγραμμα και οι δραστηριότητες των επιμέρους οργανικών μονάδων και υπηρεσιών που υπάγονται στις αρμοδιότητές του συμβαδίζουν με το στρατηγικό σχεδιασμό και τους τεθέντες στόχους και να ελέγχει και εποπτεύει όλες τις δραστηριότητες της Γενικής Γραμματείας,

(4) να υποβάλλει προτάσεις νομοθετικών ρυθμίσεων που κατατίθενται στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονομικών σε ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του,

(5) να εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών την υποβολή προτάσεων για την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων με τα οποία επέρχονται αλλαγές στον αριθμό, την οργάνωση, τις αρμοδιότητες και τη διάρθρωση των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, καθώς και στην κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στη διάταξη αυτή, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της υποπαραγράφου γ' της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α' 180/22-8-2011, όπως ισχύει).

(6) να μεταφέρει πόρους μεταξύ των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων,

(7) να λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς στις υπηρεσίες που υπάγονται στις αρμοδιότητές του, συμπεριλαμβανομένης και της κίνησης της διαδικασίας πειθαρχικής δίωξης,

(8)  να οργανώνει προγράμματα μετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης του προσωπικού που υπάγεται στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Προσόντα Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

1. α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ε.2. της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, ως Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους που διαθέτει: 1) Πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και, κατά προτίμηση, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη φορολογική διοίκηση και το φορολογικό σύστημα εν γένει. 2) Σημαντική επαγγελματική εμπειρία κατά προτίμηση στον ιδιωτικό τομέα, στη φορολογική διοίκηση και το φορολογικό σύστημα. 3) Σημαντική διοικητική εμπειρία, σε θέσεις ευθύνης, σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων, διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων (project management), στοχοθεσία, συντονισμό ομάδων και παρακολούθηση επίτευξης στόχων. 4) Γνώση ξένων γλωσσών, ιδίως δε της Αγγλικής, που αποδεικνύεται από σπουδές, δημοσιεύσεις και άλλα πρόσφορα μέσα. 5) Ισχυρό ιστορικό φορολογικής συμμόρφωσης.

β. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων επιλέγεται και διορίζεται για διετή θητεία με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών. Με την ανάληψη των καθηκόντων του ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων υπογράφει συμβόλαιο αποδοτικότητας με τον Υπουργό Οικονομικών, όπου περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις του και οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι, οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κατά τη διάρκεια της θητείας του, όπως επίσης και σε ετήσια βάση.

γ. Η θητεία του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων είναι διετής και μετά την λήξη της, ο Γενικός Γραμματέας δύναται να αιτηθεί τον εκ νέου διορισμό του για ακόμη μία φορά, με την ίδια διαδικασία.

2. Επιπροσθέτως, οι υποψήφιοι που θα προεπιλεγούν για το στάδιο της συνέντευξης θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα ουσιαστικά προσόντα:
α) Ηγετικές Ικανότητες
β) Κριτική Σκέψη
γ) Ευχέρεια και ευελιξία στη διαχείριση σχέσεων εντός και εκτός του φορέα
δ) Υψηλό αίσθημα καθήκοντος και δέσμευση για την επίτευξη στόχων

Ασυμβίβαστα Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης 7 της υποπαραγράφου Ε.2. της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, κατά τη διάρκεια της θητείας του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημόσιου λειτουργήματος, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στο Δημόσιο, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Επίσης αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος και ο ίδιος οφείλει, πριν την ανάληψη των καθηκόντων του, να παύσει οποιαδήποτε έννομη σχέση με εταιρεία, από την οποία μπορεί να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων.

2. Αποκλείεται του διορισμού υποψήφιος αν:

α) συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα διορισμού των άρθρων 5, 8 και 9 του ν. 3528/2007 «Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α' 26), όπως ισχύει,

β) δεν κατέχει τα προσόντα διορισμού των άρθρων 4, 6 και 7 του ως άνω νόμου,

γ) έχει καταδικαστεί για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας ή κατά περιουσιακών δικαιωμάτων ή για αδικήματα σχετικά με τα υπομνήματα ή σχετικά με την υπηρεσία ή για αδικήματα κατά των ηθών, καθώς και εάν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε κακούργημα (παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3051/2002),

δ) κατέχει άλλη θέση στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στις διατάξεις του ν. 1256/1982 (Α' 65), όπως ισχύει, με την εξαίρεση ειδικών διατάξεων νόμου,

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση (σε προκαθορισμένη μορφή) και βιογραφικό σημείωμα από την Δευτέρα 30/11/2015 έως και την Κυριακή 6/12/2015 στο σύνδεσμο https://online.ekdd.gr/applications/


Ο Υπουργός Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Πηγή: Taxheaven