Αριθ. πρωτ.: 41382/25.11.2015 Εφαρμογή των διατάξεων της περ.5 της παρ.Γ’ της υποπαρ.Γ1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, όπως ισχύει

Αριθ. πρωτ.: 41382/25.11.2015 Εφαρμογή των διατάξεων της περ.5 της παρ.Γ’ της υποπαρ.Γ1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, όπως ισχύει

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015
Αριθ. Πρωτ.: 41382

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ και ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τ.Α.

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ.Διαμάντη
Τηλέφωνο : 213-1364390
FAX : 213-1364359

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων της περ.5 της παρ.Γ’ της υποπαρ.Γ1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, όπως ισχύει

ΣΧΕΤ: Το αριθμ. ΓΕΔΔ Φ.1869.14/23817/29-10-2015 έγγραφο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

Κατόπιν διερεύνησης καταγγελίας από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης διαπιστώθηκε ότι οι αποδοχές των μελών Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ δεν μειώθηκαν κατά το ήμισυ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της περ.5 της παρ.Γ’ της υποπαρ.Γ1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, και για το λόγο αυτό ζητήθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η έκδοση σχετικών καταλογισμών για τα μέλη του ΔΣ της εν λόγω εταιρείας. Mε αφορμή τα ανωτέρω, και στο πλαίσιο των προτάσεων του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, θέτουμε υπόψη σας τα κάτωθι και παρακαλούμε για τη συνεργασία σας.

Με τις διατάξεις της περ.5 της παρ.Γ’ της υποπαρ.Γ1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», ορίζεται ότι “Από 1.1.2013, οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι πάσης φύσεως αμοιβές των Διοικητών, Υποδιοικητών, των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ιδρυμάτων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, συμπεριλαμβανομένων των Συνδέσμων των Ο.Τ.Α., αλλά και των ανωνύμων εταιρειών, στις οποίες οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν ποσοστό πάνω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου, μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).”. Συνεπώς, κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, από 1-1-2013 θα πρέπει να έχουν μειωθεί κατά το ήμισυ οι πάσης φύσεως καταβαλλόμενες αποδοχές των προσώπων, όπως αυτά προσδιορίζονται ανωτέρω, στο πλαίσιο της περιστολής των δημοσιονομικών δαπανών, χωρίς ουδεμία καθυστέρηση.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να ερευνηθεί αν έχουν ανταποκριθεί όλοι οι φορείς στις εκ του νόμου πηγάζουσες υποχρεώσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ως άνω διατάξεις, ώστε να εντοπισθούν τυχόν περιπτώσεις μη εφαρμογής τους.

Αναμένοντας σχετική ενημέρωσή μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣΠηγή: Taxheaven