Αρ. πρωτ.: Φ. 80000/ 47651/ 1573/27.11.2015 Γνωστοποίηση διατάξεων της παραγράφου 23 του άρθρου 8 του Ν.4332/2015 (Α΄, 76)

Αρ. πρωτ.: Φ. 80000/ 47651/ 1573/27.11.2015 Γνωστοποίηση διατάξεων της παραγράφου 23 του άρθρου 8 του Ν.4332/2015 (Α΄, 76)

Αθήνα, 27-11-2015
Αρ. Πρωτ: Φ.80000/47651/1573

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ και ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Τμήμα Ασφάλισης Ασθένειας, Μητρότητας και κατ’ Οίκον Φροντίδας

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 101 10
Πληροφορίες : Δήμητρα Παραμύθη
Τηλέφωνο : 210 3368106
Φαξ : 210 3368105

Θέμα: Γνωστοποίηση διατάξεων της παραγράφου 23 του άρθρου 8 του Ν.4332/2015 (Α΄, 76)

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 76 τ.Α/9-7-2015, δημοσιεύθηκε ο νόμος 4332/2015 «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας − Τροποποίηση του Ν. 4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους − μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος − μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις.».

Ειδικότερα, η παρ.23 του άρθρου 8 του ν.4332/2015 αντικατέστησε το άρθρο 19 του Ν.4251/2014 (Α΄80), σχετικά με τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα και αποδεικνύουν ότι έχουν αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα.

Για να χορηγηθεί άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε πολίτες τρίτων χωρών που κατείχαν οριστικό τίτλο διαμονής, ανεξάρτητα από την αρχή εκδόσεώς του, του οποίου η ισχύς έχει λήξει κατά την τελευταία δεκαετία προ της υποβολής της αίτησης απαιτείται επιπλέον η κάλυψη πλήρους ασφάλισης ασθενείας, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ του άρθρου 6 του Ν.4251/2014 ως άνω, είτε από ασφάλιση του ιδίου είτε από ασφάλιση του συζύγου. Για την εκπλήρωση της άνω προϋπόθεσης, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε εξαγορά των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης, προκειμένου να έχουν πλήρη ασφάλιση ασθενείας.

Η εξαγορά χρόνου ασφάλισης της ως άνω περίπτωσης θα γίνεται σύμφωνα με τον ελάχιστο χρόνο ημερών ασφάλισης που προβλέπεται από την με αρ. 51738/10.10.2014 (Β΄2947) Υπουργική Απόφαση, της οποίας η ισχύς παρατάθηκε για το χρονικό διάστημα από 1-10-2015 έως 30-9-2016, με την με αρ. 61227/16.9.2015 (Β΄2050) Υπουργική Απόφαση.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εξαγοράς των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης, η οποία θα ξεκινήσει μετά την 1η Δεκεμβρίου 2015, παρέχονται στην αρ.οικ. 67758/16.10.2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται.

Παρακαλούμε για ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών και εφαρμογή των παραπάνω αναφερομένων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή: Taxheaven