Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Α42/6/26.11.2015 Προτάσεις Τ.Δ.Ε. για την αποτίμηση των παροχών σε είδος για το έτος 2016

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Α42/6/26.11.2015 Προτάσεις Τ.Δ.Ε. για την αποτίμηση των παροχών σε είδος για το έτος 2016

Αθήνα, 26/11/2015
Αριθμ. Πρωτ. Α42/6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@ika.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : «Προτάσεις Τ.Δ.Ε. για την αποτίμηση των παροχών σε είδος για το έτος 2016».


ΣΧΕΤ : Άρθρο 25 παρ.4 Α.Ν. 1846/1951 και άρθρο 19 Κ.Α. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Προκειμένου να εισηγηθούμε στο Δ.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ την αποτίμηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2016, παρακαλούμε, το αργότερο μέχρι 15 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους να υποβάλετε τις προτάσεις των Τ.Δ.Ε. των Μονάδων σας.

Οι προτάσεις θα πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τον πίνακα της σχετικής εγκ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 31/2008 λαμβάνοντας υπόψη, την αποτίμηση των χορηγούμενων από τους εργοδότες παροχών σε είδος για το έτος 2015 όπως έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ: 14/2/29-1-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 374/18-3-2015 τ. Β΄ ως κατωτέρω:

1. Για ένα γεύμα 4,80 €
2. Για πλήρη τροφή 9,60 €
3. Για κατοικία (μηνιαία) 75,40 €
4. Για πλήρη τροφή και κατοικία (μηνιαία) 301,50 €


Επισημαίνουμε ότι οι προτάσεις Τ.Δ.Ε. για την κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων των μισθωτών που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2016 δεν θα υποβληθούν.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι με την ευθύνη των Διευθυντών τα πρακτικά των προτάσεων Τ.Δ.Ε. πρέπει να διαβιβαστούν στη Διεύθυνσή μας το αργότερο μέχρι 15/12/2015.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗΠηγή: Taxheaven