Κ.Υ.Α. αριθ. 23948/20.11.2015 Καθορισμός προδιαγραφών ορειβατικών καταφυγίων και διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας

Κ.Υ.Α. αριθ. 23948/20.11.2015 Καθορισμός προδιαγραφών ορειβατικών καταφυγίων και διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας

Αριθ. 23948

(ΦΕΚ Β' 2570/27-11-2015)

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4276/2014 (Φ.Ε.Κ. 155/A') «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 1 αυτού, παράγραφος 3 υποπαράγραφος ηη.

2. Τον αναγκαστικό νόμο 771/1945 (Φ.Ε.Κ. 321/A') «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ' αριθ. 410/ 1945 αναγκαστικού νόμου περί συγκεντρώσεως της περιουσίας του Δημοσίου κ.λπ. και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού, με το οποίο παραχωρούνται κτίσματα στον Ελληνικό Ορειβατικό Σύνδεσμο.

3. Την υπ' αριθ. 2868/18.02.2004 κοινή απόφαση Υφυπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας (Φ.Ε.Κ. 398/Β') «Κανονισμός Ορειβατικών Καταφυγίων», όπως ισχύει.

4. Το Ν. 4178/2013 (Φ.Ε.Κ. 174/A') «Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης -περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 16 αυτού περί ειδικών περιπτώσεων αυθαιρέτων κατασκευών ακινήτων δημοσίου ενδιαφέροντος.

5. Το άρθρο 36 του Ν. 4280/2014 (Φ.Ε.Κ. 159/A') «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών - ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» με το οποίο αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 45 έως 61 του Ν. 998/1979 και συγκεκριμένα το άρθρο 56 αυτού περί ορειβατικών καταφυγίων.

6. Το άρθρο 52, παράγραφος 12, του Ν. 4280/2014 (Φ.Ε.Κ. 159/A') περί νομιμοποίησης υφιστάμενων ορειβατικών καταφυγίων.

7. Το άρθρο 53, παράγραφος 1.ιζ, του Ν. 4280/2014 (Φ.Ε.Κ. 159/A') με το οποίο καταργήθηκε το άρθρο 40 του Ν. 3105/2003 (Φ.Ε.Κ. 29/A') περί ορειβατικών καταφυγίων και το άρθρο 13, παράγραφος 3, του Ν. 4179/2013 (Φ.Ε.Κ. 175/A').

8. Το Ν. 3270/2004 (Φ.Ε.Κ. 187/A') «Περί αρμοδιοτήτων Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θεμάτων τουρισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Το Π.δ. 112/2014 (Φ.Ε.Κ. 179/A') «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού», όπως ισχύει.

10. Το Π.δ. 100/2014 (Φ.Ε.Κ. 167/A') «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.

11. Τα άρθρα 2, 3 και 4 του Π.δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114/A') περί ανασύστασης και μετονομασίας Υπουργείων με τα οποία το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού μετονομάζεται σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετονομάζεται σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

12. Το Π.δ. 73/2015 (Φ.Ε.Κ. 116/A') «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

13. Η υπ' αριθ. Υ7/25.09.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά» (Φ.Ε.Κ. 2109/Β').

14. Η υπ' αριθ. Υ31/09.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη» (Φ.Ε.Κ. 2183/Β').

15. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/A') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και λοιπές διατάξεις».

16. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/A').

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμός ορειβατικών καταφυγίων


Τα ορειβατικά καταφύγια είναι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014 (Φ.Ε.Κ. 155/Ά') και διακρίνονται σε καταφύγια μόνιμης κατασκευής, φυλασσόμενα και μη, και σε καταφύγια έκτακτης ανάγκης.

1.α. Το καταφύγιο μόνιμης κατασκευής, φυλασσόμενο και μη, είναι κτιριακή εγκατάσταση δυναμικότητας έως ογδόντα (80) κλινών σε υψόμετρο πάνω από εννιακόσια (900) μέτρα, που εξυπηρετεί την πεζοπορία, την ορειβασία και την αναρρίχηση και γενικά τις δραστηριότητες ορεινού τουρισμού.

1.β. Το καταφύγιο έκτακτης ανάγκης είναι κτιριακή κατασκευή μικρής κλίμακας για την προστασία ορειβατών, περιπατητών, αναρριχητών και ερευνητών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Διακρίνονται σε μόνιμα και σε μεταφερόμενα καταφύγια έκτακτης ανάγκης.

Άρθρο 2
Καθεστώς υφιστάμενων ορειβατικών καταφυγίων


Α) Οι προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα αφορούν μόνο τα νέα και όχι τα υφιστάμενα ορειβατικά καταφύγια για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί ή εκκρεμεί η έκδοση διαπιστωτικής πράξης. Για τα υφιστάμενα ορειβατικά καταφύγια για τα οποία εκκρεμεί η έκδοση διαπιστωτικής πράξης, είτε έχει κατατεθεί φάκελος, είτε όχι, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Πολεοδομικό Γραφείο της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 12 του άρθρου 52 του Ν. 4280/2014, πριν τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.).

Β) Η διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) που περιγράφεται στο άρθρο 6 της παρούσας εφαρμόζεται τόσο στα υφιστάμενα όσο και στα νέα ορειβατικά καταφύγια μόνιμης κατασκευής.

Άρθρο 3
Διαχείριση ορειβατικών καταφυγίων


1. Φορέας διαχείρισης των ορειβατικών καταφυγίων είναι είτε η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.), είτε σωματεία ορειβατών/ πεζοπόρων, αναρριχητών, είτε Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' και β' βαθμού.

2. Ο φορέας διαχείρισης είναι αρμόδιος για την εκμίσθωση του καταφυγίου και τον ορισμό διαχειριστή του καταφυγίου. Ο διαχειριστής του καταφυγίου πρέπει να διαθέτει:
Α) γνώσεις βουνού και διάσωσης, οι οποίες πιστοποιούνται από την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.),
Β) γνώσεις πρώτων βοηθειών, οι οποίες πιστοποιούνται από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
Γ) γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Β2 κατά το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς.

Άρθρο 4
Τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές ορειβατικών καταφυγίων μόνιμης κατασκευής, φυλασσόμενων και μη


Της εγκατάστασης του ορειβατικού καταφυγίου προηγείται υποχρεωτικά γνωμοδότηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.)

1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ
• Υψόμετρο πάνω από 900 μέτρα.
• Εγκατάσταση σε προσβάσιμο σημείο ανεξάρτητα των επικρατουσών συνθηκών.
• Να είναι προσιτά με όποιες καιρικές συνθήκες επικρατούν.
• Να μην είναι κοντά σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος από χιονοστιβάδες.

2. ΚΤΙΡΙΟ
• Ο προσανατολισμός και η τοποθέτηση της εισόδου, όπου επιτρέπεται από τις συνθήκες, πρέπει να είναι νότιος - νοτιοδυτικός.
• Η κεντρική είσοδος πρέπει να προστατεύεται με ανεμοθραύστη.
• Διασφάλιση του αερισμού και φωτισμού όλων των χώρων του καταφυγίου.
• Χρήση προληπτικών μέτρων για την καταπολέμηση τρωκτικών και εντόμων (π.χ. σίτες, αεροκουρτίνες, προστατευτικοί μηχανισμοί) και χρήση εγκεκριμένων σκευασμάτων (π.χ. δολωματικοί σταθμοί)
• Τα υφιστάμενα ορειβατικά καταφύγια παραμένουν ως έχουν σε χώρους και εγκαταστάσεις.

2.1 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
• Για την επέκταση των υφιστάμενων καταφυγίων απαιτείται τροποποίηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) του καταφυγίου, για την οποία υποβάλλονται στην Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε. τα εξής:
1. Γνωμοδοτική εισήγηση της Ε.Ο.Ο.Α.
2. Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου που θα βεβαιώνει την καλή λειτουργία της ηλεκτροδότησης.
3. Αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου (κάτοψη-όψεις- τομές).
4. Τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων και των υποδομών.
5. Δήλωση αντοχής κτιρίου, οπτικός έλεγχος ώστε να προσδιοριστούν πιθανές ρηγματώσεις, αποφλοιώσεις και λοιπές ατέλειες (παθολογία των κατασκευών, στοιχεία τρωτότητας).
6. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα διαχείρισης ή του επιχειρηματία εφ' όσον πρόκειται για μισθωμένη επιχείρηση περί τήρησης των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών της παρούσης.
7. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας που να καλύπτει το σύνολο της εγκατάστασης (σημείο ε του άρθρου 7 της παρούσης).

3. ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (Reception)
• Προβλέπονται θέσεις με ερμάρια αποθήκευσης, στα οποία εναποτίθενται τα άρβυλα και τα σακίδια των επισκεπτών (δύναται να υπάρχει και χώρος στεγνώματος ρούχων).
• Εφ' όσον το καταφύγιο διαθέτει φύλακα, επιτρέπεται στο χώρο αυτό να λειτουργεί μικρή έκθεση με χρηστικά αντικείμενα προς πώληση, απαραίτητα για την ασφαλή κίνηση στο βουνό.

4. ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ- ΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
• Τα δάπεδα πρέπει να είναι από πλακίδια αντιολισθηρά και να διατηρούν τις ιδιότητες τους σε συνθήκες ψύχους.

5. ΚΟΥΖΙΝΑ- ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
• Οι τοίχοι σε ύψος τουλάχιστον 1,80 μ. από το δάπεδο πρέπει να είναι καλυμμένοι με πλακίδια εφυαλωμένης πορσελάνης και απόλυτα επίπεδης επιφάνειας. Η τοποθέτηση των πλακιδίων πρέπει να γίνεται με ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους, χωρίς αρμό.
• Πρέπει να υπάρχει επάρκεια φυσικού ή τεχνητού φωτισμού και αερισμού.
• Όπου είναι απαραίτητη η χρήση αρμόστοκου πρέπει να γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ενιαία, δίχως κοιλότητες, τελική επιφάνεια.
• Όπου υπάρχει επένδυση με λαμαρίνα (πάγκος κουζίνας), αυτή πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, σε συνεχόμενη επιφάνεια, τοποθετημένη και στερεωμένη με προσοχή ώστε να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις και τα ανοίγματα στις ματίσεις.
• Αποκλείεται η χρήση υλικών που δεν εξασφαλίζουν αδιαπότιστες επιφάνειες, όπως κεραμικά μη εφυαλωμένα πλακίδια, τσιμεντοσανίδες ή επένδυση των επιφανειών με ξύλο.
• Τα ευπαθή τρόφιμα πρέπει απαραίτητα να συντηρούνται σε συντηρημένους καταψύκτες και ψυγεία.
• Την ευθύνη συντήρησης και αποθήκευσης των τροφίμων φέρει ο διαχειριστής του καταφυγίου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαχειριστής, ο φορέας διαχείρισης του καταφυγίου πρέπει να εξασφαλίσει ότι η ομάδα που επισκέπτεται το καταφύγιο έχει ορίσει άτομο για την επίβλεψη της χρήσης των συσκευών καθώς και τον καθαρισμό της κουζίνας.
• Τα ερμάρια αποθήκευσης των τροφίμων πρέπει να διαθέτουν πορτάκια ασφαλείας για την προστασία των τροφίμων.
• Ο χώρος των λεκανών πλύσης τροφίμων ή σκευών πρέπει να είναι ανεξάρτητος. Ο χώρος πλύσης σκευών να είναι ανάλογος των παρασκευαζόμενων τροφίμων και των χρησιμοποιούμενων σκευών, σε θέση που να αποκλείεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση.
• Εφ' όσον η κουζίνα διαθέτει παρασκευαστήριο, δύναται να παρέχει μαγειρεμένο ζεστό ή κρύο φαγητό καθώς και σνακ ή άλλα παρασκευάσματα, όπως γλυκίσματα, στους επισκέπτες. Στην περίπτωση που η κουζίνα δεν έχει παρασκευαστήριο, θα πρέπει να υπάρχει ο απαραίτητος οικιακός εξοπλισμός κουζίνας για την αυτοεξυπηρέτηση των ορειβατών.
• Ανάλογα με τη δυναμικότητα του καταφυγίου πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθμός πάγκων εργασίας.
• Τα ευαλλοίωτα τρόφιμα πρέπει να συντηρούνται σε ψυγεία και καταψύκτες, σύμφωνα με τις ενδεικνυόμενες θερμοκρασίες ανάλογα με το είδος τους.
• Οι πρώτες ύλες πρέπει να προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις.
• Τα παράθυρα πρέπει να είναι καλυμμένα με σήτα νούμερο 16 για προστασία από την είσοδο εντόμων υγειονομικής σημασίας.
• Πρέπει να εφαρμόζεται κατάλληλο πρόγραμμα καθαρισμού.
• Πρέπει να χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα σκευάσματα για απεντόμωση και μυοκτονία.
• Η προμήθεια τροφίμων πρέπει να γίνεται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις.
• Πρέπει να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής κατά τη μεταφορά των βρώσιμων προϊόντων.
• Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα δοχεία απορριμμάτων και να γίνεται τακτική απομάκρυνση αυτών.
• Οι κάδοι απορριμμάτων πρέπει να είναι κλειστοί και ποδοκίνητοι και να βρίσκονται σε κατάλληλες θέσεις, μακριά από τρόφιμα και με την κατάλληλη σήμανση.

6. ΔΩΜΑΤΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ/ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το δωμάτιο του διαχειριστή διαθέτει κρεβάτι και ντουλάπα φύλαξης διασωστικού και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και ανεξάρτητο wc- ντους.
Σε περίπτωση που το καταφύγιο διαθέτει πρόσθετο προσωπικό, να υπάρχουν επιπλέον δωμάτια.

7. ΚΟΙΤΩΝΕΣ
• Οι κοιτώνες πρέπει να έχουν ελάχιστο όγκο 5 κ.μ. ανά θέση.
• Κάθε κοιτώνας να παρέχει μέγιστη δυναμικότητα 10 θέσεων και να διαθέτει τουλάχιστον ένα άνοιγμα για άμεσο αερισμό.
• Πρέπει να υπάρχουν ατομικές κλίνες (κουκέτες), με σταθερές κλίμακες που να επιτρέπουν την άνετη πρόσβαση στο ανώτερο επίπεδο.
• Οι κουκέτες πρέπει να διαχωρίζονται με μια πλάγια απόσταση περίπου 0,60 μ.
• Πρέπει να είναι οργανωμένες είτε σε ατομικές κλίνες είτε σε στρώματα παρακείμενα στην ίδια επιφάνεια (bat-flanc).
• Το ελάχιστο πλάτος των κουκετών πρέπει να είναι 0,80 μ. και το ελάχιστο μήκος 2,00 μ.
• Τα στρώματα πρέπει να έχουν επένδυση με καλύμματα.
• Οι κουβέρτες και τα καλύμματα πλένονται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο με ευθύνη του φύλακα και, όπου δεν υπάρχει, με ευθύνη του φορέα διαχείρισης.
• Οι ορειβάτες πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ατομικό υλικό σκεπασμάτων.

8. WC και ΝΤΟΥΣ (χώροι υγιεινής)
• Βρίσκονται δίπλα ή μέσα στους κοιτώνες, λαμβάνοντας υπόψη το νερό που μπορεί να εξασφαλιστεί από την πηγή ή την υφιστάμενη δεξαμενή νερού.
• Πρέπει να υπάρχουν και κοινόχρηστα wc εκτός του περιγράμματος του κτιρίου (εξωτερική πρόσβαση).
• Η αναλογία που πρέπει να τηρείται για wc είναι 1 ανά 20 άτομα και η αναλογία των νιπτήρων και ποδο- νιπτήρων να είναι 1 ανά 10 άτομα.
• Σε περίπτωση που επιτρέπεται από το σύστημα υδροδότησης, προβλέπεται η ύπαρξη 1 ντους για κάθε 20 άτομα κατ' ελάχιστο.
• Οι χώροι υγιεινής του διαχειριστή και του πρόσθετου προσωπικού δεν συνυπολογίζονται στον πιο πάνω καθορισμό αναλογιών.

9. ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ - ΔΕΞΑΜΕΝΗ
• Η δεξαμενή κατασκευάζεται κατόπιν μελέτης, με υλικά που αντέχουν σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και που είναι κατάλληλα για δεξαμενές / συλλέκτες νερού. Για τα υλικά της δεξαμενής νερού θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 της υπ' αριθ. Υ2/2600/2001 κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 892/Β'), όπως ισχύει.

10. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΑΠΟΒΛΗΤΑ
• Στα καταφύγια υπάρχουν 2 ή 3 απορροφητικοί βόθροι των οποίων η χρήση εναλλάσσεται με ευθύνη του διαχειριστή του καταφυγίου.
• Η συντήρηση και ο καθαρισμός των βόθρων γίνεται με διάσπαση και αποικοδόμηση της οργανικής ύλης από τους ίδιους.
• Όπου κρίνεται σκόπιμο λόγω του υψομέτρου, οι βόθροι τοποθετούνται σε μακρινή απόσταση από το καταφύγιο και το μονοπάτι πρόσβασης.
• Πρέπει να τηρείται η κείμενη νομοθεσία περί αποχετευτικών συστημάτων αναφορικά με τις αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται κατά την κατασκευή τους (υποπαρ. 3.16 και 3.17 του άρθρου 26 της υπ' αριθ. 3046/304/1989 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Φ.Ε.Κ. 59/Δ'), όπως ισχύουν).

11. ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
• Σε όλα τα καταφύγια πρέπει να υπάρχει ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος (γεννήτρια) για την τροφοδοσία του καταφυγίου με ηλεκτρισμό.
• Εναλλακτικά μπορούν να υπάρχουν και φωτοβολταϊκά, μικρές ανεμογεννήτριες ή συνδυασμός τους.
• Στο καταφύγιο πρέπει να τοποθετείται υποχρεωτικά αλεξικέραυνο τύπου ακίδας, τύπου ιονισμού ή τύπου κλωβού Faraday.

12. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
• Το καταφύγιο έχει μελέτη πυροπροστασίας και αναρτημένο διάγραμμα εξόδου -διαφυγής, πυροσβεστήρες σε εμφανή και με εύκολη πρόσβαση σημεία από το προσωπικό και τους ορειβάτες.
• Στο χώρο της κουζίνας υπάρχει κεντρικό σύστημα πυρόσβεσης.

Άρθρο 5
Τεχνικές προδιαγραφές καταφυγίων έκτακτης ανάγκης


Πριν από την εγκατάσταση του καταφυγίου έκτακτης ανάγκης, η τοποθεσία εγκατάστασης γνωστοποιείται υποχρεωτικά στην Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε. Η γνωστοποίηση συνοδεύεται και από έγγραφη γνωμοδότηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.) σχετικά με την τοποθεσία εγκατάστασης, κατόπιν αυτοψίας της περιοχής, ώστε να διασφαλίζεται η εγκατάσταση των καταφυγίων σε κατάλληλα σημεία του βουνού.

α) ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Το μέγεθος του κτιρίου δεν ξεπερνά τα 30 m2 και μπορεί να αποτελείται από έναν ή δυο χώρους.

1. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
• Υψόμετρο πάνω από 900 μέτρα.
• Να είναι προσιτά με όποιες καιρικές συνθήκες επικρατούν.
• Να έχουν πλαισιακό φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και οι τοιχοπληρώσεις του από οπτοπλινθοδομή με ξύλινη ή μεταλλική στέγη και η βάση τους να είναι μεταλλική ή από μπετόν.

2. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
• Το καταφύγιο θερμομονώνεται εσωτερικά με θερμομονωτικό υλικό ικανού πάχους (π.χ. 20 εκ.).
• Η θερμομόνωση επικαλύπτεται ώστε το χειμώνα να διατηρείται εσωτερικά σταθερή θερμοκρασία, ύψους περίπου 5 - 7 βαθμών C.
• Πρόβλεψη για επαρκή φυσικό ή τεχνητό αερισμό του καταφυγίου (π.χ. οπές αερισμού), ώστε να διαφεύγει η υγρασία που δημιουργείται από την επί πολλούς μήνες μη χρήση του κτιρίου, καθώς και από την αυξημένη ποσότητα υδρατμών που θα υπάρξουν στο χώρο από την προσέλευση ορειβατών.

3. ΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Στην στέγη υπάρχει ανθρωποθυρίδα ανάγκης, εισόδου - εξόδου, με εσωτερική κατακόρυφη κλίμακα ασφαλείας με αντιολισθητική επιφάνεια και εύχρηστο σχήμα σκαλοπατιών.

4. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ
Σε όλα τα μόνιμα καταφύγια έκτακτης ανάγκης με όποιον τρόπο και εάν είναι κατασκευασμένα τοποθετείται αλεξικέραυνο τύπου ακίδας, τύπου ιονισμού ή τύπου κλωβού Faraday.

5. ΚΟΙΤΩΝΑΣ
• Στον κοιτώνα υπάρχουν κουκέτες που έχουν ελάχιστο όγκο 5 κ.μ. ανά θέση.
• Ο κοιτώνας παρέχει μέγιστη δυναμικότητα 6 θέσεων και διαθέτει τουλάχιστον ένα άνοιγμα για άμεσο αερισμό.
• Προβλέπεται η ύπαρξη ατομικών κλινών (κουκετών) σε δύο το πολύ επίπεδα, με σταθερές κλίμακες που επιτρέπουν την άνετη πρόσβαση στο ανώτερο επίπεδο.
• Προβλέπονται είτε ατομικές κλίνες είτε στρώματα παρακείμενα επάνω στην ίδια επιφάνεια (bat-flanc).
• Το ελάχιστο πλάτος των κουκετών είναι 0,80 μ. και το ελάχιστο μήκος είναι 2,00 μ.
• Δεν διατίθενται κλινοσκεπάσματα.

β) ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
• Αξιοποιούνται σε ειδικές περιπτώσεις, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, για διάσωση ορειβατών ή και για διανυκτέρευση ανάγκης.
• Τα μεταφερόμενα καταφύγια έκτακτης ανάγκης είναι οικίσκοι χωρητικότητας 3 έως 4 ατόμων, διαστάσεων 3,00 τ.μ. x 3,00 τ.μ., κατασκευασμένοι από μέταλλο ή pvc που μπορούν να μεταφερθούν από ελικόπτερο.
• Οι οικίσκοι είναι ειδικά διαμορφωμένοι με πολύ καλή θερμομόνωση, σταθερές κουκέτες και εξοπλισμό ανάγκης.
• Η θερμομόνωση επικαλύπτεται ώστε το χειμώνα να διατηρείται εσωτερικά σταθερή θερμοκρασία, ύψους περίπου 5 - 7 βαθμών C.
• Πρέπει να γίνεται πρόβλεψη για επαρκή φυσικό ή τεχνητό αερισμό του καταφυγίου (π.χ. οπές αερισμού), ώστε να διαφεύγει η υγρασία που δημιουργείται από την κατά πολλούς μήνες μη χρήση του κτηρίου, καθώς και από την αυξημένη ποσότητα υδρατμών που θα υπάρξουν στο χώρο από την προσέλευση ορειβατών.
• Στην οροφή υπάρχει ανθρωποθυρίδα ανάγκης, εισόδου - εξόδου, με εσωτερική κατακόρυφη κλίμακα ασφαλείας με αντιολισθητική επιφάνεια και εύχρηστο σχήμα σκαλοπατιών.
• Στις παροχές συμπεριλαμβάνονται ατομικές κλίνες (κουκέτες), υπνόσακοι, φαρμακείο, φακοί, μπαταρίες, ασύρματος, τρόφιμα (ανανεώσιμα σε τακτά χρονικά διαστήματα από το φορέα διαχείρισης).

Άρθρο 6
Έκδοση διαπιστωτικής πράξης σε υφιστάμενα ορειβατικά καταφύγια μόνιμης κατασκευής


1. Για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης από την Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε. απαιτείται η υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:
α. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή του καταφυγίου.
β. Χάρτης της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1:5000 (Υπόβαθρο της Γ.Υ.Σ.) όπου θα σημειώνεται με ευκρίνεια η ακριβής θέση της κτιριακής εγκατάστασης και ο δρόμος προσπέλασης. Η πρόσβαση προς τα ορειβατικά καταφύγια ενεργείται από δημόσια ή δασική οδό, όπου υπάρχει, άλλως από ορειβατικά μονοπάτια.
γ. Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου εξαρτημένου σε Ε.Γ.Σ.Α. 87 με σύστημα GPS κάνοντας χρήση του ελληνικού συστήματος εντοπισμού HEPOS.
δ. Συνοπτική περιγραφή της λειτουργίας ορειβατικού καταφυγίου στην οποία θα αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του καταφυγίου, η ιδιοκτησία ή η παραχώρηση της χρήσης έκτασης στην οποία έχει ανεγερθεί το καταφύγιο, περιγραφή της γύρω περιοχής, καθώς και σκοπιμότητα λειτουργίας του καταφυγίου. Το ως άνω δικαιολογητικό συντάσσεται είτε από το νόμιμο εκπρόσωπο του καταφυγίου, είτε από την Ε.Ο.Ο.Α, είτε από μηχανικό σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα.
ε. Αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου (κάτοψη-όψεις- τομές).
στ. Τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων και των υποδομών του ορειβατικού καταφυγίου.
ζ. Φωτογραφική αποτύπωση του ορειβατικού καταφυγίου εσωτερικά και εξωτερικά.
η. Οπτικός έλεγχος ώστε να προσδιοριστούν πιθανές ρηγματώσεις - αποφλοιώσεις και λοιπές ατέλειες (παθολογία των κατασκευών, στοιχεία τρωτότητας).

2. Επιπλέον των ανωτέρω, για τα νέα ορειβατικά καταφύγια απαιτείται η υποβολή:
Α. Δήλωση αντοχής κτιρίου.
Β. Οικοδομική άδεια ανέγερσης του ορειβατικού καταφυγίου.

Άρθρο 7
Διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) στα ορειβατικά καταφύγια μόνιμης κατασκευής


1. Για τη νόμιμη λειτουργία των ορειβατικών καταφυγίων απαιτείται η χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.). Για την έκδοση του Ε.Σ.Λ. υποβάλλονται στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Αίτηση-δήλωση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα που προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία υπάγεται. Στην ίδια αίτηση δηλώνεται και ο προς έγκριση διακριτικός τίτλος του Ορειβατικού Καταφυγίου.
β. Υπεύθυνη δήλωση τήρησης του «Κανονισμού Ορειβατικών Καταφυγίων» δυνάμει της υπ' αριθ. 2868/18.02.2004 κοινής απόφασης Υφυπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας (Φ.Ε.Κ. 398/Β').
γ. Συμφωνητικό μίσθωσης εφ' όσον πρόκειται για μισθωμένη επιχείρηση.
δ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του αιτούντα (φορέα διαχείρισης ή μισθωτή), από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα. Το δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφ' όσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή. Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους υποβάλλουν ισοδύναμο έγγραφο που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους με το οποίο βεβαιώνεται η μη καταδίκη για τα ανωτέρω αδικήματα. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση εγγράφου ισοδύναμου προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή, για τα κράτη όπου δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Το αντίγραφο του ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, καθώς και τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης τους.
ε. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τα ορειβατικά καταφύγια τουλάχιστον είκοσι (20) κλινών. Σε ορειβατικά καταφύγια δυναμικότητας δεκαεννέα (19) κλινών ή μικρότερης, η υπόδειξη των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας πραγματοποιείται από αρμόδιο μηχανικό επί των κατόψεων του σχεδίων του καταφυγίου, τα οποία εγκρίνονται ύστερα από έλεγχο των υπευθύνων των γραφείων Πυρασφαλείας χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας.
στ. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ύψους 300,00 ευρώ εφάπαξ. Το ως άνω παράβολο κατατίθεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ στον Κ.Α.Ε. 3741.
ζ. Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου που θα βεβαιώνει την καλή λειτουργία της ηλεκτροδότησης του καταφυγίου.
η. Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος του καταφυγίου, η οποία εκδίδεται από μηχανικό (σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα).
θ. Υπεύθυνη δήλωση του φορέα διαχείρισης ή του επιχειρηματία εφ' όσον πρόκειται για μισθωμένη επιχείρηση ότι πληρούνται οι υγειονομικές προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας.
ι. Αντίγραφο ποινικού μητρώου του διαχειριστή του καταφυγίου, σε περίπτωση που ο διαχειριστής του καταφυγίου δεν συμπίπτει με τον εκπρόσωπο του φορέα διαχείρισης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαχειριστής δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα. Το δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφ' όσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή. φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους υποβάλλουν ισοδύναμο έγγραφο που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους με το οποίο βεβαιώνεται η μη καταδίκη για τα ανωτέρω αδικήματα. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση εγγράφου ισοδύναμου προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή, για τα κράτη όπου δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Το αντίγραφο του ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, καθώς και τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης τους.
ια. Τα α), β) και γ) πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 της παρούσης.
ιβ. Διαπιστωτική πράξη του ορειβατικού καταφυγίου, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσης (το δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά).
ιγ. Η κοινή υπουργική απόφαση νομιμοποίησης του ορειβατικού καταφυγίου, εφόσον πρόκειται για υφιστάμενο ορειβατικό καταφύγιο.

2. Για τα νέα ορειβατικά καταφύγια θα πρέπει ως απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση Ε.Σ.Λ. να προσκομιστούν επιπλέον των ανωτέρω και τα δικαιολογητικά β-ζ και 2Α και 2Β του άρθρου 6 της παρούσης. Επίσης, θα πρέπει να προσκομιστεί και γνωμοδοτική εισήγηση της Ε.Ο.Ο.Α. για την εγκατάσταση του καταφυγίου σε συγκεκριμένη τοποθεσία.

2α. Για τα νέα ορειβατικά καταφύγια προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση με συνημμένο αποδεικτικό έγγραφο ότι έχει κατατεθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του ορειβατικού καταφυγίου στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει την έγκριση περιβαλλοντικών όρων εντός πέντε (5) ετών από την κατάθεση της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, άλλως ανακαλείται το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας.

3. Όταν η επιχείρηση ασκείται από νομικό πρόσωπο, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Επίσης υποβάλλονται ως δικαιολογητικά και τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία του νομικού προσώπου.

4. Το Ε.Σ.Λ. είναι αόριστης διάρκειας. Τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει αντικαθίστανται προ της λήξης τους, άλλως, η ισχύς του Ε.Σ.Λ. αναστέλλεται αυτοδίκαια και το καταφύγιο σφραγίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της κατά τόπο αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.). Το σήμα επαναχορηγείται όταν υποβληθούν προσηκόντως τα δικαιολογητικά που έληξαν.

5. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των προ-διαγραφών του άρθρου 4 ή παράβασης της κείμενης τουριστικής νομοθεσίας επιβάλλεται από τον Προϊστάμενο της κατά τόπο αρμόδιας Π.Υ.Τ. χρηματικό πρόστιμο ύψους από 500,00 € έως 2.000,00 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της παράβασης, ή/ και σφράγιση του καταφυγίου.

6. Κατά των αποφάσεων επιβολής χρηματικού προστίμου χωρεί προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν. 3270/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Για οποιαδήποτε αλλαγή που συνεπάγεται τροποποίηση του Ε.Σ.Λ., απαιτείται η υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών καθώς και απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ίσου με το 20% του ποσού που καθορίζεται στην περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

8. Η Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε. χορηγεί Ε.Σ.Λ. εντός πενήντα (50) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία τεκμαίρεται η χορήγηση του Ε.Σ.Λ., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Ά') και ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2015

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣΠηγή: Taxheaven