ΠΟΛ.1255/27.11.2015 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων των άρθρων 3 και 7 του ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. 129/Α΄/17.10.2015) και του άρθρου 51 του ν.4342/2015 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/9.11.2015), σχετικά με την επιβολή προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος μέτ

ΠΟΛ.1255/27.11.2015 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων των άρθρων 3 και 7 του ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. 129/Α΄/17.10.2015) και του άρθρου 51 του ν.4342/2015 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/9.11.2015), σχετικά με την επιβολή προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος μέτ

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 8
Ταχ. Κωδ.: 101 84, Αθήνα
Τηλέφωνα: 2103375888-407-248
FAX : 2103375185

ΠΟΛ 1255/2015

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων των άρθρων 3 και 7 του ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. 129/Α΄/17.10.2015) και του άρθρου 51 του ν.4342/2015 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/9.11.2015), σχετικά με την επιβολή προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος μέτρων άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα»


Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν.4337/2015 του Κεφαλαίου Α΄ του μέρους Β (Φ.Ε.Κ. 129/Α΄/17.10.2015), σχετικά με την επιβολή προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος μέτρων άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν.4174/2013, των παραγράφων 7 και 9 του άρθρου 7 του Κεφαλαίου Α΄ του μέρους Β του ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. 129/Α΄/17.10.2015) καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Κεφαλαίου ΙΧ του ν.4342/2015 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/9.11.2015), σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις εφαρμογής των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου και παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινήσεις και οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Α.
i) Με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν.4337/2015 αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, επιβάλλονται πλέον, προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στην ίδια ως άνω παράγραφο 5, εφόσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει μη απόδοση, ανακριβή απόδοση, συμψηφισμό, έκπτωση ή διακράτηση Φ.Π.Α., Φ.Κ.Ε., φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων, επιρριπτόμενων φόρων, τελών και εισφορών με σκοπό τη μη πληρωμή συνολικά στο Δημόσιο ποσού πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, καθώς και είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων κατόπιν παραπλάνησης της Φορολογικής Διοίκησης με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων, βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου.

Σημειώνεται ότι, η μεταβολή που επήλθε με τις νέες διατάξεις είναι ότι δεν επιβάλλονται μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου για παραβάσεις των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 άρθρου 55 του ν.4174/2013, δηλαδή για παραβάσεις έκδοσης πλαστών φορολογικών στοιχείων, νόθευσης φορολογικών στοιχείων, έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων και αποδοχής αυτών, ενώ δεν επήλθε ουσιαστικά μεταβολή σε ότι αφορά τα μέτρα διασφάλισης που επιβάλλονται.

ii) Mε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν.4337/2015 αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν.4174/2013. Με τις νέες διατάξεις, οι οποίες είναι ουσιαστικά νομοτεχνικού χαρακτήρα, προσδιορίζονται τα πρόσωπα σε βάρος των οποίων επιβάλλονται τα μέτρα της παραγράφου 5 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου χωρίς να επέλθει καμία ουσιαστική μεταβολή σε σχέση με τις διατάξεις που αντικαταστάθηκαν. Ειδικότερα, ορίζεται ότι τα μέτρα της παραγράφου 5 επιβάλλονται σωρευτικά σε βάρος των ομορρύθμων εταίρων προσωπικών εταιριών, καθώς και σε βάρος κάθε προσώπου εντεταλμένου από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας από τη γένεση της υποχρέωσης απόδοσης ή από το χρόνο της διάπραξης, κατά περίπτωση, και μέχρι την ενεργοποίηση των μέτρων, ανεξάρτητα αν έχουν αποβάλει την ιδιότητα αυτή με οποιονδήποτε τρόπο ή για οποιαδήποτε αιτία.

Επισημαίνεται ότι, οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν από 1.12.2015 και εφεξής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του ν.4337/2015, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 51 του ν.4342/2015.

B.
Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ν.4337/2015 ορίζεται ότι οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του ν.4337/2015, εφαρμόζονται για τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν.4174/2013 και έχουν συνταχθεί ειδικές εκθέσεις ελέγχου μέχρι την 1.12.2015.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν.4337/2015 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του ν.4337/2015, όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 51 του ν.4342/2015 η παράγραφος 1 του άρθρου 55 του ν.4174/2013 καταργείται από 1.12.2015. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του ν.4337/2015, όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 51 του ν.4342/2015, η ισχύς των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 αρχίζει την 1.12.2015.

Επομένως, από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, για τις παραβάσεις των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν.4174/2013 συντάσσεται άμεσα και κατά προτεραιότητα μέχρι την 1.12.2015 από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές η προβλεπόμενη ειδική έκθεση ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως ίσχυαν πριν από την αντικατάστασή τους από τις προαναφερθείσες διατάξεις, προκειμένου εν συνεχεία να συνταχθεί και η σχετική πράξη διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου.

Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούνται οι υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε. όπως αποστείλουν άμεσα στις αρμόδιες φορολογικές αρχές τις εκκρεμείς υποθέσεις περιπτώσεων εφαρμογής του άρθρου 46 του ν.4174/2013, προκειμένου να συνταχθούν οι σχετικές ειδικές εκθέσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Τέλος, σε σχέση με τα προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα επισημαίνεται ότι έχει εκδοθεί η αριθ. ΠΟΛ.1282/31.12.2013 (Φ.Ε.Κ. 54/Β΄/16.1.2014) Απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. ΠΟΛ.1038/30.1.2015 (Φ.Ε.Κ. 239/Β΄/17.2.2015) Απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε., οι διατάξεις της οποίας συνεχίζουν και ισχύουν κατά το μέρος που τυγχάνουν εφαρμογής κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ

Πηγή: Taxheaven