Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1152360 ΕΞ 2015/25.11.2015 Ανακαθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) και των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1152360 ΕΞ 2015/25.11.2015 Ανακαθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) και των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1152360ΕΞ2015

(ΦΕΚ Β' 2581/30-11-2015)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των υποπαραγράφων δ' και ε' της παρ. 7 του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 (Α' 81), όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ' του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α' 107),

β) της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α' 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις-Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της συμφωνίας Χρηματοδότησης.», όπως ισχύει,

γ) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α'222) «Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως ισχύει,

δ) των άρθρων 9Α, 9Β, 9Γ, 9Δ και 9Ε της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β'865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει,

ε) του άρθρου 54 και ειδικότερα της παραγράφου 2 αυτού και του άρθρου 62 του Π.Δ. 111/2014 (Α'178/2014 και 25/2015) « Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

στ) του Ν. 4174/2013 (Α' 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

ζ) του Ν. 2343/1995 (Α' 211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

η) του άρθρου 30 του Ν. 3296/2004 (Α' 253) «Φορολογία Εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις»,

θ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Την αριθ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0003412 ΕΞ 2015/22.10.2015 (Β'2294) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».

3. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

4. Τις αποφάσεις αριθ.: α) ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0002935 ΕΞ 2015 (Β'2066) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την επιλογή και μεταφορά 3500 υποθέσεων από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
β) ΑΝ. ΥΠ.ΟΙΚ 0002936 ΕΞ 2015 (Β' 2066) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση επιτροπής για την επιλογή και μεταφορά 3500 υποθέσεων, που ελέγχονται από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. του Σ.Δ.Ο.Ε.) στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».
γ) ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0003681 ΕΞ 2015/10.11.2015 (Β' 2426) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταφορά υποθέσεων από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων».
δ) 2/71765/0004/10.11.2015 (Β'2455) του Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή οργανικών θέσεων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΕΓ ΣΔΟΕ) που μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών».

5. Την ανάγκη ανακαθορισμού του χρόνου έναρξης λειτουργίας οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) και των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), με νεότερες αποφάσεις και καθορισμού των οργανικών μονάδων που θα ασκούν τις αρμοδιότητες αυτών, μέχρι την έναρξη λειτουργίας τους, όπου αυτό απαιτείται.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:


Α.- Ανακαθορίζουμε τον χρόνο έναρξης λειτουργίας των κατωτέρω οργανικών μονάδων, επιπέδου Υποδιεύθυνσης ή Τμήματος, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) και των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 9Α έως 9Ε της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης, όπως προστέθηκαν με την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1139240 ΕΞ 2015/27.10.2015 (Β' 2329) όμοια και ορίζουμε ότι θα καθορισθεί η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας αυτών με νεότερες αποφάσεις:

(1) Της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.):
(α) Τμήμα Γ' - Νομικής Υποστήριξης
(β) Τμήμα Δ'- Πληροφορικής Υποστήριξης
(γ) Τμήμα Ε'- Διοικητικής Υποστήριξης και το Γραφείο Μέριμνας Παγίων Στοιχείων αυτού.

(2) Της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής)
(α) Τμήμα Α6'- Ερευνών, με έδρα την Μυτιλήνη, της Α' Υποδιεύθυνσης
(β) Δ' Υποδιεύθυνση, με έδρα την Λαμία
(γ) Τμήμα Ε2'- Ερευνών, με έδρα την Λαμία, της Δ' Υποδιεύθυνσης
(δ) Τμήμα ΣΤ'- Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης, με έδρα την Λαμία, της Δ' Υποδιεύθυνσης

(3) Της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης)
(α) Τμήμα Α5'- Ερευνών της Α' Υποδιεύθυνσης
(β) Τμήμα Ε'- Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης, με έδρα την Κομοτηνή, της Γ' Υποδιεύθυνσης
(γ) Τμήμα ΣΤ2'-Ερευνών, με έδρα την Λάρισα, της Δ' Υποδιεύθυνσης

(4) Της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Πάτρας (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας)
(α) Αυτοτελές Τμήμα Α3' - Ερευνών
(β) Αυτοτελές Τμήμα Α5'- Ερευνών, με έδρα την Καλαμάτα
(γ) Τμήμα Γ2'- Ερευνών, με έδρα την Κέρκυρα, της Υποδιεύθυνσης, η οποία εδρεύει στα Ιωάννινα

(5) Της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Ηρακλείου (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου)
(α) Τμήμα Α2' - Ερευνών (β) Τμήμα Α3' - Ερευνών, με έδρα την Ρόδο

Β.- Ι. Οι αρμοδιότητες των κατωτέρω οργανικών μονάδων που προβλέπονται στην παράγραφο Α' της παρούσας απόφασης, μέχρι την έναρξη λειτουργίας αυτών, θα ασκούνται από άλλες οργανικές μονάδες της ίδιας Υπηρεσίας, ως εξής:

(1) Του Τμήματος Γ' - Νομικής Υποστήριξης της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., από το Τμήμα Α' - Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης Απόδοσης της ίδιας Διεύθυνσης.

(2) Των Τμημάτων Δ'-Πληροφορικής Υποστήριξης και Ε'-Διοικητικής Υποστήριξης της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., καθώς και του Γραφείου Μέριμνας Παγίων Στοιχείων του δεύτερου, από το Τμήμα Β'- Συλλογής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων της ίδιας Διεύθυνσης.

(3) Του Τμήματος ΣΤ'-Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Δ' Υποδιεύθυνσης, με έδρα την Λαμία, της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής), από το Τμήμα Ε1'-Ερευνών της ίδιας Υποδιεύθυνσης.

(4) Του Τμήματος Ε'- Δικαστικό, Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Γ' Υποδιεύθυνσης, με έδρα την Κομοτηνή, της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης), από το Τμήμα Δ1'-Ερευνών της ίδιας Υποδιεύθυνσης.

ΙΙ. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Προϊσταμένου της Δ' Υποδιεύθυνσης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, με έδρα την Λαμία, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Υποδιεύθυνσης θα ασκούνται από τον Προϊστάμενο της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.

Γ.- Καθορίζουμε ότι μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Γ' - Νομικής Υποστήριξης της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., ως τρίτο μέλος της «Επιτροπής Αξιολόγησης Καταγγελιών», που λειτουργεί στην ίδια Διεύθυνση θα ορίζεται ένας (1) υπάλληλος του Τμήματος Α'- Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης Απόδοσης, με τον αναπληρωτή του, από τον Προϊστάμενο του Τμήματος αυτού.

Δ.- Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β'865, 1079 και 1846) απόφαση, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣΠηγή: Taxheaven