Αριθ. πρωτ.: 2/74975/0004/26.11.2015 Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 41 του ν.1249/1982 για τη φορολογική περιφέρεια Αθηνών

Αριθ. πρωτ.: 2/74975/0004/26.11.2015 Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 41 του ν.1249/1982 για τη φορολογική περιφέρεια Αθηνών

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2015
Αριθ.πρωτ.: 2/74975/0004

(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 868/27-11-2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Τμήμα Ε'

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ.101 65, Αθήνα
Πληροφορίες:Μ. Ματζοράκη
Τηλέφωνο:210-33.38.283
fax:210-33.38.202
e-mail:m.matzoraki@glk.gr

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 41 του ν.1249/1982 για τη φορολογική περιφέρεια Αθηνών».


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 41 του ν.1249/1982 «Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις» (Α' 43), όπως ισχύει.
β) του π.δ. 503/1989 «Κατάργηση της συναρμοδιότητας του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης κατά την έκδοση αποφάσεων συγκρότησης Επιτροπών του άρθρου 41 του ν. 1249/1982» (A' 216).
γ) του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης » (Α' 87) και του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α' 114), όπως ισχύουν.
δ) των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45), όπως ισχύει.
ε) του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α'226), όπως ισχύει.
στ) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178), όπως ισχύει.
ζ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

2. Την αριθ. 4003/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

3. Το αριθ. ΔΤΥΒ 0015792 ΕΞ2015/14.10.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Το αριθ. 27090/13.11.2015 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

5. Το αριθ. 216240/10.11.2015 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής.

6. Το αριθ. οικ. 148205/1780/13.11.2015 έγγραφο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

7. Το αριθ. Φ28/οικ6035/13.11.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

8. Το αριθ. 16720/207965/11.11.2015 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

9. Το αριθ. 638/9.11.2015 έγγραφο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.

10. Το αριθ. 2/74098/ΔΠΔΑ/23.11.2015 (ΑΔΑ:7Ν4ΤΗ-ΘΙ6) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο βεβαιώνεται η δέσμευση της αναγκαίας πίστωσης για το έτος 2015.

11. Την ανάγκη άμεσης λειτουργίας των Επιτροπών του άρθρου 41 του ν.1249/1982, ανά φορολογική περιφέρεια, για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών (KAE 0515 Ειδικός Φορέας 23-170), για την αποζημίωση των ιδιωτών μελών της εν λόγω Επιτροπής.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Συγκροτούμε την Επιτροπή του άρθρου 41 του ν.1249/1982 (Α'43), όπως ισχύει, για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της φορολογικής περιφέρειας Αθηνών, στην οποία ορίζουμε να μετέχουν οι εξής:

1. Ένας Προϊστάμενος Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) που ανήκει στη Φορολογική Περιφέρεια Αθηνών, ως Πρόεδρος, με τον αναπληρωτή του

2. Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του

3. Ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Αττικής ή Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, κατά χωρική αρμοδιότητα, με τον αναπληρωτή του

4. Ένας Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του

5. Ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Αττικής ή Στερεάς Ελλάδας ή εκπρόσωπός του, κατά χωρική αρμοδιότητα, με τον αναπληρωτή του

6. Ένας Μηχανικός, εκπρόσωπος της οικείας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, κατά χωρική αρμοδιότητα, με τον αναπληρωτή του

7. Ένας Εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας, με τον αναπληρωτή του

Χρέη Γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών.

Β. Ορίζουμε τα μέλη της Επιτροπής του άρθρου 41 του ν.1249/1982 (Α'43), όπως ισχύει, για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της φορολογικής περιφέρειας Αθηνών, ως εξής:

1. Αθανάσιο Ανδρούτσο του Αβραάμ, με ΑΔΤ ........., Προϊστάμενο της ΙΖ' Δ.Ο.Υ. Αθηνών, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του το Βασίλειο Γλούμη του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ........., Υποδιευθυντή της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

2. Αλεξάνδρα Τσώνη του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ........., Προϊσταμένη του Τμήματος Συμμόρφωσης της Δ' Δ.Ο.Υ. Αθηνών, με αναπληρώτριά της την Ευανθία Αστρίτη του Νικολάου, με ΑΔΤ ........., υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας.

3α. Ευαγγελία Κωφού του Άγγελου, με ΑΔΤ ........., Προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Αττικής, με αναπληρωτή της το Σωτήριο Σάρρο του Δημητρίου, με ΑΔΤ ........., Προϊστάμενο του Γ' Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης, όταν συζητούνται θέματα χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Αττικής.

3β. Αθανασία Γκάλφα του Στέργιου, με ΑΔΤ ........., Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, με αναπληρώτριά της τη Βασιλική Χατζηπλή του Ιωάννη, με ΑΔΤ ........., Προϊσταμένη του Γ' Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης, όταν συζητούνται θέματα χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

4. Κωνσταντίνο Κανελλόπουλο του Χαραλάμπους, με ΑΔΤ ........., Πολιτικό Μηχανικό, ως εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με αναπληρωτή του το Βασίλειο-Δημήτριο Ξυνομηλάκη του Γεωργίου, με ΑΔΤ ........., Αρχιτέκτονα Μηχανικό.

5α. Χρήστο Καπάταη του Αντωνίου, με ΑΔΤ ........., Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, ως εκπρόσωπό της Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής με αναπληρώτριά του την Ιωάννα Στεργίου του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ........., Περιφερειακή Σύμβουλο της ίδιας Περιφέρειας.

5β. Ιωάννη Περλεπέ του Πέτρου, με ΑΔΤ ........., Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως εκπρόσωπό του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με αναπληρωτή του το Χαράλαμπο Σανιδά του Νικολάου, με ΑΔΤ ........., Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

6α. Κλεονίκη Αρδίτσογλου του Κυριάκου, με ΑΔΤ ........., Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Προϊσταμένη του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών, ως εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αναπληρωτή της τον Κωνσταντίνο Σαντιμπαντάκη του Μιραήλ, με ΑΔΤ ........., Πολεοδόμο-Χωροτάκτη Μηχανικό, υπάλληλο του ίδιου Τμήματος, όταν συζητούνται θέματα χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

6β. Ιωάννη Παπαγιαννόπουλο του Αντωνίου, με ΑΔΤ ........., Πολιτικό Μηχανικό, ως εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας με αναπληρώτριά του τη Χρυσούλα Σταματοπούλου του Δημητρίου, με ΑΔΤ ........., Αρχιτέκτων Μηχανικό, όταν συζητούνται θέματα χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

7. Θεόδωρο Αναγνωστόπουλο του Γεωργίου, με ΑΔΤ ........., Συμβολαιογράφο Αθηνών, ως εκπρόσωπο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας, με αναπληρώτριά του τη Γεωργία Ρουπακιώτη του Αντωνίου, με ΑΔΤ ........., ομοίως Συμβολαιογράφο Αθηνών.

Χρέη Γραμματέα θα εκτελεί η Κωστούλα Βουρλούμη του Ιωάννη, με ΑΔΤ ........., υπάλληλος της ΙΖ' Δ.Ο.Υ. Αθηνών, με αναπληρώτριά της την Ευρυδίκη Κωνσταντακοπούλου του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ........., υπάλληλο της ίδιας Δ.Ο.Υ.

Γ. Έργο της Επιτροπής είναι η μελέτη των δεδομένων της αγοράς των ακινήτων των περιοχών που εμπίπτουν στη φορολογική περιφέρεια Αθηνών και η σχετική εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών προκειμένου να καθοριστούν οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσης των ακινήτων, ανάλογα με τους παράγοντες που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την αξία τους.

Δ. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση σε τόπο που ορίζεται από τον Πρόεδρό της.

Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της και να έχει υποβάλει σχετική εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών μέχρι την 22α Δεκεμβρίου 2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου

Πηγή: Taxheaven