ΠΟΛ.1258/30.11.2015 Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω συντήρησης και αναβάθμισης των υποδομών του Υπουργείου Οικονομικών στις 28 και 29/11/2015

ΠΟΛ.1258/30.11.2015 Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω συντήρησης και αναβάθμισης των υποδομών του Υπουργείου Οικονομικών στις 28 και 29/11/2015

Αθήνα, 30.11.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚ/ΣΗΣ και ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
1. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Γ.Γ.Δ.Ε.)

Β) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
Τμήμα Α'
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ.: 101 84, Αθήνα
Τηλ.: 210-3375000

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1258/2015

Θέμα: Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω συντήρησης και αναβάθμισης των υποδομών του Υπουργείου Οικονομικών στις 28 και 29/11/2015.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (ΦΕΚ Α' 114), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α' 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170 -Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.

4. Την υπ' αριθ. Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ Β' 2144) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικοδομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».

5. Τις δυσχέρειες που προκλήθηκαν στους φορολογούμενους από την αναστολή λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων της Γ.Γ.Δ.Ε. λόγω συντήρησης των υποδομών στις 28-29/11/2015,

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Παρατείνονται μέχρι και την 2/12/2015 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, των οποίων οι προθεσμίες λήγουν στις 30/11/2015. Έως την ίδια ημερομηνία παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος ΔιοίκησηςΠηγή: Taxheaven