Ο.Α.Ε.Δ. αρ. πρωτ.: 96026/1.12.2015 Οδηγός Εφαρμογής των διαδικασιών υπόδειξης, αντικατάστασης, προσλήψεων και καταβολής της επιχορήγησης, σε συνέχεια της ανάρτησης του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρόσκλησης για το Πρόγραμ

Ο.Α.Ε.Δ. αρ. πρωτ.: 96026/1.12.2015 Οδηγός Εφαρμογής των διαδικασιών υπόδειξης, αντικατάστασης, προσλήψεων και καταβολής της επιχορήγησης, σε συνέχεια της ανάρτησης του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρόσκλησης για το Πρόγραμ

Αθήνα, 01-12-2015
Αρ. Πρωτ.: 96026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Δ/νση: Εθν. Αντιστάσεως 8
17456 Άλιμος
Πληροφορίες : Γ. Κοντοβάς, Τηλ.: 210.99.89.146
Α. Σουσουρογιάννη, Τηλ.: 210.99.89.856
Fax: 210-99.89.141

ΘΕΜΑ: Οδηγός Εφαρμογής των διαδικασιών υπόδειξης, αντικατάστασης, προσλήψεων και καταβολής της επιχορήγησης, σε συνέχεια της ανάρτησης του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρόσκλησης για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς 19.101 θέσεων πλήρους απασχόλησης.

Μετά την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων στο πλαίσιο της με αριθμό 5/2015 Δημόσιας Πρόσκλησης του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Επιβλέποντες Φορείς για 19.101 θέσεις πλήρους απασχόλησης, σας επισημαίνουμε ότι οι Υπηρεσίες του Οργανισμού, για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση και ομαλή εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος, όπως αυτό περιγράφεται στην οικεία ΚΥΑ και τη Δημόσια Πρόσκληση, θα τηρούν τις παρακάτω οδηγίες εφαρμογής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ


Μετά την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν ειδοποίηση με γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει, το οποίο έχει καταχωρηθεί ως στοιχείο επικοινωνίας στο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού και είναι έγκυρο ή/και με αλληλογραφία (e-mail) στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, όπως έχει καταγραφεί από τους ίδιους κατά την υποβολή της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και έχει καταχωρηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού ως έγκυρο.

Για την διευκόλυνση των Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) η αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) και γραπτού μηνύματος (sms), θα πραγματοποιείται από τα τμήματα Μηχανογράφησης των Περιφερειακών Δ/ νσεων του Οργανισμού .

Ενδεικτικά, σας παραθέτουμε την ενημέρωση που θα λάβουν οι επιτυχόντες του Οριστικού Πίνακα:

Στο γραπτό μήνυμα (sms) θα αναφέρονται τα εξής:
«Είστε ΕΠΙΤΥΧΩΝ στο Κοινωφελές 5/2015. Προσέλθετε στο ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ της Υπηρεσίας Τοποθέτησης. Λεπτομέρειες στο www.oaed.gr. Λάβατε SMS βάσει δηλωθέντων στοιχείων σε ΟΑΕΔ»

Στο ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) θα αναφέρονται τα εξής:
«Είστε ΕΠΙΤΥΧΩΝ στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (Δημόσια Πρόσκληση 5/2015), σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ:
http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2996&Itemid=979&lang= el

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ της Υπηρεσίας Τοποθέτησης που έχετε επιλεγεί προκειμένου να παραλάβετε το ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.

Λάβατε το παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει και έχουν καταχωρηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΑΕΔ.»

Εφόσον αποσταλούν οι ανωτέρω ειδοποιήσεις θα εκτυπωθούν τα σχετικά αρχεία και θα αποσταλούν από τις αρμόδιες Περιφερειακές Δ/νσεις στα ΚΠΑ2 προκειμένου να τηρήσουν τα εν λόγω στοιχεία επικοινωνίας στους φακέλους του προγράμματος με την επισήμανση των περιπτώσεων που δεν ήταν δυνατή η αποστολή του γραπτού μηνύματος (sms) ή του ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail).

Εάν από τη διασταύρωση των αρχείων των Περ/κών Δ/νσεων προκύπτει η μη ενημέρωση όλων των επιτυχόντων, τότε οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΠΑ2 -όπου ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας ή Υπηρεσία Τοποθέτησης - καλούν όσους επιτυχόντες δεν έχουν ενημερωθεί με έγγραφη πρόσκληση ή/και τηλεφωνική επικοινωνία.

Στην περίπτωση της τηλεφωνικής επικοινωνίας οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα καταγράφουν την ακριβή ημερομηνία και ώρα που αυτή λαμβάνει χώρα καθώς και το αποτέλεσμα της επικοινωνίας. Τα στοιχεία επικοινωνίας αντλούνται από την ηλεκτρονική αίτηση που υπέβαλε ο ωφελούμενος και από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ. Η ευθύνη επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας όπως email, αριθμός τηλεφώνου κ.λπ., ανήκει στους ωφελούμενους.

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται η δυνατότητα αποστολής έγγραφων επιστολών από τα ΚΠΑ2 μέσω της Υπηρεσίας «Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ» , τηρώντας το αποδεικτικό στοιχείο αποστολής (ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ), όπως εμφανίζεται παρακάτω αλλά με το λογότυπο και τους κωδικούς της εκάστοτε Υπηρεσίας (ΚΠΑ2):
Στις περιπτώσεις που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) με τους επιτυχόντες ωφελούμενους, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να εμφανιστούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, σύμφωνα με την παρ. 10.1 της Δημόσιας Πρόσκλησης 5/2015.

Στην περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα ενημερώνουν το Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ για τη μη προσέλευση των ωφελουμένων και θα προχωρούν στην υπόδειξη των επιλαχόντων βάσει του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα πρόσληψης σε θέσεις εργασίας στους Επιβλέποντες Φορείς ή στις Υπηρεσίες Τοποθέτησης έχουν οι υποψήφιοι που έχουν ενταχθεί στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, μόνο εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου τόσο κατά την υπόδειξή τους από τα ΚΠΑ2 όπου ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας ή Υπηρεσία

Τοποθέτησης όσο και κατά την πρόσληψη τους, σύμφωνα με την παρ. 10.1 της Δημόσιας Πρόσκλησης 5/2015. Η πρόσληψη από τον Επιβλέποντα Φορέα ή την Υπηρεσία Τοποθέτησης προϋποθέτει ότι πληρούνται τα γενικά και τυχόν τυπικά προσόντα καθώς και οι λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 6 της οικείας Πρόσκλησης και στα αντίστοιχα Παραρτήματα κατόπιν του σχετικού ελέγχου που ο ίδιος ο Επιβλέπων Φορέας ή Υπηρεσία Τοποθέτησης διενεργεί.

Οι ωφελούμενοι προσέρχονται στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας ή η Υπηρεσία Τοποθέτησής τους, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση τους και παραλαμβάνουν συστατικό σημείωμα προκειμένου να υποδειχθούν στους Επιβλέποντες Φορείς ή στις Υπηρεσίες Τοποθέτησης. Μετά την άπρακτη παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας ή η Υπηρεσία Τοποθέτησης, προχωρά στην ενημέρωση του πρώτου επιλαχόντα από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

Επισημαίνεται ότι την ευθύνη για την υπόδειξη και ενημέρωση των επιτυχόντων ωφελουμένων έχει:
α) η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα του Επιβλέποντος Φορέα, για τις θέσεις του Επιβλέποντος Φορέα και
β) η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η Υπηρεσία Τοποθέτησης του ωφελούμενου, για τις θέσεις που βρίσκονται εκτός της έδρας του Επιβλέποντος Φορέα.

Κατά την υπόδειξη, τα ΚΠΑ2 αρμοδιότητας των οποίων ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας ή Υπηρεσία Τοποθέτησης χορηγούν στους ωφελούμενους παραπεμπτικό/συστατικό σημείωμα που απευθύνεται προς τους Επιβλέποντες Φορείς ή τις Υπηρεσίες Τοποθέτησης πρόσληψης, όπου, εκτός από τα στοιχεία του ωφελούμενου, αναφέρεται ρητά ότι:
«Η υπόδειξη γίνεται στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2015», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.»

Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων στο πλαίσιο της καταβολής των πληρωμών τους, ο αριθμός καταθετικού λογαριασμού ΙΒΑΝ με υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο προσκομίζεται κατά τη διαδικασία της υπόδειξης.

Πριν την υπόδειξη των επιτυχόντων ωφελουμένων ΑμεΑ, οι Υπηρεσίες του Οργανισμού θα επικαιροποιούν υποχρεωτικά τη σχετική γνωμάτευση της αναπηρίας. Στην περίπτωση που αυτή έχει λήξει και δεν υποβληθεί νέα γνωμάτευση ή αίτηση επανεξέτασης από την αρμόδια Επιτροπή και ταυτόχρονα έχει παρέλθει τρίμηνο από τη λήξη ισχύος της γνωμάτευσης, θα διαγράφονται από το μητρώο ανέργων του Οργανισμού από την ημερομηνία λήξης ισχύος της. Στην περίπτωση που δεν έχει παρέλθει τρίμηνο από τη λήξη ισχύος της πιστοποίησης αναπηρίας του επιτυχόντα ωφελούμενου ΑμεΑ, μεταφέρεται η εγγραφή του στο γενικό μητρώο ανέργων του Οργανισμού. Ο επιτυχών ΑμεΑ και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις δεν μπορεί να είναι ωφελούμενος του προγράμματος.

Οι ωφελούμενοι προσέρχονται στον Επιβλέποντα Φορέα ή στην Υπηρεσία Τοποθέτησης στον οποίο θα απασχοληθούν, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπόδειξής τους και την έκδοση του σχετικού συστατικού σημειώματος από το ΚΠΑ2. Για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της διαδικασίας, θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά κατάσταση των υποδειχθέντων ημερησίως στους Επιβλέποντες Φορείς ή στις Υπηρεσίες Τοποθέτησης και οι Επιβλέποντες Φορείς ή οι Υπηρεσίες Τοποθέτησης θα αποστέλλουν κατάσταση των υποδειχθέντων που εμφανίστηκαν ενώπιόν τους προσκομίζοντας το σχετικό συστατικό σημείωμα.

Επισημαίνεται ότι το προσκομιζόμενο συστατικό σημείωμα θα πρωτοκολλείται στον Επιβλέποντα Φορέα ή στην Υπηρεσία Τοποθέτησης ως εισερχόμενο έγγραφο.

Ο ωφελούμενος προσκομίζει στον Επιβλέποντα Φορέα ή στην Υπηρεσία Τοποθέτησης όλα τα προβλεπόμενα από την παρούσα Πρόσκληση δικαιολογητικά, για τα γενικά και τυχόν τυπικά προσόντα καθώς και τους τίτλους σπουδών, όπως αυτά περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6 και τα Παραρτήματα I, II και ΙΙΙ της Δημόσιας Πρόσκλησης. Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι πριν παρέλθει η παρεχομένη από την πρόσκληση προθεσμία ηλεκτρονικής αναγγελίας πρόσληψης των ωφελούμενων, στο πλαίσιο της αρχής προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, οι Επιβλέποντες Φορείς ή οι Υπηρεσίες Τοποθέτησης υποχρεούνται να ενημερώσουν τους ωφελούμενους περί της ανάγκης άμεσης υποβολής των δικαιολογητικών για τα γενικά και τυχόν τυπικά προσόντα καθώς και για τους τίτλους σπουδών, όπως αυτά περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6 και τα Παραρτήματα I, II και ΙΙΙ της Δημόσιας Πρόσκλησης.

Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προσόντων που ελέγχονται κατά την πρόσληψη των ωφελουμένων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην παρούσα Δημόσια Πρόσκληση (14/09/2015). Ο Επιβλέπων Φορέας ή Υπηρεσία Τοποθέτησης διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της πρόσληψης.

Επίσης, θα προσκομίζονται από τον ωφελούμενο: α) νομιμοποιητικό έγγραφο της ταυτότητάς τους, β) αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), γ) αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), δ) αριθμός Μητρώου ΙΚΑ -ΕΤΑΜ, ε) αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN, όπου ο ωφελούμενος να εμφανίζεται υποχρεωτικά ως πρώτος δικαιούχος.

O Επιβλέπων Φορέας ή Υπηρεσία Τοποθέτησης προβαίνει στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης των υποδειχθέντων μέσω του συστήματος ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ/ΕΤΑΜ.

Συγκεκριμένα, η πρόσληψη καταχωρείται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ- ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο έντυπο "E3.1: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα", αναγράφοντας τον Αριθμό της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 5/2015 και επιλέγοντας την τιμή ΝΑΙ στα πεδία: «Τοποθέτηση με συστατικό σημείωμα» και «Τοποθέτηση με πρόγραμμα προώθησης απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς», που υποβάλλεται, το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης του ωφελούμενου και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον ωφελούμενο.

Κατόπιν ο Επιβλέπων Φορέας ή Υπηρεσία Τοποθέτησης ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, και διαγράφονται αυτόματα οι προσληφθέντες από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης. Οι προσληφθέντες αναγράφονται σε πίνακα που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Επιβλέποντα Φορέα ή της Υπηρεσίας Τοποθέτησης.

Ακόμη, για την ομαλή εφαρμογή του προγράμματος (πρόσληψη ωφελούμενου κ.λπ.) και μέχρι την ολοκλήρωση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης του ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Επιβλέποντα Φορέα ή της Υπηρεσίας Τοποθέτησης, οι επιλεγέντες/ωφελούμενοι υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 ότι:

α) δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί, γ) δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις και ε) δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Οι ωφελούμενοι που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους στην αλλοδαπή, όπου απαιτείται, προσκομίζουν στους Επιβλέποντες Φορείς ή στις Υπηρεσίες Τοποθέτησής τους, για την απόδειξη της βαθμίδας ή/και ειδικότητας εκπαίδευσής τους, βεβαιώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Δημόσια Πρόσκληση και τα σχετικά Παραρτήματα.

Ο Επιβλέπων Φορέας ή Υπηρεσία Τοποθέτησης υποχρεούται να προβεί στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης, των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιτυχόντων ωφελουμένων, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών για την προσέλευση των ωφελουμένων που έχουν υποδειχθεί. Η υποχρέωση ηλεκτρονικής αναγγελίας πρόσληψης δεν αφορά στους φορείς που εξαιρούνται της ηλεκτρονικής αναγγελίας, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Η ανωτέρω προθεσμία ισχύει και για τις τυχόν αντικαταστάσεις στις οποίες θα προβεί ο Επιβλέπων Φορέας ή Υπηρεσία Τοποθέτησης.

Το συστατικό σημείωμα του επιλεγέντα ωφελούμενου, στο οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία παραλαβής του ως εισερχομένου από τον Επιβλέποντα Φορέα ή την Υπηρεσία Τοποθέτησης, θα τηρείται στον φάκελο του Προγράμματος.

Μετά την πάροδο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών δεν είναι δυνατή η πρόσληψη των ωφελουμένων. Σε περίπτωση που ο Επιβλέπων Φορέας ή Υπηρεσία Τοποθέτησης προχωρήσει στην εκπρόθεσμη πρόσληψη μετά την αναφερόμενη προθεσμία των τριάντα ημερολογιακών ημερών, οι δαπάνες που προκαλούνται λόγω της πρόσληψης δεν θα είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. Η τήρηση της διαδικασίας της παρούσας παραγράφου θα ελέγχεται τόσο κατά τους επιτόπιους όσο και κατά τους διοικητικούς ελέγχους.

Κατά τη διάρκεια των αναφερόμενων προθεσμιών, την ευθύνη της παρακολούθησης της πορείας των υποδείξεων -προσλήψεων από τους Επιβλέποντες Φορείς ή τις Υπηρεσίες Τοποθέτησης, όπως ανωτέρω επισημάνθηκε, έχουν:
α) η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα του Επιβλέποντος Φορέα, για τις θέσεις του Επιβλέποντος Φορέα και
β) η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η Υπηρεσία Τοποθέτησης του ωφελούμενου, για τις θέσεις που βρίσκονται εκτός της έδρας του Επιβλέποντος Φορέα.

O Επιβλέπων Φορέας ή Υπηρεσία Τοποθέτησης προβαίνει στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης των υποδειχθέντων μέσω του συστήματος ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ/ΕΤΑΜ. Συγκεκριμένα, η πρόσληψη καταχωρείται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ- ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο έντυπο "E3.1: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα", αναγράφοντας τον Αριθμό της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 5/2015 και επιλέγοντας την τιμή ΝΑΙ στα πεδία: «Τοποθέτηση με συστατικό σημείωμα» και «Τοποθέτηση με πρόγραμμα προώθησης απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς», που υποβάλλεται, το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης του ωφελούμενου και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον ωφελούμενο.

Επισημαίνεται ότι:

α) Καμία αναγγελία πρόσληψης με άλλο τρόπο εκτός από τον ανωτέρω περιγραφόμενο δεν γίνεται δεκτή. Σε αντίθετη περίπτωση, η δαπάνη δεν θα μπορεί να είναι επιλέξιμη και οι θέσεις θα παραμείνουν κενές. Στο συνημμένο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος, περιγράφεται η ηλεκτρονική υποβολή της αναγγελίας των προσλήψεων

β) Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή είναι το αργότερο την ίδια ημέρα της έναρξης απασχόλησης του ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και πάντως πριν από την έναρξη του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα. Επισημαίνεται ότι στο σχετικό Έντυπο Ε3.1 δεν απαιτείται η υπογραφή του ωφελούμενου (βλ. Παράρτημα).

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αναγγελίας πρόσληψης το αρμόδιο όργανο υποχρεούται να εκδώσει διοικητική πράξη τοποθέτησης ωφελούμενου του προγράμματος», στην οποία θα αναφέρεται ρητά ο ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ή/και ΧΩΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (π.χ. Δ/νση Διοικητικού) του ωφελούμενου στον Επιβλέποντα Φορέα ή στην Υπηρεσία Τοποθέτησης τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας που προβλέπονται μέσω της Δημόσιας Πρόσκλησης 5/2015 ως εξής:
«Η πρόσληψη του ωφελούμενου γίνεται στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2015», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.»

Η ανωτέρω πράξη θα αποστέλλεται μεταξύ των λοιπών δικαιολογητικών στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) μετά τη λήξη του πρώτου μήνα απασχόλησης, προκειμένου να καταβληθεί η επιχορήγηση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής θα ενημερώνεται η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αναγγελίας πρόσληψης ο Επιβλέπων Φορέας ή Υπηρεσία Τοποθέτησης ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, και διαγράφονται αυτόματα οι προσληφθέντες από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης. Οι προσληφθέντες αναγράφονται σε πίνακα που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Επιβλέποντα Φορέα ή της Υπηρεσίας Τοποθέτησης, ο οποίος έχει την ευθύνη της τοποθέτησης των ωφελουμένων σε τομείς δραστηριότητας και περιοχές αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με το Παράρτημα I της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 5/2015.

Ο Επιβλέπων Φορέας ή Υπηρεσία Τοποθέτησης, για τις περιπτώσεις των υποδειχθέντων ανέργων οι οποίοι δεν αποδέχονται τη θέση εργασίας ή δεν προσκομίζουν τα αιτούμενα δικαιολογητικά εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία εμφάνισής τους, ενημερώνει σχετικά το ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ. και δύναται με αίτημά του που το υποβάλει είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικό τρόπο να ζητήσει την αντικατάστασή τους. Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος από τον Επιβλέποντα Φορέα ή την Υπηρεσία Τοποθέτησης, για αντικατάσταση του υποδειχθέντα ωφελούμενου, θα ελέγχεται ο λόγος υποβολής του αιτήματος αντικατάστασης και θα διασταυρώνονται οι ισχυρισμοί του Επιβλέποντα Φορέα ή της Υπηρεσίας Τοποθέτησης με ακρόαση του ωφελούμενου.

Οι υποδειχθέντες άνεργοι οι οποίοι δεν αποδέχονται τη θέση εργασίας ή δεν προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά διαγράφονται οριστικά από τον ισχύοντα Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που προκύψει ότι η άρνηση της τοποθέτησης στηρίζεται σε λόγους που δεν οφείλονται στο πρόσωπο του ωφελουμένου αλλά στον Επιβλέποντα Φορέα ή στην Υπηρεσία Τοποθέτησης, η θέση παραμένει κενή και δεν υποδεικνύεται ωφελούμενος από τους επιλαχόντες. Ο Επιβλέπων Φορέας ή Υπηρεσία Τοποθέτησης οφείλει να αιτιολογήσει τη μη πρόσληψη του υποδειχθέντα ωφελουμένου.

Σε περίπτωση που σύμφωνα με τον Επιβλέποντα Φορέα ή την Υπηρεσία Τοποθέτησης η πρόσληψη δεν πραγματοποιείται, για λόγους που αφορούν στον ωφελούμενο, τότε υποδεικνύεται και προσλαμβάνεται ο πρώτος επιλαχών από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΠΑ2 -που ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας ή Υπηρεσία Τοποθέτησης- καλούν τους επιλαχόντες με κάθε πρόσφορο μέσο όπως α) ηλεκτρονική αλληλογραφία, β) τηλεφωνική επικοινωνία και γ) έγγραφη πρόσκληση («Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ») στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία ή η προσέλευση των επιλαχόντων που καθίστανται επιτυχόντες με τους τρόπους α και β. Στην περίπτωση της τηλεφωνικής επικοινωνίας οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα καταγράφουν την ακριβή ημερομηνία και ώρα που αυτή λαμβάνει χώρα καθώς και το αποτέλεσμα της επικοινωνίας. Τα στοιχεία επικοινωνίας αντλούνται από την ηλεκτρονική αίτηση που υπέβαλε ο ωφελούμενος και από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ. Η ευθύνη επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας όπως email, αριθμός τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση κ.λ.π., ανήκει στους ωφελούμενους.

Στην περίπτωση διακοπής του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ωφελούμενου πριν τη λήξη αυτού, για οποιοδήποτε λόγο, (ο ωφελούμενος αποχωρήσει οικειοθελώς ή με καταγγελία σύμβασης εργασίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος), τότε ο Επιβλέπων Φορέας ή Υπηρεσία Τοποθέτησης υποχρεούται να ενημερώσει για την ανωτέρω μεταβολή, εντός οκτώ (8) ημερών, συμπληρώνοντας την Ενότητα Ζ του Εντύπου "E3.1: Αναγγελία έναρξης/ μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα-Διακοπή" στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σε περίπτωση αποχώρησης του ωφελούμενου κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ο Επιβλέπων Φορέας ή Υπηρεσία Τοποθέτησης δύναται να τον αντικαταστήσει με τον πρώτο κάθε φορά επιλαχόντα από τον Πίνακα Επιλαχόντων, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι την κάλυψη των 125 ημερών ασφάλισης ανά θέση ωφελούμενου, μετά από σχετικό αίτημα που υποβάλει στο ΚΠΑ2 είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικό τρόπο.

O Επιβλέπων Φορέας ή Υπηρεσία Τοποθέτησης προβαίνει σε νέα ηλεκτρονική αναγγελία έναρξης της απασχόλησης για τον επιλαχόντα μέσω του συστήματος ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

Στην περίπτωση παράτασης/επιμήκυνσης του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, τότε ο Επιβλέπων Φορέας ή Υπηρεσία Τοποθέτησης υποχρεούται να ενημερώσει για την ανωτέρω μεταβολή, εντός οκτώ (8) ημερών, συμπληρώνοντας το Έντυπο "E3.1: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα-Επιμήκυνση" στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Επισημαίνεται ότι τα με αριθμό 414/09-09-2015 και 477/26-10-2015 έγγραφα της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ισχύουν στο πλαίσιο της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 5/2015, καθόσον εξειδικεύουν θέματα που αφορούν στην απασχόληση ωφελουμένων του προγράμματος.

Οι Επιβλέποντες Φορείς ή/και οι Υπηρεσίες Τοποθέτησης στο πλαίσιο εφαρμογής και εκτέλεσης του προγράμματος, υποχρεούνται να διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια των ωφελουμένων στον τόπο παροχής εργασίας.

Με τη λήξη του προγράμματος:
i. οι ωφελούμενοι απολύονται αυτοδικαίως, χωρίς καμία αποζημίωση και χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις της παρ. ΙΔ1 του ν. 4152/2013 και
ii. δεν απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου Ε7-Βεβαίωση-Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από τους Επιβλέποντες Φορείς ή οι Υπηρεσίες Τοποθέτησης.

Στην περίπτωση που οι υποδειχθέντες άνεργοι δεν προσλαμβάνονται με ευθύνη των Επιβλεπόντων Φορέων, τοποθετούνται, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη θέση άλλου Επιβλέποντα Φορέα ή Υπηρεσίας Τοποθέτησης, βάσει της αίτησής τους ή άλλης επιλογής τους καθ' υπέρβαση του εγκεκριμένου σε αυτόν αριθμού θέσεων, και μετά από σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα Φορέα ή της Υπηρεσίας Τοποθέτησης . Με την ίδια ή όμοια απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ επιλύεται οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει σχετικά με τη μοριοδότηση, την υπόδειξη και την τοποθέτηση των ωφελουμένων σε Επιβλέποντες Φορείς ή σε Υπηρεσίες Τοποθέτησης, μετά την κατάρτιση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης.

Το ΑΣΕΠ ελέγχει τη νομιμότητα της διαδικασίας επιλογής από τον επιβλέποντα φορέα ή την Υπηρεσία Τοποθέτησης επιλαμβανόμενο αυτεπαγγέλτως, ή κατόπιν καταγγελίας, ή αιτήματος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις πρόσληψης, ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ο υποψήφιος κατατάχθηκε στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, ή τα απαιτούμενα κατά περίπτωση προσόντα, η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Επιβλέποντα Φορέα ή της Υπηρεσίας Τοποθέτησης και ενημερώνεται σχετικά ο ΟΑΕΔ και το ΑΣΕΠ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ


Μετά τη λήξη κάθε μήνα απασχόλησης η αρμόδια Υπηρεσία του Επιβλέποντα Φορέα ή της Υπηρεσίας Τοποθέτησης υποβάλλουν στο αρμόδιο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ όπου ανήκουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του επιβλέποντα φορέα ή της Υπηρεσίας Τοποθέτησης, στην οποία δηλώνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της τη με αριθμ. 4.31879/οικ.3.1604/18.11.2014 (ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014) ΚΥΑ και της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

β) Μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του επιβλέποντα φορέα ή της Υπηρεσίας Τοποθέτησης, όπου θα αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία των ωφελούμενων:
• Ονοματεπώνυμα και πατρώνυμα
• Α.Φ.Μ.
• Α.Μ.Κ.Α.
• Α.Μ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
• Αριθμούς καταθετικού λογαριασμού IBAN οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο
• Αριθμούς ημερών ασφάλισης
• Καθαρά ημερήσια ποσά αμοιβής
• Καθαρές μηνιαίες αμοιβές
• Μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές ωφελουμένων-ασφαλισμένων
• Μηνιαίες ασφαλιστικές εργοδοτικές εισφορές
• Συνολικές μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (ωφελουμένων και εργοδοτών).

γ) Μηνιαίες ηλεκτρονικές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν με τη μορφή οπτικού (CD) ή μαγνητικού (δισκέτα) μέσου αποθήκευσης αρχείων,

δ) Λογαριασμό IBAN οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του εμπλεκόμενου επιβλέποντα φορέα ή της Υπηρεσίας Τοποθέτησης,

ε) Λογαριασμό ΙΒΑΝ τράπεζας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην περίπτωση που ο εμπλεκόμενος φορέας είναι φορέας Κεντρικής Διοίκησης.

Η διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης όπως περιγράφεται στο παρόν κεφάλαιο γίνεται είτε από τον Επιβλέποντα Φορέα είτε από την Υπηρεσία Τοποθέτησης, ενημερώνοντας σχετικά τα αρμόδια ΚΠΑ2.

Μετά τη διαδικασία της έγκρισης της πληρωμής, ο ΟΑΕΔ πιστώνει άμεσα τους λογαριασμούς των ωφελουμένων με τα ποσά που αντιστοιχούν στις καθαρές αμοιβές τους βάσει της μηνιαίας κατάστασης, και τους λογαριασμούς των επιβλεπόντων φορέων ή λογαριασμό ΙΒΑΝ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην περίπτωση που ο εμπλεκόμενος Επιβλέπων Φορέας ή Υπηρεσία Τοποθέτησης είναι φορέας Κεντρικής Διοίκησης, με το ποσό που αντιστοιχεί στις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές (ωφελουμένων και εργοδοτών). Η πίστωση των λογαριασμών των επιβλεπόντων φορέων θα γίνεται μετά την προσκόμιση των μηνιαίων ηλεκτρονικών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ). Η υποχρέωση υποβολής των (ΑΠΔ) από τους επιβλέποντες φορείς της Κεντρικής Διοίκησης παραμένει.

Σε περίπτωση που η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ μήνα αναφοράς) υποβληθεί από τον Επιβλέποντα Φορέα σε μεταγενέστερο χρόνο, τότε θα εγκρίνεται η πληρωμή με την έκδοση απόφασης καταβολής της επιχορήγησης μόνο για τις καθαρές αποδοχές των ωφελούμενων. Στην ανωτέρω περίπτωση η έγκριση της πληρωμής με την έκδοση απόφασης καταβολής της επιχορήγησης για το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών θα λαμβάνει χώρα αμέσως μετά και την υποβολή της ΑΠΔ από τον Επιβλέποντα Φορέα. Για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του προγράμματος, σημειώνεται ότι θα τηρούνται παρουσιολόγια για την απασχόληση των ωφελουμένων υπογεγραμμένα από τους ίδιους και τους υπεύθυνους προϊσταμένους τους στον Επιβλέποντα Φορέα ή την Υπηρεσία Τοποθέτησης. Στις περιπτώσεις που ο Επιβλέπων Φορέας ή Υπηρεσία Τοποθέτησης δεν συστεγάζεται με την Υπηρεσία τοποθέτησης, αντίγραφο του παρουσιολογίου θα τηρείται στην Υπηρεσία τοποθέτησης.

Επιπρόσθετα, επισημαίνουμε την υποχρέωση των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) άμεσης ενημέρωσης των Επιβλεπόντων Φορέων ή των Υπηρεσιών Τοποθέτησης κάθε Δημόσιας Πρόσκλησης, για τις παρακάτω ενέργειες, προκειμένου οι πληρωμές των ωφελουμένων στο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα να διενεργούνται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα.

Συγκεκριμένα, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΠΑ2 να ενημερώσουν άμεσα τους Επιβλέποντες Φορείς ή τις Υπηρεσίες Τοποθέτησης τα εξής:

1. Το πρώτο πενθήμερο εκάστου επόμενου μήνα είναι υποχρεωμένοι να αποστέλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα αρμόδια ΚΠΑ2.

2. Τα ΚΠΑ2 εντός πενθημέρου από την παραλαβή τους (έως και την 10η του μήνα) είναι υποχρεωμένα να δημιουργούν τις λίστες πληρωμών των ωφελουμένων.

3. Οι πιστώσεις θα γίνονται από την αρμόδια Δ/ νση Μηχανογράφησης από την 11η έως και την 15η εκάστου επόμενου μήνα.

4. Οι ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλονται στους λογαριασμούς των Επιβλεπόντων Φορέων α) για την Εθνική Τράπεζα Ελλάδας (Ε.Τ.Ε.) την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου μήνα και β) για λογαριασμούς που ανήκουν στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ την προτελευταία εργάσιμη εκάστου μήνα λόγω διήμερης πίστωσης και προκειμένου να έχουν εμπρόθεσμα τα ποσά για την πληρωμή των ΑΠΔ στο ΙΚΑ, με την προϋπόθεση ότι τα αρμόδια ΚΠΑ2 έχουν κάνει τον απαιτούμενο έλεγχο και έχουν εκδώσει εγκριτική απόφαση το αργότερο έως και την 26η εκάστου επόμενου μήνα.

Η παραπάνω οδηγία να εφαρμοστεί άμεσα στα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2015 για να ομαλοποιηθούν οι πιστώσεις από τα ΚΠΑ2 αλλά και για να γνωρίζουν οι Επιβλέποντες Φορείς (ή οι Υπηρεσίες Τοποθέτησης) και οι Ωφελούμενοι το χρονικό διάστημα καταβολής των αποδοχών τους.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Β. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ

Πηγή: Taxheaven