Αριθ.Πρωτ:1152065/21/25.11.2015 Απάντηση στην αριθ. 156/12.10.15 ερώτηση

Αριθ.Πρωτ:1152065/21/25.11.2015 Απάντηση στην αριθ. 156/12.10.15 ερώτηση

Αθήνα,25/11/2015

Αριθ.Πρωτ:1152065/21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ε. Πρεβεζάνου

Τηλέφωνο: 210.33.75.066
210.32.24.997 FAX:    210.32.35.135

 
ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθ. 156/12.10.15 ερώτηση.
 

Σε απάντηση της αριθμ. 156/12.10.15 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. I. Βρούτσης, σας γνωρίζουμε τα εξής:
 

Α. Σας παραθέτουμε τους παρακάτω πίνακες της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε.
 

Ερώτημα 1.
Πόσοι, ποιοι και τι νομικής μορφής (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) οφειλέτες με ύψος οφειλών άνω
του 1.000.000 ευρώ εντάχθηκαν στην ως άνω ρύθμιση; 
Απάντηση.
Φυσικά Πρόσωπα Νομικά Πρόσωπα σύνολο
39 231 270
     

 

Ερώτημα 2.
Ποιο το ύψος και το είδος (πρόστιμο Τελωνειακού Κώδικα, Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) κλπ) των οφειλών κάθε μεγαλοοφειλέτη, ο οποίος εντάχθηκε στη ρύθμιση αυτή;
Απάντηση
Ποσό Κεφαλαίου Είδος Φόρου
275.475.023,00 Άμεσοι Φόροι - ΕΙΣΟΔΗΜΑ
41.391.147,20 Άμεσοι Φόροι - ΦΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
187.372.718,00 Έμμεσοι φόροι - Φ.Π.Α
33.739.278,30 Μη φορολογικά - ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Β.Σ.
79.453.295,70 Λοιποί Άμεσοι Φόροι
41.112.521,28  Λοιποί Έμμεσοι Φόροι
97.964.344,31    Λοιπά μη Φορολογικά
   
Σύνολο: 756.508.327,79

 

Ερώτημα 3
Τι ποσό πρόσθετων φόρων ή τελών του Ν.2523/1997, προστίμων εκπρόθεσμης ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ), προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής διαγράφηκε ανά μεγαλοοφειλέτη, ανάλογα με τον αριθμό δόσεων που επέλεξε;
Απάντηση
Διαγραφέν Ποσό (ευρώ)
188.087.461,60
 

Σημείωση στο ερώτημα 3: Το ποσό διαγραφής αναφέρεται σε κεφάλαιο και προσαυξήσεις.

 

Ερώτημα 4
Πόσοι και ποιοι από τους ανωτέρω μεγαλοοφειλέτες έχουν απενταχθεί και πόσοι και ποιοι τηρούν τους όρους ρύθμισης
Απάντηση
Πλήθος Οφειλετών οι οποίοι δεν τηρούν τη
Ρύθμιση
Πλήθος Οφειλετών οι οποίοι τηρούν τη
Ρύθμιση.
258 12


Β. Τα ζητούμενα στοιχεία δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν καθώς αντίκειται στις διατάξεις κερί φορολογικού απορρήτου ( άρθρο 17 του Ν. 4174/2013) καθώς και στις σχετικές διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 2960/01) και ειδικότερα του άρθρου 11 παρ.2 σύμφωνα με τις οποίες «τα στοιχεία που απορρέουν από τα τελωνειακά παραστατικά είναι απόρρητα και απαγορεύεται η γνωστοποίηση τους σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τη Δικαστική Αρχή, μόνο εφόσον αυτή διενεργεί ανάκριση προς διακρίβωση της τέλεσης αξιόποινης πράξης» ενώ «η χορήγηση πληροφοριών από τα παραστατικά έγγραφα των τελωνείων στις δημόσιες αρχές επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που ανακύπτουν θέματα προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και διεκδίκησης πόρων».


Επί πλέον, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ερμηνεύοντας τις σχετικές διατάξεις με γνωμοδοτήσεις του έχει δεχθεί ότι α) το φορολογικό απόρρητο υφίσταται και δρα. δεσμευτικά μεταξύ της αρμόδιας φορολογικής αρχής και του φορολογούμενου προσώπου (710/1993 Γνωμοδότηση) και β) το φορολογικό
απόρρητο υφίσταται και έναντι κάθε δημόσιας Αρχής, εκτός της δικαστικής και μόνο εάν έχει διαταχθεί κύρια ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση (326/2004 Γνωμοδότηση).

Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι στη ρύθμιση των διατάξεων των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2013 έχει υπαχθεί μια οφειλή άνω του 1.000.000 ευρώ και συγκεκριμένα ποσού 2.113.638,61, για την οποία επήλθε απώλεια καθώς καταβλήθηκε μόνο η πρώτη δόση από τις 100 της ρύθμισης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
 

Πηγή: Taxheaven