Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1154669 ΕΞ 2015/1.12.2015 Διευκρινίσεις σε θέματα που αφορούν στον προσδιορισμό της μισθωτικής αξίας ακινήτου που παραχωρείται σε αγρότη με σκοπό την ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, με βάση τις διατάξεις της παρ.2α του άρθρου 4 του

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1154669 ΕΞ 2015/1.12.2015 Διευκρινίσεις σε θέματα που αφορούν στον προσδιορισμό της μισθωτικής αξίας ακινήτου που παραχωρείται σε αγρότη με σκοπό την ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, με βάση τις διατάξεις της παρ.2α του άρθρου 4 του

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1154669 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Θ. Κακλαμάνης
Τηλέφωνο: 210-3375312
ΦΑΞ: 210-3375001   

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σε θέματα που αφορούν στον προσδιορισμό της μισθωτικής αξίας ακινήτου που παραχωρείται σε αγρότη με σκοπό την ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, με βάση τις διατάξεις της παρ.2α του άρθρου 4 του ν.4061/2012.

ΣΧΕΤ: Το αρ. πρωτ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1132586 ΕΞ 2015/13.10.2015 έγγραφό σας

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 39 του ν.4172/2013 ορίζεται, ότι ο όρος «εισόδημα από ακίνητη περιουσία» σημαίνει το εισόδημα, σε χρήμα ή σε είδος, που προκύπτει από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων.

2. Με τις διατάξεις της παρ.2 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου καθορίζεται ο τρόπος αποτίμησης του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία, ενώ με τις διατάξεις της παρ.3 καθορίζονται οι δαπάνες που εκπίπτουν κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις ίδιες διατάξεις.

3. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι με τις διατάξεις του νέου Κ.Φ.Ε. δεν υφίσταται ελάχιστο όριο (ποσό) για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία (ήτοι, δεν υφίσταται ελάχιστη μισθωτική αξία γης ή ακινήτου), σε αντίθεση με τις προγενέστερες διατάξεις του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994).

4. Με τις διατάξεις της παρ.2α του άρθρου 4 του ν.4061/2012, όπως αυτές ισχύουν, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι επιτρέπεται η παραχώρηση, κατά χρήση, ακινήτου σε αγρότη με σκοπό την ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με απόφαση Περιφερειάρχη, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας. Το τίμημα ορίζεται βάσει της μισθωτικής αξίας του ακινήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.
Το τίμημα της παραχώρησης της χρήσης καταβάλλεται ετησίως, εντός τριμήνου από την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση παραχώρησης και κατατίθεται σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ως έσοδο κατά 50% του Δημοσίου και κατά 50% των οικείων Περιφερειών (παρ.1 άρθρου 9).

5. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται, ότι δεν υφίσταται ελάχιστη μισθωτική αξία για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 39 του Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013). Επομένως, ο προσδιορισμός της μισθωτικής αξίας του ακινήτου που παραχωρείται με βάση τις διατάξεις της παρ.2α του άρθρου 4 του ν.4061/2012, έγκειται στις ελεγκτικές αρμοδιότητες της εκάστοτε Δ.Ο.Υ. (για παράδειγμα, έλεγχος του μισθώματος που έχει συμφωνηθεί να καταβάλλεται σε ακίνητα με παρόμοια χρήση, ήτοι με κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, στην ίδια περιοχή, κλπ.).Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣΠηγή: Taxheaven