Αρ. πρωτ.: ΥΠΟΙΚ 0013420 ΕΞ 2015/3.12.2015 Διεθνής Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Αρ. πρωτ.: ΥΠΟΙΚ 0013420 ΕΞ 2015/3.12.2015 Διεθνής Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Αθήνα, 3.12.2015
Αρ.Πρωτ.:ΥΠΟΙΚ 0013420 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την επιλογή του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

I. ΈΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1.    τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και παρ.1,2 του 15 του ν.3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (Α' 38), όπως ισχύει,

2.    τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 15 του ν.3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (Α' 38), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με, τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Α'40), τις διατάξεις της περ.6 της υποπαρ.Γ1 της παρ.Γ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α'222), όπως ισχύουν, και την υπ' αριθμ.2/55822/0022/27.08.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 288),

3.    Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 2015/759.

4.    Τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, ο οποίος θεσπίστηκε από την Επιτροπή Στατιστικού Προγράμματος στις 24 Φεβρουαρίου 2005 και εκδόθηκε ως Σύσταση της Επιτροπής (Commission) στις 25 Μαΐου 2005, σχετικά με την ανεξαρτησία, ακεραιότητα και υπευθυνότητα των κοινοτικών στατιστικών Αρχών, μετά την αναθεώρησή του, η οποία υιοθετήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2011 από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος.

5.    Το γεγονός ότι η θητεία του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) έληξε την 1η Αυγούστου 2015,

6.    Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. επιλέγεται μετά από διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους ενδιαφερόμενους για την κάλυψη της θέσης του Προέδρου της «Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)», Ανεξάρτητης Αρχής που αποτελεί την εθνική στατιστική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 (L 87/164), όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 2015/759, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση αυτή. Η φύση, τα καθήκοντα, τα προσόντα και ο τρόπος κάλυψης της εν λόγω θέσης εκτίθενται αναλυτικά ως κατωτέρω:

II. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛ.ΣΤΑΤ.:


i)    Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. είναι το ανώτατο όργανο της ΕΛ.ΣΤΑΤ, ασκεί όλες τις αρμοδιότητές της και έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας της για την εκπλήρωση των σκοπών της σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές και των βέλτιστων διεθνών στατιστικών πρακτικών.

ii)    Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) εγκρίνει το Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα (ΕΛ.Σ.Π.),

β) καταρτίζει τον Κανονισμό Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛ.Σ.Σ.) και τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ,

γ) καταρτίζει το ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα εργασίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και την έκθεση αξιολόγησης του στατιστικού προγράμματος του προηγούμενου έτους,

δ) αποφασίζει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 12 του ν. 3832/2010, όπως ισχύει,

ε) λαμβάνει τις αποφάσεις σχετικά με τις στατιστικές μεθόδους, τα πρότυπα και τις διαδικασίες, καθώς και με το περιεχόμενο και τη χρονική στιγμή της δημοσίευσης στατιστικών στοιχείων, σχετικά με τη διαβίβαση των επίσημων στατιστικών του ΕΛ.Σ.Σ. στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) και γενικότερα σχετικά με τη διαβίβαση, υποβολή ή γνωστοποίηση στατιστικών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και διεθνούς στατιστικής συνεργασίας,

στ) είναι αρμόδιος για το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων των λοιπών φορέων του ΕΛ.Σ.Σ. που αφορούν την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των επίσημων στατιστικών της χώρας, καθώς και για την εφαρμογή του εθνικού πλαισίου διασφάλισης ποιότητας των στατιστικών,

ζ) μπορεί να αποφασίζει τη διενέργεια κάθε είδους στατιστικών ερευνών, απογραφών και μελετών, επιπλέον αυτών που προβλέπονται στο ΕΛ.Σ.Π. και στο ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα εργασίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

η) εκπροσωπεί την ΕΛ.ΣΤΑΤ. δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον των Δικαστηρίων, κάθε Αρχής και τρίτων. Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπησή της στο Νομικό Σύμβουλο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ή σε υπάλληλο της ΕΛ.ΣΤΑΤ.,

θ) προΐσταται των υπηρεσιών της ΕΛ.ΣΤΑΤ, συντονίζει και κατευθύνει τη λειτουργία τους, παρέχει τις υπηρεσιακές εντολές για την εκτέλεση κάθε ενέργειας που αφορά την εκπλήρωση της αποστολής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και συγκροτεί ομάδες εργασίας από το ειδικό επιστημονικό ή το λοιπό προσωπικό της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ορίζοντας και το αντικείμενο τους,

ι) προΐσταται ιεραρχικά και πειθαρχικά του προσωπικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και μεριμνά για τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Υπηρεσιακού και του Πειθαρχικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

ια) καταρτίζει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, απολογισμούς και ισολογισμούς της ΕΛ.ΣΤΑΤ.,

ιβ) είναι αρμόδιος για κάθε θέμα που αφορά τη διοικητική λειτουργία και την οικονομική διαχείριση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και αναλαμβάνει ως διατάκτης των δαπανών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τις υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της,

ιγ) ανακατανέμει ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα τις κενές οργανικές θέσεις που προβλέπονται στον Οργανισμό της ΕΛ.ΣΤΑΤ.,

ιδ) δύναται να μεταβιβάζει αρμοδιότητες του σε άλλα όργανα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και να εξουσιοδοτεί με απόφασή του όργανα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. να υπογράφουν «με εντολή Προέδρου» έγγραφα ή άλλες πράξεις της με αποφάσεις που δημοσιεύονται με ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. χωρίς να απαιτείται άλλη δημοσίευση τους,

ιε) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. που προβλέπει ο νόμος και ο Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

iii)    Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. απολαύει προσωπικής ανεξαρτησίας δεσμευόμενος κατά την άσκηση των καθηκόντων του από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις και τελεί υποχρεωτικά σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

iv)    Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. διορίζεται για πενταετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία του Προέδρου μπορεί να ανανεώνεται για μία μόνο φορά με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

ν) Οι πάσης φύσεως αποδοχές του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

vi) Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. δύναται να παυθεί, με απόφαση του οργάνου που τον διόρισε, για αδυναμία άσκησης των καθηκόντων του λόγω κωλύματος, νόσου ή αναπηρίας ή για σπουδαίο λόγο που αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως ιδίως η αποκάλυψη εμπιστευτικών θεμάτων, για τα οποία έλαβε γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ή η κατάχρηση της θέσης του για ίδιο, προσωπικό ή εμπορικό όφελος.

Οι λόγοι παύσης δεν επιτρέπεται να θέτουν σε κίνδυνο την επαγγελματική και επιστημονική του ανεξαρτησία.

ΙΙΙ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:

i) Αποκλειστικά κριτήρια επιλογής στη θέση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. είναι:

α) η υψηλή επιστημονική κατάρτιση με επαγγελματική ή ακαδημαϊκή εξειδίκευση στο αντικείμενο της στατιστικής ή συναφών κλάδων ή σε αντικείμενο συναφές προς το αντικείμενο των στατιστικών ερευνών και μελετών και

β) η ικανότητα του υποψηφίου, όπως προκύπτει από την επαγγελματική και επιστημονική του πορεία, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των στατιστικών αρχών που προβλέπονται στο άρθρο 338 παρ. 2 ΣΛΕΕ, στο άρθρο 2 του Κανονισμού 223/2009 και στον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές

Επιπρόσθετα ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ πρέπει να διαθέτει διδακτορικό τίτλο σπουδών.

ii. Ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης:

Η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

iii) Αποκλείεται του διορισμού υποψήφιος εάν:

α) έχει καταδικαστεί για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας ή κατά περιουσιακών δικαιωμάτων ή για αδικήματα σχετικά με τα υπομνήματα ή σχετικά με την υπηρεσία ή για αδικήματα κατά των ηθών, καθώς και εάν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε κακούργημα (παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3051/2002),

β) έχει εκπέσει από την ιδιότητα του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

i)    Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για διορισμό στην προκηρυσσόμενη θέση και διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα δύνανται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, με συνημμένο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, στο σύνδεσμο https://online.ekdd.gr/applications/, από 03-12-2015 έως και 23-12-2015.

Σημειώνεται ότι αιτήσεις που δεν:

α) θα υποβληθούν εμπρόθεσμα και ηλεκτρονικά στην προαναφερόμενη διεύθυνση,

β) θα βεβαιώνουν ότι στο πρόσωπο του υποψηφίου δε συντρέχουν κωλύματα διορισμού στη θέση του Προέδρου,

γ) αναφέρουν ότι ο υποψήφιος θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς άρση τυχόν ασυμβίβαστων, εφόσον επιλεγεί και

δ) θα φέρουν στοιχεία τηλεφωνικής ή και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, δε θα εξετάζονται.

ii)    Αξιολόγηση υποψηφίων από Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη της θέσης του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ θα αξιολογηθούν από πενταμελή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που συγκροτήθηκε με την αριθ. 2/65460/0004/29.10.2015 (ΑΔΑ: 6ΞΧ8Η-1ΓΔ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 2/76667/0004/3.12.2015 (ΑΔΑ:6ΘΣΤΗ-Ζ0Φ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και αποτελείται από τα κάτωθι μέλη, ως εξής:

1. Παναγιώτη Λιαργκόβα, εκπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων, Συντονιστή του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους της Βουλής των Ελλήνων, με την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Ο ανωτέρω είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών στα οικονομικά και έχει πλούσιο διδακτικό και συγγραφικό έργο. Είναι καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με αντικείμενο τα μακροοικονομικά και τα προβλήματα και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Από τον Απρίλιο του έτους 2010 μέχρι και σήμερα είναι Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
στην οικονομική ανάλυση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Από το έτος 1998 μέχρι το έτος 1999 απασχολήθηκε ως ειδικός συνεργάτης του Υπουργού Οικονομικών σε θέματα κρατικού προϋπολογισμού, δημοσίου χρέους και μετάβασης στο ευρώ.

2.    Πέτρο Δελλαπόρτα, εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, καθηγητή στατιστικής στο University College of London (UCL). Ο ανωτέρω είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών στη στατιστική και έχει πλούσιο διδακτικό έργο στο αντικείμενο της στατιστικής. Από το έτος 1992 μέχρι και το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους δίδαξε στατιστική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιπροσθέτως, έχει συμμετάσχει ως επικεφαλής ερευνητής σε πληθώρα χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα της στατιστικής επιστήμης.

3.    Marie Bohata, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης (University of Economics and Management) της Πράγας. Η ανωτέρω είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών στη θεωρία συστημάτων. Έχει εργαστεί από το 1971 έως το 1999 σε Ερευνητικά και Οικονομικά Ινστιτούτα. Από το έτος 1999 έως το 2003 διετέλεσε Πρόεδρος της Τσεχικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ενώ από το έτος 2004 έως το 2014 διετέλεσε αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας.

4.    Jean-Michel Charpin, εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Συμβουλευτικού Φορέα για τη Διακυβέρνηση στον τομέα της Στατιστικής (ESGAB). Ο ανωτέρω είναι απόφοιτος πολυτεχνικής σχολής και έχει εκπαιδευτεί ως στατιστικολόγος και οικονομολόγος. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Στατιστικών και Οικονομικών Σπουδών της Γαλλίας (INSEE) από τον Ιανουάριο του έτους 2003 έως τον Οκτώβριο του έτους 2007. Έχει επίσης διατελέσει μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλευτικού Φορέα για τη Διακυβέρνηση στον τομέα της Στατιστικής (ESGAB) κατά τα έτη 2009 έως 2015. Στην εργασιακή εμπειρία του συμπεριλαμβάνεται η απασχόλησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1980-1981) και στην Εθνική Τράπεζα του Παρισίου (BNP) (1990-1997). Κατά τα έτη 2004-2005 ήταν επικεφαλής της ομάδας που συνέταξε τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για την Ευρωπαϊκή Στατιστική.

5.    Jil Matheson, εκπρόσωπο της Επιτροπής Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ESSC). Η ανωτέρω έχει πραγματοποιήσει σπουδές στην κοινωνιολογία και της έχουν απονεμηθεί τιμητικοί διδακτορικοί τίτλοι από τα Πανεπιστήμια του Wolverhampton (2012) και Sussex (2014). Από το έτος 2009 μέχρι το έτος 2014 εργάστηκε ως επικεφαλής της Στατιστικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Το ίδιο διάστημα διετέλεσε Πρόεδρος της Στατιστικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και της Επιτροπής για τη στατιστική και τη στατιστική πολιτική του ΟΟΣΑ. Από το έτος 2003 έως το έτος 2009 εργάστηκε ως Διευθύντρια και εν συνεχεία ως Γενική Διευθύντρια στην Υπηρεσία Εθνικής Στατιστικής (Office for National Statistics) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Γραμματειακή υποστήριξη στην Επιτροπή θα παρέχει η ΕΛΣΤΑΤ και συγκεκριμένα οι κάτωθι υπάλληλοί της:

1)    η Νεκταρία Τσιλιγκάκη του Κων/νου, Κατηγορία ΠΕ Στατιστικών Γ' βαθμού, Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της Δ/νσης Οργάνωσης, Μεθοδολογίας και Διεθνών Σχέσεων και

2)    η Μαγδαληνή Λεράκη του Μιχαήλ, Κατηγορία ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού, ειδικότητα Στατιστικών Γ' Βαθμού, που υπηρετεί στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της Δ/νσης Οργάνωσης, Μεθοδολογίας και Διεθνών Σχέσεων.

Η Γραμματεία της Επιτροπής θα δημοσιοποιεί, με τρόπο που να διασφαλίζεται η διαφάνεια, τα κριτήρια αποδοχής ή απόρριψης των αιτήσεων καθώς και τα πορίσματά της καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

iii) Έργο της Επιτροπής.

Βάσει των στοιχείων που υποβάλλονται από τους υποψηφίους και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο που συλλέγει, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων εισηγείται αιτιολογημένα στον Υπουργό Οικονομικών την επιλογή του υποψηφίου που ανταποκρίνεται στο μέγιστο βαθμό στα νόμιμα κριτήρια επιλογής του Εδαφίου ΙΙΙ i) ανωτέρω. Σε περίπτωση που ο Υπουργός Οικονομικών δε συμφωνεί με την εισήγηση της Επιτροπής, μπορεί να διορίσει ως Πρόεδρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τον υποψήφιο που επιλέγει ο ίδιος, μετά από προηγούμενη κοινοποίηση στην Επιτροπή πλήρους αιτιολογίας της επιλογής του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εδάφιο ΙΙΙ i), ανωτέρω, αποκλειστικά κριτήρια επιλογής, και αφού η Επιτροπή του γνωστοποιήσει την κρίση της σχετικά με την ανταπόκριση του υποψηφίου στα κριτήρια επιλογής. Η εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, η αιτιολογία της τυχόν αποκλίνουσας από την εισήγηση της επιτροπής επιλογής του Υπουργού Οικονομικών και η σχετική επ' αυτής κρίση της Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων δημοσιεύονται υποχρεωτικά στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και στο διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣΠηγή: Taxheaven