Αριθμ. πρωτ.: 2/76179/0004/2.12.2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Αριθμ. πρωτ.: 2/76179/0004/2.12.2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2015
Αριθμ.Πρωτ.:2/76179/0004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Β΄

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ.101 65 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο : 210- 333.8926-8480
Fax : 210- 33.38.202

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Υπουργός Οικονομικών προτίθεται να στελεχώσει τα Τμήματα: Α΄ Εσωτερικού Ελέγχου, Β΄ Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων και Γ΄ Εσωτερικών Υποθέσεων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, Υπηρεσίας που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών (άρθρο 5 του Π.Δ. 111/2014 (Α΄178)) με μετακίνηση υπαλλήλων (μονίμων ή Ι.Δ.Α.Χ.) από Υπηρεσίες του ιδίου Υπουργείου με έδρα το νομό Αττικής.

Οι προς κάλυψη θέσεις ανά κατηγορία εκπαίδευσης και κλάδο έχουν ως εξής:

• Οχτώ (8) θέσεις του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών

• Οχτώ (8) θέσεις του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής

Για τις ανωτέρω θέσεις θα ληφθεί υπ’ όψιν η εμπειρία σε έλεγχο πληροφοριακών συστημάτων.

• Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών ή ΤΕ Δημοσιονομικών

• Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών ή ΤΕ Τελωνειακών

• Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Εφοριακών ή ΤΕ Εφοριακών

• Μία (1) θέση του κλάδου ΥΕ Επιμελητών.

Για τις προς κάλυψη θέσεις των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ επιθυμητό προσόν είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την επισυναπτόμενη σχετική αίτηση συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό σημείωμα το αργότερο μέχρι και την 21η Δεκεμβρίου 2015, στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών (γραφείο 101, Γενικό Πρωτόκολλο, Πανεπιστημίου 37 , Τ.Κ. 101 65 Αθήνα ή στο fax: 2103338202).ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣΠηγή: Taxheaven