Αριθμ. πρωτ.: 2/61849/0004/27.11.2015 Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση ογδόντα πέντε (85) υπαλλήλων στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

Αριθμ. πρωτ.: 2/61849/0004/27.11.2015 Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση ογδόντα πέντε (85) υπαλλήλων στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015
Αριθμ. Πρωτ.: 2/61849/0004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : Β΄

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37
: 101 65 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο : 210-33.38.480
Fax : 210-33.38.202

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (85) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ο Υπουργός Οικονομικών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 3 του Ν. 4314/2014 και του άρθρου 68 του Ν. 3528/2007 (χωρίς γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων), και προκειμένου να καλυφθούν επείγουσες ανάγκες της Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, προβαίνει σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση ογδόντα πέντε (85) υπαλλήλων, από υπηρεσίες του Δημοσίου (πλην Υπουργείου Οικονομικών), Κρατικά ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. Οι υπάλληλοι των ανωτέρω φορέων, οι οποίοι διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας αίτηση απόσπασης. Αναλυτικότερα οι θέσεις που προκηρύσσονται και τα τυπικά προσόντα για τις αντίστοιχες θέσεις έχουν ως εξής:

1. 31 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Οικονομολόγων ή/και ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού µε πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής.

2. 10 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Νομικών ή/και ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ή Τμήματος Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής.

3. 10 θέσεις κατηγορίας ΠΕ, Κλάδου Μηχανικών, µε πτυχίο ή δίπλωμα όλων των ειδικοτήτων των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

4. 1 θέση κατηγορίας ΠΕ Στατιστικών µε πτυχίο ή δίπλωμα Στατιστικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής

5. 5 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής ή/και ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού µε πτυχίο ή δίπλωμα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Π.Δ. 50/2001 από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

6. 12 θέσεις ΤΕ κλάδου Διοικητικού Λογιστικού με πτυχίο ή δίπλωμα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του Π.Δ. 50/2001, από ΤΕΙ της ημεδαπής ή ΚΑΤΕΕ ή ισότιμων τίτλων σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

7. 2 θέσεις κατηγορίας ΤΕ κλάδου Μηχανικών µε πτυχίο ή δίπλωμα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 50/2001, από ΤΕΙ της ημεδαπής ή ΚΑΤΕΕ, ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

8. 2 θέσεις κατηγορίας ΤΕ κλάδου Πληροφορικής με πτυχίο ή δίπλωμα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του Π.Δ. 50/2001, από ΤΕΙ της ημεδαπής ή ΚΑΤΕΕ ή ισότιμων τίτλων σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

9. 12 θέσεις κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού με απολυτήριο λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου

Οι ανωτέρω θέσεις θα κατανεμηθούν στις Κεντρικές Διευθύνσεις (Αθήνα) και στα Περιφερειακά Γραφεία (επαρχία) ως εξής:


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

Κεντρικές Δ/νσεις (Αθήνα)

Περ. Γρ. Κεντρ. Μακεδονίας

(Θεσ/νίκη)

Περιφ. Γρ. Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

Περιφ. Γραφ. Ανατ.

Μακεδονίας Θράκης (Κομοτηνή)

Περιφ. Γραφ. Δυτ. Ελλάδος (Πάτρα)

Περιφ. Γραφ. Ηπείρου (Ιωάννινα)

Περιφ. Γραφ. Κρήτης (Ηράκλειο)

Περιφ. Γραφ. Πελοποννήσου (Τρίπολη)

Περιφ. Γραφ. Β. Αιγαίου (Μυτιλήνη)

Σύνολο θέσεων

Ειδικότητες

1) ΠΕ Οικονομολόγων ή Διοικητικού Οικονομικού (πτυχίο Οικονομικών)

21

3

-

1

-

2

-

2

2

31

2) ΠΕ Νομικών ή Διοικητικού Οικονομικού (πτυχίο Νομικής)

9

1

-

-

-

-

-

-

-

10

3) ΠΕ Μηχανικών (πτυχίο Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών ΑΕΙ)

10

-

-

-

-

-

-

-

-

10

4) ΠΕ Στατιστικών (πτυχίο Στατιστικής ΑΕΙ)

1

1

5) ΠΕ Πληροφορικής (πτυχίο Πληροφορικής)

5

-

-

-

-

-

-

-

-

5

6) ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού (πτυχίο Λογιστικής)

12

-

-

-

-

-

-

-

-

12

7) ΤΕ Μηχανικών (πτυχίο ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ)

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

8) ΤΕ Πληροφορικής (πτυχίο ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ)

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

9) ΔΕ Διοικητικού

3

2

1

1

1

1

1

1

1

12

Σύνολο θέσεων

65

6

1

2

1

3

1

3

3

85


Οι ανωτέρω υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά τα κάτωθι προσόντα:

- Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, η οποία πιστοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Π.Δ. 50/2001 (Α΄39), όπως ισχύει.

- Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση αγγλικά ή γαλλικά), η οποία πιστοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 (Α΄39), όπως ισχύει.

Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα – κριτήρια:

Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων θα ληφθούν υπόψη και θα συνεκτιμηθούν:

- Οι γνώσεις διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων καθώς και η γνώση της συναφούς κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.
- Οι γνώσεις νομοθεσίας των δημοσίων έργων / προμηθειών / παροχής υπηρεσιών ή γνώση νομοθεσίας κρατικών ενισχύσεων.
- Εμπειρία σε ελεγκτικές εργασίες, τουλάχιστον τριών ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών, ή η εμπειρία ενός έτους ως ελεγκτής σε δημοσιονομικό έλεγχο ή συναφές αντικείμενο.
- Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Οικονομολόγων ή/και ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού µε πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικής Σχολής θα συνεκτιμηθεί η εξειδίκευση ή/και εργασιακή εμπειρία σε θέματα λογιστικής ή ελεγκτικής
- Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Στατιστικών µε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Στατιστικής θα συνεκτιμηθεί η εξειδίκευση /ή και η εργασιακή εμπειρία σε θέματα στατιστικής.
- Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής ή/και ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού µε πτυχίο ή διπλώματα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Π.Δ. 50/2001, θα συνεκτιμηθεί η εξειδίκευση σε διαχείριση δικτύων, διαχείριση βάσεων δεδομένων και λειτουργικών, η οποία αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο (μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών ή πιστοποίηση από παραγωγούς εταιρείες ή / και εταιρείες ή/και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών).
- Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, συναφείς με τα ζητούμενα από την παρούσα πρόσκληση πτυχία ή και διδακτορικό.

Διάρκεια και Διαδικασία Αποσπάσεων:


Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων ορίζεται σε δύο (2) έτη με δυνατότητα ανανέωσης για επιπλέον ένα (1).

Οι αποσπάσεις υλοποιούνται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων και με την επιφύλαξη του άρθρου ενάτου, παρ.16 του ν.4057/2012.

Αξιολόγηση των αιτήσεων:

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σε δυο φάσεις:

Α) επιλογή των επικρατέστερων υποψηφίων βάσει του βιογραφικού σημειώματος, συνυπολογίζοντας τα τυπικά τους προσόντα και τα συνεκτιμώμενα προσόντα-κριτήρια. Η επιλογή θα γίνει από τριμελή Επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχουν οι Διευθυντές των ελεγκτικών Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης α) ΔΕΔΣΠ β) ΔΔΕ και γ) ΔΕΕΕ

Β) συνέντευξη

Σκοπός της συνέντευξης είναι η επαλήθευση των δηλωθέντων προσόντων και εμπειρίας καθώς και η εκτίμηση των ουσιαστικών προσόντων και των στοιχείων της προσωπικότητας των υποψήφιων, όπως η αποδοτικότητα, η ικανότητα συνεργασίας, η συμπεριφορά κλπ. Η συνέντευξη θα δοθεί ενώπιον τριμελούς Επιτροπής στην οποία θα συμμετέχουν ο Γενικός Διευθυντής Δημοσιονομικών Ελέγχων, ο Διευθυντής της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού και ένας Διευθυντής ελεγκτικής Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης .

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης:

Όλοι οι τακτικοί υπάλληλοι (μόνιμοι και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) των ανωτέρω κλάδων που υπηρετούν σε υπηρεσίες του Δημοσίου, Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ΟΤΑ.

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται απόσπαση:

• υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του (παρ. 9 άρθρου 68 του Ν. 3528/2007), ή
• υπαλλήλου που έχει επιλεγεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας (παρ. 6 άρθρου 68 του Ν. 3528/2007), ή
• υπαλλήλου πριν παρέλθει τριετία από προηγούμενη απόσπαση (παρ. 8 του άρθρου 68 του Ν. 3528/2007).
• Κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά το χρόνο της απόσπασης πρέπει να μην εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη και να μην έχει ασκηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη εναντίον των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
- Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
- Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο να αναφέρεται εκτός των άλλων:
→ η τυχόν ύπαρξη πειθαρχικής ή ποινικής δίωξης και επιβολής πειθαρχικής ποινής,
→ ότι ο υπάλληλος δεν έχει οποιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη. (π.χ. υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρονικό διάστημα λόγω παραμεθορίου ή για άλλους λόγους),
→ η βαθμολογία των εκθέσεων αξιολόγησης της τελευταίας πενταετίας.
→ Επισημαίνεται ότι για τους μόνιμους υπαλλήλους του δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., το πιστοποιητικό θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, κατ’ εφαρμογή της ΔΙΑΔΠ/Α/17854/10-07-2007 ΚΥΑ).
- Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και βεβαιώσεων, μεταπτυχιακών τίτλων, πτυχίων ξένων γλωσσών, αποδεικτικών χειρισμού Η/Υ, από τα οποία να προκύπτουν τα τυπικά προσόντα και η εμπειρία του υποψηφίου.
Προκειμένου για ακαδημαϊκούς τίτλους που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, προσκομίζεται και η σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ.
- Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
- Βεβαίωση αποδοχών.
- Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει το νομικό καθεστώς της οικείας υπηρεσίας, προκειμένου για υπαλλήλους κρατικών ΝΠΔΔ.

Τρόποι υποβολής αίτησης απόσπασης:

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν από τους υποψηφίους:

- είτε αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του κεντρικού κτιρίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Πανεπιστημίου 37, Αθήνα, 1ος όροφος, Γραφείο 101)

- είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση: Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης, Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Πανεπιστημίου 37, 10165 Αθήνα,

- είτε με τηλεομοιοτυπία (fax): 210 3338202, Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κοινοποιήσουν φωτοαντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης απόσπασης και στη Δ/νση Διοικητικού/Προσωπικού της οργανικής τους θέσης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων απόσπασης:

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την 4η Ιανουαρίου 2016. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου.

Αποδοχές:

Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι θα λαμβάνουν τις μηνιαίες αποδοχές του βαθμού και του μισθολογικού τους κλιμακίου. Η καταβολή των αποδοχών των αποσπασμένων υπαλλήλων διενεργείται από την υπηρεσία υποδοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 15 του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54 τ. Α’/ 14-3-2012).Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και ΑρχείουΠηγή: Taxheaven