Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απόφαση αρ. 6/742/2.12.2015 Ορισμός μέλους-Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απόφαση αρ. 6/742/2.12.2015 Ορισμός μέλους-Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
6/742/2.12.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου _____________________

Θέμα : Ορισμός μέλους-Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Tις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 2533/1997 «Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 228).

2. Την υπ’αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001546 ΕΞ 2015/ΧΠ 3040/27.11.2015 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 870/27.11.2015) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ορισμός νέου Προέδρου».

3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. γρ. Προέδρου 1799/1.12.2015 υποβολή παραίτησης του κ. Χ. Γκότση από την θέση του Προέδρου της Επιτροπής Αποζημιώσεων του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.

4. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.

5. Σχετική προφορική εισήγηση του Β’ Αντιπροέδρου Ξενοφώντα Αυλωνίτη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως μέλος και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών με τριετή θητεία τον κ. Χαράλαμπο Γκότση, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Η Γραμματέας
Αλεξάνδρα Νινάσιου

Ο Πρόεδρος
Χαράλαμπος Γκότσης

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος
Ξενοφών Αυλωνίτης

Τα μέλη
Σωκράτης Λαζαρίδης
Δημήτριος ΑυγητίδηςΠηγή: Taxheaven