Κ.Υ.Α. αριθμ. 41322/25.11.2015 Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4316/2014 (Α'270)

Κ.Υ.Α. αριθμ. 41322/25.11.2015 Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4316/2014 (Α'270)

Αριθμ. 41322

(ΦΕΚ Β' 2604/03-12-2015)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 79 του Ν. 4316/2014 (Α'270) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α'85)», όπως έχει συμπληρωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4170/2013 (Α'163) και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 (Α'222) «Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως έχει επικαιροποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του Ν. 4127/2013 (Α' 50) και ισχύει, καθώς και του άρθρου μόνου του Ν. 4263/2014 (Α' 117) «Εγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6, 109 και 259 του Ν.3852/2010 (Α'87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Το Π.δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98).

7. Την υπ' αριθμ. Υ1/2015 (Β' 2076) απόφαση «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων».

8. Την υπ' αριθμ. Υ36166/2015 (Β'2252) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Μπαλάφα».

9. Την υπ' αριθμ. Υ29/2015 (Β'2168) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

10. Τις υπ' αριθμ. 1245/12-01-2015, 4713/03-02-2015, 7810/04-03-2015, 10934/31-3-2015, 15298/05-05-2015, 18795/02-06-2015, 22576/02-07-2015, 26942/11-8-2015, 31000/3-9-2015 και 34654/5-10-2015 Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί απόδοσης εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.

11. Τα α) υπ' αριθμ. 14791/15-6-2015 και 17973/21-7-2015 έγγραφα του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας, β) την υπ' αριθμ. 3722/27-5-2015 βεβαίωση χρεών της Δ.Ο.Υ. Άμφισσας γ) την υπ' αριθμ. 18367/25-6-2015 βεβαίωση χρεών της Δ.Ο.Υ. Λειβαδιάς δ) τους από 27-5-2015 Πίνακες Ληξιπρόθεσμων Χρεών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Υποκαταστήματος Άμφισσας και ε) την υπ' αριθμ. 243/17-6-2015 (ορθή επανάληψη) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

12. Τα α) υπ' αριθμ. 32250/22-6-2015, 32464/23-6-2015, 40426/29-7-205 και 40438/29-7-2015 έγγραφα του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, β) τις υπ' αριθμ. 30725/ 17-6-2015 και 36931/27-7-2015 βεβαιώσεις χρεών της Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά και τις υπ' αριθμ. 197/2015 και 251/2015 αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

13. Τα α) υπ' αριθμ. 10808/14-8-2015 και 12765/1-10-2015 έγγραφα του Δήμου Ορχομενού Ν. Βοιωτίας, β) το υπ' αριθμ. 14649/4-8-2015 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς και γ) την υπ' αριθμ. 139/2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

14. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 2.264.502,77€ (οφειλές 2.008.326,27€ προς το Ελληνικό Δημόσιο και 256.176,5€ προς ΙΚΑ - ΕΤΑΜ), σε βάρος των Προϋπολογισμών των Δήμων Δελφών , Κερατσινίου - Δραπετσώνας και Ορχομενού από το έτος 2015 και μέχρι εξοφλήσεως της οφειλής, η οποία θα αντιμετωπίζεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) που τους αποδίδονται κατ' έτος μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ΚΑΕ 3212, 3213, 3214 και 3215 του Ε.Φ. 07-120. Η συνολική επιβάρυνση των προϋπολογισμών των παραπάνω Δήμων για τα έτη 2015-2019 αναλύεται ως εξής: α) ποσό 60.802,81€ για το έτος 2015, β) ποσό 729.633,72€ για το έτος 2016, γ) ποσό 477.891,49€ για το έτος 2017, δ) ποσό 159.570,22€ για το έτος 2018 και ε) ποσό 75.825,48 € για το έτος 2019,

αποφασίζουμε:

1. Οφειλές ποσού ύψους α) 259.966,24 € προς το Ελληνικό Δημόσιο (ποσό κύριας οφειλής ύψους 257.857,59 € και ποσό πρόσθετων φόρων, τόκων, κ.λπ. ύψους 2.108,65€ Δ.Ο.Υ. Άμφισσας) και β) 256.176,5 € προς ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Υποκατάστημα Άμφισσας (ποσό κύριας οφειλής ύψους 237.248,77 € και ποσό πρόσθετων φόρων, τόκων, κ.λπ. ύψους 18.927,73 €) του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας, συμψηφίζονται μέχρι εξοφλήσεως τους με μηνιαία παρακράτηση ποσού ύψους 17.295,92 € από τους αποδιδόμενους σε αυτόν Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που προορίζονται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών. Το μηνιαίο παρακρατηθέν ποσό αναλογεί σε ποσοστό 5% επί των ανωτέρω εσόδων του από ΚΑΠ και καθορίστηκε με την υπ' αριθμ. 243/2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Ο συμψηφισμός των εν λόγω οφειλών ολοκληρώνεται εντός τριών (3) ετών, από τη δημοσίευση της παρούσας, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) από τους πρόσθετους φόρους, τόκους, πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και κάθε μορφής προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προέκυψαν ή προκύπτουν από κάθε είδους φορολογικές παραβάσεις του πρώην Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και νυν Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και από παραβάσεις των διατάξεων περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Για το Δήμο Δελφών Ν. Φωκίδας, συμψηφίζεται συνολικό ποσό πρόσθετων φόρων, τόκων κ.λπ. ύψους 21.036,38 € όπως αναλύεται παραπάνω, από το αρχικώς βεβαιωμένο ποσό των 70.121,28 € (7.028,84€ Δ.Ο.Υ. Άμφισσας και 63.092,44€ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Υποκατάστημα Άμφισσας) λόγω της ανωτέρω σχετικής απαλλαγής.

2. Οφειλές ποσού ύψους 677.960,27 € προς το Ελληνικό Δημόσιο (ποσό κύριας οφειλής 674.789,41 και ποσό πρόσθετων φόρων, τόκων κ.λπ. ύψους 3.170,86 € - Ε' Δ.Ο.Υ. Πειραιά) του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας Ν. Αττικής, συμψηφίζονται μέχρι εξοφλήσεως τους με μηνιαία παρακράτηση ποσού ύψους 37.188,10 € από τους αποδιδόμενους σε αυτόν Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που προορίζονται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών. Το μηνιαίο παρακρατηθέν ποσό αναλογεί σε ποσοστό 5% επί των ανωτέρω εσόδων του από ΚΑΠ και καθορίστηκε με τις υπ' αριθμ. 197/2015 και 251/2015 αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Ο συμψηφισμός των εν λόγω οφειλών ολοκληρώνεται εντός δύο (2) ετών, από τη δημοσίευση της παρούσας, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τους πρόσθετους φόρους, τόκους, πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και κάθε μορφής προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προέκυψαν ή προκύπτουν από κάθε είδους φορολογικές παραβάσεις του πρώην Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και νυν Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και από παραβάσεις των διατάξεων περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Για το Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας Ν. Αττικής συμψηφίζεται συνολικό ποσό πρόσθετων φόρων, τόκων κ.λπ. ύψους 3.170,86 € από το αρχικώς βεβαιωμένο ποσό των 15.854,3 € λόγω της ανωτέρω σχετικής απαλλαγής.

3. Οφειλές ποσού ύψους 1.070.399,76 € προς το Ελληνικό Δημόσιο (ποσό κύριας οφειλής 1.053.177,42 και ποσό πρόσθετων φόρων, τόκων κ.λπ. ύψους 17.222,34€ - Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς) του Δήμου Ορχομενού Ν. Βοιωτίας, συμψηφίζονται μέχρι εξοφλήσεως τους με μηνιαία παρακράτηση ποσού ύψους 6.318,79€ από τους αποδιδόμενους σε αυτόν Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που προορίζονται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών. Το μηνιαίο παρακρατηθέν ποσό αναλογεί σε ποσοστό 5% επί των ανωτέρω εσόδων του από ΚΑΠ και καθορίστηκε με την υπ' αριθμ. 139/2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

4. Το ανωτέρω αποδιδόμενο προς τους δικαιούχους φορείς ποσό, παραμένει σταθερό μέχρι εξοφλήσεως του συνόλου των οφειλών και δύναται να διαφοροποιηθεί μόνο κατόπιν λήψης νέας απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία εκχωρείται προς παρακράτηση και συμψηφισμό επιπλέον ποσοστό από αυτό που αρχικώς είχε αποφασιστεί.

5. Εάν για οποιοδήποτε αιτία, το ποσό που συμψηφίζεται με την παρούσα, διαφέρει από το ποσό που αρχικά βεβαιώθηκε από το δικαιούχο φορέα, η διαφορά κρατείται στην οικεία Δ.Ο.Υ. ή το Ασφαλιστικό Ταμείο και συμψηφίζεται άμεσα μεριμνεί αυτών, με επόμενη οφειλή ληξιπρόθεσμη ή μη του δήμου ή επιστρέφεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου να αποδοθεί στον οικείο δήμο.

6. Υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων στους δήμους, για τις οφειλές που ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση:

i) χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,
ii) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990 (Α' 43) ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεση της, διακόπτεται. Αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα,
iii) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρονται μετά από αίτηση του δήμου,
iv) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2523/1997 (Α' 179) και του άρθρου 20 του Ν. 2648/1998 (Α' 238) πλην της παραγράφου 2.

7. Στην περίπτωση που δήμος επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να εκχωρήσει προς παρακράτηση και συμψηφισμό τέτοιο ποσοστό επί των εσόδων των ΚΑΠ του, ώστε με το ποσό που προκύπτει να εξοφληθεί εφάπαξ με νέα κοινή υπουργική απόφαση το υπόλοιπο ποσό της κύριας οφειλής, τυγχάνει όλων των προβλεπόμενων από τη σχετική διάταξη απαλλαγών επί του εναπομείναντος αυτού ποσού.

8. Ο συμψηφισμός των ανωτέρω ποσών γίνεται σε βάρος του εσόδου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, το οποίο κατανέμεται ως τακτική επιχορήγηση μηνιαία σε όλους του Δήμους. Τα συμψηφισθέντα ποσά αποδίδονται στους δικαιούχους φορείς με χρηματικές εντολές και όχι κατ' ανάγκη ισόποσες, από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών» (No 158). Με την κοινοποίηση των παραπάνω αποδόσεων, οι Δήμοι θα πρέπει να προβούν σε αντίστοιχες εγγραφές εξόφλησης των οφειλών.

9. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣΠηγή: Taxheaven