Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1156133 ΕΞ 2015/2.12.2015 Μετακίνηση υπαλλήλων

Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1156133 ΕΞ 2015/2.12.2015 Μετακίνηση υπαλλήλων

Αθήνα, 02/12/2015
Αρ. Πρωτ.:ΔΔΑΔ Β 1156133 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο:210 3375138-9
Fax:210 3375049

ΘΕΜΑ: «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρ. 66 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9.2.2007),

2. το άρ. 6 παρ. 2 του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/6.5.2010),

3. την με αρ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β/28.1.2013) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»,

4. την με αρ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0003412 ΕΞ 2015/22.10.2015 (ΦΕΚ 2294/Β/22.10.2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων»,

5. ΤΟ Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α/29.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»,

6. την απόφαση Δ.ΟΡΓ. Α1147691 ΕΞ 2014/6.11.2014 (ΦΕΚ 3017/Β/7.11,2014) «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γ ενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Δ.ΟΡΓ.Α 1094448 ΕΞ 2015/10.7.2015 (ΦΕΚ 1574/Β/27-7-2015),

7. τις αιτήσεις των υπαλλήλων,

8. τις υπηρεσιακές ανάγκες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Μετακινούμε τους παρακάτω υπαλλήλους ως εξής:

Α/ΑAMYΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1401562ΒΕΡΓΑΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΕ-ΕΦΟΡΙΑΚΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)ΕΛΕΓΚΤΉΣ/ΑΙΤΗΣΗ
2315986ΕΛΛΗΝΑΒΑΣΙΛΙΚΗTE-ΕΦΟΡΙΑΚΩΝΔ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΔ.Ο.Υ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΙΤΗΣΗ
3411256ΕΞΑΡΧΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑTE-ΕΦΟΡΙΑΚΩΝΔ.Ο.Υ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΎΡΩΝΔ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΕΛΕΓΚΤΉΣ/ΙΔΑΧ/ΑΙΤΗΣΗ
4515668ΠΙΠΕΡΗΟΛΓΑΠΕ-ΕΦΟΡΙΑΚΩΝΔ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Β. Οι υπάλληλοι με α/α από 1 έως 3 καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία άμεσα και να αποσταλεί αναφορά αναχώρησης και άφιξης τους στο fax 210 33 75 049, ενώ νια την υπάλληλο με α/α 4 να αποσταλεί αποδεικτικό κοινοποίησης της παρούσας απόφασης στο fax 210 33 75 049.Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος ΔιοίκησηςΠηγή: Taxheaven