Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 50/4.12.2015 Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής υπογραφής και ηλεκτρονικής αποστολής κατασχετηρίων εις χείρας Πιστωτικών Ιδρυμάτων

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 50/4.12.2015 Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής υπογραφής και ηλεκτρονικής αποστολής κατασχετηρίων εις χείρας Πιστωτικών Ιδρυμάτων

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ. Γ99/523

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/ν ση : Πειραιώς 28, ΤΚ. 10437, Αθήνα
Τηλ. : 210 52.91.718-20
210 52.91.778
FAX : 210 52.91.709
E-mail : anaekastika@keao.gov.gr
Πληροφορίες : Σώχου Αναστασία

Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/ν ση : Πειραιώς 28, ΤΚ. 10437, Αθήνα
Τηλ. : 210 52.91.723
210 52.91.728-30
FAX : 210 52.91.726
E-mail : pliroforiki@keao.gov.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 50

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ψηφιακής υπογραφής και ηλεκτρονικής αποστολής κατασχετηρίων εις χείρας Πιστωτικών Ιδρυμάτων.»


Με την παρούσα εγκύκλιο σας γνωρίζουμε ότι τίθεται σε παραγωγική λειτουργία η α' φάση του έργου «Κοινοποίηση κατασχετηρίων εγγράφων για την επιβολή κατάσχεσης απαιτήσεων εις χείρας Πιστωτικών Ιδρυμάτων και υποβολή Δήλωσης Τρίτου αυτών με ηλεκτρονικά μέσα», κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρ. 30-34 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως αυτά ισχύουν μετά την πρόσφατη τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παραγράφου Α' του άρθρου τρίτου του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ τ.Α' αρ.85 7-4-2014) και μετά την προσθήκη του άρθρου 30Β με τις διατάξεις του άρ. 66 του Ν.4170/2013 (ΦΕΚ τ.Α' αρ.163/12-7-2013), καθώς και της υπ' αρ. Γ31/82/4.3.2015 (ΦΕΚ τ.Β' αρ.417/24-3-2015) σχετικής Απόφασης Διοικητή η οποία επισυνάπτεται.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Από την ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η κοινοποίηση των κατασχετηρίων εγγράφων, η παραλαβή των εκθέσεων επίδοσης αυτών καθώς και η αποστολή των Δηλώσεων Τρίτου, πραγματοποιείται πλέον ηλεκτρονικά μέσω ανταλλαγής κρυπτογραφημένων και ψηφιακά υπογεγραμμένων μηνυμάτων, εντός των προβλεπόμενων, κατά τις διατάξεις των προαναφερθέντων διατάξεων, προθεσμιών.

Η εν λόγω διαδικασία πραγματοποιείται μέσω των ακόλουθων «ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ» και όχι με απευθείας ηλεκτρονική επικοινωνία με τα ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (εφεξής Π.Ι.).

• «ΚΟΜΒΟΣ ΚΕΑΟ»: η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Ε.Α.Ο. (με την παράλληλη συνδρομή της Γενικής Δ/νσης Πληροφορικής ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), μέσω του οποίου πραγματοποιείται η συγκέντρωση, αποστολή και διαχείριση των κατασχετηρίων καθώς και των υποβαλλόμενων Δηλώσεων Τρίτου και τυχόν κατασχεθέντων ποσών,

• «ΚΟΜΒΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» (εφεξής ΚΟΜΒΟΣ Π.Ι.): η ανώνυμη εταιρεία ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., μέσω του οποίου πραγματοποιείται η διαβίβαση των κατασχετηρίων, των εκθέσεων επίδοσης και των Δηλώσεων Τρίτου, μεταξύ του «ΚΟΜΒΟΥ ΚΕΑΟ» και των Π.Ι. και

• «ΚΟΜΒΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» (εφεξής ΚΟΜΒΟΣ ΑΠΟΔ. Π.Ι.) η ανώνυμη εταιρεία ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε./ΔΙΑΣ Α.Ε., μέσω του οποίου αποδίδονται τυχόν κατασχεθέντα από τα Π.Ι. ποσά.

Καινοτόμα στοιχεία της νέας ηλεκτρονικής διαδικασίας αποτελούν:

• Η αντικατάσταση της χειρόγραφης υπογραφής των κατασχετηρίων με τη χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρ. 3 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ τ.Α' αρ. 138/16-6-2011).

• Η έκδοση, σε περίπτωση οφειλετών Νομικών Προσώπων, και μεμονωμένου κατασχετηρίου ανά ΑΦΜ αλληλέγγυα ευθυνόμενου φυσικού/νομικού προσώπου για την καταβολή των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών του οφειλέτη Νομικού Προσώπου, κατά την έννοια των πρόσφατων διατάξεων του άρ. 31, περί αλληλέγγυας ευθύνης, του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ τ.Α' αρ.32 21-3-2015), όπως κάθε φορά ισχύουν.

• Η απόδοση από τα Πιστωτικά Ιδρύματα μέσω της ΔΙΑΣ ΑΕ τυχόν κατασχεθέντων χρηματικών ποσών με τη χρήση Ταυτότητας Οφειλής Κατασχετηρίου (εφεξής Τ.Ο.Κ), η οποία αποτελεί έναν μοναδικό κωδικό
αριθμό μονοσήμαντα συνδεόμενο με τον Πίνακα Χρεών του κατασχετηρίου, κατά την έννοια της περίπτ. Γ, του άρ. 1 της υπ' αρ. Γ31/82/4.3.2015 Απόφασης Διοικητή.

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ως ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας έχει οριστεί η 7η Δεκεμβρίου 2015. Συγκεκριμένα, από την προαναφερθείσα ημερομηνία κι εφεξής, οι Προϊστάμενοι Α/νσης των τεσσάρων Περιφερειακών Κ.Ε.Α.Ο. (Α' ΠΕΡ. Κ.Ε.Α.Ο. ΑΘΗΝΩΝ, Β' ΠΕΡ. Κ.Ε.Α.Ο. ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΡ. Κ.Ε.Α.Ο. ΠΕΙΡΑΙΑ και ΠΕΡ. Κ.Ε.Α.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) και των δεκαεπτά Περιφερειακών Υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., στα οποία συστάθηκαν και λειτουργούν Τμήματα Κ.Ε.Α.Ο., κατά την επιβολή κατασχέσεων κατά: α) οφειλετών ΙΚΑ και λοιπών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οφειλές των οποίων έχουν διαβιβαστεί στο Κ.Ε.Α.Ο. για την επιδίωξη της είσπραξής τους, καθώς και β) οφειλετών Ι.Κ.Α., των οποίων οι οφειλές δεν έχουν διαβιβαστεί στο Κ.Ε.Α.Ο., υποχρεούνται να αποστέλλουν τα σχετικά κατασχετήρια έγγραφα, ηλεκτρονικά μετά την ψηφιακή υπογραφή τους.

Η διαδικασία πραγματοποιείται από τους προαναφερθέντες μέσω ειδικής εφαρμογής, η οποία παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών ημερίδων στις 23, 24 και 25 Νοεμβρίου 2015, στις οποίες συμμετείχαν, σύμφωνα με τις οδηγίες του διανεμηθέντος έντυπου και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.

Η εν λόγω εφαρμογή είναι προσβάσιμη μόνο από τους κατάλληλα παραμετροποιημένους υπολογιστές Ο.Π.Σ. των προαναφερθέντων προσώπων.

Αντίθετα, η υπογραφή των κατασχετηρίων από τους Προϊσταμένους Α/νσης των λοιπών εβδομήντα δύο Τοπικών Υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., η κοινοποίηση αυτών στα Π.Ι., και η παραλαβή από αυτά της Δήλωσης Τρίτου πραγματοποιείται, προς το παρόν, χωρίς καμία παρέκκλιση από τη συνήθη, μη ηλεκτρονική, έντυπη διαδικασία. Ωστόσο, σε περίπτωση μελλοντικής ένταξης των προσωρινά αποκλειόμενων υπηρεσιών Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., οι τελευταίες θα ενημερωθούν σχετικά.

Προς αποφυγή παρερμηνειών παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα:

Παράδειγμα:

Για οφειλέτη Ι.ΚΑ., με διεύθυνση έδρας στην ασφαλιστική περιοχή του Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Τρικάλων, του οποίου οι οφειλές δεν έχουν διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ, και, κατά συνέπεια η αρμοδιότητα επιβολής κατάσχεσης εις χείρας Πιστωτικού Ιδρύματος παραμένει στον Προϊστάμενο Δ/νσης του Τοπικού Υποκαταστήματος Τρικάλων, η υπογραφή, η κοινοποίηση των κατασχετηρίων και η αποστολή της Δήλωσης Τρίτου πραγματοποιείται χωρίς καμία παρέκκλιση από τη συνήθη, μη ηλεκτρονική, έντυπη διαδικασία.

Αντίθετα, για οφειλέτες I.Κ.Α., με διεύθυνση έδρας στην ασφαλιστική περιοχή του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Καρδίτσας, του οποίου οι οφειλές δεν έχουν διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ, και, κατά συνέπεια η αρμοδιότητα επιβολής κατάσχεσης εις χείρας Πιστωτικού Ιδρύματος παραμένει στον Προϊστάμενο Δ/νσης του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Καρδίτσας, η κοινοποίηση του κατασχετηρίου εγγράφου πραγματοποιείται ηλεκτρονικά κατόπιν ψηφιακής υπογραφής από αυτόν.

Σύμφωνα, τέλος, με την παρ. 6 του άρ. 9 της υπ' αρ. Γ31/82/4.3.2015 Απόφασης Διοικητή, η άρση κατάσχεσης, μερική ή και ολική, καθώς και κάθε συμπληρωματική Δήλωση Τρίτου, αποτελούν αντικείμενο της υπό σχεδιασμό β' φάσης του εν λόγω έργου, δεν εντάσσονται στην ηλεκτρονική διαδικασία, αλλά πραγματοποιούνται χωρίς καμία παρέκκλιση από τη συνήθη, μη ηλεκτρονική, έντυπη διαδικασία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ. 2 της υπ' αρ. Γ31/82/4.3.2015 Απόφασης Διοικητή η ψηφιακή υπογραφή και ηλεκτρονική αποστολή επιτρέπεται μόνο κατά τις εργάσιμες για το τραπεζικό σύστημα ημέρες, από τις 08:00 έως και 14:00.

Επισημαίνεται ότι, οι ημέρες γενικής αργίας του ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος καθώς και οι ειδικές αργίες διατραπεζικών συναλλαγών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Ν. 3336/2005 (ΦΕΚ τ. Α' αρ. 96/20-3-2005), ανακοινώνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι για το πρώτο χρονικό διάστημα λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας το μέγιστο επιτρεπτό πλήθος κατασχετηρίων έχει οριστεί σε εξακόσια (600) κατασχετήρια ανά ημέρα και Πιστωτικό Ίδρυμα για το σύνολο των εντασσόμενων υπηρεσιών ΙΚΑ-ΚΕΑΟ.

Ωστόσο, οι προαναφερθέντες περιορισμοί σε καμία περίπτωση δεν αφορούν στην καταχώρηση των κατασχετηρίων στο σύστημα Ο.Π.Σ. από τους χρήστες, η οποία πραγματοποιείται ανά πάσα στιγμή και χωρίς ημερήσιο επιτρεπτό όριο.

ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ


Όσον αφορά την ένταξη των Πιστωτικών Ιδρυμάτων στην α' φάση του έργου σας γνωρίζουμε ότι αυτή πραγματοποιείται σταδιακά. Συγκεκριμένα, στις 7 Δεκεμβρίου 2015, εντάσσονται σε παραγωγική λειτουργία τα ακόλουθα Πιστωτικά Ιδρύματα:

• ΕΘΝΙΚΉ ΤΡΑΠΕΖΑ,
• ALPHA BANK,
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
• ATTICA BANK
• UNICREDIT BANK και
• AEGEAN BALTIC BANK

Κατά συνέπεια, η κοινοποίηση κατασχετηρίων εις χείρας Π.Ι. μη συμπεριλαμβανομένου στην προαναφερθείσα λίστα πραγματοποιείται χωρίς καμία παρέκκλιση από τη συνήθη, μη ηλεκτρονική, έντυπη διαδικασία, αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την ένταξή τους.

Σε κάθε περίπτωση νέας ένταξης Π.Ι. στην α' φάση του εν λόγω έργου, θα έχει προηγηθεί ενημέρωση με σχετικό έγγραφο μας, προκειμένου η κοινοποίηση των κατασχετηρίων εις χείρας των νεοεντασσόμένων Π.Ι. να πραγματοποιείται από την ένταξη κι εντεύθεν με τον προβλεπόμενο τρόπο.

Δεδομένου ότι η ψηφιακή υπογραφή και ηλεκτρονική αποστολή των κατασχετηρίων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τα ανωτέρω, για τις εντασσόμενες υπηρεσίες ΙΚΑ- ΚΕΑΟ, τα συμπεριλαμβανόμενα στην προαναφερθείσα λίστα Π.Ι., από την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας κι εντεύθεν, δεν θα παραλαμβάνουν έντυπα κατασχετήρια.

Αντίθετα, τα εν λόγω εντασσόμενα Π.Ι. δεν νομιμοποιούνται να αρνηθούν την παραλαβή έντυπου κατασχετηρίου από τις υπηρεσίες ΙΚΑ, οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί προς το παρόν στην α' φάση του έργου.

Προς αποφυγή παρερμηνειών, η Κεντρική Υπηρεσία ΚΕΑΟ έχει αποστείλει στον φορέα εκπροσώπησης των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, σχετική κατάσταση με τις υπηρεσίες ΙΚΑ, οι οποίες εξακολουθούν να κοινοποιούν τα κατασχετήρια σε έντυπη μορφή, προς ενημέρωση των μελών της. Τα προαναφερθέντα ισχύουν και για κάθε περίπτωση νέας ένταξης Πιστωτικού Ιδρύματος στην α' φάση του εν λόγω έργου.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι υποχρέωση ένταξης στην εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία, είτε άμεσα είτε μελλοντικά, έχει, σύμφωνα με την περίπτ. Α' του άρ. 1 της υπ' αρ. Γ31/82/4.3.2015 Απόφασης Διοικητή, κάθε Π.Ι. το οποίο λειτουργεί στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται στην αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο (α) της παρ. 1 του άρ. 11 του Ν.3601/2007 (ΦΕΚ τ.Α' αρ. 178 1-8-2007).

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΟΠΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κάθε κατασχετήριο εις χείρας των ενταχθέντων στην α' φάση του εν λόγω έργου Π.Ι., το οποίο καταχωρείται και αποθηκεύεται (F10) μέσω της σχετικής οθόνης του ΟΠΣ 'Διαχείριση Κατάσχεσης Εις Χείρας Τρίτου' μεταφέρεται αυτόματα στην ειδική εφαρμογή ως ηλεκτρονικό κατασχετήριο προς ψηφιακή υπογραφή και ηλεκτρονική αποστολή.

Με αφορμή τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, η προαναφερθείσα οθόνη τροποποιήθηκε κατάλληλα ώστε:

• να είναι δυνατή η καταχώρηση από το χρήστη κατασχετηρίου και ανά ΑΦΜ αλληλέγγυα ευθυνόμενου φυσικού/νομικού προσώπου, όπως προαναφέρθηκε εισαγωγικά,

• να συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα στα αντίστοιχα πεδία, η ημερομηνία επίδοσης του ηλεκτρονικού κατασχετηρίου στο Π.Ι., το είδος, ο αριθμός, η ημερομηνία και το ποσό της Δήλωσης Τρίτου, ενώ σε περίπτωση έντυπου κατασχετηρίου οι τιμές συμπληρώνονται κατά τη συνήθη διαδικασία από το χρήστη και

• να παράγεται και να συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα στο αντίστοιχο πεδίο ο ειδικός κωδικός αριθμός Τ.Ο.Κ.

Ωστόσο, κρίθηκε σκόπιμο η καταχώρηση ακόμα και των έντυπων κατασχετηρίων από τις μη εντασσόμενες υπηρεσίες ΙΚΑ να πραγματοποιείται μέσω της νέας κατάλληλα τροποποιημένης προαναφερθείσας οθόνης.

Κατά συνέπεια, η ενότητα που ακολουθεί και περιγράφει τον τρόπο πίστωσης των αποδοθέντων από το Πιστωτικό Ίδρυμα κατασχεμένων χρηματικών ποσών με χρήση του ειδικού αριθμού Τ.Ο.Κ. καταλαμβάνει και τις προαναφερθείσες υπηρεσίες.

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παρόντος εγγράφου έχουν προσαρτηθεί αναλυτικές οδηγίες χρήσης της τροποποιημένης οθόνης 'Διαχείριση Κατάσχεσης Εις Χείρας Τρίτου'.

Όσον αφορά, όμως, τη νέα δυνατότητα καταχώρησης κατασχετηρίου και ανά ΑΦΜ αλληλέγγυα ευθυνόμενου φυσικού/νομικού προσώπου, σας εφιστούμε την προσοχή για τα ακόλουθα:

• το ευθυνόμενο φυσικό/νομικό πρόσωπο κατά του οποίου στρέφεται το κατασχετήριο δεν επιλέγεται αυτόματα από το σύστημα,
• επιλέγεται αποκλειστικά και μόνο από το χρήστη κατόπιν επιλογής από σχετική λίστα τιμών,
• η εν λόγω λίστα αποτελείται αποκλειστικά και μόνο από τα φυσικά/νομικά πρόσωπα τα οποία ευθύνονται αλληλέγγυα για την καταβολή του οφειλών στον Πίνακα Χρεών του κατασχετηρίου,
• η ευθύνη των εν λόγω προσώπων προκύπτει βάσει της ιδιότητας και της διάρκειας της θητείας τους, με την οποία εντοπίζονται απογεγραμμένα στο Μητρώο Εργοδοτών.

Κατά συνέπεια, όπως σας είχε επισημανθεί και με το υπ' αρ. Γ99/01/441/30.10.2015 έγγραφο της Δ/νσης Μητρώου Οφειλετών ΚΕΑΟ, γίνεται αντιληπτό ότι η ύπαρξη ενός πλήρους και έγκυρου Μητρώου αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα, μεταξύ άλλων, και της επιδίωξης της αναγκαστικής είσπραξης.

Επομένως, θα πρέπει να επιδιώκεται από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η επικαιροποίηση αυτού με κάθε πρόσφορο τρόπο προ της επιβολής των κατασχετηρίων.

ΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

Όπως προαναφέρθηκε, η απόδοση από τα Π.Ι. τυχόν κατασχεθέντων χρηματικών ποσών πραγματοποιείται μέσω του ΚΟΜΒΟΥ ΑΠΟΔ. Π.Ι., κάνοντας χρήση του μοναδικού τριανταψήφιου κωδικού αριθμού Τ.Ο.Κ., ο οποίος συνδέεται, όπως προαναφέρθηκε μονοσήμαντα με τον Πίνακα Χρεών του κατασχετηρίου.

Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία καταβολής του κατασχεθέντος ποσού νοείται η ημερομηνία εκτέλεσης της συναλλαγής από το Πιστωτικό Ίδρυμα.

Μετά την απόδοση του κατασχεθέντος ποσού η καρτέλα του οφειλέτη, ανάλογα με το ύψος του ποσού, θα πιστώνεται αυτόματα από το σύστημα:

• με την εκτός ρύθμιση οφειλή κατά σειρά βεβαίωσης, εφόσον ο οφειλέτης, ή το αλληλέγγυα ευθυνόμενο φυσικό πρόσωπο, κατά του οποίου στρέφεται το κατασχετήριο, δεν έχουν προβεί σε ρύθμιση της οφειλής τους πριν την καταβολή του κατασχεθέντος ποσού.

• με την εκτός ρύθμιση οφειλή, με δυνατότητα πίστωσης τυχόν πλεονάζοντος ποσού με την τρέχουσα απαιτητή δόση, ακόμα και με επόμενες δόσεις, εφόσον ο οφειλέτης, ή το αλληλέγγυα ευθυνόμενο φυσικό πρόσωπο, κατά του οποίου στρέφεται το κατασχετήριο, έχουν προβεί σε ρύθμιση της οφειλής τους πριν την καταβολή του κατασχεθέντος ποσού, αλλά έχουν προκύψει καταλογισμένες οφειλές εκτός ρύθμισης.

• με την τρέχουσα απαιτητή δόση, με δυνατότητα πίστωσης τυχόν πλεονάζοντος ποσού και με επόμενες δόσεις, εφόσον ο οφειλέτης, ή το αλληλέγγυα ευθυνόμενο φυσικό πρόσωπο, έχουν προβεί σε ρύθμιση της
οφειλής τους πριν την καταβολή του κατασχεθέντος ποσού, και δεν έχουν προκύψει καταλογισμένες οφειλές εκτός ρύθμισης.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

Όσον αφορά προκύπτοντα προβλήματα κατά τη λειτουργία της νέας ηλεκτρονικής διαδικασίας, επισημαίνεται ότι η Δ/νση Πληροφορικής Κ.Ε.Α.Ο. έχει επιφορτιστεί με τη διαχείριση προβλημάτων τα οποία άπτονται της ψηφιακής υπογραφής των κατασχετηρίων καθώς και σφαλμάτων κατά την ηλεκτρονική αποστολή τους, ενώ για κάθε άλλο μη τεχνικό ζήτημα διαχείρισης των κατασχετηρίων αρμόδια είναι η Δ/νση Αναγκαστικών Μέτρων και Νομικής Υποστήριξης Κ.Ε.Α.Ο.

Ωστόσο, οι εμπλεκόμενες Δ/νσεις Κ.Ε.Α.Ο. αντιλαμβανόμενες την αυξημένη ανάγκη παροχής υποστήριξης στους χρήστες της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής, ειδικά κατά το πρώτο χρονικό διάστημα, θα ανταποκρίνονται άμεσα σε κάθε πρόβλημα χωρίς στεγανά ως προς τις προαναφερθείσες αρμοδιότητες.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Πηγή: Taxheaven