Α.Π. οικ.: 2/76974/0025/7.12.2015 Απόφαση διάθεσης σειρών ελληνικών κερμάτων ευρώ, έτους 2015, σε ποιότητα τύπωσης PROOF

Α.Π. οικ.: 2/76974/0025/7.12.2015 Απόφαση διάθεσης σειρών ελληνικών κερμάτων ευρώ, έτους 2015, σε ποιότητα τύπωσης PROOF

Αθήνα, 7/12/2015
Α.Π. οικ.: 2/76974/0025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ,
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Α'

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
101 65 Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Μπλάνος
Τηλέφωνο: 2103338967
Fax: 2103338959
E-Mail: d25@glk.gr

Θέμα: Απόφαση διάθεσης σειρών ελληνικών κερμάτων ευρώ, έτους 2015, σε ποιότητα τύπωσης PROOF.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπ' όψιν:

1) Το Ν.Δ. 488/1974 «Περί κυρώσεως της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος υπογραφείσης την 21η Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι' ης ρυθμίζονται τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δημοσίου και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 203/ τ. Α'/19.7.1974).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5 του Ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 81/τ. Α'/2.7.1982).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 1473/1984 «Μεταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 127τ. Α'/7.9.1984), όπως συμπληρώθηκαν με την παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.2948/2001 «Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» (ΦΕΚ 242/τ. Α'/19.10.2001).

4) Τις διατάξεις του Ν.2859/2000 «Κύρωση Φόρου Προτιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ 248 /τ. Α'/7.11.2000).

5) Το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/τ. Α'/29.08.2014) όπως ισχύει.

6) Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ. Α'/23.9.2015).

7) Την αριθ. Υ29/8.10.2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/τ. Β'/9.10.2015).

8) Την αριθ. 2/71252/0025/9.11.2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, «Έκδοση σειρών ελληνικών κερμάτων ευρώ, έτους 2015, σε ποιότητα τύπωσης PROOF», (ΦΕΚ 2405/τ.Β'/10.11.2015).

9) Την αριθ. οικ. 2/76951/0025/7.12.2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Δημιουργία Λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για τα έσοδα από τη διάθεση σειρών ελληνικών κερμάτων ευρώ, έτους 2015, σε ποιότητα τύπωσης PROOF».

10) Την αριθ. 2/79659/0025/29.10.2012 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δημιουργίας λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για τα έσοδα ΦΠΑ από τη διάθεση Νομισματικών Προϊόντων.

11) Το αριθ. Δ14Α1148115ΕΞ2012/25.10.2012 έγγραφο του Υπουργού Οικονομικών αναφορικά με την εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στη διάθεση νομισματικών προϊόντων που εκδίδει το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1 . Η διάθεση των δύο χιλιάδων (2.000) σειρών ελληνικών κερμάτων ευρώ έτους 2015, σε ποιότητα τύπωσης PROOF, θα γίνει ως ακολούθως:

Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

- Εξουσιοδοτούμε την Τράπεζα της Ελλάδος να διαθέτει στο κοινό, μέσω του Κεντρικού Καταστήματος και των Υποκαταστημάτων της, το περιγραφόμενο στις διατάξεις της παρ.1 της παρούσης, νομισματικό προϊόν.

- Ως ημερομηνία έναρξης διάθεσης αυτού ορίζεται η 15/12/2015.

- Ως τιμή διάθεσης εκάστου τεμαχίου ορίζεται το ποσό των εξήντα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (60,97€), πλέον Φ.Π.Α.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Καθορίζουμε δύο συνεχόμενες χρονικές περιόδους, εφεξής χαρακτηριζόμενες ως «Φάση Α» και «Φάση Β», για την εκτέλεση της διαδικασίας διάθεσης του εν θέματι νομισματικού προϊόντος.

Α. Φάση Α' (Χρονική Περίοδος Διάθεσης από 15/12/2015 έως και 28/12/2015)

α) Για αιτήματα αγοράς μέχρι και δύο (2) σειρών κατ' άτομο, σε σύνολο χιλίων,(1.000) σειρών οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, από 15/12/2015 έως και 28/12/2015, ή προσερχόμενοι σε κάποιο κατάστημα αυτής (Κεντρικό ή Υποκατάστημα) με την αστυνομική τους ταυτότητα (ή το διαβατήριό τους), ή διαζευκτικά υποβάλλοντας ηλεκτρονικό αίτημα με την αποστολή σχετικού εντύπου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.bankofgreece.gr) συμπληρωμένο δεόντως, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sec.tellers@bankofgreece.gr.

Η Τράπεζα της Ελλάδος θα προβαίνει αρμοδίως σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την ικανοποίηση των προαναφερόμενων αιτημάτων, μεριμνώντας, όπως προσήκει, για την παροχή πλήρους δυνατότητας πρόσβασης των εν λόγω ενδιαφερομένων στην αγορά του εν θέματι νομισματικού προϊόντος, τόσο μέσω του δικτύου των Καταστημάτων που διατηρεί στην ελληνική επικράτεια, όσο και μέσω της υφιστάμενης διαδικασίας ηλεκτρονικών παραγγελιών.

Οι διατάξεις της πρώτης ως άνω παραγράφου τίθενται σε εφαρμογή μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία της παρ. ΙΙΑγ για τα ίδια πρόσωπα.

β) Για αιτήματα προερχόμενα από ιδιώτες για ποσότητες άνω των τριών (3) σειρών κατ' άτομο, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου ΙΙΒ της παρούσης Απόφασης.

γ) Για αιτήματα αγοράς από τρείς (3) σειρές και άνω που προέρχονται από εμπόρους και για το υπόλοιπο της έκδοσης, ήτοι, χιλίων (1.000) σειρών, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων και Δανείων της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσίου Λογιστικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, μέσω Fax (2103338959) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (d25@glk.gr) στην αποκλειστική χρονική προθεσμία από 7/12/2015 έως και 10/12/2015.Στην ίδια προθεσμία γίνονται δεκτά και τυχόν αιτήματα τροποποίησης-ακύρωσης της αρχικής παραγγελίας, για λόγους που πρέπει να επεξηγούνται επαρκώς από τον αιτούντα. Αιτήματα για ποσότητες άνω των χιλίων(1.000) σειρών ανά αίτηση δεν θα γίνονται δεκτά.

Εάν μετά τη συγκέντρωση των εμπρόθεσμων αιτήσεων διαπιστωθεί ότι το σύνολο των αιτηθέντων τεμαχίων υπερβαίνει την ποσότητα των χιλίων (1.000) σειρών, τότε η ως άνω αρμόδια Διεύθυνση θα προβαίνει - κατά το τελικό στάδιο παροχής των εγκρίσεων - σε αναλογική περικοπή όλων των αιτημάτων, με ελάχιστη ποσότητα έγκρισης τις τρείς (3) σειρές, υπό την προϋπόθεση ότι οι έγκυρες αιτήσεις δεν θα υπερβούν τις 333.

Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή εάν το σύνολο των αιτηθέντων ή των εγκεκριμένων τεμαχίων μετά την αναλογική περικοπή υπολείπεται των χιλίων(1.000) τεμαχίων, τότε το υπόλοιπο που προκύπτει μεταφέρεται αυτόματα προς διάθεση στη Φάση Β'. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση μη εκτέλεσης των παρεχόμενων από την ως άνω Διεύθυνση εγκρίσεων με υπαιτιότητα του ιδίου του αιτούντα.

Η εμπορική ιδιότητα αποδεικνύεται από βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. ή από οποιοδήποτε άλλο νόμιμο στοιχείο, εκδοθέν εντός του 2015, κριθεί απαραίτητο από την αρμόδια Διεύθυνση.

Β. Φάση Β' (Χρονική Περίοδος Διάθεσης από 29/12/2015 έως την εξάντληση του νομισματικού προϊόντος)

Μετά τη λήξη της Φάσης Α' και με το δεδομένο της ύπαρξης αδιάθετου υπολοίπου τεμαχίων προς πώληση, ενεργοποιείται η Φάση Β' κατά την οποία αίρονται όλοι οι περιορισμοί που ισχύουν για τη Φάση Α' και επομένως όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από 29/12/2015 έως και την εξάντληση του προϊόντος, να απευθύνονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία ικανοποιεί τα αιτήματα βάσει χρονικής προτεραιότητας και διαθεσιμότητας.

Η Τράπεζα της Ελλάδος θα πρέπει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την έναρξη της Φάσης Β', ήτοι μέχρι και την 8/1/2016 να ενημερώσει εγγράφως την ως άνω Διεύθυνση για την εκτέλεση (ή μη) των παρεχομένων από τη Διεύθυνση εγκρίσεων.

2. Τα έσοδα από την πώληση του ανωτέρω προϊόντος, που αποτελούν έσοδο του Ελληνικού Δημοσίου, θα κατατίθενται στο λογαριασμό Νο 23/2341157981 με ΙΒΑΝ: GR 7501000230000002341157981 «Ε.Δ. - Προϊόν από τη διάθεση σειρών ελληνικών κερμάτων ευρώ, έτους 2015, σε ποιότητα τύπωσης PROOF».


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Πηγή: Taxheaven