Αριθ. πρωτ.: ΔΕΛ Β 1155622 ΕΞ 2015/3.12.2015 Μεταφορά υποθέσεων από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε. στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.)

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΛ Β 1155622 ΕΞ 2015/3.12.2015 Μεταφορά υποθέσεων από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε. στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.)

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2015
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Β 1155622 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
TΜHMA Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103375203
FAX: 2103375334

ΘΕΜΑ: Μεταφορά υποθέσεων από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε. στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.)

1. Με την αριθ.0003681 ΕΞ 2015/10.11.2015 (Φ.Ε.Κ. 2426 Β') Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών μεταφέρθηκαν από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδωv:

α. δύο χιλιάδες επτακόσιες πενήντα μία (2751) επιλεγμένες υποθέσεις, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην με αριθ.ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0002935 ΕΞ 2015 (Φ.Ε.Κ. Β' 2066) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει και

β. χίλιες εκατό ενενήντα έξι (1196) υποθέσεις που προτάθηκαν από τον Οικονομικό Εισαγγελέα.

2. Σε ότι αφορά τις υποθέσεις της ως άνω περίπτωσης (α.) πρόκειται για δύο χιλιάδες επτακόσιες πενήντα μία (2751) υποθέσεις μοναδικοί Αριθμοί Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

Σε κάθε Α.Φ.Μ. μπορεί να αντιστοιχούν περισσότεροι φάκελοι ανά υπόθεση ανάλογα με τις εντολές ελέγχου που έχουν εκδοθεί από τις Υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε.

3. Οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. με τμήμα ελέγχου θα μεριμνήσουν για την παραλαβή των υποθέσεων ελεγκτικής τους αρμοδιότητας από το εν λόγω αρχείο των δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα μία (2751) υποθέσεων μετά από επικοινωνία με τις Περιφερειακές Δ/νσεις του Σ.Δ.Ο.Ε. στις οποίες βρίσκονται οι σχετικοί φάκελοι των υποθέσεων.

4. Οι υποθέσεις θα δρομολογηθούν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες μέσω του Ο.Π.Σ. ELENXIS και οι Προϊστάμενοι αυτών, θα τις δούν στη λίστα «ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΣΤΗ ΦΕΥ»

Οι εν λόγω υποθέσεις θα αναζητηθούν στους κωδικούς σεναρίων 40 η 41 ή 42.

Η αιτία ελέγχου είναι «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Σ.Δ.Ο.Ε. (Φ.Ε.Κ. Β' 2426/2015)».

Σε περίπτωση που από τον έλεγχο των υποθέσεων προκύψουν άλλες υποθέσεις με συσχετιζόμενους ή εμπλεκόμενους φορολογούμενους, τότε η διαδικασία που θα τηρείται ως προς την έκδοση της εντολής είναι η κάτωθι:

Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας θα εισηγείται μέσω του Ο.Π.Σ. ELENXIS τη δημιουργία υπόθεσης με αιτία ελέγχου «ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΩ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΦ.ΥΠΟΘ. Σ.Δ.Ο.Ε. (Φ.Ε.Κ. Β' 2426/2015).

5. Περαιτέρω σας αποστέλλουμε κατάσταση με τετρακόσιες ογδόντα τρείς (483) υποθέσεις του Σ.Δ.Ο.Ε. για τις οποίες έχουν εκδοθεί ήδη στις Υπηρεσίες σας εντολές ελέγχου. Για τις υποθέσεις αυτές θα αναζητηθούν οι φάκελοι από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του Σ.Δ.Ο.Ε. και είτε θα συσχετισθούν με τις εκκρεμείς εντολές ελέγχου, είτε οι Προϊστάμενοι της Υπηρεσίας θα εισηγούνται μέσω του Ο.Π.Σ. ELENXIS τη δημιουργία υπόθεσης με αιτία ελέγχου «ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Σ.Δ.Ο.Ε.».

6. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προαναφερόμενες στις περιπτώσεις 2 και 5 της παρούσας υποθέσεις, όπως Περιφερειακή Δ/νση Σ.Δ.Ο.Ε., Ονοματεπώνυμο ελεγκτή Σ.Δ.Ο.Ε. κλπ. θα σας σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο υπηρεσιακό e-mail.

7. Η Κεντρική Υπηρεσία του Σ.Δ.Ο.Ε. στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τις σχετικές οδηγίες της προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Σ Δ.Ο.Ε. για την παράδοση των ως άνω υποθέσεων.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Τ. ΛΕΒΑΚΟΥ

Πηγή: Taxheaven