Αριθ. ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/7.12.2015 Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α΄84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων.

Αριθ. ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/7.12.2015 Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α΄84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων.

Αριθ. ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/7.12.2015


Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α΄84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
 

1. Τις διατάξεις:
α. των παραγράφων 9, 10 και 18 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013,
4331/2015 και 4334/2015» (Α’ 84), όπως κυρώθηκε με τον Ν.4350/2015 (Α΄161),
β. του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 178), όπως ισχύει,
γ. του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄ 116),
δ. του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
2. Την ανάγκη να τροποποιηθούν περιορισμοί και απαγορεύσεις συναλλαγών και πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο πρώτο της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84).
3. Την από 2.12.2015 εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος.
4. Την από 4.12.2015 εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
5. Την εισήγηση του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


Άρθρο 1
Κατά παρέκκλιση των παρ. 4 και 6 και του στοιχείου δ΄ της παρ. 10 του άρθρου πρώτου της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), επιτρέπονται μεταφορές κεφαλαίων από Ίδρυμα, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου πρώτου της ως άνω Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, στις κατωτέρω περιπτώσεις:


1. Προκειμένου για μεταφορές κεφαλαίων στην Ελλάδα, περιλαμβανομένων των μεταφορών κεφαλαίων μέσω των οικείων συστημάτων εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών:
 

α) Για την εκκαθάριση, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης ασφαλειών (margin), και το διακανονισμό, μέχρι και τον τελικό δικαιούχο, συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 του Ν. 3606/2007 (Α΄ 195), τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές και Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγμάτευσης (εφεξής ΠΜΔ) στην Ελλάδα (εφεξής «Χρηματοπιστωτικά Μέσα»), περιλαμβανομένων και όλων των τυχόν εξόδων και προμηθειών που αφορούν τις συναλλαγές αυτές.


β) Για την εκπλήρωση υποχρεώσεων καταβολής χρημάτων και εν γένει χρηματικών διανομών από τους εκδότες προς τους δικαιούχους χρηματοπιστωτικών μέσων του άρθρου 5 του Ν. 3606/2007, ενδεικτικώς λόγω τακτικής λήξης τους, εταιρικών ή παρεμφερών πράξεων (πληρωμές τοκομεριδίων, μερισμάτων και άλλες σχετικές μορφές εσόδων).
 

γ) Για την ικανοποίηση υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος της τραπεζικής αργίας στις 28.6.2015 πάγιων εντολών για μεταφορά κεφαλαίων από καταθετικούς λογαριασμούς προς Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (εφεξής ΟΣΕΚΑ) του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει, ή προς Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) του Ν. 4209/2013 που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης Διαχειριστή ΟΕΕ (ΔΟΕΕ) κατά την έννοια του Ν. 4209/2013, ή προς αμοιβαία κεφάλαια unit−linked στο πλαίσιο αποταμιευτικών − επενδυτικών προγραμμάτων/λογαριασμών.
 

δ) Για την απόκτηση i) νεοεκδιδόμενων Χρηματοπιστωτικών Μέσων που εκδίδονται στο πλαίσιο αύξησης κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου και ii) κάθε είδους τίτλων που εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα, προς ανακεφαλαιοποίησή τους.


ε) Για την απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, θα παρακολουθεί και θα ενημερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση για τη συνολική αξία των διατιθεμένων μεριδίων ΟΣΕΚΑ, καθώς και για το ύψος των επενδύσεών τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.


2. Το προϊόν εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών επί Χρηματοπιστωτικών Μέσων, καθώς και το ποσό των χρηματικών διανομών της περίπτ. β΄ της παρ. 1, δύναται να πιστώνεται σε τραπεζικό λογαριασμό μέχρι και του τελικού δικαιούχου, και εκτός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, εφόσον μέσω του λογαριασμού αυτού γινόταν η εκκαθάριση και ο διακανονισμός των συναλλαγών, του οικείου επενδυτικού λογαριασμού πριν από την έναρξη της τραπεζικής αργίας της 28ης Ιουνίου 2015. Εφόσον οι οικείες συναλλαγές καταρτίζονται εκτός οργανωμένων αγορών ή ΠΜΔ, ο αιτούμενος τη μεταφορά των κεφαλαίων και το διακανονισμό πρέπει να προσκομίζει στο Ίδρυμα ή το αρμόδιο για την εκκαθάριση και διακανονισμό νομικό πρόσωπο πλήρη τεκμηρίωση της συναλλαγής αυτής, ενδεικτικά, τα στοιχεία εντολής ή το έντυπο διακανονισμού, σε ηλεκτρονική ή έγχαρτη μορφή, που περιλαμβάνει τα στοιχεία και τις λεπτομέρειες του διακανονισμού, ή και άλλα στοιχεία
της συναλλαγής, που τεκμηριώνουν τη διενέργειά της. Ως λογαριασμοί τηρούμενοι στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα νοούνται οι λογαριασμοί που αντικρίζονται με λογιστικές εγγραφές στην Τράπεζα της Ελλάδος και το IBAN του οικείου ιδρύματος φέρει το πρόσημο GR. Η πίστωση του προϊόντος εκκαθάρισης και διακανονισμού σε τραπεζικό λογαριασμό μέχρι και του τελικού δικαιούχου και εκτός του ελληνικού τραπεζικού
συστήματος δύναται να πραγματοποιείται και για νέους επενδυτικούς λογαριασμούς, εφόσον τα κεφάλαια μέσω των οποίων έχουν πραγματοποιηθεί οι αγορές ή το άνοιγμα θέσεων επί παραγώγων έχουν εισρεύσει από τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου που επιτρέπεται η πίστωση του προϊόντος εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών σε τραπεζικό λογαριασμό και εκτός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, επιτρέπεται η μεταφορά των σχετικών κεφαλαίων και για την απόκτηση
μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν. 4099/2012.


3. Επιτρέπονται μεταφορές κεφαλαίων από Ίδρυμα, και εκτός Ελλάδος, για να καθίσταται δυνατή η επανεπένδυση διαθεσίμων α) ΟΣΕΚΑ του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει, που έχουν αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΟΕΕ του Ν. 4209/2013 που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης ΑΕΔΟΕΕ που έχουν αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, β) ανώνυμων εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου του Ν. 3371/2005, γ) ασφαλιστικών εταιρειών του Ν.δ. 400/1970, δ) ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και ε) ασφαλιστικών οργανισμών/ φορέων κοινωνικής ασφάλισης, τα οποία διαθέσιμα είναι τοποθετημένα σε χρηματοπιστωτικά μέσα του εξωτερικού. Η επανεπένδυση θα γίνεται σε χρηματοπιστωτικά μέσα σύμφωνα με τη επενδυτική πολιτική όπως ίσχυε πριν την έναρξη της τραπεζικής αργίας της 28ης Ιουνίου, δεν θα υπερβαίνει σε αξία την εκάστοτε διαμορφούμενη αξία του χαρτοφυλακίου που είναι επενδεδυμένο στο εξωτερικό κατά την 31η Ιουλίου 2015 που εκδόθηκε η καταργούμενη με το παρόν Υπουργική Απόφαση, και αφορά ιδίως τα διαθέσιμα που προέρχονται από πωλήσεις χρηματοπιστωτικών μέσων του εξωτερικού, εξόφληση τέτοιων χρηματοπιστωτικών μέσων ή διανομές συνδεόμενες με αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα.


Άρθρο 2
 

1. Τα κεφάλαια που κατά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων των ασφαλιστικών εταιρειών του Ν.δ. 400/1970, οι οποίες απορρέουν από υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος της τραπεζικής αργίας στις 28 Ιουνίου 2015 ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής περιοδικών καταβολών, συνδεδεμένα με επενδύσεις (unit−linked) του Κλάδου ΙΙΙ της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν.δ.400/1970 περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως (Α−10/1970), και μέχρι του ύψους των περιοδικών καταβολών ασφαλίστρων που ίσχυαν κατά την ημερομηνία αυτή, δύνανται να μεταφέρονται και εκτός Ελλάδος, προς υλοποίηση των σχετικών επενδύσεων.


2. Επιτρέπονται οι μεταφορές κεφαλαίων εκτός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος προκειμένου να επενδυθούν οι εισφορές σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ν. 3029/2002, σύμφωνα με την υφιστάμενη στις 28 Ιουνίου 2015 επενδυτική πολιτική τους. Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης οφείλουν να ενημερώνουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε μηνιαία βάση για το ύψος των εισφορών που λαμβάνουν καθώς και για τη συνολική αξία των επενδύσεών τους στο εξωτερικό.


Άρθρο 3
Μετά το προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015, που προστέθηκε με την παράγραφο 1 η) της από 25.9.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» (Β΄ 2100) προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως: «Στις παραπάνω περιπτώσεις που επιτρέπεται η μεταφορά κεφαλαίων εκτός Ελλάδος, επιτρέπεται η μεταφορά των σχετικών κεφαλαίων και για την απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν. 4099/2012


Άρθρο 4
Κατά παρέκκλιση της παρ. 9 του πρώτου άρθρου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 επιτρέπεται η πρόωρη μερική ή πλήρης εξόφληση προθεσμιακών καταθέσεων ΟΣΕΚΑ του Ν. 4099/2012 όπως ισχύει και έχουν αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και από Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ν. 3029/2002, όπως ισχύει, προς εκπλήρωση υποχρεώσεών τους α) έναντι μεριδιούχων ή ασφαλισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων που διέπουν τη λειτουργία τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται επαρκή διαθέσιμα σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως των υπόχρεων σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή β) ως προς την τήρηση επενδυτικών ορίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Άρθρο 5
Η απαγόρευση του στοιχείου γ΄ της παρ. 10 του άρθρου πρώτου της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου δεν καταλαμβάνει τη μεταφορά χρηματοπιστωτικών μέσων σε θεματοφύλακα εκτός Ελλάδος προς εκκαθάριση και διακανονισμό συναλλαγών επί των εν λόγω χρηματοπιστωτικών μέσων. Εφόσον οι οικείες συναλλαγές καταρτίζονται εκτός οργανωμένων αγορών ή ΠΜΔ, ενδεικτικά, σε περίπτωση σύστασης ενεχύρου, ο αιτούμενος τη μεταφορά των χρηματοπιστωτικών μέσων, στο πλαίσιο του διακανονισμού, πρέπει να προσκομίζει στον οικείο θεματοφύλακα πλήρη τεκμηρίωση της συναλλαγής, προσκομίζοντας, ενδεικτικά, τα στοιχεία της συναλλαγής σε συνδυασμό με την εντολή
μεταφοράς τίτλων, το έντυπο διακανονισμού σε ηλεκτρονική ή έγχαρτη μορφή που περιλαμβάνει τα στοιχεία και τις λεπτομέρειες του διακανονισμού και της υποκείμενης συναλλαγής ή άλλα στοιχεία αυτής, που τεκμηριώνουν τη διενέργειά της. Σε περίπτωση σύμβασης ενεχύρου, εφόσον το δάνειο έχει συναφθεί πριν από την έναρξη της τραπεζικής αργίας της 28ης Ιουνίου 2015 επιτρέπεται η μεταφορά χρηματοπιστωτικών μέσων σε θεματοφύλακα εκτός Ελλάδας για την κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από την υποκείμενη σχέση, εφόσον προσκομίζονται στον οικείο θεματοφύλακα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Άρθρο 6
Η υπουργική απόφαση της 31 Ιουλίου 2015 (Β΄ 1617) καταργείται. Μετά τη δημοσίευση της παρούσας οποιαδήποτε υφιστάμενη αναφορά στην ανωτέρω καταργούμενη υπουργική απόφαση νοείται ως αναφορά στις αντίστοιχες διατάξεις της παρούσας.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Πηγή: Taxheaven